Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Legal and Financial Aspects of Establishing and Managing Endowments Warszawa, dn.7.06.2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Legal and Financial Aspects of Establishing and Managing Endowments Warszawa, dn.7.06.2002."— Zapis prezentacji:

1 Legal and Financial Aspects of Establishing and Managing Endowments Warszawa, dn.7.06.2002

2 Czy warto powierzyć zarządzanie aktywami profesjonalistom?

3 Problemy Inwestora Lokaty bankowe

4 Problemy Inwestora wysokie koszty transakcyjne problemy z płynnością wysoka zmienność rynku brak ratingów papierów komercyjnych

5 Problemy Inwestora Problemy do rozwiązania: obniżka kosztów transakcyjnych, wyeliminowanie przypadkowości zawieranych transakcji, wyższe rentowności instrumentów negocjowanych, aktywne kształtowanie struktury portfela.

6 Bezpieczne strategie inwestycyjne

7 Instrumenty finansowe Rynek pieniężny : depozyty bankowe transakcje buy-sell-back swapy walutowe krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa commercial papers Rynek instrumetów dłużnych : obligacje Skarbu Państwa obligacje przedsiębiorstw instrumenty dłużne denominowane w walucie emitowane przez korporacje, państwa należące do OECD lub instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD.

8 Efektywność zarządzania aktywami na przykładzie portfeli instrumentów dłużnych zarządzanych przez BRE Asset Management

9 Strategie akcyjne

10 Akcje, a papiery dłużne Akcje w dłuższym terminie, zwłaszcza zarządzane przez profesjonalistów, przynoszą wyższą stopę zwrotu niż lokaty bankowe, obligacje i bony skarbowe itp.

11 WIG (od początku)

12 Strategie akcyjne Portfele mieszane (akcje oraz instrumenty dłużne, cel: długoterminowy i stabilny wzrost wartości aktywów) Portfele timingowe (akcje, instrumenty dłużne i instrumenty pochodne, cel: wzrost wartości aktywów w średnim terminie przy akceptacji podwyższonego ryzyka) Strategie agresywne (akcje, instrumenty pochodne, cel: długoterminowy wzrost wartości aktywów przy akceptacji wysokiego ryzyka)

13 Fundusze inwestycyjne

14 Rodzaje funduszy inwestycyjnych przewidziane ustawą o funduszach inwestycyjnych: otwarte FI specjalistyczne otwarte FI zamknięte FI specjalistyczne zamknięte FI mieszane FI

15 Fundusze inwestycyjne Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty : Fundusz jest to samodzielny podmiot prawa z wyodrębnionym majątkiem. Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz jest tworzony na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych z późniejszymi zmianami.

16 Tworzenie funduszy Zgoda KPWiG dla TFI na utworzenie SFIO. Subskrypcja JU - zapisy i wpłaty dokonywane przez przyszłych Uczestników. Przydział JU. Rejestracja SFIO. Rozpoczęcie działalności SFIO

17 SFIO – Rada Inwestorów Uprawnienia rady inwestorów: kontroluje: –realizację celu inwestycyjnego, –realizację polityki inwestycyjnej, –stosowanie ograniczeń inwestycyjnych. może podjąć uchwałę o rozwiązaniu SFIO (głosy Uczestników reprezentujących minimum 2/3 ogólnej liczby JU funduszu), o ile przewiduje to statut funduszu

18 Zarządzanie portfelem

19 Cechy usługi asset management: portfel może być zarządzany wyłącznie przez podmiot, który uzyskał stosowne zezwolenie KPWiG Zarządzający występuje jako pełnomocnik na rachunku Zleceniodawcy Aktywa w zarządzaniu pozostają własnością Klienta środki Zleceniodawcy są lokowane w odpowiednie instrumenty finansowe w oparciu o uzgodnioną strategię inwestycyjną

20 Zarządzanie portfelem Zalety: swoboda kształtowania strategii inwestycyjnej, niskie koszty zarządzania, wyższa efektywność zarządzania mierzona stopą zwrotu z portfela, natychmiastowe rozpoczęcie zarządzania po podpisaniu umowy z Zarządzającym.

21 Koszty zarządzania Porównanie kosztów obciążających inwestora w przypadku funduszy inwestycyjnych i usług asset management:

22 Bezpieczeństwo środków

23 Zapraszamy do współpracy BRE Asset Management S.A. Ul. Królewska 14 00-065 Warszawa tel.+48 22 526 79 79, fax +48 22 526 79 78


Pobierz ppt "Legal and Financial Aspects of Establishing and Managing Endowments Warszawa, dn.7.06.2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google