Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych firm”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych firm”"— Zapis prezentacji:

1 „Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych firm”
20 września 2010r. Konińska Izba Gospodarcza ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Konin dr Tomasz Nowaczyk

2 Giełda jako źródło kapitału
Pozyskanie kapitału własnego poprzez emisję akcji IPO - pierwsza oferta publiczna Status spółki publicznej

3 Plusy i minusy zostania spółką publiczną
Pozyskiwanie kapitału własnego poprzez emisję akcji Wzrost wiarygodności kredytowej Wzrost prestiżu i rozpoznawalności spółki Płynność akcji i ich wycena rynkowa Dywersyfikacja majątku właścicieli Minusy Koszty upublicznienia i obrotu Obowiązki informacyjne i jawność działania Podział zysku Nacisk na zwiększanie bieżących zysków Ryzyko utraty kontroli Wahania kursów akcji

4 Rynek New Connect Emitenci: Inwestorzy: Forma prawna platformy obrotu:
małe spółki o przewidywanej kapitalizacji do 20 mln zł i wartości oferty od kilkuset tysięcy do kilkunastu mln zł spółki innowacyjne, rozwojowe, o krótkiej historii działalności, ale z potencjałem wzrostu uzyskanie statusu spółki publicznej Inwestorzy: VC/PE wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko w zamian za wysokie stopy zwrotu Forma prawna platformy obrotu: spółki dopuszczone do obrotu będą notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym)

5 Dlaczego New Connect Niewielkie wymogi formalne wobec spółek
Nieskomplikowane procedury Niskie koszty debiutu i notowań Pomoc Autoryzowanego Doradcy

6 Wymogi wobec spółek Forma prawna spółki akcyjnej
Nieograniczona zbywalność akcji W stosunku do spółki nie może toczyć się postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne Wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł Sporządzenie dokumentu informacyjnego

7 Autoryzowany Doradca firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym (m.in.: doradztwo finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW – spółka podpisuje z Autoryzowanym Doradcą umowę o współpracy rolą AD jest wspomaganie spółki w przygotowaniu debiutu i współpraca przez minimum rok funkcjonowania na New Connect

8 Obowiązki Autoryzowanego Doradcy
badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami ASO badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w ASO współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie,

9 Droga do debiutu Decyzja spółki do rozpoczęciu starań o wejście na NC
Kontakt z Autoryzowanym Doradcą Weryfikacja aspiracji spółki Umowa z Autoryzowanym Doradcą Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną Uchwała walnego zgromadzenia Przygotowanie dokumentu informacyjnego Wniosek o dematerializację i rejestracja akcji w KDPW Wniosek do GPW o wprowadzenie do obrotu Decyzja GPW / zatwierdzenie dokumentu informacyjnego Pierwsze notowanie

10 Struktura dokumentu informacyjnego
wstęp czynniki ryzyka osoby odpowiedzialne za informacje w dokumencie informacyjnym dane o emitencie sprawozdania finansowe załączniki

11 Formy debiutu: private placement czy oferta publiczna
skierowana do nie więcej niż 99 podmiotów dokument informacyjny zatwierdzany przez AD i przez giełdę Oferta publiczna dowolna liczba adresatów prospekt emisyjny lub memorandum zatwierdzane przez KNF

12 Koszty wprowadzenia spółki i notowania na New Connect
Koszty przygotowania emisji Koszty przeprowadzenia emisji Opłaty na rzecz ASO Opłaty na rzecz KDPW

13 Opłaty na rzecz ASO i KDPW
Opłata za wprowadzenie do obrotu w ASO instrumentów finansowych zł Opłata roczna za notowanie instrumentów finansowych w ASO zł Roczna opłata za uczestnictwo emitenta w KDPW zł Opłata z tytułu rejestracji akcji w KDPW - 0,01% wartości rynkowej, nie mniej niż zł i nie więcej niż zł

14 Koszty debiutu W roku 2008 najniższy koszt debiutu wyniósł 0,63% pozyskanej z emisji kwoty W oparciu o dane o emisjach spółek do września 2009 średni koszt debiutu można szacować na ok. 10% pozyskanej z emisji kwoty Średnie koszty przeprowadzenia oferty wyrażone kwotowo to ok. 220 tys zł

15 Obowiązki informacyjne spółek
Raporty okresowe: półroczne i zaudytowane roczne Raporty bieżące: przekazywanie informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych Przestrzeganie zasad corporate governance

16 Transakcje pre-IPO Pre-IPO to emisja akcji dla inwestorów prywatnych, która poprzedza debiut spółki na giełdzie Zwykle organizowana przez dom maklerski, lub doradcę, który będzie później przygotowywał IPO Od momentu objęcia akcji w ramach pre-IPO do debiutu mija z reguły ok. półtora roku

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych firm”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google