Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dokumenty Unii Europejskiej dot

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dokumenty Unii Europejskiej dot"— Zapis prezentacji:

1 „Dokumenty Unii Europejskiej dot
„Dokumenty Unii Europejskiej dot. tematyki możliwości finansowania działalności małych i średnich firm” 20 września 2010r. Konińska Izba Gospodarcza ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Konin Izabela Tokarska

2 Omawiane tematy Polityka spójności. Dokumenty UE i dokumenty krajowe.
WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Działania dla przedsiębiorców. Konkursy. Harmonogram działań. Dokumenty WRPO – wniosek, Biznes Plan, załączniki. Strona WRPO.

3 Polityka Regionalna Unii Europejskiej

4 Cel ogólny polityki regionalnej UE
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Artykuł 158: „Wspólnota rozwija (…) politykę w sprawie wzmacniania swojej spójności gospodarczej i społecznej.” „Celem Wspólnoty w szczególności jest zmniejszenie różnic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmniejszenia zacofania regionów (…) w tym obszarów wiejskich”.

5 Spójność Społeczno-Gospodarcza
Spójność (zwana też kohezją), polega na rozprzestrzenianiu dobrobytu wśród: ludności (społeczna) i przedsiębiorstw (gospodarcza) Podstawowymi działaniami wspierającymi spójność są: zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, poprawa zdolności adaptacyjnych firm poprzez wprowadzanie innowacji. Spójność służy więc, poprawie konkurencyjności regionu, zarówno poprzez poprawę funkcjonowania jednostek terytorialnych, jak i przedsiębiorstw.

6 W jaki sposób? Za pośrednictwem funduszy europejskich - ponad jedna trzecia budżetu Unii Europejskiej jest przeznaczona na rozwój regionalny oraz spójność gospodarczą i społeczną.

7 Wpływ polityki spójności
Wzrost inwestycji prywatnych i publicznych w regionach korzystających z pomocy (wzrost). Wzrost PKB (konwergencja). Tworzenie nowych miejsc pracy i maksymalizacja potencjału zasobów ludzkich. Wzrost kapitału materialnego i ludzkiego. Lepsze zarządzanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Stabilność finansowa w ciągu 7 lat.

8 Fundusze Strukturalne i instrumenty
Cele, Fundusze Strukturalne i instrumenty na lata Cele Fundusze Strukturalne i instrumenty Konwergencja (wspieraniem wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych ) EFRR EFS Fundusz Spójności Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie EFRR EFS Europejska współpraca terytorialna EFRR infrastruktura, innowacyjność, inwestycje, etc. szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, etc. Kraje człnk.z PKB na głowę pon. 90% infrastruktura transportowa i środowiskowa, energia odnawialna wszystkie państwa członkowskie i regiony

9 Zasady działania funduszy
Instrumenty funduszy strukturalnych

10 Instrumenty Funduszy Strukturalnych
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawia przepisy ogólne dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

11 Nowa konstrukcja prawna
Rozporządzenie ustanawiające ogólne przepisy w sprawie EFRR, EFS i Funduszu Spójności (ogólne ustanawiające ogólne przepisy w sprawie EFRRrozporządzenie) Rada stanowi jednomyślnie, zgoda PE EFRR, EFS: procedura współdecydowania; Fundusz Spójności: procedura konsultacji procedura współdecydowania Rozporządzenie w sprawie EFRR Rozporządzenie w sprawie EFS Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności Rozporządzenie ustanawiające Europejskie Organizacje Współpracy Transgranicznej (EOWT) Jedno rozporządzenie Komisji Informacja, promocja, kontrola finansowa oraz korekty finansowe

12 Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW)
Rada Europejska Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW) Komisja Europejska Rada Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka Strategiczne Wytyczne dla Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) państwa członkowskie Narodowy Program Reform Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa

13 Strategiczne wytyczne, programowanie i follow-up
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dot. spójności zaproponowane przez Komisję, przyjęte przez Radę, zgoda EP 1 Narodowe strategiczne ramy odniesienia zaproponowane przez kraj człnk. z zastosowaniem zasady partnerstwa; odzwierciedlają kierunki UE, decydują o narodowej strategii i programowaniu; ostatecznie przyjęte przez Komisję 2 Programy Operacyjne jeden program na fundusz i kraj człnk. lub region, opis priorytetów, zarządzania i źródeł finansowania; zaproponowane przez kraj człnk. lub region; ostatecznie przyjęte przez Komisję 3 Zarządzanie programem i wybór projektów przez kraje człnk. i regiony; zasada “wspólnego zarządzania“ = w uzgodnieniu z Komisją 4 Art Gen.Reg. Art and 28 Gen.Reg. 5 Strategiczny follow-up i coroczna debata przez Radę UE na wiosnę, w oparciu o roczny raport Komisji i krajów człnk.

