Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty Unii Europejskiej dot. tematyki możliwości finansowania działalności małych i średnich firm 20 września 2010r. Konińska Izba Gospodarcza ul.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty Unii Europejskiej dot. tematyki możliwości finansowania działalności małych i średnich firm 20 września 2010r. Konińska Izba Gospodarcza ul."— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty Unii Europejskiej dot. tematyki możliwości finansowania działalności małych i średnich firm 20 września 2010r. Konińska Izba Gospodarcza ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Konin Izabela Tokarska

2 1.Polityka spójności. 2.Dokumenty UE i dokumenty krajowe. 3.WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. 4.Działania dla przedsiębiorców. 5.Konkursy. 6.Harmonogram działań. 7.Dokumenty WRPO – wniosek, Biznes Plan, załączniki. 8.Strona WRPO. Omawiane tematy

3 Polityka Regionalna Unii Europejskiej

4 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Cel ogólny polityki regionalnej UE Artykuł 158: Wspólnota rozwija (…) politykę w sprawie wzmacniania swojej spójności gospodarczej i społecznej. Celem Wspólnoty w szczególności jest zmniejszenie różnic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmniejszenia zacofania regionów (…) w tym obszarów wiejskich.

5 Spójność Społeczno-Gospodarcza Spójność (zwana też kohezją), polega na rozprzestrzenianiu dobrobytu wśród: ludności (społeczna) i przedsiębiorstw (gospodarcza) Podstawowymi działaniami wspierającymi spójność są: zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, poprawa zdolności adaptacyjnych firm poprzez wprowadzanie innowacji. Spójność służy więc, poprawie konkurencyjności regionu, zarówno poprzez poprawę funkcjonowania jednostek terytorialnych, jak i przedsiębiorstw.

6 W jaki sposób? Za pośrednictwem funduszy europejskich - ponad jedna trzecia budżetu Unii Europejskiej jest przeznaczona na rozwój regionalny oraz spójność gospodarczą i społeczną.

7 Wpływ polityki spójności Wzrost inwestycji prywatnych i publicznych w regionach korzystających z pomocy (wzrost). Wzrost PKB (konwergencja). Tworzenie nowych miejsc pracy i maksymalizacja potencjału zasobów ludzkich. Wzrost kapitału materialnego i ludzkiego. Lepsze zarządzanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Stabilność finansowa w ciągu 7 lat.

8 Cele, Fundusze Strukturalne i instrumenty na lata EFRR EFS Fundusz Spójności Konwergencja (wspieraniem wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych ) Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie Europejska współpraca terytorialna EFRR EFS infrastruktura, innowacyjność, inwestycje, etc. szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, etc. Kraje człnk.z PKB na głowę pon. 90% infrastruktura transportowa i środowiskowa, energia odnawialna wszystkie państwa członkowskie i regiony Cele Fundusze Strukturalne i instrumenty

9 Zasady działania funduszy Instrumenty funduszy strukturalnych

10 Instrumenty Funduszy Strukturalnych Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawia przepisy ogólne dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności Uchyla rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

11 Rozporządzenie ustanawiające ogólne przepisy w sprawie EFRR, EFS i Funduszu Spójności (ogólne ustanawiające ogólne przepisy w sprawie EFRRrozporządzenie) Rozporządzenie w sprawie EFRR Rozporządzenie w sprawie EFS Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności Jedno rozporządzenie Komisji Informacja, promocja, kontrola finansowa oraz korekty finansowe Rada stanowi jednomyślnie, zgoda PE EFRR, EFS: procedura współdecydowania; Fundusz Spójności: procedura konsultacji procedura współdecydowania Nowa konstrukcja prawna Rozporządzenie ustanawiające Europejskie Organizacje Współpracy Transgranicznej (EOWT)

12 Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategiczne Wytyczne dla Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Narodowy Program Reform Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Rada Europejska Komisja Europejska Rada Polityka SpójnościWspólna Polityka RolnaWspólna Polityka Rybacka państwa członkowskie

