Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans"— Zapis prezentacji:

1 Powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym AKTYWA PASYWA Środki pieniężne Kapitał własny w tym: Wynik finansowy Kapitał własny na początek okresu i na koniec okresu Rachunek przepływów pieniężnych Środki pieniężne na początek i koniec okresu Rachunek zysków i strat Suma aktywów Suma pasywów zysk strata Dodatkowe informacje i objaśnienia RF W1

2 Uproszczona struktura bilansu
Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udział (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa razem RF W1

3 Bilans A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne
Pasywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe np. a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozl. międzyokresowe 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod. 2. Inne rozliczenia międzyokresowe A. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udział (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Aktywa razem Pasywa razem RF W1

4 Bilans Aktywa Pasywa B. Aktywa obrotowe Zapasy 1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne Zobowiązania krótkoterminowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: e) zaliczki otrzymane na dostawy Aktywa razem Pasywa razem RF W1

5 Bilans Aktywa Pasywa B. Aktywa obrotowe Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek ………………………. f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i ) inne 3. Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Aktywa razem Pasywa razem RF W1


Pobierz ppt "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans"

Podobne prezentacje


Reklamy Google