Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH"— Zapis prezentacji:

1 W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH
PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNO- PRAWNYCH

2 REKONWERSJA KADR TO OGÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ PODEJMOWANYCH WOBEC OSÓB UPRAWNIONYCH W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA, DORADZTWA ZAWODOWEGO, ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ POŚREDNICTWA PRACY, MAJĄCYCH NA CELU PRZYGOTOWANIE TYCH OSÓB DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

3 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA OAZ
USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 R. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH. DECYZJA NR 440/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI REKONWERSYJNEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ. 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 13 CZERWCA 2011 R. W SPRAWIE POMOCY W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO, PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO, POŚREDNICTWA PRACY I ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH. 4. USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. 5. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 5 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE STANOWISK ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 18 MAJA 2007 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ORGANÓW WOJSKOWYCH WŁAŚCIWYCH DO EWIDENCJONOWANIA STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU. 7. POROZUMIENIE Z DNIA 25 MARCA 1999 R. MIĘDZY MINISTREM OBRONY NARODOWEJ A KRAJOWYM URZĘDEM PRACY W ZAKRESIE ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA WŚRÓD BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH.

4 Charakterystyka Ośrodka Aktywizacji Zawodowej Kraków
OAZ jest samodzielną instytucją wojskową Jest organem wykonawczym w resorcie ON (w sprawach rekonwersji) Podlega dyrektorowi COAZ Terytorialny obszar działania – województwo Małopolskie, Śląskie i Świętokrzyskie Sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań rekonwersyjnych przez WSzW

5 REKONWERSJI NIE PODLEGAJĄ ZWOLNIENI NA PODSTAWIE:
ART PKT. 1 I ART. 111 PKT. 1, 12 – 15: 1) ZRZECZENIA SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO. 12) PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA O WYMIERZENIU KARY DYSCYPLINARNEJ USUNIĘCIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. 13) PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA ŚRODKÓW KARNYCH POZBAWIENIA PRAW PUBLICZNYCH, WYDALENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ LUB ZAKAZU WYKONYWANIA ZAWODU ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO. 14) SKAZANIA PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU NA KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI (ARESZTU WOJSKOWEGO) BEZ WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA JEJ WYKONANIA. 15) PRAWOMOCNEGO UKARANIA PRZEZ ORGAN WŁAŚCIWEGO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO KARĄ ZAWIESZENIA LUB POZBAWIENIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (SPECJALNOŚCI ZAWODOWEJ).

6 FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ
doradztwo zawodowe przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe praktyki zawodowe pośrednictwo pracy Ponadto: targi / giełdy pracy pomoc przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością

7 POMOCY REKONWERSYJNEJ PODLEGAJĄ BEZTERMINOWO:
ART. 120 UST. 2: BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY, KTÓRY ZOSTAŁ ZWOLNIONY Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WSKUTEK USTALENIA PRZEZ WOJSKOWĄ KOMISJĘ LEKARSKĄ NIEZDOLNOŚCI DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WSKUTEK WYPADKU POZOSTAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ALBO CHOROBY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ PEŁNIONEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ CELÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 1998 R. O ZASADACH UŻYCIA LUB POBYTU SZ RP POZA GRANICAMI PAŃSTWA. UŻYCIE SZ RP POZA GRANICAMI PAŃSTWA OZNACZA OBECNOŚĆ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA W CELU UDZIAŁU W: A) KONFLIKCIE ZBROJNYM LUB DLA WZMOCNIENIA SIŁ PAŃSTWA ALBO PAŃSTW SOJUSZNICZYCH B) MISJI POKOJOWEJ C) AKCJI ZAPOBIEŻENIA AKTOM TERRORYZMU LUB ICH SKUTKOM. ART. 120 UST. 6: MAŁŻONEK ORAZ DZIECI POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO, KTÓRY: A) ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W WYNIKU WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH B) ZMARŁ W OKRESIE 3 LAT PO ZWOLNIENIU Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W NASTĘPSTWIE WYPADKU LUB CHOROBY POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH.