13 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dot. spójności zaproponowane przez Komisję, przyjęte przez Radę, zgoda EP 1 Narodowe strategiczne ramy odniesienia zaproponowane przez kraj człnk. z zastosowaniem zasady partnerstwa; odzwierciedlają kierunki UE, decydują o narodowej strategii i programowaniu; ostatecznie przyjęte przez Komisję 2 Programy Operacyjne jeden program na fundusz i kraj człnk. lub region, opis priorytetów, zarządzania i źródeł finansowania; zaproponowane przez kraj człnk. lub region; ostatecznie przyjęte przez Komisję 3 Zarządzanie programem i wybór projektów przez kraje człnk. i regiony; zasada wspólnego zarządzania = w uzgodnieniu z Komisją 4 Strategiczne wytyczne, programowanie i follow-up 5 Strategiczny follow-up i coroczna debata przez Radę UE na wiosnę, w oparciu o roczny raport Komisji i krajów człnk. Art and 28 Gen.Reg. Art Gen.Reg.

14 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 15,9 mld PO Rozwój Polski Wschodniej2,3 mld PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej0,7 mld PO Infrastruktura i środowisko27,8 mld PO Kapitał ludzki9,7mld PO Innowacyjna gospodarka8,3 mld PO Pomoc Techniczna0,5 mld WRPO Programy realizowane w ramach polityki spójności mln

15 CEL GŁÓWNY WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

16 CELE SZCZEGÓŁOWE Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu

17 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki EFRR w mln w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw328,88725,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna493,36238,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze173,82113,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych54,0604,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego121,2849,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe61,4704,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna39,9093,13 % Ogółem1 272,793100,00%

18 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP – alokacja finansowa Działania skierowane do sektora MSP (w mln ) 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw 13, Wsparcie rozwoju MSP 132,2 Działania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln ) 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60, Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) 83, Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17, Promocja regionalnej gospodarki 3, Rozwój sieci i kooperacji 4, Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16.0 (realizuje Departament Gospodarki)

19 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne Finansowanie Priorytetu odbywa się ze środków: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Efekty realizacji WRPO: - powstanie nowych firm do dwóch lat działalności szt., - powstanie nowych miejsc pracy – 4200 szt., - powstanie firm innowacyjnych – 700 szt., - firmy wdrażające projekty w zakresie ekoefektywne – 100 szt., Niezależność przedsiębiorstwa: to takie przedsiębiorstw, które nie posiada udziałów powyżej 25% kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie a/lub inne nie posiada w nim powyżej 25% kapitału lub głosu.

20 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne Pomoc publiczna – zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z w przypadku inwestycji max intensywność pomocy dla wielkopolski = 40%, podwyższa się o 20 pp. dla małych firm i 10 pp., dla średnich firm, za wyjątkiem sektora transportu, - w przypadku doradztwa max intensywność pomocy = 50%, Cross financingu – mechanizm elastycznego finansowania - wysokość udziału do 10% na poziomie priorytetu i 20% na poziomie projektu Projekty kluczowe – wybierane przez Zarząd województwa

21 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne Pomoc może być udzielana na: - realizację nowej inwestycji !!! Nową inwestycją nie jest: - odtworzenie zdolności produkcyjnej, - nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. Pomoc może zostać udzielona jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do: - celu i przedmiotu realizacji nowej inwestycji, - wydatków kwalifikowanych, - intensywności pomocy, - trwałości projektu. Trwałość projektu: - utrzymanie inwestycji do 3 lat od dnia jej zakończenia.

22 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP Cel: Wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizacje projektów inwestycyjnych i doradczych.

23 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln Beneficjenci działania 1.1 Mikro-przedsiębiorstwa które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

24 L. pPrzedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transportu) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro –60%40%9 tys.200 tys. Projekty inwestycyjne Projekty doradcze L. pPrzedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania sektor MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1.Mikro-50%3 tys.60 tys. Priorytet I. Działanie 1.1 Poziom dofinansowania

25 25 Działanie 1.2 Schemat I Projekty inwestycyjne Schemat II Projekty doradcze Wsparcie rozwoju Inwestycji w sektorze MSP Wsparcie wysokoinnowacyjnych inwestycji w sektorze MSP (technologie stosowane do 3 lat na świecie) CEL BENEFICJENCI Mikro - kwota dofin. > 200 tys. PLN i Mikro Małe Średnie Przedsiębiorstwa Schemat III Projekty inwestycyjne – innowacyjne Schemat IV Projekty inwestycyjne – pomoc de minimis Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy

26 L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro60% 40% >200 tys.1,2 mln 2. Małe60%9 tys.1,2 mln 3. Średnie50%9 tys.1 mln Schemat I Projekty inwestycyjne Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy

27 Schemat II Projekty doradcze Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy L. pPrzedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowani a (wyd. kwali.) Sektora MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro 50% 60 tys. 200 tys. 2. Małe3 tys. 3. Średnie 3 tys.

