Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki projektu „Strategia innowacyjności dla Polski”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki projektu „Strategia innowacyjności dla Polski”"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki projektu „Strategia innowacyjności dla Polski”
Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

2 Od Strategii Innowacji OECD do implementacji na poziomie kraju
Innowacje centralnym czynnikiem wzrostu gospodarczo-społecznego Rewolucja w zrozumieniu innowacji w warunkach kryzysu uwzględnienie potrzeb odbiorców wartości niematerialne jako rosnący na znaczeniu czynniki wzrostu Uwolnienie potencjału innowacyjnego ludzi, firm, regionów Wykorzystanie potencjału nauki i firm światowych Sektor publiczny kluczowym ogniwem systemu innowacyjnego znaczenie powiązań horyzontalnych innowacje w sektorze publicznym (zdrowie, środowisko) Integracja zasobów danych statystycznych i dostępnych publicznie

3 Znaczenie diagnozy dla Strategii Innowacji OECD

4 Implementacja

5 Implementacja Strategii Innowacji
Firmy innowacyjne Związki pracodawców Ośrodki badawcze, uczelnie Instytucje publiczne Eksperci

6 Kierunki rozwoju podstaw informacyjnych oraz metodologii pomiaru innowacji

7 Potrzeba uwolnienia potencjałów innowacyjnych

8 Wyzwanie finansowania innowacji

9 Bariery przedsiębiorczości

10 Wyniki projektu Strategia Innowacji dla Polski
Zainaugurowanie i przeprowadzenie cyklu seminariów i konferencji mających doprowadzić do sformułowania Strategii Innowacji dla Polski. Zrealizowanie badań firm innowacyjnych przy wykorzystaniu metodologii NESTII OECD Publikacja Raportów o Innowacyjności Uruchomienie procesu budowania partycypacyjnej strategii Innowacyjności Rozwój rejestrów dla realizacji Strategii Innowacji w Polsce

11 Seminaria i konferencje objęte cyklem:
14 grudnia 2009 r.          Co powinna obejmować Strategia Innowacji dla Polski? 11 marca 2010 r.            W poszukiwaniu Strategii Innowacji dla Polski 15 kwietnia 2010 r.     Nowe obszary Strategii Innowacji   dla Polski 13 maja 2010 r.        Innowacyjność w Polsce w 2009 roku.                                             Prezentacja „Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku”.         29 czerwca Prezentacja wyników projektu w OECD Roundtable on OECD Innovation Strategy

12 Działania na rzecz wiązania środowisk
Strategie korporacji międzynarodowych Innowacje a sztuki piękne, PTE, IWP, INE PAN Firmy spin off i spin out, Kielce Powiązanie z RSI, Zielona Góra Spotkanie z IP PAN, INE PAN Spotkanie IE RAN, INE PAN System promocji Teraz Polska Innowacyjna przedsiębiorczość Innowacyjność w regionach

13 Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r.
Cel strategiczny i taktyczny, Wnioski diagnostyczne, Część makro-i mikroekonomiczna Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w r. Najbardziej innowacyjne firmy mikro-, małe – średnie oraz duże Lista patentów firm Lista najbardziej innowacyjnych produktów

14 Diagnoza Dystans innowacyjny Polski utrzymuje się
Rozwój sektora innowacyjnego w Polsce Wzrost nakładów na działalność innowacyjną Wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój Zaostrzenie barier innowacyjności Autorzy : T.Baczko, E.Krzywina, M.Pieńkowska

15 Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku
Wnioski Autor:M.Szyl

16 Cel strategiczny i taktyczny
Do 2020 r. Polska znajdzie się w grupie najbardziej innowacyjnych krajów świata. W 2011 r. udział inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój (B+R) w Polsce przekroczy 0,3% PKB. l

17 Od Strategii do działań taktycznych i operacyjnych
Prowadzić powinna do konkretnych rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informacyjnych. Zorientowana będzie horyzontalnie przy uwzględnieniu działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i zmian globalnych. Uwzględnione zostaną potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Zostanie przygotowana zgodnie z najważniejszymi polskimi i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Innowacji OECD.

18 Czynniki utrudniające działalność innowacyjną w 2007 i 2008 r.*
Stopień wpływu: 1 – wysoki, 2 – średni, 3 – niski, 4 – bez znaczenia Źródło: Krzywina E.: Bariery utrudniające prowadzenie działalności innowacyjnej Silniejsze odczuwanie barier innowacyjności w warunkach kryzysu. Największe znaczenie miały bariery finansowe. Zbyt wysokie koszty innowacji – największą barierą działalności innowacyjnej.