8 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB KORZYSTANIA PRZEZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, A TAKŻE MAŁŻONKÓW ORAZ DZIECI POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, KTÓRZY ZAGINĘLI LUB PONIEŚLI ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, Z POMOCY NA TERENIE KRAJU, W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO, PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO, POŚREDNICTWA PRACY I ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 13 CZERWCA 2011 ROKU

9 Z POMOCY REKONWERSYJNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI ZA ZGODĄ DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ (ART. 120 UST. 3) Z: DORADZTWA ZAWODOWEGO PO 3 LATACH SŁUŻBY PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO I POŚREDNICTWA PRACY DWA LATA PRZED ZWOLNIENIEM JEŻELI PEŁNIŁ SŁUŻBĘ CO NAJMNIEJ 4 LATA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PO 9 LATACH SŁUŻBY NA 6 MIESIĘCY PRZED ZWOLNIENIEM BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI (ART. 120 UST. 1): DWA LATA OD DNIA ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ JEŻELI PEŁNIŁ JĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 4 LATA, W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO, PRZEKWALIFIKOWANIA I POŚREDNICTWA PRACY (Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH Z ART. 111 UST. 1, 12 – 15).

10 WYSOKOŚĆ LIMITÓW NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
USTAWA ART. 120 UST. 4 A – E LIMIT WYNOSI 75 % NAJNIŻSZEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU 1 STYCZNIA ROKU KALENDARZOWEGO, W KTÓRYM ZAINTERESOWANY WYSTĄPIŁ WNIOSKIEM O UDZIELENIE POMOCY W PRZEKWALIFIKOWANIU ZAWODOWYM, ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU I BYŁEMU ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU POKRYWA SIĘ KOSZTY W WYSOKOŚCI: - PO 4 LATACH SŁUŻBY WOJSKOWEJ – 100 % (1875 ZŁ) - PO 12 LATACH SŁUŻBY WOJSKOWEJ – 200 % (3750 ZŁ) - PO 15 LATACH SŁUŻBY WOJSKOWEJ – 300 % LIMITU (5625 ZŁ) MAŁŻONKOM ORAZ DZIECIOM (ART. 120 UST 6) ORAZ BYŁYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM, ZWOLNIONYM Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WSKUTEK USTALENIA PRZEZ WOJSKOWĄ KOMISJĘ LEKARSKĄ NIEZDOLNOŚCI DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (ART. 120 UST 1 I 2) – 300 % LIMITU. PRZEJAZDY – DO 20 PRZEJAZDÓW W 2 KLASIE POCIĄGU WG TARYFY POŚPIESZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYCH ULG PRZY ODLEGŁOŚCI POWYŻEJ 50 KILOMETRÓW W JEDNĄ STRONĘ; NOCLEGI- 30 NOCLEGÓW, KTÓRYCH KOSZT NIE PRZEKRACZA 300% RYCZAŁTU ZA NOCLEG Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ.

11 MOTYWACYJNY SYSTEM REKONWERSJI KADR planowany termin zwolnienia
INFORMACJA O SYSTEMIE DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKI ZAWODOWE POMOC FINANSOWA NA DOSKONALENIE ZAWODOWE 300% 200% 5625 zł 100% 3750 zł 1875 zł 3 4 9 12 15 2 lata 2 lata LATA SŁUŻBY planowany termin zwolnienia Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 6 miesięcy przed planowanym terminem zwolnienia – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z programu praktyk zawodowych, pod warunkiem, że pełnił zawodowa służbę wojskową przez co najmniej 9 lat.

12 Formy pomocy rekonwersyjnej planowany termin zwolnienia
Od dnia r. Formy pomocy rekonwersyjnej INFORMACJA O SYSTEMIE DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKI ZAWODOWE ¹ PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY ² PIERWSZEŃSTWO W ZATRUDNIENIU NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ ³ - 6 m-cy 3 4 9 10 - 2 lata +2 lata LATA SŁUŻBY planowany termin zwolnienia Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 6 miesięcy przed planowanym terminem zwolnienia – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z programu praktyk zawodowych, pod warunkiem, że pełnił zawodowa służbę wojskową przez co najmniej 9 lat Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 2 lata przed zwolnieniem – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z przekwalifikowania zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 4 lata Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej (o którym mowa w art. 119 ust. 1) korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością w administarcji publicznej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez 10 lat