14 Programy realizowane w ramach polityki spójności
16 Regionalnych Programów Operacyjnych 15,9 mld € PO Rozwój Polski Wschodniej 2,3 mld € PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 0,7 mld € PO Infrastruktura i środowisko 27,8 mld € PO Kapitał ludzki 9,7mld € PO Innowacyjna gospodarka 8,3 mld € PO Pomoc Techniczna 0,5 mld € WRPO 1 130 mln €

15 CEL GŁÓWNY WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

16 CELE SZCZEGÓŁOWE Poprawa warunków inwestowania
Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu CELE SZCZEGÓŁOWE

17 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Środki EFRR w mln € w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 328,887 25,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 493,362 38,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze 173,821 13,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych 54,060 4,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121,284 9,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 61,470 4,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna 39,909 3,13 % Ogółem 1 272,793 100,00%

18 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP – alokacja finansowa
Działania skierowane do sektora MSP (w mln €) 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw ,2 1.2. Wsparcie rozwoju MSP ,2 Działania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln €) 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości ,0 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) ,0 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu ,3 1.6. Promocja regionalnej gospodarki ,0 1.7. Rozwój sieci i kooperacji ,0 1.8. Przygotowanie terenów inwestycyjnych (realizuje Departament Gospodarki)

19 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne
Finansowanie Priorytetu odbywa się ze środków: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Efekty realizacji WRPO: - powstanie nowych firm do dwóch lat działalności szt., - powstanie nowych miejsc pracy – 4200 szt., - powstanie firm innowacyjnych – 700 szt., - firmy wdrażające projekty w zakresie ekoefektywne – 100 szt., Niezależność przedsiębiorstwa: to takie przedsiębiorstw, które nie posiada udziałów powyżej 25% kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie a/lub inne nie posiada w nim powyżej 25% kapitału lub głosu.

20 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne
Pomoc publiczna – zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z - w przypadku inwestycji max intensywność pomocy dla wielkopolski = 40%, podwyższa się o 20 pp. dla małych firm i 10 pp., dla średnich firm, za wyjątkiem sektora transportu, - w przypadku doradztwa max intensywność pomocy = 50%, Cross financingu – mechanizm elastycznego finansowania - wysokość udziału do 10% na poziomie priorytetu i 20% na poziomie projektu Projekty kluczowe – wybierane przez Zarząd województwa

21 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne
Pomoc może być udzielana na: - realizację nowej inwestycji !!! Nową inwestycją nie jest: - odtworzenie zdolności produkcyjnej, - nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. Pomoc może zostać udzielona jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do: - celu i przedmiotu realizacji nowej inwestycji, - wydatków kwalifikowanych, - intensywności pomocy, - trwałości projektu. Trwałość projektu: - utrzymanie inwestycji do 3 lat od dnia jej zakończenia.

22 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP
Cel: Wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizacje projektów inwestycyjnych i doradczych.

23 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln €
Beneficjenci działania 1.1 Mikro-przedsiębiorstwa które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

24 Priorytet I. Działanie 1.1 Poziom dofinansowania
Projekty inwestycyjne L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transportu) Min (w PLN) Max 1. Mikro – 60% 40% 9 tys. 200 tys. Projekty doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania sektor MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max 1. Mikro- 50% 3 tys. 60 tys.