19 Rozwiązania instytucjonalne proponowane przez innowacyjne przedsiębiorstwa (E. Krzywina):
Ułatwienie i przyspieszenie procedur związanych z dostępem do finansowania zewnętrznego (kredyty, fundusze strukturalne). Zmiana regulacji prawno-podatkowych (ulgi inwestycyjne). Ułatwienie i przyspieszenie procedur patentowych. Skrócenie procedur wprowadzenia nowego produktu lub usługi. Współpraca nauki i gospodarki oraz wspieranie tej współpracy. Prowadzanie badań rynku w zakresie potrzebnych kierunków innowacji. Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat wpływu innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw. Tworzenie klastrów.

20 Geneza Badania 5 lat nad przedsiębiorstwami innowacyjnymi
Przejawy nowej dynamiki Regiony z przewagą B+R nad inwestycjami Potencjał innowacyjny firm studenckich Centra B+R koncernów zagranicznych Innowacje w sektorach tradycyjnych Proces społeczny upowszechnienia wzorców innowacji

21 Podstawy dla Strategii innowacji dla Polski
Monitoring industrial research the EU industrial R&D investment scoreboard Programy operacyjne i ich ewaluacja Regionalne strategie innowacyjności Projekty foresight i kierunki ich aplikacji Prace NESTI OECD Strategia innowacji OECD Postulaty firm w stosunku do polityki innowacyjnej

22 Wyzwania Dystans nieokreślony Brak pomiaru szeregu zjawisk
Niedoskonałość rejestrów i klasyfikacji Stereotypy zamiast diagnozy Rozwijający się sektor innowacyjny w niedostosowanym otoczeniu instytucjonalnym Niedostrzeganie potencjałów innowacyjnych Niedoskonałość powiązań horyzontalnych

23 Potrzeba zmiany paradygmatu
Sektor innowacyjny istnieje Potrzeba rozwoju sektora usług innowacyjnych Innowacyjność napędzana przez odbiorców Wartości niematerialne stanowią znaczące źródło wzrostu Sektory tradycyjne stanowią ważny obszar dla innowacji Firmy innowacyjne występują we wszystkich regionach

24 Cele taktyczne Strategii innowacji dla Polski
Uwzględnienie potrzeb i strategii przedsiębiorstw innowacyjnych Uwolnienie potencjałów innowacyjnych Ludzi Firm Instytucji Umiędzynarodowienie systemu innowacyjnego Tworzenie instytucjonalnych ram systemu innowacyjnego Innowacyjne rozszerzone sektory podstawą rozwiązywania problemów strukturalnych (zdrowie, transport)

25 Zakres prac nad Strategią innowacji dla Polski
1. Istniejące programy strategiczne i ich realizacja 2. Innowacje w sektorze publicznym 3. Strategie innowacyjnych podmiotów gospodarczych po kryzysie 4. Nauka, klastry oraz przedsiębiorczość akademicka 5. Strategie koncernów międzynarodowych inwestujących w sektor B+R w Polsce 6. Innowacje w infrastrukturze i środowisku 7. Prawne aspekty systemu innowacyjnego 8. Społeczne, psychologiczne innowacyjno - kulturowe aspekty systemu innowacyjnego 9. Miejsce sektora niematerialnego w systemie innowacji (usługi niematerialne, przepływ informacji, gospodarowanie zasobami wiedzy) Metodologiczne aspektu pomiaru innowacyjności

26 Instrumenty pomocne w implementacji Strategii Innowacji OECD
Oceny innowacyjności Rankingi inwestorów B+R Rankingi firm patentujacych Rankingi firm innowacyjnych Certyfikacje doradców, ekspertów i audytorów innowacyjności Mapy innowacyjności Raporty innowacyjności krajowe i regionalne Best practices

27 Oceny innowacyjności i ich znaczenie dla współpracy nauki i gospodarki
Innowacyjność rynkowa A - C Innowacyjność procesowa A - C Nakłady na innowacyjność A - C Własność intelektualna A - C Kontrakty w programach ramowych UE A - C N - brak danych do oceny Maksymalna ocena innowacyjności AAAAA Dostarczają informacji dla instytucji naukowo-badawczych, ośrodków akademickich , banków i funduszy , instytucji publicznych: Unii Europejskiej, krajów i regionów.

28 Znaczenie przestrzennego wymiaru innowacji

29 16 Raportów o innowacyjności regionów opracowne przez INE PAN i sieć naukową MSN
Rankingi innowacyjnych firmy dla wszystkich 16 regionów Polski

30 W imieniu zespołu badawczego dziękuję za zainteresowanie
Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Koordynator sieci naukowej „Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy”


Pobierz ppt "Wyniki projektu „Strategia innowacyjności dla Polski”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google