13 DORADZTWO ZAWODOWE 1. ZAKRES ŚWIADCZEŃ DORADZTWA:
ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R 1. ZAKRES ŚWIADCZEŃ DORADZTWA: a/ INFORMACJA O ZAWODACH, RYNKU PRACY, MOŻLIWOŚCIACH SZKOLENIA b/ PORADY UŁATWIAJĄCE WYBÓR ZAWODU, ZMIANĘ KWALIFIKACJI, PODJĘCIE LUB ZMIANĘ ZATRUDNIENIA c/ OKREŚLANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH d/ NAUKA PRAKTYCZNYCH METOD POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA e/ NAUKA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH f/ NAUKA PREZENTOWANIA SIĘ PRACODAWCY g/ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 2. SZCZEGÓLNA FORMA DORADZTWA: SKIEROWANIE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO PRZEZ DOWÓDCĘ JEDNOSTKI NA ZAJĘCIA GRUPOWE PROWADZONE PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ OŚRODKI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W WYMIARZE DO 3 DNI

14 W RAMACH POMOCY REKONWERSYJNEJ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ, W KTÓREJ ŻOŁNIERZ ZAWODOWY ZAJMUJE STANOWISKO SŁUŻBOWE LUB DO KTÓREJ ZOSTAŁ SKIEROWANY W RAMACH REZERWY KADROWEJ ALBO DYSPOZYCJI, KIERUJE ŻOŁNIERZA Z NA ZAJĘCIA GRUPOWE (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R. § 3 PKT. 1) OSOBY UPRAWNIONE MOGĄ KORZYSTAĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W TRYBIE INDYWIDUALNYM REALIZOWANYM PRZEZ OAZ, WŁAŚCIWE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCE STACJONOWANIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R. § 3 PKT. 4)

15 ZAJĘCIA GRUPOWE ZAPOZNAJĄ UCZESTNIKÓW Z:
1. RESORTOWYM SYSTEMEM POMOCY REKONWERSYJNEJ. 2. PRAWNYMI I FINANSOWYMI ASPEKTAMI ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. 3. MOŻLIWOŚCIAMI I KIERUNKAMI PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO. 4. KRYTERIAMI KWALIFIKOWANIA, ZASADAMI FINANSOWANIA I TRYBEM ODBYWANIA PRZYUCZENIA DO ZAWODU LUB PRZEKWALIFIKOWANIA. 5. PODEJMOWANIEM I PROWADZENIEM WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 6. WYBRANYMI ZAGADNIENIAMI PSYCHOLOGII SUKCESU. 7. KRYTERIAMI KWALIFIKOWANIA, ZASADAMI FINANSOWANIA I TRYBEM ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH. 8. METODAMI POSZUKIWANIA PRACY. 9. SYTUACJĄ SPOŁECZNO ZAWODOWĄ BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ GŁÓWNYMI PROBLEMAMI ICH ADAPTACJI ZAWODOWEJ. 10. MOŻLIWOŚCIAMI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EURROPEJSKIEJ. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH - SKŁADA OŚWIADCZENIE

16 ……..................................... (stopień, imię, nazwisko)
(miejscowość, data) ………………………… (stanowisko służbowe) ……………………………..… (JW., garnizon) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach wynikających z treści aktualnych dokumentów normatywno – prawnych w sprawie szczegółowych zasad przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwalnianych (zwolnionych) z zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie oświadczam, że rezygnuję z udziału w zajęciach grupowych. ………………………………………… (podpis)

17 PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
(ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA R. § 4 - 6) REALIZOWANE NA PISEMNY WNIOSEK , ADRESOWANY DO DYREKTORA WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO /WZÓR WNIOSKU ZAŁ./: - ŻOŁNIERZ ZAWODOWY - PRZEZ DOWÓDCĘ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ - BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY ORAZ MAŁŻONEK (KA) I DZIECI - PRZEZ SZEFA WSzW (KOMENDANTA WKU). ZWROT KOSZTÓW: - KOSZTY SZKOLENIA – DYREKTOR WBE W KRAKOWIE - KOSZTY PRZEJAZDÓW I NOCLEGÓW: * ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO - DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ * BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO ORAZ MAŁŻONKA I DZIECI – DYREKTOR WBE *W terminie 30 dni od zakończenia przekwalifikowania zawodowego, żołnierz zawodowy ,były żołnierz zawodowy a także uprawnieni członkowie rodzin, przedstawia ją koszty przejazdów i noclegów oraz dokument potwierdzający zakończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym. W wypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi. SPOSÓB ZWROTU KOSZTÓW (§ 10): REFUNDACJA OPŁATA SZKOLENIA

