Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 maj 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 maj 2015r."— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 maj 2015r.

2 2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 Decyzją Wykonawczą C(2014)10153 po trzech rundach negocjacji prowadzonych od 23 września do 10 listopada 2014 2 450,2 mln euro Alokacja programu 2 450,2 mln euro EFRR1 760,9 mln euro EFS 689,2 mln euro Dla porównania: WRPO 2007-2013: 1 332,6 mln euro (EFRR) Komponent regionalny PO KL: 536,1 mln euro (EFS) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3 3 Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 30 priorytetów inwestycyjnych 10 Osi Priorytetowych zawiera Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 4 Osie priorytetoweWsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,919,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,02,4% EFRR 3. Energia 353,514,4% EFRR 4. Środowisko 204,08,3% EFRR 5. Transport 414,016,9% EFRR 6. Rynek pracy 265,010,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,38,1% EFS 8. Edukacja 156,36,4% EFS 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,610,7% EFRR 10. Pomoc techniczna 70,72,9% EFS Razem WRPO 2014+ 2450,2100,0% - Alokacja środków na Osie Priorytetowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

5 5 Warunki ex-ante Region obowiązują 3 tematyczne warunki ex ante: 1.Istnienie regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 2.Uchwalenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – koniec 2016r. 3.Istnienie kompleksowego planu/planów w zakresie inwestycji transportowych Opracowanie Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego – lipiec 2016 r.

6 6 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Liczba ludności: ZIT Poznański: 1 004 tys. ZIT K-O: 353 tys. Liczba ludności: Leszczyński: 96,5 tys. Koniński: 151,6 tys. Gnieźnieński: 120,4 tys. Pilski: 138,2 tys. Razem: 506,8 tys. Wymiar Terytorialny WRPO 2014+ OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne

7 7 OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne  Indykatywna alokacja środków na poszczególne ośrodki i ich obszary funkcjonalne OSI subregionalneEFRR (euro)EFS (euro)Suma (euro) Gnieźnieński20 918 9032 664 97923 583 882 Koniński26 325 7703 353 79029 679 560 Leszczyński16 762 4862 135 46918 897 955 Pilski23 988 2523 056 00127 044 252

8 8  Formy współpracy pomiędzy JST tworzącymi dane OSI muszą mieć charakter udokumentowany (co najmniej w formie listu intencyjnego lub porozumienia)  Za koordynację prac nad OSI, w tym również za prowadzenie negocjacji z IZ WRPO 2014+, odpowiadają poszczególne ośrodki subregionalne  Narzędziem służącym terytorializacji interwencji w ramach OSI dla ośrodków subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych jest mandat terytorialny  Projekty, które w wyniku negocjacji z IZ WRPO 2014+ zostaną zatwierdzone do realizacji w ramach OSI uzyskają dofinansowanie za pomocą odrębnych konkursów lub wpisania na listę projektów identyfikowanych w trybie pozakonkursowym Obszary Strategicznej Interwencji (OSI)

9 9 W WRPO 2014+ część obszarów problemowych (OSI REGIONALNE) otrzyma preferencje w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych, wynikające z lokalizacji projektu na określonym obszarze problemowym. Są to: 1.Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 2.Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 3.Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe 4.Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) 5.Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych OSI regionalne – preferencje dla obszarów problemowych Wymiar Terytorialny WRPO 2014+

10 10 EFRR: 7b Drogi Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego Analizę przeprowadzono w odniesieniu do miejscowości gminnych. W związku z określeniem obszarów o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego zbadano czas dojazdu samochodem osobowym do centrum regionu. Za punkt odniesienia pomiaru uznano godzinę 8 rano w środę. Taki wybór pozwala uchwycić migracje dzienne z pominięciem migracji tygodniowych. Poranna godzina pomiaru pozwala też na ocenę czasu dojazdu do Poznania w celu skorzystania z usług publicznych w godzinach od 8 do 16.

11 11 EFRR: 3c Wsparcie MŚP EFS: 8i Aktywizacja zawodowa 9i Aktywna integracja 9v Ekonomia społeczna 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje) Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych Gminy województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem gmin wchodzących w skład OSI ośrodków subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych oraz dwóch ZIT (tj. ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania oraz ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim).

12 12 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8vi Profilaktyka zdrowotna 9i Aktywna integracja PI, w ramach których bierze się pod uwagę stosowanie preferencji: 8iii, 8vi, 9i Wskaźniki wykorzystane do wyznaczenia OSI: przyrost naturalny na 1000 mieszkańców; saldo migracji na 10 000 mieszkańców; obciążenie demograficzne wskaźnik zasobów mieszkaniowych; stopa bezrobocia rozumiana jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym; wskaźnik przedsiębiorczości; wskaźnik zamożności; wskaźnik deprywacji materialnej.

13 13 Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe EFRR: 6b Gospodarka wodno-ściekowa 6c Dziedzictwo naturalne i kulturowe 10a Infrastruktura edukacyjna EFS: 9iv Usługi społeczne i zdrowotne 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje) Wskaźniki wykorzystane do wyznaczenia OSI: wskaźnik dostępności do usług komunalnych; wskaźnik dostępności do usług edukacyjnych; wskaźnik dostępności do usług zdrowotnych; wskaźnik dostępności do usług kulturalnych ; czas dojazdu do miast subregionalnych (tj. Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań); oraz czas dojazdu do miasta wojewódzkiego.

14 14 Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) EFRR: 3a Przedsiębiorczość i infrastruktura dla rozwoju gospodarczego EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8v Adaptacja przedsiębiorstw do zmian Wyznaczenia obszaru szczególnej koncentracji zjawisk świadczących o traceniu dotychczasowej funkcji społeczno-gospodarczej dokonano na podstawie zapisów obowiązującego PZPWW. W skali regionalnej największą koncentrację niekorzystnych zjawisk zdiagnozowano na terenie Konińskiego Obszaru Przemysłowego.

15 15 Sumy maksymalnie możliwych do uzyskania preferencji dla beneficjentów lub odbiorców pomocy z poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

16 16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Szyperska 14 61-754 POZNAŃ www.wrpo.wielkopolskie.pl Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 maj 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google