Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze „e-Powiat II-Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” Krasnystaw, 24 luty 2011 Powiat Krasnostawski

2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Partnerzy projektu: Miasto Krasnystaw Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie Beneficjent: Powiat Krasnostawski

3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne Działanie: Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Kategoria II: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym Finansowanie

4 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO to potocznie używany skrót nazwy „Regionalny Program Operacyjny”. W Polsce funkcjonuje 16 takich programów – odrębnych dla każdego województwa. Na terenie województwa lubelskiego jest realizowany Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Ten przedział czasowy określa siedmioletni okres programowania UE, czyli czas przeznaczony na wykorzystanie przygotowanej dla danych państw i regionów puli pieniędzy. RPO, czyli co ?

5 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Regionalne Programy Operacyjne współistnieją z innymi inicjatywami Unii Europejskiej i razem z nimi realizują założenia Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013 –Narodowa Strategia Spójności. Są nimi: Program Infrastruktura i Środowisko Program Kapitał Ludzki Program Innowacyjna Gospodarka Program Rozwój Polski Wschodniej Program Pomoc Techniczna 2007-2013 Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

6 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Pula pieniędzy na RPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), czyli funduszu utworzonego w celu wyrównania poziomów rozwoju regionów Unii Europejskiej. Skąd ta kasa?

7 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Cel główny: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionów. Cele szczegółowe: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku Cele programu RPO WL

8 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne Cel: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego Cel szczegółowy: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz poprzez stymulowanie innowacyjności. Założenia: Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych. Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne Osie priorytetowe RPO WL

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Oś Priorytetowa V: Transport Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna Oś Priorytetowa IX: Pomoc techniczna Osie priorytetowe RPO WL

10 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Na realizację wszystkich zadań w ramach lubelskiego RPO jest ponad miliard €, a konkretnie 1 155,9 mln €! Jeśli projekt dotyczyć będzie: „Przedsiębiorczości i innowacji” (Oś I) dotacja może wynieść nawet 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. „Infrastruktury ekonomicznej” (Oś II) – dotacja może wynieść nawet 95% kosztów kwalifikowalnych. Startując o dofinansowanie projektu w ramach każdej pozostałej osi (III-VIII) można liczyć na zwrot nawet 85% kosztów kwalifikowalnych.

11 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Alokacja środków w podziale na poszczególne osie:

12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Umowa o dofinansowanie projektu e-Powiat II II-Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego została podpisana w dniu 31 maja 2010 r. Nr umowy: 09/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-062/09-00-0235 Wróćmy do naszego projektu…

13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Okres realizacji projektu: 01 Lipiec 2010 r. – 31 Marzec 2011 r. Wartość projektu: 1 828 945,05 PLN w tym: wartość dofinansowania ze środków europejskich 85% - 1 554 603,29 PLN wkład własny Beneficjenta 15% - 274 341,76 PLN

14 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Potrzeba realizacji projektu Przeprowadzona w powiecie krasnostawskim analiza wskazała na ogólny problem, jakim był niski poziom rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego tj.: zbyt niski stopień rozwoju usług publicznych oferowanych drogą elektroniczną, znikome wykorzystanie istniejących usług przez mieszkańców regionu, braki w zakresie infrastruktury technicznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i ich jednostkach zależnych oraz brak dostosowania w zakresie obowiązujących norm prawnych, słabo rozwinięta infrastruktura dostęp do Internetu, brak szerokopasmowej sieci szkieletowej obejmującej obszar powiatu.

15 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Główne aspekty zaistniałej sytuacji i zdefiniowanego problemu to: wykluczenie większości mieszkańców regionu z rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poprzez ubogą ofertę usług świadczonych drogą elektroniczną, niski stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz informatycznych przez mieszkańców powiatu, zbyt mała ilość gospodarstw domowych posiadających komputer oraz dostęp do Internetu, brak konkurencyjnej oferty dostępu do Internetu dla mieszkańców miejscowości wiejskich, brak zainteresowania mieszkańców nowoczesnymi technologiami oraz sposobami ich wykorzystania w życiu powszednim. niski poziom wykształcenia technologicznego mieszkańców w zakresie IT i ICT stosunkowo niska jakość i wysokie koszty dostępu usług publicznych gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w porównaniu do regionów zaawansowanych technologicznie i umożliwiających dostęp do usług publicznych drogą elektroniczną, niska konkurencyjność regionu w skali polskiej i europejskiej. Potrzeba realizacji projektu cd. Na problem ten złożyło się wiele związanych ze sobą aspektów

16 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Komplementarność projektu Projekt to kontynuacja projektu „e-Powiat – Elektroniczny system obiegu dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie” zrealizowanego w 2006 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Był to I etap budowy infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych oraz wdrażania e-Usług w zakresie komunikacji z administracją samorządową. Projekt ten skłonił Powiat do dalszych prac nad wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie i jednostkach podległych Powiatowi.

