Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse przedsiębiorstwa (3) dr Wanda Pełka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse przedsiębiorstwa (3) dr Wanda Pełka"— Zapis prezentacji:

1 Finanse przedsiębiorstwa (3) dr Wanda Pełka wanda.pelka@wp.pl

2 2 Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w układzie sprawozdań finansowych

3 3 Sprawozdanie finansowe 1.Bilans 2.Rachunek zysków i strat 3.Rachunek przepływów pieniężnych 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym 5.Informacja dodatkowa

4 4 Sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości 1)Wiernego obrazu 2)Ciągłości 3)Kontynuacji 4)Memoriałowa 5)Współmierności 6)Ostrożności 7)Wyższości treści ekonomicznej nad formą 8)Istotności

5 5 Bilans AKTYWA (aktywa trwałe) I Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 1.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1.2. Wartość firmy 1.3. Inne wartości niematerialne i prawne 1.4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

6 6 Bilans c.d. AKTYWA (Aktywa trwałe) 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2.1. Środki trwałe (grunty, budynki, środki transportu) 2.2. Środki trwałe w budowie 2.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3. Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4.4. Inne inwestycje długoterminowe

7 7 Bilans c.d. AKTYWA (Aktywa trwałe) 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

8 8 Bilans c.d. AKTYWA (Aktywa obrotowe) II Aktywa obrotowe 1. Zapasy 1.1. Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe 1.4. Towary 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: - o okresie spłaty do 12 miesięcy - o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy 2.2. Należności z tytułu podatków, dotacji 2.3. Pozostałe należności

9 9 Bilans c.d. AKTYWA (Aktywa obrotowe) 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

10 10 Bilans c.d. PASYWA (Kapitał własny) I Kapitał własny 1. Kapitał podstawowy 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

11 11 Bilans c.d. PASYWA (Zobowiązania i rezerwy) II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 1.3. Pozostałe rezerwy 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Kredyty bankowe i pożyczki 2.2. Dłużne papiery wartościowe 2.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

12 12 Bilans c.d. PASYWA (Zobowiązania i rezerwy) 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Kredyty bankowe i pożyczki 3.2. Dłużne papiery wartościowe 3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: - o okresie spłaty do 12 miesięcy - o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy 3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 3.5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3.6. Fundusze specjalne

13 13 Bilans c.d. PASYWA (Zobowiązania i rezerwy) 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

14 WSKAŹNIKI 1)Wskaźniki płynności 2)Wskaźniki sprawności (szybkości obrotu) 3)Wskaźniki zadłużenia 4)Wskaźniki rentowności 5)Wskaźniki rynku kapitałowego

15 Wskaźniki płynności – mierzą zdolność firmy do spłaty bieżących, tj. krótkoterminowych zobowiązań finansowych (krótkoterminowe bezpieczeństwo finansowe ) 1)Stopa bieżąca płynności 2)Stopa wysokiej płynności (wskaźnik szybki) 3)Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący)

16 Podstawowe kategorie: aktywa bieżące i zobowiązania bieżące Aktywa bieżące: aktywa, które w okresie do 12 miesięcy mogą zostać zamienione na gotówkę (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe). Nie obejmują krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Zobowiązania bieżące: zobowiązania, które muszą być spłacone w krótkim okresie tj. do 12 miesięcy (zobowiązania krótkoterminowe + inne zobowiązania bieżące np. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w pasywach) + rezerwy krótkoterminowe).

17 (1)Stopa bieżąca płynności (%) = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące x 100 (2) Stopa wysokiej płynności (%) = aktywa bieżące – zapasy / zobowiązania bieżące x 100 (3) Kapitał obrotowy netto (PLN) = aktywa bieżące - zobowiązania bieżące

18 Wskaźniki szybkości obrotu – służą do pomiaru efektywności wykorzystywanych zasobów firmy. Określają jak szybko firma obraca składnikami aktywów i jak szybko spłaca zobowiązania 1)Wskaźnik obrotu zapasami 2)Okres obrotu zapasami 3)Wskaźnik obrotu należnościami 4)Okres ściągania należności 5)Wskaźnik obrotu zobowiązaniami 6)Okres spłaty zobowiązań 7)Wskaźnik obrotu aktywami

19 (1a) Wskaźnik obrotu zapasami = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / zapasy (przeciętne) (1b) Okres obrotu zapasami (dni) = 360 / wskaźnik obrotu zapasami (2a) Wskaźnik obrotu należnościami = Przychody ze sprzedaży / należności (przeciętne) (2b) Okres ściągania należności (dni) = 360 / wskaźnik obrotu należnościami (3a) Wskaźnik obrotu zobowiązaniami = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / zobowiązania bieżące

20 (3b) Okres spłaty zobowiązań (dni) = 360 / wskaźnik obrotu zobowiązaniami (4) Wskaźnik obrotu aktywami (efektywności majątku) = Przychody ogółem / aktywa ogółem przeciętne

21 Wskaźniki zadłużenia – pozwalają określić stopień zadłużenia firmy w relacji do różnych grup aktywów lub kapitałów 1)Stopa zadłużenia aktywów 2)Zadłużenie kapitału własnego 3)Wskaźnik pokrycia odsetek

22 (1) Stopa zadłużenia aktywów (%) = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem x 100 (2) Zadłużenie kapitału własnego (%) = zobowiązania ogółem / kapitał własny x 100 (3) Wskaźnik pokrycia odsetek (%) = zysk operacyjny / odsetki x 100

23 Wskaźniki rentowności – określają zdolność firmy do tworzenia zysku przez sprzedaż, aktywa oraz kapitały własne 1)Rentowność sprzedaży 2)Rentowność aktywów 3)Rentowność kapitału własnego

24 (1) Rentowność sprzedaży (%) = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży x 100 (2) Rentowność aktywów (Return on Assets, ROA) (%) Zysk netto / Aktywa ogółem (przeciętnie) x 100 (3) Rentowność kapitału własnego (Return on Equity, ROE) (%) Zysk netto / Kapitał własny (przeciętnie) x 100


Pobierz ppt "Finanse przedsiębiorstwa (3) dr Wanda Pełka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google