18 W N I O S E K ……………….……………………………………
…......…………………………………………… ……………………………………. (stopień, imię i nazwisko, imię ojca) (miejscowość, data) ……………………………………………….. (adres zamieszkania) …………………………………………….. (telefon) ……………………./……………………… (PESEL) NIP …………………………………………………. (adres urzędu skarbowego) ……………………………………………… (nr jednostki wojskowej, miejscowość, żołnierze rezerwy odpowiednie WKU) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO ……………….…………………………………… (ulica, nr lokalu) (kod pocztowy, miejscowość) Przez: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w …. W N I O S E K Proszę o sfinansowanie (dofinansowanie, refundację kosztów) – w ramach pomocy rekonwersyjnej – szkolenia na kursie (studiach, studium) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę szkolenia) Organizowanego przez ………………………………………………………………………………………………… …………………… (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (krótkie uzasadnienie wyboru kierunku) Termin szkolenia: od ……………………. do …………………………….. Koszt szkolenia ( w tym badania, egzaminy): …………………………………………………zł Przewidywane koszty dojazdów, noclegów (jeżeli odległość z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia przekracza 50 km w jedną stronę): -……………….przejazdów po ………… zł każdy, co stanowi łączną kwotę ……………zł; -……………….noclegów po …………….zł każdy, co stanowi łączną kwotę …………...zł. Informację dotyczącą uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Zał. …..na …..ark. ……………………… (podpis wnioskodawcy)

19 ZEZWOLENIE (stopień, imię i nazwisko żołnierza)
………………………….. pieczęć nagłówkowa jednostki /instytucji/ (miejscowość, data) wojskowej ZEZWOLENIE Zezwalam Panu , (stopień, imię i nazwisko żołnierza) pozostającemu w okresie wypowiedzenia (dyspozycji)*, na – realizowane w ramach pomocy rekonwersyjnej – przekwalifikowanie (przyuczenie do zawodu)* na kursie (studiach, studium)* (nazwa szkolenia) organizowanym (-ch) przez (nazwa ośrodka, szkoły lub firmy szkolącej) w terminie od do Jednocześnie stwierdzam, że ww. na dzień ………….. posiada …. lat, …… miesięcy i… dni Zawodowej służby wojskowej, a zwolnienie jego(-j)* do rezerwy planowane jest …………………………….. (dzień, miesiąc, rok) *niepotrzebne skreślić DOWÓDCA /KIEROWNIK/ Mp.

20 (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R. § 7 PKT. 2 – 5)
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R. § 7 PKT. 2 – 5) ŻOŁNIERZ ZAWODOWY: - DOKUMENT OKREŚLAJĄCY TERMIN ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ALBO OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM ZAMIARZE ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ; - ZAŚWIADCZENIE DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ O LICZBIE LAT SŁUŻBY WOJSKOWEJ; - ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA SZKOLENIA O UPRAWNIENIACH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ; - ZAŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO – JEŚLI BYŁO REALIZOWANE; - ZGODĘ DOWÓDCY JEDNOSTKI. 2. BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY: - DECYZJA O ZWOLNIENIU Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ W PRZYPADKU ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 120 UST. 2 USTAWY, DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH Z TYTUŁU WYPADKU LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY WOJSKOWEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA; - ZAŚWIADCZENIE DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ O LICZBIE LAT SŁUŻBY WOJSKOWEJ (ŚWIADECTWO SŁUŻBY); - ZAŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO JEŚLI BYŁO REALIZOWANE. 3. MAŁŻONEK ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO: - SKRÓCONY ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA; - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAGINIĘCIE LUB ŚMIERĆ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO; - ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA SZKOLENIA O UPRAWNIENIACH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ. 4. DZIECI POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO: - SKRÓCONY ODPIS AKTU URODZENIA; - DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAGINIĘCIE LUB ŚMIERĆ ŻOŁNIERZA;

21 (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R. § 11 PKT. 1)
DECYZJĄ DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WŁAŚCIWEJ DO SPRAW POMOCY REKONWERSYJNEJ, ZA ZGODĄ DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ, MOŻNA SKIEROWAĆ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO NA JEGO PISEMNY WNIOSEK, NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ, JEŻELI JEJ ODBYCIE JEST NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZATRUDNIENIA (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R. § 11 PKT. 1)

22 PRAKTYKA ZAWODOWA PRAKTYKA ZAWODOWA MOŻE TRWAĆ DO SZEŚCIU MIESIĘCY, POD WARUNKIEM JEJ ZAKOŃCZENIA PRZED DNIEM ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU PRZYSŁUGUJE POKRYCIE KOSZTÓW PRZEJAZDÓW ORAZ NOCLEGÓW W CZASIE ODBYWANIA PRAKTYKI, WEDŁUG ZASAD I LIMITÓW USTALONYCH DLA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z R ŻOŁNIERZ ZAWODOWY WNIOSEK ADRESUJE DO DYREKTORA DEPARTAMENTU SPRAW SOCJALNYCH (WZÓR WNIOSKU -ZAŁĄCZNIK)