28 Schemat III Projekty inwestycyjne i doradcze Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy L. pPrzedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Max kwota dofinansowani a (w PLN) sektor MSP (branża transport) 1.Mikro60% 4,8 mln 2.Małe60% 3. Średnie50% 4 mln 4. Sektor MSP40%3,2 mln

29 Schemat IV Projekty inwestycyjne Priorytet I. Działanie 1.2 Podział na schematy L. pPrzedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro70% 40% >200 tys. 500 tys., 350 tys. sektor transport 2. Mikro z PROW70%>300 tys.j.w. 2. Małe70%9 tys.j.w. 3. Średnie70%9 tys.j.w.

30 Projekty inwestycyjne Przykładowe rodzaje projektów w działaniach 1.1 – 1.2 a) inwestycja w środki trwałe, b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

31 Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 a) nabycie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją b) prace związanych z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów, Uwaga! Umowa leasingowa środków trwałych powinna zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

32 Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 (c.d.) c) zakup robót i materiałów budowlanych, d) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych), e) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm w zakresie BHP, f) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

33 Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki niekwalifikowane działania 1.1 – 1.2 (c.d.) a) zakup środków transportu w sektorze transportu, b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu, c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

34 Projekty doradcze Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 zakup usług doradczych, w tym: przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

35 Projekty doradcze Przykładowe wydatki niekwalifikowane działania 1.1 – 1.2 a)doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b)b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

36 Preferencje: 1. Dla firm do dwóch lat działalności, 2. Dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 3. Dla firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, 4. Dla firm działające na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia 5. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, a także dostosowujące do wymogów ochrony środowiska, 6. Projekty zawierające czynniki innowacyjne, (innowacyjność technologiczna, procesowa, produktowa / towar – usługa / organizacyjna), 7. Projekty zawierające zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 8. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku 9. Projekty inwestycyjne z sektora turystyki, 10. Projekty dotyczące działalności B + R w przedsiębiorstwach. Za preferencje będzie można otrzymać dodatkowe punkty!!! Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

37 Zasady aplikowania w trybie konkursowym : - ogłoszenie konkursu – na 30 dni przed naborem, - rodzaj: zamknięty i/lub otwarty, - ilość konkursów: zgodnie z harmonogramem - forma płatności: refundacja, - dokumenty składanie przez Beneficjenta : wniosek połączony z biznes planem (UWAGA! koszt takiego wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym), - data kwalifikowania wydatków: od momentu otrzymanie potwierdzenia o możliwości objęcia projektu pomocą lub ustalana w dokumentacji konkursowej Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP

38 Wniosek powinien zawierać w szczególności: I. Określenie obszaru interwencji II. Identyfikacja Wnioskodawcy i charakterystyka prowadzonej działalności III. Informacje o projekcie IV. Wskaźniki osiągnięć V. Tabelę finansową VI. Aspekty prawno-finansowe VII. Zamówienia publiczne VIII. Wpływ realizacji projektu na realizację polityk horyzontalnych IX. Oświadczenia Wnioskodawcy X. Załączniki obligatoryjne XI. Podpis Wnioskodawcy Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

39 Wniosek powinien zawierać w szczególności: I. Określenie obszaru interwencji 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego 1.2 Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego 1.3 Numer i nazwa Działania w ramach Programu Operacyjnego 1.4 Numer i nazwa Schematu w ramach Programu Operacyjnego 1.5 Numer i nazwa formy finansowania 1.6 Numer i nazwa działu gospodarki 1.7 Numer i nazwa kategorii interwencji Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