25 Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy
Schemat III Projekty inwestycyjne – innowacyjne Schemat IV Projekty inwestycyjne – pomoc de minimis Schemat I Projekty inwestycyjne Schemat II Projekty doradcze CEL Wsparcie rozwoju Inwestycji w sektorze MSP Wsparcie wysokoinnowacyjnych inwestycji w sektorze MSP (technologie stosowane do 3 lat na świecie) BENEFICJENCI Mikro - kwota dofin. > 200 tys. PLN i Mikro Małe Średnie Przedsiębiorstwa

26 Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy
Schemat I Projekty inwestycyjne L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max 1. Mikro 60% 40% >200 tys. 1,2 mln 2. Małe 9 tys. 3. Średnie 50% 1 mln

27 Max. wartość dofinansowania
Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy Schemat II Projekty doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wyd. kwali.) Sektora MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max 1. Mikro 50% 60 tys. 200 tys. 2. Małe 3 tys. 3. Średnie

28 Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy
Schemat III Projekty inwestycyjne i doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Max kwota dofinansowania (w PLN) sektor MSP (branża transport) 1. Mikro 60% 4,8 mln 2. Małe 3. Średnie 50% 4 mln 4. Sektor MSP 40% 3,2 mln

29 Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy
Schemat IV Projekty inwestycyjne L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max 1. Mikro 70% 40% >200 tys. 500 tys., 350 tys. sektor transport 2. Mikro z PROW >300 tys. j.w. Małe 9 tys. 3. Średnie

30 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Projekty inwestycyjne Przykładowe rodzaje projektów w działaniach 1.1 – 1.2 a) inwestycja w środki trwałe, b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie,

31 Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 a) nabycie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją b) prace związanych z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów, Uwaga! Umowa leasingowa środków trwałych powinna zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy.

32 Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 (c.d.)
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 (c.d.) c) zakup robót i materiałów budowlanych, d) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych), e) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm w zakresie BHP, f) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,

33 Przykładowe wydatki niekwalifikowane działania 1.1 – 1.2 (c.d.)
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki niekwalifikowane działania 1.1 – 1.2 (c.d.) a) zakup środków transportu w sektorze transportu, b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu, c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta.

34 Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 zakup usług doradczych, w tym: przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej.

35 Przykładowe wydatki niekwalifikowane działania 1.1 – 1.2
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe wydatki niekwalifikowane działania 1.1 – 1.2 doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

36 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Preferencje: 1. Dla firm do dwóch lat działalności, 2. Dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 3. Dla firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, 4. Dla firm działające na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia 5. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, a także dostosowujące do wymogów ochrony środowiska, 6. Projekty zawierające czynniki innowacyjne, (innowacyjność technologiczna, procesowa, produktowa / towar – usługa / organizacyjna), 7. Projekty zawierające zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 8. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku 9. Projekty inwestycyjne z sektora turystyki, 10. Projekty dotyczące działalności B + R w przedsiębiorstwach. Za preferencje będzie można otrzymać dodatkowe punkty!!!

37 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Zasady aplikowania w trybie konkursowym : - ogłoszenie konkursu – na 30 dni przed naborem, - rodzaj: zamknięty i/lub otwarty, - ilość konkursów: zgodnie z harmonogramem - forma płatności: refundacja, - dokumenty składanie przez Beneficjenta : wniosek połączony z biznes planem (UWAGA! koszt takiego wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym), - data kwalifikowania wydatków: od momentu otrzymanie potwierdzenia o możliwości objęcia projektu pomocą lub ustalana w dokumentacji konkursowej

38 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: I. Określenie obszaru interwencji II. Identyfikacja Wnioskodawcy i charakterystyka prowadzonej działalności III. Informacje o projekcie IV. Wskaźniki osiągnięć V. Tabelę finansową VI. Aspekty prawno-finansowe VII. Zamówienia publiczne VIII. Wpływ realizacji projektu na realizację polityk horyzontalnych IX. Oświadczenia Wnioskodawcy X. Załączniki obligatoryjne XI. Podpis Wnioskodawcy

39 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: I. Określenie obszaru interwencji 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego 1.2 Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego 1.3 Numer i nazwa Działania w ramach Programu Operacyjnego 1.4 Numer i nazwa Schematu w ramach Programu Operacyjnego 1.5 Numer i nazwa formy finansowania 1.6 Numer i nazwa działu gospodarki 1.7 Numer i nazwa kategorii interwencji