23 ……………………………………………………….. ………………………………………..
(stopień, imię i nazwisko, imię ojca) (miejscowość, data) (miejscowość, data) ………………………………………………………….. (adres zamieszkania) …………………………………………….. (telefon) ……………………./……………………… (PESEL) NIP ……………………………………………………. (nr jednostki wojskowej, miejscowość DYREKTOR DEPARTAMENTU SPRAW SOCJALNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218 WARSZAWA WNIOSEK Proszę o skierowanie mnie – w ramach pomocy rekonwersyjnej – na praktykę zawodową. Praktykę odbywał (-ła) będę w ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… (podać nazwę firmy, instytucji i jej adres) Termin praktyki: od ……………………. do …………………………….. Przewidywane koszty dojazdów, noclegów (jeżeli odległość z miejsca zamieszkania do miejsca praktyki przekracza 50 km w jedną stronę): -……………….przejazdów po ………… zł każdy, co stanowi łączną kwotę ……………zł; -……………….noclegów po …………….zł każdy, co stanowi łączną kwotę …………...zł. Informację dotyczącą uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Zał. …..na …..ark. …..……………………… (podpis wnioskodawcy) ZAŁĄCZNIKI: • DOKUMENT OKREŚLAJĄCY TERMIN ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ALBO OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM ZAMIARZE ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ • ZAŚWIADCZENIE DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ O LICZBIE LAT SŁUŻBY WOJSKOWEJ • ZGODA DOWÓDCY JEDNOSTKI • ZAŚWIADCZENIE Z FIRMY W KTÓREJ REALIZOWANA BĘDZIE PRAKTYKA, O POTRZEBIE JEJ ODBYCIA CELEM UZYSKANIA ZATRUDNIENIA

24 ……………………………… ………………………..
……………………………… ……………………….. (stopień,imię i nazwisko) (miejscowość, data) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ………………………………………………. Do wiadomości: DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Nr ………….. OŚWIADCZENIE WOLI ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO Na podstawie art. 83 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.) i § 8 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 134, poz. 784) w celu ustalenia uprawnień do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, oświadczam, że zamierzam wypowiedzieć stosunek zawodowej służby wojskowej z dniem ……………… roku. W związku z powyższym, a także z uwagi na fakt, iż znane mi są warunki wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez żołnierza zawodowego , planuję zwolnić się z zawodowej służby wojskowej z dniem …………………….. roku. …………………………………… ………………………………………... (podpis dowódcy jednostki wojskowej) ( data, czytelny podpis oświadczającego

25 CZAS NA PRZESŁANIE (ROZPATRZENIE) WNIOSKU:
*DOWÓDCA JW., SZEF WSzW, KOMENDANT WKU DNI *KIEROWNIK OAZ DNI *DYREKTOR WBE DNI

26 (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA 2011 R. § 12 i 13)
POŚREDNICTWO PRACY (ROZPORZĄDZENIE MON Z 13 CZERWCA R. § 12 i 13) COAZ, OAZ, I WBE PROWADZĄ POŚREDNICTWO PRACY DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ MAŁŻONKÓW I DZIECI ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W WYNIKU WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH. OSOBA UPRAWNIONA, UBIEGAJĄCA SIĘ O ZATRUDNIENIE SKŁADA PISEMNY WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W ZATRUDNIENIU DO WYMIENIONYCH WYŻEJ ORGANÓW REKONWERSYJNYCH – W PRZYPADKU STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU – WYŁĄCZNIE DO WŁAŚCIWEGO TERYTORIALNIE SZEFA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO. ORGAN WOJSKOWY PRZEDSTAWIA W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, OFERTY PRACY NA WOLNYCH STANOWISKACH PRACY W REJONIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA, UWZGLĘDNIAJĄC POTRZEBY ŻOŁNIERZA I POSIADANE PRZEZ NIEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