40 Wniosek powinien zawierać w szczególności: II. Identyfikacja Wnioskodawcy i charakterystyka prowadzonej działalności Dane Wnioskodawcy Profil działalności Wnioskodawcy Określanie statusu Wnioskodawcy (partnerskie, powiązane, samodzielne), liczba zatrudnionych, całkowity bilans roczny/roczna wartość obrotów netto, status Wnioskodawcy jako płatnika VAT. 2.3 Osoba do kontaktu w sprawach projektu 2.4 Osoba/y upoważniona/e do podpisywania umowy o dofinansowanie Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

41 Wniosek powinien zawierać w szczególności: III. Informacje o projekcie 3.1 Tytuł projektu, rodzaj projektu, profil działalności. 3.2 Lokalizacja projektu – powiat, gmina, miejscowość. 3.3 Harmonogram realizacji projektu. 3.4 Opis przedmiotu projektu. 3.5 Cel projektu – tło i uzasadnienie. 3.6 Rezultaty realizacji projektu. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

42 Wniosek powinien zawierać w szczególności: IV. Wskaźniki osiągnięć Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu. np. liczba zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie. np. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy, liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

43 Wniosek powinien zawierać w szczególności: V. Tabelę finansową 5.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN -rodzaj wydatków w podziale na kwartały, -wydatki kwalifikowalne -wydatki niekwalifokowalne -całkowita wartość projektu 5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu. - podział na finansowanie ze EFRR i środków własnych Proponowane źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych -Źródła finansowania: kredyt, środki zgromadzone na rachunku bankowym, Inne 5.3 Dochodowość projektu. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

44 Wniosek powinien zawierać w szczególności: VI. Aspekty prawno-finansowe 6.1 Trwałość projektu. 6.2 Pomoc publiczna otrzymana na realizację niniejszego projektu. 6.3 Stopień przygotowania poszczególnych dokumentów. 6.4 Informacja i promocja. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

45 Wniosek powinien zawierać w szczególności: VII. Zamówienia publiczne 7.1 Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych. 7.2 Określenie sposobów wyboru dostawcy/wykonawcy przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy nie podlega procedurze zamówień publicznych. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

46 Wniosek powinien zawierać w szczególności: VIII. Wpływ realizacji projektu na realizację polityk horyzontanych 8.1 Wpływ realizacji projektu na realizację polityk horyzontalnych. 8.2 Polityka równości szans. 8.3 Natura Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

47 Wniosek powinien zawierać w szczególności: IX. Oświadczenia Wnioskodawcy - deklaracja Wnioskodawcy - oświadczenia Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

48 Wniosek powinien zawierać w szczególności: X. Załączniki obligatoryjne 1. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ksero). 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – kopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika. 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON (ksero). 4. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (PIERWOTNE i jego późniejsze ZMIANY) lub AKTUALNY wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument określający statut prawny przedsiębiorcy w przypadku podmiotów nieujętych w KRS (ksero) 5. Umowa spółki cywilnej – jeśli dotyczy (ksero). Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

49 Wniosek powinien zawierać w szczególności: X. Załączniki obligatoryjne 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego określające status podatnika podatku VAT (ksero). 7. Informacja o udzielonej pomocy publicznej – jeśli dotyczy. 8. Opinia o innowacyjności – dotyczy schematu III. XI. Podpis wnioskodawcy. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie

50 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: I. Biznes plan część opisowa. 1. Podstawowe dane Wnioskodawcy. 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 3. Opis planowanego projektu inwestycyjnego. 4. Plan marketingowy dla projektu. II. Biznes Plan część finansowa. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

51 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 1. Podstawowe dane Wnioskodawcy. 1.1 Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy. 1.2 Tytuł projektu. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

52 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 2.1 Działalność Wnioskodawcy – EKD/PKD, charakterystyka, udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości sprzedaży, udział % pracujących w ogólnej liczbie zatrudnionych. 2.2 Oferta Wnioskodawcy i przychody z działalności – produkt/usługa/towar, wartość przychodów ze sprzedaży w tys. zł za poprzedni rok obrotowy/za okres bieżący 2.3 Charakterystyka działalności – historia przedsiębiorstwa, główny przedmiot działalności, czy w związku z inwestycją zmieni się charakter wykonywanej działalności, mocne strony i atuty przedsiębiorstwa na tle konkurencji, otrzymane certyfikaty/nagrody wyróżnienia. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

