Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz Mgr Monika Szpoczek-Sało Studium Pracy Socjalnej Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz Mgr Monika Szpoczek-Sało Studium Pracy Socjalnej Uniwersytet Śląski w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz Mgr Monika Szpoczek-Sało Studium Pracy Socjalnej Uniwersytet Śląski w Katowicach

2 W projekcie zaplanowano następujące etapy badania w działaniu: 1.Identyfikacja problemu-poznanie sytuacji mieszkańców Lipin w środowisku; zasobów, potencjału, problemów 2. Rekonesans badawczy 3. Sformułowanie planu działania-określenie celów, zaplanowanie działań 4. Wdrażanie projektu (realizacja zaplanowanych działań) 5. Monitorowanie i ewaluacja działań i uzyskanych rezultatów

3  Maj 2012 r. nawiązanie współpracy Urzędu Miasta Świętochłowice z Studium Pracy Socjalnej IŚ UŚ- cel: rewitalizacja społeczna dzielnicy Lipiny, zmiana wizerunku dzielnicy Lipiny  Czerwiec-wrzesień 2012 pierwszy zwiad badawczy pracowników Studium Pracy Socjalnej studentów Koła Naukowego Studium Pracy Socjalnej:  Współpraca w organizacji półkolonii:

4 Świetlica Środowiskowa  Wrzesień 2012- otwarcie Świetlicy Środowiskowej nr 1przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy współpracy pracowników i studentów Studium Pracy Socjalnej.

5  Od września 2012 prace Studium Pracy Socjalnej UŚ przebiegają wielotorowo min.:  Opracowanie „Diagnozy potrzeb Dzielnicy Świętochłowic- Lipiny” praca zlecona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach  Udział w pracach zespołu: d.s Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny P rojektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” Zespołu d.s Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalny Program Rewitalizacji Zespołu d.s Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

6  Inicjowanie projektów:  W 7 dni do okoła Europy-Projekt współfinansowany przez Bank Zachodni  Mieszkańcy wespół zespół- Projekt współfinansowany przez Bank Zachodni  Program „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011- 2015„Lepsze jutro” – Towarzystwo Przyjaciół Heillo  „Razem Możemy więcej”- Program Aktywności Lokalnej

7  Projekty socjalne realizowane wspólnie z mieszkańcami  Budowanie zaufania mieszkańców Lipin do instytucji OPS, UM.  Zmiana wizerunku

8  Celem współpracy jest:  poszukiwanie rozwiązań i inicjowanie działań zmierzających do podniesienia aktywności mieszkańców Lipin w lokalnym środowisku.  działania ukierunkowane są na zmianę postaw mieszkańców i większy udział w procesie zmiany.  Działania zmierzające do zmiany wizerunku dzielnicy Lipiny

9  Nasz mały Eden. Aktywizacja społeczności lokalnej dzielnicy Lipiny. Magdalena Stawinoga  Nasz Kąt. Aktywizacja społeczności lokalnej dzielnicy Lipiny. Katarzyna Mizerska  „Nigdy nie jest za późno”, czyli aktywizacja osób po 55 roku życia poprzez naukę obsługi komputera. Ryszard Fenik, Tomasz Sabuda  „Więc chodź pomaluj mój świat”- program zmiany wizerunku dzielnicy Lipiny z udziałem lokalnej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Martyna Faryj, Wojciech Hrynaszkiewicz

10  Śpiewać każdy może. Kamila Bednarz  Sztuka jest w twoich rękach. Warsztaty plastyczne dla dzieci z dzielnicy Lipiny. Marta Wilczek  „Siła umysłu” –program wyrównywania szans dla kobiet na rynku pracy. Katarzyna Rzepka  Śpiewać każdy może. Kamila Bednarz  Sztuka jest w twoich rękach. Warsztaty plastyczne dla dzieci z dzielnicy Lipiny. Marta Wilczek

11  „Czas mamy” Projekt mający na celu stworzenie Klubu Matek w celu aktywizacji społecznej i zawodowej matek z Lipin. Marta Jama  Nie jesteście sami-projekt dotyczy pracy z dziećmi ulicy metodą stretworkingu. Tomasz Niebieszczański  LEW- Lipińskie (Epi) Centrum Wolontariatu. Projekt stworzenia centrum wolontariatu, działania skierowane do wolontariuszy na rzecz samopomocy. Sandra Kurcab.

12  Obywatelskie Lipiny-Projekt edukacji obywatelskiej. Łukasz Kacperski  Odczarować Lipiny- zmiana wizerunku mieszkańców oraz dzielnicy w miastach ościennych Górnego Śląska. Klaudia Majgier  Głos seniora- Aktywizacja obywatelska seniorów z Lipin. Katarzyna Stachyra  Lipiny kreatywne-aktywne- Projekt animacji społecznej. Aleksandra Szyńska  Podziel się zdrowiem- Rozwój potencjału społeczności lokalnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Paulina Wojciechowska, Sonia Zok  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach. Marek Ptak

13

14

15

16

17  Mieszkańcy samodzielnie wyposażyli bibliotekę sąsiada.  Pracownicy SPS prowadzą spotkania przy kawie i herbacie w bibliotece.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Pobierz ppt "Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz Mgr Monika Szpoczek-Sało Studium Pracy Socjalnej Uniwersytet Śląski w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google