40 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: II. Identyfikacja Wnioskodawcy i charakterystyka prowadzonej działalności 2.1.1 Dane Wnioskodawcy 2.1.2 Profil działalności Wnioskodawcy 2.2.2 Określanie statusu Wnioskodawcy (partnerskie, powiązane, samodzielne), liczba zatrudnionych, całkowity bilans roczny/roczna wartość obrotów netto, status Wnioskodawcy jako płatnika VAT. 2.3 Osoba do kontaktu w sprawach projektu 2.4 Osoba/y upoważniona/e do podpisywania umowy o dofinansowanie

41 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: III. Informacje o projekcie 3.1 Tytuł projektu, rodzaj projektu, profil działalności. 3.2 Lokalizacja projektu – powiat, gmina, miejscowość. 3.3 Harmonogram realizacji projektu. 3.4 Opis przedmiotu projektu. 3.5 Cel projektu – tło i uzasadnienie. 3.6 Rezultaty realizacji projektu.

42 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: IV. Wskaźniki osiągnięć 4.1.1 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu. np. liczba zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 4.1.2 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie. np. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy, liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług

43 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: V. Tabelę finansową 5.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN rodzaj wydatków w podziale na kwartały, wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifokowalne całkowita wartość projektu 5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu. - podział na finansowanie ze EFRR i środków własnych 5.2.1 Proponowane źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Źródła finansowania: kredyt, środki zgromadzone na rachunku bankowym, Inne 5.3 Dochodowość projektu.

44 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: VI. Aspekty prawno-finansowe 6.1 Trwałość projektu. 6.2 Pomoc publiczna otrzymana na realizację niniejszego projektu. 6.3 Stopień przygotowania poszczególnych dokumentów. 6.4 Informacja i promocja.

45 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: VII. Zamówienia publiczne 7.1 Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych. 7.2 Określenie sposobów wyboru dostawcy/wykonawcy przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy nie podlega procedurze zamówień publicznych.

46 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: VIII. Wpływ realizacji projektu na realizację polityk horyzontanych 8.1 Wpływ realizacji projektu na realizację polityk horyzontalnych. 8.2 Polityka równości szans. 8.3 Natura 2000.

47 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: IX. Oświadczenia Wnioskodawcy - deklaracja Wnioskodawcy - oświadczenia

48 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: X. Załączniki obligatoryjne 1. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ksero). 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – kopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika. 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON (ksero). 4. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (PIERWOTNE i jego późniejsze ZMIANY) lub AKTUALNY wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument określający statut prawny przedsiębiorcy w przypadku podmiotów nieujętych w KRS (ksero) 5. Umowa spółki cywilnej – jeśli dotyczy (ksero).

49 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie
Wniosek powinien zawierać w szczególności: X. Załączniki obligatoryjne 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego określające status podatnika podatku VAT (ksero). 7. Informacja o udzielonej pomocy publicznej – jeśli dotyczy. 8. Opinia o innowacyjności – dotyczy schematu III. XI. Podpis wnioskodawcy.

50 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: I. Biznes plan część opisowa. 1. Podstawowe dane Wnioskodawcy. 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 3. Opis planowanego projektu inwestycyjnego. 4. Plan marketingowy dla projektu. II. Biznes Plan część finansowa.

51 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 1. Podstawowe dane Wnioskodawcy. 1.1 Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy. 1.2 Tytuł projektu.

52 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 2.1 Działalność Wnioskodawcy – EKD/PKD, charakterystyka, udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości sprzedaży, udział % pracujących w ogólnej liczbie zatrudnionych. 2.2 Oferta Wnioskodawcy i przychody z działalności – produkt/usługa/towar, wartość przychodów ze sprzedaży w tys. zł za poprzedni rok obrotowy/za okres bieżący 2.3 Charakterystyka działalności – historia przedsiębiorstwa, główny przedmiot działalności, czy w związku z inwestycją zmieni się charakter wykonywanej działalności, mocne strony i atuty przedsiębiorstwa na tle konkurencji, otrzymane certyfikaty/nagrody wyróżnienia.

