Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Podstawy prawne: Kluczowe zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Podstawy prawne: Kluczowe zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach."— Zapis prezentacji:

1 1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

2 Podstawy prawne: Kluczowe zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych opisane są w następujących aktach prawnych: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw); rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 2

3 Kwalifikacyjny kurs zawodowy - definicja (art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 3

4 Organizatorzy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (1): (art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) 1.publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 2.niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; w zakresie zawodów 3.publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 4

5 Organizatorzy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (2): (art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) 4.instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; 5.osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. 5

6 Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych W rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano zawody, dla których istnieje możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. kwalifikacyjnych kursach zawodowych 6

7 Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy. 7

8 Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) 2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki, wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 8

9 Elementy składowe programu nauczania dla KKZ: 1)ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 2)efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 3)efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; 9

10 Elementy składowe programu nauczania dla KKZ: 4)efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji; 5)warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którego ramach została wyodrębniona kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji; 6)minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. PrzykładPrzykład: 10

11 Ramowy plan kursu – przykład: Ramowy plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla wybranej kwalifikacji na przykład A. 18 – Prowadzenie sprzedaży, właściwej dla zawodu sprzedawca, powinien zawierać: minimalną liczbę godzin dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz efektów dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; minimalną liczbę godzin dla danej kwalifikacji; warunki realizacji kształcenia. 11

12 Ramowy plan kursu: 12

13 Kwalifikacyjne kursy zawodowe (§ 6 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować OKE o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. 13

14 Planowanie kursów kwalifikacyjnych - przykład: Z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi wynika, że jest zapotrzebowanie na kurs w zakresie kwalifikacji A.36 - Prowadzenie rachunkowości. Wśród chętnych są osoby, które mają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik handlowiec, technik spedytor oraz technik usług kosmetycznych. Należy opracować plan takiego kursu tak, aby żaden uczestnik nie powtarzał po raz kolejny uzyskanych już wcześniej efektów kształcenia. Zaproponować uczestnikom kursu dalsze ścieżki podniesienia ich kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 14

15 Planowanie kursów kwalifikacyjnych (§ 7 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca określone w rozporządzeniu dyplomy, świadectwa oraz zaświadczenia jest zwalniana, na swój wniosek z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na KKZ umożliwia takie zwolnienie. 15

16 Planowanie kursów kwalifikacyjnych - przykład: 16

17 Planowanie kursów kwalifikacyjnych - przykład: 17

18 Planowanie kursów kwalifikacyjnych (§ 9 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (zał. 1)(zał. 1) 18

19 Podsumowanie: Jeśli chcesz zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy dla danej kwalifikacji: 1.Sprawdź w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, czy możesz to zrobić. 2.Przygotuj ramowy plan kursu. 3.Zrób dokładną diagnozę kompetencji i kwalifikacji uczestników kursu. Podziel ich na odpowiednie grupy. 4.Przygotuj alternatywne ramowe plany kursu dla zidentyfikowanych grup. 5.Opracuj program kursu. 19


Pobierz ppt "1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Podstawy prawne: Kluczowe zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google