Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
mgr inż. J. Uziałko

2 Ocena podstawowych sprawozdań finansowych
ocena bilansu ocena rachunku zysków i strat ocena rachunku przepływów pieniężnych

3 I. Analiza bilansu przedsiębiorstwa
Analizę bilansu przedsiębiorstwa można podzielić na dwa etapy, takie jak: wstępna analiza bilansu, wskaźnikowa analiza bilansu (rozwinięcie analizy wstępnej).

4 Aby wstępnie zbadać bilans firmy, należy dokonać analizy:
struktury majątkowej (wykorzystując wskaźniki odnoszące się do aktywów) struktury kapitałowej (wykorzystując wskaźniki odnoszące się do pasywów) struktury kapitałowo-majątkowej

5 Analiza aktywów Ocena struktury aktywów (1)
Ocena majątku trwałego i obrotowego (analiza sprawności działania przedsiębiorstwa) (2)

6 Podstawowe wskaźniki służące do oceny aktywów (1)
WSK. STRUKTURY AKTYWÓW (WSK.ELASTYCZNOŚCI MAJĄTKU) WSK. UDZIAŁU MAJĄTKU TRWAŁEGO W AKTYWACH OGÓŁEM WSK. UDZIAŁU MAJĄTKU OBROTOWEGO W AKTYWACH OGÓŁEM WSK. UDZIAŁU ZAPASÓW W AKTYWACH OBROTOWYCH WSK. UDZIAŁU NALEŻNOŚCI W AKTYWACH OBROTOWYCH WSK. UDZIAŁU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W AKTYWACH OBORT.

7 Podstawowe wskaźniki służące do oceny aktywów (2)
W ocenie finansowej działalności przedsiębiorstwa konieczna jest analiza sprawności jego działania, ponieważ „zamrażanie” zbyt dużej ilości środków pieniężnych w pewnych składnikach majątku obrotowego – głównie w zapasach i należnościach – może skutkować utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości można liczyć na dwa sposoby – jako relację sprzedaży do danej pozycji majątku obrotowego, jak i w wymiarze dni. OBROTOWOŚĆ ZAPASÓW OBROTOWOŚĆ NALEŻNOŚCI

8 Analiza pasywów Ocena struktury pasywów (1)
Ocena poziomu zadłużenia firmy (2)

9 Podstawowe wskaźniki służące do oceny pasywów (1)
WSKAŹNIK STRUKTURY PASYWÓW WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W KAPITAŁ WŁASNY WSKAŹNIK KAPITAŁU WŁASNEGO WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W KAPITAŁ STAŁY (WSKAŹNIK TRWAŁOSCI STRUKTURY FINANSOWEJ) OBCIĄŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZOBOWIĄZANIAMI DŁUGOTERMINOWYMI OBCIĄŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZOBOWIĄZANIAMI KRÓTKOTERMINOWYMI

10 Podstawowe wskaźniki służące do oceny pasywów (2)
Dzięki analizie zadłużenia, można sprawdzić czy środki, którymi dysponuje przedsiębiorstwo pochodzą od jego właścicieli czy od zewnętrznych kredytodawców. Możliwe jest też wyznaczenie granicy, poza którą zaciąganie kredytów skutkuje nadmiernym ryzykiem. ZADŁUŻENIE OGÓLNE (WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA) ZADŁUŻENIE KAPITAŁU WŁASNEGO ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

11 Analiza struktury kapitałowo-majątkowej
Odpowiednie porównanie wybranych pozycji aktywów bilansu z jego pasywami umożliwia sprawdzenie czy struktura kapitałowo-majątkowa w firmie jest właściwa, czyli czy okres korzystania z kapitałów odpowiada okresowi zainwestowania ich w majątek produkcyjny. M.in. sprawdza się tu, czy w analizowanej firmie zachowana jest złota reguła bilansowania. POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM WŁASNYM POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM STAŁYM W przypadku, gdy aktywa trwałe są całkowicie pokryte przez kapitał własny, wówczas spełniona jest złota reguła bilansowania. W przypadku, gdy aktywa trwałe są całkowicie pokryte przez kapitał stały, wówczas spełniona jest złota reguła bankowa.