53 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 2.4 Miejsce przedsiębiorstwa na rynku – charakterystyka rynku, odbiorcy i udział w przychodach ze sprzedaży, oczekiwania i potrzeby klientów, w których segmentach popyt jest rosnący/malejący, wahania sezonowe, struktura sprzedaży na kraj i za granicę w %. 2.5 Obecne zdolności produkcyjne – budynki, pomieszczenia, maszyny urządzenia, zasoby lokalowe do realizacji projektu, wartości niematerialne i prawne. 2.6 Potrzeby inwestycyjne – potrzeb/problemy wynikające z analizy przedsiębiorstwa, zasoby techniczne do realizacji projektu, czy realizacja projektu rozwiąże potrzeby/wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności, potencjalne zagrożenia w realizacji inwestycji.

54 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 2.7 Działania realizowane w projekcie – przedmiot przedsięwzięcia w podziale na etapy w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych (rodzaje wydatków, kwota wydatku z uzasadnieniem kwoty i celu projektu. 2.8 Doświadczenie i zasoby ludzkie – doświadczenie w realizacji podobnych projektów (zakres/wartość) w tym finansowanych z UE, odpowiedzialność za finanse, sprzedaż, produkcje (skrócone CV), usługi do realizacji projektu. 2.9 Nowo utworzone miejsca pracy – rodzaje stanowisk, liczba etatów, opisy stanowisk i uzasadnienie.

55 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 3. Opis planowanego projektu inwestycyjnego. 3.1 Innowacyjność projektu – technologiczna, produktowa, organizacyjna ( w przedsiębiorstwie/w województwie/w kraju. 3.2 Źródło potwierdzenia faktu innowacyjności np. opinia jednostek naukowo-badawczych, dokumenty patentowe, publikacje naukowe, literatura fachowa, itd. 3.3 Nowe produkty/usługi – nazwa, opis, uzasadnienie. 3.4 Udoskonalone produkty/usługi – nazwa, opis, uzasadnienie. 3.5 Technologie informacyjne i komunikacyjne (ITC) w przedsiębiorstwie. 3.6 Patent na wynalazek/prawo ochronne na wzór użytkowy/prawo rejestracji wzoru/prawo rejestracji topografii układów scalonych.

56 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 3. Opis planowanego projektu inwestycyjnego. 3.7 Wykorzystanie przez przedsiębiorcę elementów prowadzonych lub zakupionych wyników prac B+R (schemat III). 3.8 Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska – pozytywny wpływ.

57 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 4. Plan marketingowy dla projektu. 4.1 Dystrybucja i promocja – opis sposobów sprzedaży, promocja i reklama. Oświadczenie o wiarygodności przedstawionych danych.

58 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan
Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: II. Biznes Plan część finansowa. Prognozy – przychody ze sprzedaży z tytułu realizacji projektu w zł (od 1 roku rozpoczęcia inwestycji na kolejne lata). Przepływy pieniężne dotyczące inwestycji – nakłady inwestycyjne, przepływy operacyjne, NPV (finansowa zaktualizowana wartość netto), FIRR – finansowa wew. stopa zwrotu. Rachunek zysków i strat w zł. Rachunek przepływów pieniężnych w zł.

59 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Schmat realizacji projektów 1.1 -1.2
Wniosek Departament Gospodarki Zarząd Województwa Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem + oświadczenia Ocena formalna I Uchwała o przyjęciu do realizacji Ocena merytoryczno-techniczna Projekt Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Ocena formalna II Podpisanie umowy o dofinansowanie 59

60 Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw
Działania 1.3 – 1.7

61 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Cel działania: Tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej.

62 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Inicjatywa JEREMIE Nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na rozwój ich działalności.

63 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Inicjatywa JEREMIE Przykładowe typy instrumentów finansowych instrumenty pożyczkowe - pożyczki globalne, pożyczki podporządkowane instrumenty poręczeniowe instrumenty quasi-kapitałowe

64 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Korzyści bezpośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski - wykorzystanie odnawialnego charakteru wsparcia, uzyskanie efektu mnożnika zwiększającego ilość dostępnej kwoty wsparcia dla MSP – nawet do 4 razy, - zwrot do budżetu Wielkopolski po 2013 roku kwoty wsparcia, czyli ok. 60 mln euro z przeznaczeniem na dalsze wspieranie MSP. Możliwość utworzenia instytucji na wzór niemieckich regionalnych banków inwestycyjnych, - zmiana sposobu myślenia władz regionalnych o inżynierii finansowej – konieczność przygotowania do 2013 roku nowej instytucji – NAJWAŻNIEJSZE. 64

