Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NA PODSTAWIE DECYZJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NA PODSTAWIE DECYZJI."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NA PODSTAWIE DECYZJI NR 187/MON DECYZJI NR 187/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 9 CZERWCA 2009 R. Z DNIA 9 CZERWCA 2009 R. Ewa Wieczorek Kraków, 17 września 2010 r.

2 PODSTAWA PRAWNA POROZUMIEŃ Decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

3 Porozumienia o współpracy podstawą budowania silnych więzi lokalnych wojska ze społeczeństwem

4 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY MOGĄ BYĆ ZAWIERANE OD SZCZEBLA DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ po przeprowadzeniu procedury, zgodnej z ideą i zapisami decyzji 187/MON

5 ISTOTA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY § 8. Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności: określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia; angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

6 WARUNKI FORMALNOPRAWNE PODPISANIA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Skierowanie wniosku z uzasadnieniem i projektem porozumienia do Ministra ON lub dowódcy jednostki wojskowej, odpowiednio do projektu. Osobowość prawna udokumentowana aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Dostarczenie statutu, sprawozdania z działalności i finansowego za ostatni rok, zatwierdzonych przez statutowy organ nadzorczy. Realna możliwość wywiązania się z zobowiązań wynikających z projektu porozumienia, wykazana przez partnera społecznego w uzasadnieniu wniosku.

7 Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, że: 1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego; 2)zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami; 3)nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych przez MON; 4)nie podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5)żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia: –nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, –nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa. § 15 ust. 1 decyzji nr 187/MON

8 SCHEMAT POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między pełne nazwy stron porozumienia zawarte w …………………… w dniu............................................ Jednostka Wojskowa w ………………… reprezentowana przez............................................................., oraz Liceum Ogólnokształcące nr…. w …….. przy ul. ……………….. reprezentowane przez............................................................., zawierają porozumienie następującej treści:

9 POROZUMIENIE POWINNO ZAWIERAĆ: Określone cele i zakres współpracy. Zobowiązania obydwu stron (adekwatne do celów). Warunki współpracy (np. harmonogram, odpowiedzialność cywilna). Skutki finansowe. Czas trwania. Sposób zmiany, rozstrzygania sporów i rozwiązania porozumienia.

10 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PODPISANIE POROZUMIENIA Skierowanie wniosku przez partnera społecznego bezpośrednio do dowódcy jednostki wojskowej. Uzgodnienie treści porozumienia z wnioskodawcą i komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej, lub też z dowództwem rodzaju Sił Zbrojnych. Rozpatrzenie wniosku przez szefa oddziału (wydziału) lub sekcji wychowawczej pod względem spełnienia warunków formalnoprawnych i merytorycznych. Projekt porozumienia wymaga uzasadnienia i uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej,

11 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW o PODPISANIE POROZUMIENIA cd. Projekt porozumienia – przed przedstawieniem go do podpisu dowódcy jednostki wojskowej – wymaga adnotacji (parafy) radcy prawnego lub podmiotu sprawującego obsługę prawną jednostki wojskowej. Zamieszczenie treści podpisanego porozumienia na stronie internetowej jednostki oraz złożenie meldunku o podpisaniu porozumienia do przełożonych, dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, a także do Dyrektora DWiPO – niezwłocznie po zawarciu porozumienia. Radca prawny jednostki wojskowej dokonuje bieżącej oceny zgodności podpisanych porozumień o współpracy z przepisami prawa.

12 www.wojsko-polskie.pl

13 1. Porozumienie o współpracy z organizacją pozarządową, szkołą i innym partnerem społecznym może podpisać dowódca każdej samodzielnej jednostki organizacyjnej. 2. Dowódcy wspierają merytorycznie i logistycznie inicjatywy partnerów społecznych na podstawie rocznego planu współpracy – niezależnie od porozumień z MON. 3. Kluby wojskowe są udostępniane bezpłatnie partnerom społecznym na czas przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięć (na podstawie zgody kierownika klubu lub dowódcy jednostki wojskowej). 4. Dowódca w porozumieniu z zarządcą nieruchomości decyduje o użyczeniu pomieszczeń na siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w dziedzinie obronności. ZASADNICZE ZMIANY


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NA PODSTAWIE DECYZJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google