Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe w Niemczech

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe w Niemczech"— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
dr Elżbieta Antosz

2 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Sprawy związane z poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy leżą w gestii Federalnego Urzędu Pracy, który kieruje działaniami sieci urzędów pracy. Zgodnie z ustawą dotyczącą promocji zatrudnienia Federalny Urząd Pracy jest główną instytucją odpowiedzialną za: poradnictwo karierowe, pośrednictwo w zakresie praktyk zawodowych, pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe.

3 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
PZ realizowane przez FUP rozumiane jest jako: Usługa świadczona nie tylko przy podejmowaniu pierwszej decyzji o wyborze zawodu, a l e Poradnictwo w odniesieniu do przebiegu pracy i kariery zawodowej w całym okresie aktywności zawodowej.

4 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Usługi w zakresie poradnictwa i pośrednictwa są ukierunkowane na następujące cele: bezpieczeństwo zatrudnienia, wspieranie indywidualnej przedsiębiorczości, orientację ekonomiczną, skuteczne pośrednictwo pracy, poradnictwo obejmujące wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem.

5 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Klientami i grupami celu pz FUP są: Młodzież stojąca przed problemem wyboru zawodu w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, Rodzice i pedagodzy jako ważne osoby w procesie wyboru zawodu, Osoby przyuczane do zawodu, Studenci i absolwenci szkół wyższych,

6 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Klientami i grupami celu pz FUP są: Osoby zawodowo czynne, bezrobotni, poszukujący porady, powracający do aktywnego życia zawodowego, Niepełnosprawni, Pracodawcy i zakłady pracy w zakresie: Obsadzania miejsc kształcenia i miejsc pracy. Wspierania zawodowego. Rozwoju na rynku pracy. Kształcenia i dokształcania w miejscu pracy.

7 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Urząd Pracy /UP/ jest zobowiązany do oferowania młodzieży i dorosłym poradnictwa zawodowego /pz/, które pomyślane jest przede wszystkim jako poradnictwo dla wspomożenia procesu indywidualnego podejmowania decyzji.

8 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Celem pz jest możliwie najszersze wspomaganie młodzieży w procesie przechodzenia ze szkoły do etapu specjalistycznego kształcenia i podejmowania pracy zawodowej, aby mogła ona samodzielnie i świadomie skorzystać z konstytucjonalnego prawa (artykuł 12 ustawy zasadniczej gwarantuje prawo do swobodnego wyboru zawodu, miejsca pracy i miejsca kształcenia).

9 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
W ramach poradnictwa zawodowego dla dorosłych należy uwzględnić: Skłonności Zdolności Możliwości osób poszukujących porady, oraz Możliwości ich zatrudnienia. Rozmowy doradcze mogą być przeprowadzane w formie indywidualnej w urzędzie pracy oraz przez telefon.

10 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Poradnictwo zawodowe świadczone młodzieży oferowane jest przeważnie jako poradnictwo indywidualne podczas osobistych rozmów, w których mogą również uczestniczyć rodzice.

11 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Poradnictwo indywidualne to: Trwające przez całe życie towarzyszenie procesom zachodzącym w życiu zawodowym klienta, Rozmowa cechuje się: Partnerstwem. Zorientowaniem na klienta. Ukierunkowaniem na osiągnięcie określonego celu.

12 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Indywidualne poradnictwo zawodowe jest udostępniane w lokalnych biurach pracy.

13 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Zatrudnieni w nich doradcy zawodowi udzielają informacji z zakresu: szkolenie zawodowe i zatrudnienie, informacje dotyczące prac specjalnych, dobre i złe strony różnych opcji szkoleniowych, możliwości wsparcia finansowego, edukacja ustawiczna i promocja możliwości, dostępne alternatywy pożądanych kursów.

14 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Urzędy pracy zakładają specjalne Centra Informacji Zawodowej. Pierwsze takie Centrum powstało w 1975 r. w Berlinie.

