Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PSYCHOLOGII TRANSPORTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PSYCHOLOGII TRANSPORTU"— Zapis prezentacji:

1 PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PSYCHOLOGII TRANSPORTU
PRAWNE REGULACJE PRACY PSYCHOLOGA TRANSPORTU USTAWY ROZPORZĄDZENIA Ad. 1- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. Nr 98, poz 602 z późn. zm.) /Kodeks Drogowy/ - Ustawa z dnia 6 września 2001r. O transporcie drogowym, (Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.) - Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy O transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 225, poz 1701 z 2006r.), - Ustawa Kodeks Pracy ROLA REGULACJI PRAWNYCH

2 Nowa ustawa - Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r
Nowa ustawa - Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 30, poz.151, której wejście w życie zostało przesunięte na rok 2013. Rozdział 13, Badania psychologiczne Art.82. Osoby podlegające badaniu psychologicznemu Art.83. Finansowanie badania psychologicznego Art.84. Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem Art.85. Wymogi dotyczące przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psych. Art.86. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznej Art.87. Ewidencja uprawnionych psychologów Art.88. Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych Art.90. Tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych Ad. 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. W sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. (Dz.U. Nr 69, poz. 622 z 2005r.) / Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem do nowej ustawy /

3 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w drodze ROZPORZĄDZENIA określi Szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych metodykę przeprowadzania badań psychologicznych sposób postępowania z dokumentacją oraz wzory stosowanych dokumentów wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna wysokość opłat

4 ASPEKTY ETYCZNE , KODEKS ETYCZNO-ZAWODOWY PSYCHOLOGA
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym z dnia 8 czerwca 2001r. (Dz.U. 2001r. Nr 73, poz. 763) Roz. 4 , Art. 20 stanowi o odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny sprzeczne z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa Zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 10 grudnia 1988r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 19 grudnia 1991r.

5 KODEKS ETYCZNO – ZAWODOWY PSYCHOLOGA NIEKTÓRE ZASADY OGÓLNE
Wykonując czynności zawodowe, psycholog dąży do tego, żeby kontakt z nim był pomocny dla drugiego człowieka czy grupy osób. Psycholog z racji swojego zawodu poczuwa się do udzielania pomocy psychologicznej w każdych okolicznościach, gdy zachodzi taka potrzeba. 2. Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmować się zadań przekraczających jego możliwości Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy. Psycholog nie przedstawia niezgodnie z prawdą swego wykształcenia, kompetencji profesjonalnych i doświadczenia zawodowego. 12. Psycholog wykazuje stałą troskę o prestiż i poziom wykonywania zawodu. Nie udostępnia specyficznych technik diagnozy psychologicznej osobom nieprzygotowanym do ich kompetentnego stosowania….

6 13. Psycholog nie może akceptować warunków pracy, które ograniczają jego niezależność zawodową, a zwłaszcza które uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej, powinien domagać się poszanowania dla własnej niezależności, bez względu na zajmowaną pozycję w hierarchii zawodowej.. Tematy do rozważenia: Dlaczego regulacje prawne są tak istotne dla wykonywania pracy przez psychologa transportu? - Badania psychologiczne kierujących pojazdami selekcja ? informacja ? edukacja ? Nasz profesjonalizm a bezpieczeństwo na drodze. Czy jesteśmy świadomi własnej odpowiedzialności w tym zakresie? Z poważaniem M. Gaj-Żuk


Pobierz ppt "PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PSYCHOLOGII TRANSPORTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google