Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjność przedsiębiorstw – pomiar i diagnoza Janusz Kornecki Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjność przedsiębiorstw – pomiar i diagnoza Janusz Kornecki Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjność przedsiębiorstw – pomiar i diagnoza Janusz Kornecki Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Badań Regionalnych

2 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Przesłanki dla pomiaru innowacji i jego aktualizacji  innowacje mają kluczowe znaczenie dla wzrostu produkcji i wydajności  zmiany w procesie innowacyjnym jako efektu globalizacji – lepszy dostęp firm do informacji i nowych rynków, nasilenie międzynarodowej konkurencji, powstanie nowych form organizacyjnych pozwalających na zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw  potrzeby informacyjne podmiotów kształtujących politykę publiczną wymagające lepszego zrozumienia zasadniczych aspektów procesu innowacyjnego

3 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Co daje się zmierzyć?  charakterystyka procesu innowacyjnego – wszystkie działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które prowadzą (lub mają w zamierzeniu prowadzić) do wdrażania innowacji  wdrożenia znaczących zmian – innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe  czynniki wpływające na działalność innowacyjną – motywacja, bariery  efekty innowacji – wpływ innowacji na sprzedaż, udział w rynku, zmianę wydajności, pozycję konkurencyjną, transfer wiedzy  powiązania w procesie innowacyjnym – źródła informacji, wiedzy, technologii, powiązania z innymi aktorami systemu innowacji, źródła finansowania

4 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Pomiar innowacji w ujęciu historycznym  (lata 80.) prace nad modelami i koncepcjami analitycznymi służącymi badaniu innowacji  (1992) 1. wydanie Oslo Manual (Podręcznika Oslo) zawierającego spójny zbiór pojęć i narzędzi do pomiaru innowacji – koncentracja na innowacjach technologicznych w zakresie produktów i procesów w sektorach produkcyjnych  (1997) 2. wydanie Oslo Manual – poszerzenie tematyki pomiaru innowacji o sektor usług  (2005) 3. wydanie Oslo Manual – innowacje nietechnologiczne (marketingowe, organizacyjne) + powiązania w procesie innowacyjnym

5 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Inne standardy i źródła pomiaru i interpretacji danych z zakresu nauki, techniki i innowacji – Frascati Family Manuals  Podręcznik Frascati - Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development (OECD, 1963, 2002) – dane dot. działalności B+R  Podręcznik Canberra - The Measurement of Human Resources Devoted to S&T (OECD/EU/Eurostat, 1995) – dane dot. zasobów ludzkich w sferze nauki i techniki  Patent Manual - The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators (OECD, 1994) – podręcznik dot. statystyki patentów  TBP Manual - Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data (OECD, 1990) – podręcznik dot. badań statystycznych bilansu płatniczego krajów w dziedzinie techniki obejmującego obroty w zakresie własności przemysłowej i know-how

6 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Inne standardy i źródła pomiaru i interpretacji danych z zakresu nauki, techniki i innowacji  Regional Manual - The Regional Dimension of R&D and Innovation Statistics (Eurostat, 1996) – uzupełnienie podręczników z serii Frascati Family Manuals o wymiar regionalny  A Framework for Biotechnology Statistics (OECD, 2005) – statystyka biotechnologii  A Guide for Information Society Measurements and Analysis (OECD, 2005) – statystyka społeczeństwa informacyjnego  Measuring Productivity Manual (OECD, 2005) – podręcznik dotyczący pomiaru produktywności  Handbook on Economic Globalisation Indicators (OECD 2005) – podręcznik poświęcony problematyce badań statystycznych procesów globalizacji gospodarki  Measuring Knowledge Management in the Business Sector – first steps (OECD/Statistics Canada, 2003) – podręcznik dotyczący pomiaru zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach

7 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regionalny wymiar innowacji – konstatacje z badań  firmy są innowacyjne dzięki własnym zdolnościom organizacyjnym, ale także poprzez kontakty z otoczeniem, w tym zwłaszcza regionalnym  różnice regionalne w poziomie działalności innowacyjnej mogą być znaczne  szczególną rolę w stymulowaniu innowacyjności firm w regionach pełnią regionalne systemy innowacji stanowiące publiczno-prywatne forum współpracy świata biznesu, administracji samorządowej i państwowej, instytucji naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz pozarządowych umożliwiające aktywizację lokalnych czynników wzrostu i lepsze wykorzystanie zasobów  identyfikacja głównych cech i czynników sprzyjających działalności innowacyjnej oraz rozwojowi sektorów w regionach może przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów innowacyjnych i stanowić wkład w kształtowanie polityki publicznej

