Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GNIEZNO, 24 października 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Priorytet I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GNIEZNO, 24 października 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Priorytet I."— Zapis prezentacji:

1 GNIEZNO, 24 października 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Priorytet I

2 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw DZIAŁANIA: (w mln ) 1.1 Rozwój mikro-przedsiębiorstw 13,210 1.2 Wsparcie rozwoju M SP 132,212 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60,000 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) 83,060 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,370 1.6 Promocja regionalnej gospodarki 3,015 1.7 Rozwój sieci i kooperacji 4,020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,000 (działania realizuje Departament Gospodarki UMWW za wyjątkiem działania 1.8)

3 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Cel: wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro-przedsiębiorstw. Korzyści: wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw

4 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Preferencje: a) dla mikro-firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, b) projekty zawierające: - czynniki innowacyjne, - dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego, - rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, - tworzące nowe miejsca pracy, - projekty inwestycyjne z sektora turystyki,

5 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln Beneficjenci: Mikro-przedsiębiorstwa, kt ó re zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

6 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Schemat I. Inwestycje Przekładowe rodzaje projektów: a) inwestycja w środki trwałe b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne ( inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa. - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produkt ó w lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

7 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Schemat I. Inwestycje Przykładowe wydatki kwalifikowane: a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu ): budowli i budynk ó w pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. poziom dofinansowania max do 60 % wydatk ó w kwalifikowanych m in kwota dofinansowania - 9 tys. PLN max kwota dofinansowania – 200 tys. PLN

8 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Schemat I. Inwestycje Przykładowe koszty kwalifikowane : (cdn.) b) zakup rob ó t i materiał ó w budowlanych. c) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych). d) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. poziom dofinansowania max do 60 % wydatk ó w kwalifikowanych min kwota dofinansowania - 9 tys. PLN max kwota dofinansowania – 200 tys. PLN

9 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Schemat I. Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane : a) zakup środków transportu w sektorze transportu. b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu. c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta.

10 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Schemat II. Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane: a) zakup usług doradczych. b) prace związane z przygotowaniem projektu inwestycyjnego, w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej. Poziom dofinansowania max do 50 % wydatków kwalifikowanych minimalna kwota dofinansowania - 3 tys. PLN maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. PLN

11 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Schemat II. Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane: a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

12 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln Wysokość udziału cross-financingu na poziomie priorytetu - 10% na poziomie projektu - 20%

13 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - 132,2 mln Cel: wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP Korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP

14 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - 132,2 mln Beneficjenci: Przedsiębiorstwa z sektora MSP kt ó re zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki

15 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 Preferencje projekty zawierające: - czynniki innowacyjne, - dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego, - rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, - tworzące nowe miejsca pracy, - projekty inwestycyjne z sektora turystyki, dla firmy z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości.

16 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 Schemat I. Inwestycje Przekładowe rodzaje projekt ó w: inwestycja w środki trwałe inwestycja w wartości niematerialne i prawne ( inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

17 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 Schemat I. Inwestycje Przykładowe wydatki kwalifikowane: a) nabycie lub wytworzenie środk ó w trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): w tym budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. - poziom dofinansowania max do 60 %,(za wyjątkiem średnich MSP 50 %) wydatk ó w kwalifikowanych - min kwota dofinansowania - 200 tys., PLN - max kwota dofinansowania – 1,2 mln., (za wyjątkiem dla średnich MSP – 1 mln. PLN)

18 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 Schemat I. Inwestycje Przykładowe koszty kwalifikowane: (cdn.) b ) zakup robót i materiałów budowlanych, c ) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, d ) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, - poziom dofinansowania max do 60 %, (za wyjątkiem średnich MSP - 50 %) wydatk ó w kwalifikowanych - min kwota dofinansowania - 200 tys., PLN - max kwota dofinansowania – 1,2 mln., PLN (za wyjątkiem średnich MSP – 1 mln. PLN)

19 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 i 1.2.2 Schemat I. Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane: a) zakup środków transportu w sektorze transportu. b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu. c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta.