27 ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ
(ART. 119) ŻOŁNIERZ ZWOLNIONY Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Z POWODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 111 PKT. 3, 8, PKT. 9 LIT b I PKT. 10 ORAZ ART. 112 UST. 1 PKT. 3 – 5, KTÓRY PEŁNIŁ SŁUŻBĘ CO NAJMNIEJ 10 LAT, ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNY CHARAKTER WYKSZTAŁCENIA, DOŚWIADCZENIA WOJSKOWEGO I WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ, KORZYSTA Z PIERWSZEŃSTWA W ZATRUDNIANIU NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ART. 111 3. USTALENIA PRZEZ WOJSKOWĄ KOMISJĘ LEKARSKĄ NIEZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY. 8. UPŁYWIE CZASU OKREŚLONEGO W KONTRAKCIE, JEŻELI NIE NASTĄPI ZAWARCIE INNEGO KONTRAKTU. 9 b. UPŁYWU TERMINU WYPOWIEDZENIA STOSUNKU SŁUŻBOWEGO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ DOKONANEGO PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN. 10. NIEWYZNACZENIA NA STANOWISKO SŁUŻBOWE W CZASIE POZOSTAWANIA W REZERWIE KADROWEJ. ART 3. NIEWYZNACZENIA NA STANOWISKO SŁUŻBOWE NA KOLEJNĄ KADENCJĘ. 4. OTRZYMANIA DOSTATECZNEJ OCENY OGÓLNEJ W OPINII SŁUŻBOWEJ. 5. ZAISTNIENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH ZA PISEMNĄ ZGODĄ ŻOŁNIERZA. 2. UPRAWNIENIE, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYSŁUGUJE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM, KTÓRZY ZOSTALI ZWOLNIENI Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WSKUTEK USTALENIA PRZEZ WOJSKOWĄ KOMISJĘ LEKARSKĄ NIEZDOLNOŚCI DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WSKUTEK WYPADKU POZOSTAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ALBO CHOROBY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ PEŁNIONEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ CELÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 1998 R. O ZASADACH UŻYCIA LUB POBYTU SZ RP POZA GRANICAMI PAŃSTWA

28 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU Z DNIA 5 CZERWCA 2007 R. STANOWISKAMI PRACY SĄ TE, KTÓRYCH ZAKRES OBEJMUJE REALIZACJE ZADAŃ OBRONNYCH – DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I REALIZACJI POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH. DO STANOWISK ZALICZA SIĘ FUNKCJE OD REFERENTA DO DYREKTORA WYSTĘPUJĄCE W: *KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW *CENTRALNYCH ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *URZĘDACH WOJEWÓDZKICH *KOMENDACH I INSPEKTORATACH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW SŁUŻB *URZĘDACH GMIN, MIAST, STAROSTWACH POWIATOWYCH I URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH *JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTERSTWOM, CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WOJEWODOM *JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH ORGAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ LUB ORGAN SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

29 ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU
(ROZPORZĄDZENIE MON Z 18 MAJA 2007 R.) SZEFOWIE WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH PROWADZĄ EWIDENCJE STANOWISK ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU SZEF WSzW NA WNIOSEK ŻOŁNIERZA UDOSTĘPNIA INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY SZEF WSzW NA WNIOSEK ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO WYDAJE MU ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE JEGO PREDYSPOZYCJE DO ZAJMOWANIA STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU

30 OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 30-901 KRAKÓW
ul. Skrzatów 2 tel./fax PODLASKIE WARMIŃSKO - MAZURSKIE. ZACHODNIO - POMORSKIE POMORSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE. SZCZECIN GDYNIA OAZ BYDGOSZCZ OLSZTYN WARSZAWA LUBELSKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBUSKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE ŚLASKIE LUBLIN WROCŁAW KRAKÓW COAZ kierownik: tel st. specjalista tel specjalista tel tel tel Po linii wojskowej 455 = 13

31 (podległymi OAZ Kraków)
Rozmieszczenie sił rekonwersyjnych na obszarze odpowiedzialności OAZ KRAKÓW PODLASKIE WARMIŃSKO - MAZURSKIE. ZACHODNIO - POMORSKIE POMORSKIE KUJAWSKO - POMORSKIE. SZCZECIN GDYNIA OAZ BYDGOSZCZ OLSZTYN WARSZAWA LUBELSKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBUSKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE ŚLASKIE LUBLIN WROCŁAW KRAKÓW COAZ KONTAKT: z pełnomocnikami szefów WSzW ds. rekonwersji: (podległymi OAZ Kraków) woj. małopolskie: CM CA MON woj. świętokrzyskie: CM CA MON woj. śląskie: CM CA MON


Pobierz ppt "W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google