8 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Community Innovation Survey, CIS (Wspólnotowe Badanie Innowacji)  oparte na metodologii zawartej w Podręczniku Oslo  mierzy innowacyjność przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 9 pracowników)  prowadzone od 1993 r., początkowo w cyklu 4-letnim, obecnie w cyklu dwuletnim  kraje objęte badaniem: UE-28 + Szwajcaria, Rosja, Turcja, Australia, Nowa Zelandia, Korea Płd., RPA, większość krajów Ameryki Łacińskiej  stanowi podstawę do pomiaru innowacyjności poszczególnych regionów UE (Regional Innovation Scoreboard)

9 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regional Innovation Scoreboard, RIS (tablica wyników innowacyjności regionów) (1)  stanowi ocenę porównawczą osiągnięć w zakresie innowacji w 190 regionach UE, Norwegii i Szwajcarii  publikowana od 2002 r., najnowsza (6. edycja) pochodzi z 2014 r.  dzieli UE na 4 grupy regionów: o regionalnych liderów innowacyjności (regional innovation leaders, 34 regiony) o regiony doganiające liderów (regional innovation followers, 57 regionów) o regionalnych innowatorów umiarkowanych (regional moderate innovators, 68 regionów) o regionalnych innowatorów o skromnych wynikach (regional modest innovators, 31 regionów)

10 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regional Innovation Scoreboard, RIS (tablica wyników innowacyjności regionów) (2)  poziom innowacyjności regionów jest najczęściej odzwierciedleniem poziomu innowacyjności krajów  w 14 krajach znajdują się regiony należące do dwóch różnych grup innowacyjności  w 4 krajach (Francji, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii) regiony zostały zaklasyfikowane do trzech różnych grup innowacyjności, co wskazuje na silne różnice w poziomie innowacji w ramach poszczególnych państw  wszyscy regionalni liderzy innowacyjności w UE znajdują się w zaledwie 8 krajach UE: Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemczech, Szwecji i W. Brytanii

11 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regional Innovation Scoreboard, RIS (tablica wyników innowacyjności regionów) (3)  w 155 (spośród 190) regionach poziom innowacyjności wzrósł w latach 2004- 2010  czynniki pobudzające innowacje w regionach: o pozytywny stosunek mieszkańców regionów do nowych rzeczy i pomysłów tworzy korzystne warunki dla przedsiębiorczości i innowacji (Europejski Sondaż Społeczny) o dobrze rozwinięty system dofinansowania ze środków publicznych, o wysokim udziale innowacyjnych spółek otrzymujących w jakiejś formie publiczne wsparcie finansowe

12 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Konstrukcja Interregionalnego Wskaźnika Innowacyjności, IWI Źródło: Instytut Wiedzy i Innowacji, Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy, raport okresowy za 2013 r., Warszawa 2014, s. 7.

13 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zmiany wartości wskaźnika IWI dla Mazowsza i UE, 2003-2011 Źródło: Instytut Wiedzy i Innowacji, Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy, raport okresowy za 2013 r., Warszawa 2014, s. 139.

14 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Ranking polskich regionów według wskaźnika IWI, 2003-2011 Źródło: Instytut Wiedzy i Innowacji, Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy, raport okresowy za 2013 r., Warszawa 2014, s. 136.

15 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wartości wybranych wskaźników innowacyjności Mazowsza na tle innych czołowych regionów Polski, 2008-2012 Źródło: Ecorys, Analiza zmian w działalności podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w kontekście realizacji RIS Mazovia 2007-2015, Warszawa 2014, s. 63.

16 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Najważniejsze wnioski z analizy procesów innowacyjnych na Mazowszu (+) lider w kraju pod względem innowacyjności regionalnej (+) tempo wzrostu nakładów na działalność innowacyjną wyższe niż średnia PL (+) skok w zakresie wskaźników kapitału ludzkiego (z 114. na 57. m., 2000-2013) (-) b. niska i pogarszająca się pozycja pod względem efektów działalności innowacyjnej na tle innych regionów Europy (154. pozycja w 2011 r.) (-) zmniejszająca się przewaga pod względem innowacyjności (IWI) w stosunku do innych regionów Polski (-) spadek przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych znacząco głębszy niż średnia ogólnokrajowa (-) malejący odsetek przedsiębiorstw współpracujących z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej

17 Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Dziękuję za uwagę! Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – perspektywa finansowa 2014-2020” organizowana w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.


Pobierz ppt "Innowacyjność przedsiębiorstw – pomiar i diagnoza Janusz Kornecki Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google