15 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
W każdym UP istnieje Centrum Informacji Zawodowej. Jest ich 181. Ruchomych CIZ Internetowe CIZ dysponują 13 tys. stanowisk komputerowych.

16 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Wyposażenie i struktura Centrów ukierunkowane są głównie na samoobsługę klienta.

17 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
W Centrach można uzyskać: informacje o możliwościach kształcenia i udziału w szkoleniach w krajach Europy, informacje o wolnych miejscach pracy i miejscach szkoleń dostępnych poprzez komputerowe bazy danych.

18 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Urzędy pracy przygotowują młodzież do podejmowania decyzji o wyborze zawodu poprzez odpowiednie informowanie jej o istniejących możliwościach poprzez: Obszerne opracowania informacyjne opisujące zawody i studia, Pakiety medialne przygotowujące do podjęcia decyzji o wyborze zawodu,

19 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Urzędy pracy przygotowują młodzież do podejmowania decyzji o wyborze zawodu poprzez odpowiednie informowanie jej o istniejących możliwościach poprzez: Możliwość samoinformowania się przede wszystkim w Centrach Informacji Zawodowej, Przedsięwzięcia związane z preorientacją zawodową realizowane przez doradców zawodowych w formie grupowych rozmów w szkołach, spotkań z rodzicami, wystaw, wykładów.

20 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Instytucjami odpowiedzialnymi za gromadzenie i udostępnianie informacji związanych z możliwością kształcenia i szkolenia za granicą są Europejskie Centra Poradnictwa Zawodowego. sss

21 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
W wybranych urzędach pracy powołano tzw. bliźniacze centra /aktualnie jest ich 25/, które specjalizują się w wymianie informacji z jednym lub kilkoma państwami. Współpracą z Polską zajmuje się centrum we Frankfurcie nad Menem.

22 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Świadczone przez Urząd usługi w zakresie pośrednictwa pracy są bezpłatne dla pracowników i pracodawców. Urząd oferuje również poradnictwo dla pracodawców związane z rekrutacją i doborem.

23 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Począwszy od 1 stycznia 1995 r. dopuszczono w Niemczech możliwość wykonywania prywatnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

24 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Federalny Urząd Pracy posiada prawo autoryzacji innych instytucji, m.in. agencji pośrednictwa, w dziedzinie poradnictwa indywidualnego oraz dla specjalnych grup osób.

25 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Federalny Urząd Pracy jest również odpowiedzialny za: rozwój kształcenia zawodowego, rozwój usług związanych z rehabilitacją zawodową, usługi związane z utrzymaniem i tworzeniem miejsc pracy, wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych oraz bezrobotnych z bankrutujących firm, wypłacanie świadczeń na dzieci.

26 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Federalny Urząd Pracy jest samorządową korporacją publiczną. Jest ciałem zrzeszającym reprezentacje pracodawców, pracowników i władz publicznych.

27 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Składa się z Urzędu Centralnego mieszczącego się Norymbergii, landowych urzędów pracy oraz lokalnych biur pracy.

28 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Prowadzony przez Federalny Urząd Pracy publiczny serwis poradnictwa zawodowego udziela informacji na wszystkie pytania dotyczące kształcenia początkowego, wyboru zawodu i możliwości wsparcia finansowego.

29 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Usługi w zakresie poradnictwa karierowego prowadzone przez Urząd są bezpłatne dla użytkowników i są finansowane z ustalonych ustawowo składek wnoszonych przez pracodawców i pracowników.

30 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Federalny Urząd Pracy jest również w Niemczech odpowiedzialny za wspieranie i finansowanie instytucji zajmujących się edukacją i szkoleniem zawodowym osób zajmujących się poradnictwem zawodowym.

31 Poradnictwo zawodowe w Niemczech
Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe w Niemczech"

Podobne prezentacje


Reklamy Google