53 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 2.4 Miejsce przedsiębiorstwa na rynku – charakterystyka rynku, odbiorcy i udział w przychodach ze sprzedaży, oczekiwania i potrzeby klientów, w których segmentach popyt jest rosnący/malejący, wahania sezonowe, struktura sprzedaży na kraj i za granicę w %. 2.5 Obecne zdolności produkcyjne – budynki, pomieszczenia, maszyny urządzenia, zasoby lokalowe do realizacji projektu, wartości niematerialne i prawne. 2.6 Potrzeby inwestycyjne – potrzeb/problemy wynikające z analizy przedsiębiorstwa, zasoby techniczne do realizacji projektu, czy realizacja projektu rozwiąże potrzeby/wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności, potencjalne zagrożenia w realizacji inwestycji. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

54 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 2. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. 2.7 Działania realizowane w projekcie – przedmiot przedsięwzięcia w podziale na etapy w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych (rodzaje wydatków, kwota wydatku z uzasadnieniem kwoty i celu projektu. 2.8 Doświadczenie i zasoby ludzkie – doświadczenie w realizacji podobnych projektów (zakres/wartość) w tym finansowanych z UE, odpowiedzialność za finanse, sprzedaż, produkcje (skrócone CV), usługi do realizacji projektu. 2.9 Nowo utworzone miejsca pracy – rodzaje stanowisk, liczba etatów, opisy stanowisk i uzasadnienie. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

55 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 3. Opis planowanego projektu inwestycyjnego. 3.1 Innowacyjność projektu – technologiczna, produktowa, organizacyjna ( w przedsiębiorstwie/w województwie/w kraju. 3.2 Źródło potwierdzenia faktu innowacyjności np. opinia jednostek naukowo- badawczych, dokumenty patentowe, publikacje naukowe, literatura fachowa, itd. 3.3 Nowe produkty/usługi – nazwa, opis, uzasadnienie. 3.4 Udoskonalone produkty/usługi – nazwa, opis, uzasadnienie. 3.5 Technologie informacyjne i komunikacyjne (ITC) w przedsiębiorstwie. 3.6 Patent na wynalazek/prawo ochronne na wzór użytkowy/prawo rejestracji wzoru/prawo rejestracji topografii układów scalonych. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

56 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 3. Opis planowanego projektu inwestycyjnego. 3.7 Wykorzystanie przez przedsiębiorcę elementów prowadzonych lub zakupionych wyników prac B+R (schemat III). 3.8 Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska – pozytywny wpływ. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

57 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: 4. Plan marketingowy dla projektu. 4.1 Dystrybucja i promocja – opis sposobów sprzedaży, promocja i reklama. Oświadczenie o wiarygodności przedstawionych danych. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

58 Biznes Plan powinien zawierać w szczególności: II. Biznes Plan część finansowa. Prognozy – przychody ze sprzedaży z tytułu realizacji projektu w zł (od 1 roku rozpoczęcia inwestycji na kolejne lata). Przepływy pieniężne dotyczące inwestycji – nakłady inwestycyjne, przepływy operacyjne, NPV (finansowa zaktualizowana wartość netto), FIRR – finansowa wew. stopa zwrotu. Rachunek zysków i strat w zł. Rachunek przepływów pieniężnych w zł. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Biznes Plan

59 Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem + oświadczenia Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno-techniczna Zarząd Województwa Uchwała o przyjęciu do realizacji Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Podpisanie umowy o dofinansowanie Wniosek Projekt Ocena formalna II Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Schmat realizacji projektów

60 Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw Działania 1.3 – 1.7

61 Cel działania: Tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej. Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

62 Inicjatywa JEREMIE Nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na rozwój ich działalności. Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

63 Inicjatywa JEREMIE Przykładowe typy instrumentów finansowych instrumenty pożyczkowe - pożyczki globalne, pożyczki podporządkowane instrumenty poręczeniowe instrumenty quasi-kapitałowe Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

64 Korzyści bezpośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski - wykorzystanie odnawialnego charakteru wsparcia, uzyskanie efektu mnożnika zwiększającego ilość dostępnej kwoty wsparcia dla MSP – nawet do 4 razy, - zwrot do budżetu Wielkopolski po 2013 roku kwoty wsparcia, czyli ok. 60 mln euro z przeznaczeniem na dalsze wspieranie MSP. Możliwość utworzenia instytucji na wzór niemieckich regionalnych banków inwestycyjnych, - zmiana sposobu myślenia władz regionalnych o inżynierii finansowej – konieczność przygotowania do 2013 roku nowej instytucji – NAJWAŻNIEJSZE. Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