17 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Celem ogólnym Projektu jest wzrost konkurencyjności powiatu tak by jego rozwój zmniejszył dysproporcje w sferze Społeczeństwa Informacyjnego w stosunku do lepiej rozwiniętej części kraju oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, a tym samym poprawił jakość życia jego mieszkańców. Cel projektu

18 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Cele bezpośrednie: CEL I: Usprawnienie pracy administracyjnej powiatowych jednostek organizacyjnych poprzez ich kompleksową informatyzację do roku 2010 Cele operacyjne: Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie komunikacji elektronicznej pomiędzy obywatelem, a urzędem; w zakresie zasad i trybu ogłaszania aktów normatywnych Poprawa komunikacji wewnętrznej w Jednostkach oraz pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Powiatu Zwiększenie efektywności pracy administracji lokalnej Obniżenie kosztów funkcjonowania Jednostek Zwiększenie dostępności zasobów internetowych Starostwa oraz wdrożonych usług dla mieszkańców regionu w tym osób niepełnosprawnych Cele projektu

19 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze CEL II: Poprawa bezpieczeństwa publicznego w powiecie dzięki modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie do roku 2010 Cele operacyjne: Poprawa komunikacji telefonicznej z KP PSP Zwiększenie efektywności pracy administracji KP PSP Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej na wypadek awarii zasilania Cele projektu

20 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Dom Pomocy Społecznej w Bończy, Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, Jednostki powiatowe biorące udział w Projekcie

21 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie, Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, Dom Dziecka w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Jednostki powiatowe biorące udział w Projekcie cd.

22 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Zadania zrealizowane w ramach projektu Projekt techniczny okablowania Przygotowanie studium wykonalności Zarządzanie projektem Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania (KP PSP) Modernizacja sieci teleinformatycznych jednostek Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania wspierającego e-Usługi Modernizacja portalu powiatowego Utworzenie PIAP – zakup sprzętu i instalacja Promocja projektu

23 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Zakup i montaż elementów infrastruktury teleinformatycznej: sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania Rzeczowa realizacja projektu obejmowała:

24 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze

25 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze

26 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego

27 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Wdrożono portal usługowy e-Urząd, który poszerzył katalog usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną

28 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Wdrożono System Obsługi Aktów Prawa lokalnego

29 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Udźwiękowiono witrynę powiatu by w pełni mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne

30 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Utworzono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu w postaci hot-spot’a w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie Zakupiono licencje i wdrożono oprogramowanie wspierające zarządzanie w Starostwie Powiatowym, Muzeum Regionalnym, Zarządzie Dróg Powiatowych i Powiatowej Bibliotece Publicznej

31 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Firma Comp S.A. Warszawa Budowa okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą, instalacją agregatu, UPS’a, Hotspot’a oraz wyposażenie serwerowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, Merkator Jerzy Antosiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, Oddział w Lublinie Dostawa kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek do dokumentów Wykonawcy:

32 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Produkty projektu Ilość uruchomionych PIAP szt. 1 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja szt. 1 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja szt. 2 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja szt. 1 Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci szt. 18 Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików szt. 3 Liczba zakupionych komputerów posiadających dostęp do Internetu szt.164 Liczba zakupionych serwerów szt. 3 Długość nowopowstałej sieci LAN km 4

33 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług Teleinformatycznych - szt. 21 Liczba wdrożonych platform serwerowych - szt. 3 Ilość portali umożliwiających kontakt on-line - szt.1 Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu - szt. 21 Ilość mieszkańców objętych systemem - osoby 71 000 Rezultaty

34 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt,,e-Powiat II-Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” to kolejny krok w kierunku budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego

35 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Twój pomysł, europejskie pieniądze Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google