Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Pozycja Inwestycyjna Kraju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Pozycja Inwestycyjna Kraju"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Pozycja Inwestycyjna Kraju

2 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna jest zestawieniem, które przedstawia stany aktywów i pasywów zagranicznych podmiotów krajowych na koniec danego roku. Różnica pomiędzy wielkością aktywów a pasywów zagranicznych stanowi międzynarodową pozycję inwestycyjną netto i informuje, czy kraj jest wierzycielem, czy też dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy. Większość państw stosuje do jej sporządzenia standardy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w przypadku państw UE także Europejskiego Banku Centralnego

3 Sprawozdanie o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Balance of international indebtedness)
Sprawozdanie o zagranicznych aktywach i pasywach kraju Fotografia relacji zagranicznych (stan a nie przepływ)

4 Sprawozdanie o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej - schemat
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Aktywa międzynarodowa Inwestycje bezpośrednie Inwestycje portfelowe Pochodne instrumenty finansowe Inne aktywa Aktywa rezerwowe

5 Sprawozdanie o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej - schemat
Zobowiązania zagraniczne Inwestycje zagraniczne ulokowane w kraju Inwestycje portfelowe ulokowane w kraju Pochodne instrumenty finansowe Inne pasywa

6 Międzynarodowa Pozycja Inwestycyjna (Balance of international indebtedness)
Aktywa międzynarodowe większe od zagranicznych zobowiązań- kraj eksporter kapitału Zagraniczne zobowiązania większe od aktywów międzynarodowych-kraj importer kapitału

7 MPI na koniec 2011r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski na koniec 2011 r. była ujemna i wyniosła 218,9 mld EUR. Oznacza to, że Polska w stosunku do zagranicy była dłużnikiem netto. W stosunku do poprzedniego roku ujemna wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto zmniejszyła się o 15,2 mld EUR, tj. o 6,5%. Dłużnikiem netto wobec zagranicy był sektor przedsiębiorstw (140,0 mld EUR), sektor rządowy (87,2 mld EUR) oraz sektor bankowy (63,5 mld EUR). Zobowiązania netto sektora rządowego w 2011 r. wzrosły o 7,4 mld EUR. Sektor bankowy i pozostałe sektory odnotowały poprawę ujemnej pozycji inwestycyjnej odpowiednio o 8,7 mld EUR i 6,9 mld EUR. Dodatnia pozycja inwestycyjna NBP wzrosła o 7,0 mld EUR. Relacja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto do PKB na koniec 2011 r. wyniosła -59,2%, natomiast w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł -66,0%. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w innych krajach naszego regionu w 2011 r. była również ujemna, a jej relacja do PKB wahała się od 47,4% dla Czech, 60,5% dla Rumunii, poprzez 85,3% dla Bułgarii do 94,9% dla Węgier

8 MPI w relacji do PKB

9 Aktywa zagraniczne

10 Pasywa zagraniczne

11 Relacja MPI do PKB w państwach naszego regionu

12

13 RAITINGI AAA – Obligacje o najwyższej jakości kredytowej. Bardzo wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań AA – Obligacje o bardzo wysokiej jakości kredytowej. Bardzo wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań A – Obligacje o wysokiej jakości kredytowej. Wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań. Istnieją jednak czynniki, które mogą w przyszłości spowodować obniżenie oceny. BBB – Obligacje o dobrej jakości kredytowej. Zadowalająca zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań BB – Obsługa zobowiązań z tytułu emisji obligacji może być wątpliwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w otoczeniu emitenta B – Obsługa zobowiązań z tytułu emisji obligacji jest wątpliwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w otoczeniu emitenta CCC – Obsługa zobowiązań z tytułu emisji obligacji jest prawdopodobna jedynie w przypadku wystąpienia sprzyjających warunków w otoczeniu emitenta CC – Obligacje poważnie zagrożone zaprzestaniem płatności przez emitenta C – Obligacje emitentów znajdujących się w trakcie postępowania upadłościowego, ale zapewniające ciągle umówione płatności D – Obligacje, dla których zaprzestano płatności odsetek lub niewykupione

14 Wybrane raitingi międzynarodowe
Standard & Poor’s Moody’s Fitch AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C D Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca RD (Resctricted default)

15 Ocena Polski 2013 Standard & Poor’s Moody’s Fitch A- (stabilny)

16

17 Dane historyczne Dalej znajdują się starsze dane o MPI

18

19 MPI Polski w relacji do PKB MPI netto Polski na koniec 2008r
MPI Polski w relacji do PKB MPI netto Polski na koniec 2008r. Była ujemna i wyniosła 172,7 mld euro, co stanowiło 48% PKB. Pasywa zagraniczne polskich podmiotów wyniosły 268,6 mld euro, co stanowiło 74,7% PKB. Aktywa zagraniczne polskich podmiotów wyniosły 95,9 mld euro, co stanowiło 26,7% PKB.

20

21

22

23 Aktywa wyniosły 107,5 mld EUR i stanowiły 34,5% PKB
Pasywa wyniosły 302,1 mld EUR i stanowiły 97,0% PKB

24 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto dla innych krajów z naszego regionu w 2008r relacja do PKB: Węgry -100,2%; Łotwa -79,2%; Estonia -76,0%; Słowacja -55,3%; Litwa -51,8%; Polska -48,0%; Czechy -40,2%

25 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto dla innych krajów z naszego regionu w 2009r relacja do PKB:

26 Żrodło: NBP,2008

27 Co się liczy, czyli ranking kryteriów selekcji (źródło: Otwarty świat, raport Ernst&Young, 2008)


Pobierz ppt "Międzynarodowa Pozycja Inwestycyjna Kraju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google