20 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 Schemat II. Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane: a) zakup usług doradczych. b) prace związane z przygotowaniem projektu inwestycyjnego, w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej. - poziom dofinansowania max do 50 % wydatk ó w kwalifikowanych - min kwota dofinansowania - 100 tys., PLN - max kwota dofinansowania – 1 mln., PLN

21 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 i 1.2.2 Schemat II. Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane: a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe, b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

22 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2 Preferencje Projekty zawierające czynniki wysoce innowacyjne,

23 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2 Schemat I. Inwestycje (w tym szkolenia i doradztwo) Przekładowe rodzaje projektów: a) zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. b) zakup niezbędnych środk ó w trwałych. c) wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środk ó w trwałych), w tym: prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produkt ó w i usług, d) nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, system ó w informacyjnych oraz zarządzania);

24 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2 Schemat I. Inwestycje (w tym szkolenia i doradztwo) Przykładowe wydatki kwalifikowane: a) koszty przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysoki 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych b) koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli po spełnieniu warunków ogólnych c) cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych związanych z prowadzeniem badań i prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę. d) cena nabycia robot i materiałów budowlanych. - poziom dofinansowania max do 60 %, (za wyjątkiem średnich MSP - 50 %) wydatk ó w kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – 4,8 mln., (za wyjątkiem średnich MSP) – 4 mln., PL

25 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2 Schemat I. Inwestycje (w tym szkolenia i doradztwo). Przykładowe wydatki kwalifikowane: cdn. e) cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, f) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej, g) cena zakupu przez przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją w wysokości nie przekraczającej 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami, - poziom dofinansowania max do 60 %, (za wyjątkiem średnich MSP - 50 %) wydatk ó w kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – 4,8 mln., (za wyjątkiem średnich MSP) – 4 mln., PLN

26 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 i 1.2.2 Wysokość udziału cross-financingu na poziomie priorytetu - 10% na poziomie projektu - 20%

27 Priorytet I. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Cel działania: Tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źr ó dło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej.

28 Priorytet I. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Inicjatywa JEREMIE Ma zachęcić Państwa Członkowskie i regiony do przeznaczenia części przyznanych funduszy na instrumenty finansowe dla wsparcia MSP (inżynieria finansowa). Będą one mogły być używane w sposób ciągły i odnawialny (na bazie finansowego recyclingu). Ponadto fundusze te będą mogły być wsparte dodatkowymi środkami z EFI i innych międzynarodowych instytucji finansowych

29 Priorytet I. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Inicjatywa JEREMIE a) produkty –mikro-pożyczki, pożyczki, b) beneficjenci –osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

30 Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Cel działania: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw.

31 Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Projekty inwestycyjne – schemat I. Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych i rozwój istniejących proinnowacyjnych instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 34 mln. PLN b) zakup specjalistycznej aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla przedsiębiorców, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 3,4 mln. PLN

32 Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Projekty oferty usług proinnowacyjnych schemat II. Przykładowe rodzaje projektów: a) badanie potencjału technologicznego i innowacyjnego w przedsiębiorstwach - poziom dofinansowania max do 85% - max poziom koszt ó w kwalifikowanych: 1 mln. PLN b) wsparcie MSP przy zakupie usług badawczo-rozwojowych i zakupie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz praw własności przemysłowej - poziom dofinansowania max do 100% - max poziom koszt ó w kwalifikowanych: 2,5 mln. PLN

33 Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Beneficjenci: a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, b) szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, c) organizacje pozarządowe działające non-profit, d) podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), e) sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów.

34 Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Forma płatności: –zaliczka Wysokość udziału cross-financingu – na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: –konkursowy

35 Priorytet I. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Cel działania: a) wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie otoczenia biznesu, b) ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych

36 Priorytet I. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych, wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 4,25 mln. PLN) b) przygotowanie i wdrożenie pakietu nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców; poprawiających istniejącej oferty usługowej c) tworzenie lokalnych/regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu. (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 850 tys. PLN)

37 Priorytet I. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Beneficjenci: a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, b) szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, c) organizacje pozarządowe działające non-profit, d) podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), e) sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów.