65 Korzyści bezpośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski - wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu - jako instytucji pośredniczących – możliwość otrzymania dość dużych środków na działania powinna się przyczynić do wzmocnienia ich potencjału, a także możliwość wypracowania zysku pożyczonych środków, - minimalna bariera wejścia zmusiła władze województwa do przeznaczenia większych środków na to działanie, co w konsekwencji oznacza większe wsparcie dla MSP, - wdrożenie inicjatywy JEREMIE doprowadzi także do zwiększenia wachlarza instrumentów finansowania działalności MSP (dotychczas wyłącznie pożyczki i poręczenia), - elastyczność w zakresie doboru instrumentów finansowych w ramach Holding Fund – możliwość realokacji środków zależnie od zmiennej sytuacji rynkowej. Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

66 Cel działania: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw. Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

67 W ramach działania realizowane będą projekty kluczowe Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (Konsorcjum Politechniki Poznańskiej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (IChB PAN-PCSS), szacunkowa wartość projektu – 49 mln Inkubator Technologiczny w Kaliszu, szacunkowa wartość projektu – 5,1 mln Regionalny Instytut Transferu Technologii. szacunkowa wartość projektu – 3,9 mln Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

68 Projekty inwestycyjne – schemat I Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych i rozwój istniejących proinnowacyjnych instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 34 mln. PLN Projekt własny samorządu - Wielkopolskie Centrum Innowacji zakup specjalistycznej aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla przedsiębiorców, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 3,4 mln. PLN Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

69 Projekty oferty usług proinnowacyjny - schemat II Przykładowe rodzaje projektów: badanie potencjału technologicznego i innowacyjnego w przedsiębiorstwach, - poziom dofinansowania max do 85% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 1 mln. PLN wsparcie MSP przy zakupie usług badawczo-rozwojowych i zakupie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz praw własności przemysłowej. - poziom dofinansowania max do 100% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 2,5 mln. PLN Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

70 Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, - organizacje pozarządowe działające non-profit, - podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non- profit), - sieci, konsorcja, partnerstwa w/w podmiotów. Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

71 Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

72 Cel działania: - wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie otoczenia biznesu - ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

73 Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych, wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 4,25 mln. PLN) przygotowanie i wdrożenie pakietu nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców; poprawiających istniejącej oferty usługowej, tworzenie lokalnych/regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu. (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 850 tys. PLN) Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

74 Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, - organizacje pozarządowe działające non-profit, - podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), - sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

75 Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

76 Cel działania: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez działania promocyjne. Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

77 Przykładowe rodzaje projektów: Schemat I: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Schemat II: Tworzenie i promocja marki produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych). Schemat III: Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych (w tym projekt własny Samorządu Województwa). Schemat IV: Tworzenie i rozwój elektronicznych systemów informacji dla inwestorów, przedsiębiorstw. Schemat V: Badania i analizy dotyczące potencjału gospodarczego regionu (w tym projekt własny Samorządu Województwa). Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

78 Koszty kwalifikowane: wydatkami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, katalog wydatków kwalifikowanych zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą. Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

79 Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - szkoły wyższe - organizacje pozarządowe działające non-profit - instytucje otoczenia biznesu (non profit) - powiązania kooperacyjne - sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

80 Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy, systemowy Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

81 Cel działania: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych i rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

82 Beneficjenci: -jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia -szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze -instytucje otoczenia biznesu -organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności -związki w/w podmiotów Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

83 Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu – do 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

84 Cel działania: celem działania jest utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Działanie to przyczyni się do znacznej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego i tym samym jego rozwoju gospodarczego. Przykładowe rodzaje projektów: Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje. Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

85 Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

86 Dziękuję za uwagę Izabela Tokarska DEA Konsulting ul. Konopnickiej 6/ Poznań tel


Pobierz ppt "Dokumenty Unii Europejskiej dot. tematyki możliwości finansowania działalności małych i średnich firm 20 września 2010r. Konińska Izba Gospodarcza ul."

Podobne prezentacje


Reklamy Google