12 Podsumowanie wstępnej analizy bilansu
W ocenie finansowej przedsiębiorstwa niezmiernie ważne jest nie tylko dobranie odpowiedniego wskaźnika do analizowanego zagadnienia, ale i przyrównanie otrzymanej wartości do przedziału przyjętego dla danego wskaźnika. Analizę bilansu można przeprowadzić nie tylko w ujęciu statycznym (za pomocą wskaźników), ale także w aspekcie dynamicznym, poprzez porównywanie wartości określonych pozycji bilansowych na przestrzeni lat.

13 Wskaźniki rotacji (obrotowości)
WSKAŹNIK OBROTU AKTYWÓW WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW WSKAŹNIK CYKLU ZAPASÓW W DNIACH WSKAŹNIK ROTACJI NALEZNOSCI WSKAŹNIK CYKLU NALEŻNOŚCI W DNIACH WSKAŹNIK ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ WSKAŹNIK CYKLU ZOBOWIĄZAŃ W DNIACH

14 Kolejne etapy oceny sytuacji finansowej firmy dotyczą:
badania płynności przedsiębiorstwa badania rentowności przedsiębiorstwa

15 Podstawowa analiza płynności
Ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa jest również zachowanie przez niego płynności finansowej, czyli zdolności do spłacania zobowiązań krótkoterminowych. BIEŻĄCA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA SZYBKA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Aby możliwe było utrzymanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa, zaleca się by wartość aktywów bieżących przewyższała w przybliżeniu dwukrotnie wartość pasywów bieżących; przedział [1,2 – 2]. Natomiast poziom wskaźnika szybkiego – czyli dokonujemy tu pomniejszenia o zapasy – określa się jako właściwy, gdy przyjmuje ona wartość z przedziału [1-1,3].

16 Podstawowa analiza rentowności
Istotne dla działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie rentowności w wyniku prowadzonej działalności. Firma określona jako rentowna jest zdolna do generowania przychodów przewyższających koszty ich uzyskania, czyli wypracowuje zysk. WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI HANDLOWEJ WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKOWEJ (ROA) WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI FINANSOWEJ (ROE) Można przyjąć, że zwykle wysokie wartości tych wskaźników (np. na tle konkurencji w branży) świadczą o korzystnej sytuacji przedsiębiorstwa.

17 II. Wstępna analiza rachunku wyników
Aby wstępnie ocenić rachunek wyników należy zbadać relacje pomiędzy wybranymi pozycjami rachunku wyników oraz zanalizować kształtowanie się wartości jego poszczególnych wielkości ekonomicznych na przestrzeni lat.

18 Wstępna analiza rachunku wyników
Przykładowe pytania, jakie należy sobie postawić podczas analizy rachunku zysków i strat: 1) Jak w badanym okresie kształtuje się wynik finansowy netto i poszczególne wielkości ekonomiczne mające wpływ na jego ostateczną wartość, takie jak: wynik na sprzedaży, wynik na działalności operacyjnej, wynik na działalności gospodarczej, zysk/strata brutto? 2) Jaka jest relacja w analizowanym przedziale czasu pomiędzy przychodami ogółem, a kosztami operacyjnymi? 3) Jak w badanym okresie kształtują się całkowite koszty operacyjne, które z ich składowych dominowały, które się zmniejszyły, a które uległy zwiększeniu w badanym okresie? 4) Jaką wartość w analizowanym przedziale czasu przyjęły koszty finansowe, a jaką przychody finansowe, co na to wpłynęło?

19 Literatura Radosiński E. „Wprowadzenie do analizy finansowej”, Skrypt dla studentów WIZ, PWr Sierpińska M., Jachna T. „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, PWN, Warszawa Stadherr S. „Materiały wykładowe” dla studentów ZiM, PWr


Pobierz ppt "Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google