38 Priorytet I. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Forma płatności: –zaliczka Wysokość udziału cross-financingu – na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: –konkursowy

39 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki Cel działania Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez działania promocyjne.

40 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki Przykładowe rodzaje projektów: Schemat I: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach wystawach oraz misjach gospodarczych. Schemat II: Tworzenie i promocja marki produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych) Schemat III: Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych (w tym projekt własny Samorządu Województwa) Schemat IV: Tworzenie i rozwój elektronicznych systemów informacji dla inwestorów, przedsiębiorstw Schemat V: Badania i analizy dotyczące potencjału gospodarczego regionu

41 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki Koszty kwalifikowane wydatkami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, katalog wydatków kwalifikowanych zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą. (poziom dofinansowania max do 85%)

42 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki Beneficjenci: –Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, –Szkoły wyższe, –Organizacje pozarządowe działające non- profit, –Instytucje otoczenia biznesu (non profit), –Powiązania kooperacyjne, –Sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów,

43 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki Forma płatności: –refundacja, zaliczka Wysokość udziału cross-financingu – na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: –Konkursowy, systemowy

44 Priorytet I. Działanie 1.7. Rozwój sieci i korporacji Cel działania: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych i rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych

45 Priorytet I. Działanie 1.7. Rozwój sieci i korporacji Beneficjenci: –jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, –szkoły wyższe, jednostki naukowo- badawcze, –instytucje otoczenia biznesu, –organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności., –związki w/w podmiotów.

46 Priorytet I. Działanie 1.7. Rozwój sieci i korporacji Forma płatności: refundacja, zaliczka Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

47 Procedura konkursowa wyboru projektów- gotowe do realizacji 1.1 - 1.2 oraz 1.4 -1.7 Beneficjent Wniosek Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno-techniczna Zarząd Województwa Uchwała o przyjęciu do realizacji Złożenie wymaganych załączników Podpisanie umowy o dofinansowanie Wniosek Projekt Ocena formalna II

48 Procedura konkursowa wyboru projektów- infrastrukturalne 1.1-1.2 oraz 1.4-1.7 Beneficjent Wniosek Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno-techniczna (ocena punktowa) Zarząd Województwa Przyznanie promesy na dofinansowanie Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena merytoryczno- techniczna 0/1 Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego Wniosek Projekt Ocena formalna II Wniosek + wszystkie załączniki

49 WZÓR WNIOSKU APLIKACYJNEGO Elementy wniosku Projekt dla Działań 1.4 – 1.7

50 –Tytuł/rodzaj/typ projektu –Identyfikacja rodzaju interwencji –Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: zrównoważony rozwój równość szans (zatrudnienia) I Informacje ogólne o projekcie

51 II Identyfikacja Wnioskodawcy Forma prawna prowadzonej działalności Dane Wnioskodawcy Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów Dane osoby/osób upoważnionej/ych przez Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

52 III CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podmiot, którego dotyczy projekt Data i miejsce rejestracji działalności Wnioskodawcy (miesiąc/rok) Doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorców Zasoby Wnioskodawcy

53 IV Opis projektu Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie wdrażany Lokalizacja projektu Cel planowanego projektu (zgodny z celem działania) Opis planowanego projektu Uzasadnienie projektu Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Kategorie wydatków kwalifikowanych Kategorie wydatków niekwalifikowanych Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu Harmonogram realizacji projektu Stopień przygotowania projektu

54 Trwałość projektu Informacje na temat doświadczeń w zakresie korzystania z pomocy w ramach programów pomocowych Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę na dane przedsięwzięcie Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat Informacje dotyczące rachunku bankowego Wnioskodawcy IV Opis projektu cd.

55 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Główny punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się w budynku Victoria Center ul. Strzelecka 49 tel. 061 858 12 27, 061 858 12 37 -------------------------------------------------------------------------- Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań (Victoria Center) Tel. 061 858 12 01 www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

56 www. wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "GNIEZNO, 24 października 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Priorytet I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google