65 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Korzyści bezpośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski - wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu - jako instytucji pośredniczących – możliwość otrzymania dość dużych środków na działania powinna się przyczynić do wzmocnienia ich potencjału, a także możliwość wypracowania zysku pożyczonych środków, - minimalna bariera wejścia zmusiła władze województwa do przeznaczenia większych środków na to działanie, co w konsekwencji oznacza większe wsparcie dla MSP, - wdrożenie inicjatywy JEREMIE doprowadzi także do zwiększenia wachlarza instrumentów finansowania działalności MSP (dotychczas wyłącznie pożyczki i poręczenia), - elastyczność w zakresie doboru instrumentów finansowych w ramach Holding Fund – możliwość realokacji środków zależnie od zmiennej sytuacji rynkowej. 65

66 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Cel działania: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw.

67 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
W ramach działania realizowane będą projekty kluczowe Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (Konsorcjum Politechniki Poznańskiej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN –Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (IChB PAN-PCSS), szacunkowa wartość projektu – 49 mln € Inkubator Technologiczny w Kaliszu, szacunkowa wartość projektu – 5,1 mln € Regionalny Instytut Transferu Technologii. szacunkowa wartość projektu – 3,9 mln €

68 Przykładowe rodzaje projektów:
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Projekty inwestycyjne – schemat I Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych i rozwój istniejących proinnowacyjnych instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 34 mln. PLN Projekt własny samorządu - Wielkopolskie Centrum Innowacji zakup specjalistycznej aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla przedsiębiorców, - max kwota dofinansowania: 3,4 mln. PLN

69 Przykładowe rodzaje projektów:
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Projekty oferty usług proinnowacyjny - schemat II Przykładowe rodzaje projektów: badanie potencjału technologicznego i innowacyjnego w przedsiębiorstwach, - poziom dofinansowania max do 85% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 1 mln. PLN wsparcie MSP przy zakupie usług badawczo-rozwojowych i zakupie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz praw własności przemysłowej. - poziom dofinansowania max do 100% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 2,5 mln. PLN

70 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, - organizacje pozarządowe działające non-profit, - podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), - sieci, konsorcja, partnerstwa w/w podmiotów.

71 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

72 Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu
Cel działania: - wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie otoczenia biznesu - ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych

73 Przykładowe rodzaje projektów:
Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych, wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 4,25 mln. PLN) przygotowanie i wdrożenie pakietu nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców; poprawiających istniejącej oferty usługowej, tworzenie lokalnych/regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu. (max kwota dofinansowania: 850 tys. PLN)

74 Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu
Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, - organizacje pozarządowe działające non-profit, - podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), - sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów

75 Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu
Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

76 Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki
Cel działania: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez działania promocyjne.

77 Przykładowe rodzaje projektów:
Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki Przykładowe rodzaje projektów: Schemat I: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Schemat II: Tworzenie i promocja marki produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych). Schemat III: Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych (w tym projekt własny Samorządu Województwa). Schemat IV: Tworzenie i rozwój elektronicznych systemów informacji dla inwestorów, przedsiębiorstw. Schemat V: Badania i analizy dotyczące potencjału gospodarczego regionu (w tym projekt własny Samorządu Województwa).

78 Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki
Koszty kwalifikowane: wydatkami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, katalog wydatków kwalifikowanych zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą.

79 Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki
Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - szkoły wyższe - organizacje pozarządowe działające non-profit - instytucje otoczenia biznesu (non profit) - powiązania kooperacyjne - sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów

80 Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki
Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy, systemowy

81 Przykładowe rodzaje projektów:
Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji Cel działania: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych i rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych

82 Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze instytucje otoczenia biznesu organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności związki w/w podmiotów Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

83 Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji
Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu – do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

84 Przykładowe rodzaje projektów:
Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Cel działania: celem działania jest utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Działanie to przyczyni się do znacznej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego i tym samym jego rozwoju gospodarczego. Przykładowe rodzaje projektów: Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje.

85 Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

86 Dziękuję za uwagę Izabela Tokarska DEA Konsulting ul. Konopnickiej 6/4
Poznań tel


Pobierz ppt "„Dokumenty Unii Europejskiej dot"

Podobne prezentacje


Reklamy Google