Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 maj 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 maj 2015r."— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA maj 2015r.

2 2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 Decyzją Wykonawczą C(2014)10153 po trzech rundach negocjacji prowadzonych od 23 września do 10 listopada ,2 mln euro Alokacja programu 2 450,2 mln euro EFRR1 760,9 mln euro EFS 689,2 mln euro Dla porównania: WRPO : 1 332,6 mln euro (EFRR) Komponent regionalny PO KL: 536,1 mln euro (EFS) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3 3 Cel główny WRPO POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 30 priorytetów inwestycyjnych 10 Osi Priorytetowych zawiera Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 4 Osie priorytetoweWsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,919,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,02,4% EFRR 3. Energia 353,514,4% EFRR 4. Środowisko 204,08,3% EFRR 5. Transport 414,016,9% EFRR 6. Rynek pracy 265,010,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,38,1% EFS 8. Edukacja 156,36,4% EFS 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,610,7% EFRR 10. Pomoc techniczna 70,72,9% EFS Razem WRPO ,2100,0% - Alokacja środków na Osie Priorytetowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

5 5 Warunki ex-ante Region obowiązują 3 tematyczne warunki ex ante: 1.Istnienie regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – Uchwalenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – koniec 2016r. 3.Istnienie kompleksowego planu/planów w zakresie inwestycji transportowych Opracowanie Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego – lipiec 2016 r.

6 6 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Liczba ludności: ZIT Poznański: tys. ZIT K-O: 353 tys. Liczba ludności: Leszczyński: 96,5 tys. Koniński: 151,6 tys. Gnieźnieński: 120,4 tys. Pilski: 138,2 tys. Razem: 506,8 tys. Wymiar Terytorialny WRPO OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne

7 7 OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne  Indykatywna alokacja środków na poszczególne ośrodki i ich obszary funkcjonalne OSI subregionalneEFRR (euro)EFS (euro)Suma (euro) Gnieźnieński Koniński Leszczyński Pilski

8 8  Formy współpracy pomiędzy JST tworzącymi dane OSI muszą mieć charakter udokumentowany (co najmniej w formie listu intencyjnego lub porozumienia)  Za koordynację prac nad OSI, w tym również za prowadzenie negocjacji z IZ WRPO 2014+, odpowiadają poszczególne ośrodki subregionalne  Narzędziem służącym terytorializacji interwencji w ramach OSI dla ośrodków subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych jest mandat terytorialny  Projekty, które w wyniku negocjacji z IZ WRPO zostaną zatwierdzone do realizacji w ramach OSI uzyskają dofinansowanie za pomocą odrębnych konkursów lub wpisania na listę projektów identyfikowanych w trybie pozakonkursowym Obszary Strategicznej Interwencji (OSI)

9 9 W WRPO część obszarów problemowych (OSI REGIONALNE) otrzyma preferencje w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych, wynikające z lokalizacji projektu na określonym obszarze problemowym. Są to: 1.Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 2.Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 3.Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe 4.Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) 5.Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych OSI regionalne – preferencje dla obszarów problemowych Wymiar Terytorialny WRPO 2014+

10 10 EFRR: 7b Drogi Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego Analizę przeprowadzono w odniesieniu do miejscowości gminnych. W związku z określeniem obszarów o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego zbadano czas dojazdu samochodem osobowym do centrum regionu. Za punkt odniesienia pomiaru uznano godzinę 8 rano w środę. Taki wybór pozwala uchwycić migracje dzienne z pominięciem migracji tygodniowych. Poranna godzina pomiaru pozwala też na ocenę czasu dojazdu do Poznania w celu skorzystania z usług publicznych w godzinach od 8 do 16.

11 11 EFRR: 3c Wsparcie MŚP EFS: 8i Aktywizacja zawodowa 9i Aktywna integracja 9v Ekonomia społeczna 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje) Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych Gminy województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem gmin wchodzących w skład OSI ośrodków subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych oraz dwóch ZIT (tj. ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania oraz ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim).

12 12 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8vi Profilaktyka zdrowotna 9i Aktywna integracja PI, w ramach których bierze się pod uwagę stosowanie preferencji: 8iii, 8vi, 9i Wskaźniki wykorzystane do wyznaczenia OSI: przyrost naturalny na 1000 mieszkańców; saldo migracji na mieszkańców; obciążenie demograficzne wskaźnik zasobów mieszkaniowych; stopa bezrobocia rozumiana jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym; wskaźnik przedsiębiorczości; wskaźnik zamożności; wskaźnik deprywacji materialnej.

13 13 Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe EFRR: 6b Gospodarka wodno-ściekowa 6c Dziedzictwo naturalne i kulturowe 10a Infrastruktura edukacyjna EFS: 9iv Usługi społeczne i zdrowotne 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje) Wskaźniki wykorzystane do wyznaczenia OSI: wskaźnik dostępności do usług komunalnych; wskaźnik dostępności do usług edukacyjnych; wskaźnik dostępności do usług zdrowotnych; wskaźnik dostępności do usług kulturalnych ; czas dojazdu do miast subregionalnych (tj. Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań); oraz czas dojazdu do miasta wojewódzkiego.

14 14 Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) EFRR: 3a Przedsiębiorczość i infrastruktura dla rozwoju gospodarczego EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8v Adaptacja przedsiębiorstw do zmian Wyznaczenia obszaru szczególnej koncentracji zjawisk świadczących o traceniu dotychczasowej funkcji społeczno-gospodarczej dokonano na podstawie zapisów obowiązującego PZPWW. W skali regionalnej największą koncentrację niekorzystnych zjawisk zdiagnozowano na terenie Konińskiego Obszaru Przemysłowego.

15 15 Sumy maksymalnie możliwych do uzyskania preferencji dla beneficjentów lub odbiorców pomocy z poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

16 16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Szyperska POZNAŃ Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 maj 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google