Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH."— Zapis prezentacji:

1 PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH

2 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA OAZ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (Dz.U. z 2009r. Nr 67, poz. 565). ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. z 2009r. Nr 94, poz. 778) DECYZJA NR 440/MON z dnia r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON z 2007r. Nr 19, poz. 198).

3 Rekonwersja kadr to: ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia

4 FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ
doradztwo zawodowe przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe praktyki zawodowe pośrednictwo pracy Ponadto: targi / giełdy pracy pomoc przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej

5 STRUKTURA REKONWERSJI KADR /po I etapie/
DSS Jednostki Wojskowe WSzW 16 etatów p.w. byli żołnierze zawodowi czynni żołnierze zawodowi WL, SP, MW, IW, WS, SO, ŻW Biuro ds. PPR 1/3 etaty COAZ 13 etatów p.w. OAZ Bydgoszcz 5 etatów OAZ Olsztyn OAZ Wrocław OAZ Kraków OAZ Szczecin OAZ Gdynia OAZ Lublin RAZEM: 68 1 oficer 67 pracowników wojska

6 OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OBSZAR DZIAŁANIA OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ GDYNIA OAZ WARM. – MAZUR. POMORSKIE SZCZECIN OLSZTYN OAZ OAZ KUJAW.-POM. PODLASKIE ZACH.-POM. BYDGOSZCZ OAZ MAZOWIECKIE WARSZAWA WIELKOPOLSKIE COAZ LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE WROCŁAW LUBLIN OAZ OAZ DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZ. PODKARPACKIE ŚLASKIE KRAKÓW OAZ MAŁOPOLSKIE

7 Rozmieszczenie sił rekonwersyjnych na obszarze odpowiedzialności OAZ Olsztyn
WSzW BIAŁYSTOK OAZ ELBLĄG OSTRÓDA LEGENDA: garnizony stałych dyżurów OSTRÓDA

8 STRUKTURA OAZ

9 Charakterystyka OAZ OAZ jest samodzielną instytucją wojskową;
Jest organem wykonawczym w resorcie ON (w sprawach rekonwersji); Podlega dyrektorowi COAZ w Warszawie; Terytorialny obszar działania – województwo Warmińsko- Mazurskie i Podlaskie. Sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań rekonwersyjnych WSzW.

10 Zadania OAZ: prowadzenie doradztwa zawodowego;
prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej; prowadzenie pośrednictwa pracy.

11 ZADANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH (w zakresie rekonwersji)
Dowódcy JW : przekazują informacje dotyczące żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wobec nich działań rekonwersyjnych; uczestniczą w procesie udzielania zwalnianym żołnierzom pomocy rekonwersyjnej; współpracują z właściwymi terytorialnie ośrodkami aktywizacji zawodowej w zakresie działalności rekonwersyjnej.

12 ZADANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH (w zakresie rekonwersji – c.d.)
Ponadto: kierują żołnierza na zajęcia grupowe lub przyjmują oświadczenie o rezygnacji; przesyłają wniosek żołnierza o pomoc rekonwersyjną do dyrektora WBE poprzez OAZ; wyrażają zgodę na skierowanie żołnierza (na jego wniosek) na praktykę zawodową, po stosownej decyzji dyrektora DSS MON, pokrywają koszty noclegów i dojazdów żołnierzy przy przekwalifikowaniu, planują zajęcia nt. systemu rekonwersji SZ RP.

13 Źródła zapotrzebowania na poradnictwo zawodowe w wojsku:
Wiele kwalifikacji żołnierza zawodowego nie jest komparatywnych (zbieżnych, dających się przyrównać) w stosunku do zawodów występujących w środowisku cywilnym. Konieczność doskonalenia zawodowego w czasie służby wojskowej.

14 POMOC REKONWERSYJNA JEST ŚWIADCZENIEM RESORTU ZACHĘCAJĄCYM DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ

15 Doradca zawodu podpowiada:
w życiu nie można zdawać się tylko na przypadek; trzeba umieć określać sobie cele życiowe i zawodowe; należy nauczyć się określać drogi wiodące do celu trzeba planować karierę zawodową (plan życiowy) w dłuższej perspektywie; zacząć od poznania siebie i swoich możliwości (samopoznania); w każdym z nas tkwią wielkie możliwości, problem w tym by je uruchomić; ludzie znani z wielkich osiągnięć u początku swej kariery znali smak niepowodzeń, byli „normalnymi” ludźmi.

16 Indywidualne doradztwo zawodowe.
Doradztwo indywidualne realizowane poprzez rozmowę doradczą, której treścią jest: wsparcie psychologiczne; pomoc osobie mającej podjąć decyzję w sprawie wyboru zawodu, pracy, rodzaju szkolenia; ocena predyspozycji psychoosobowych i zawodowych z punktu widzenia możliwości znalezienia zatrudnienia; przekazanie informacji o zawodach, rynku pracy i ofertach edukacyjnych oraz programach unijnych; pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność samoprezentacji; nauka metod i sposobów poszukiwania pracy.

17 Grupowe doradztwo zawodowe.
Samoocena predyspozycji zawodowych – test Echo. Co mogę zrobić? Kto kieruje Twoim życiem? Uczenie się twórczego i pozytywnego myślenia. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości. Bilans umiejętności, możliwości i preferencji. Własna firma – czy się do tego nadaję. Rodzaje zawodów, wymagania, możliwości zatrudnienia. Gdzie zdobywać wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Zajęcia z wykorzystaniem ofert edukacyjnych. Na życzenie uczestników warsztaty będą wzbogacone zajęciami z Psychologii osiągnięć (zajęcia prowadzą trenerzy COAZ-Warszawa).

18 Instytucje poradnictwa zawodowego:
Szkolne doradztwo zawodowe Poradnie pedagogiczno - psychologiczne Uczelniane biura karier Doradztwo publicznych służb zatrudnienia Agencje doradztwa personalnego itp.

19 Internetowe Doradztwo Zawodowe
OAZ strona internetowa OAZ korzyści wynikające z korzystania z IDZ; zasady współpracy z doradcą zawodu.

20 Zajęcia grupowe blok informacyjny; blok psychologiczny;
blok praktyczny

21 Zajęcia grupowe – blok informacyjny
(przykłady): Uprawnienia do pomocy rekonwersyjnej; Należności i świadczenia pieniężne oraz uprawnienia żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej. Informacja lekarza TWKL nt. Określanie stopnia inwalidztwa lub uszczerbku zdrowia w związku ze służbą wojskową. Informacja radcy prawnego WSzW nt. Postępowanie i należności odszkodowawcze w związku ze służbą wojskową. Informacja przedstawiciela PUP nt. Zakres usług świadczonych przez PUP żołnierzom rezerwy. Konsultacje indywidualne

22 Zajęcia grupowe – blok psychologiczny (przykłady):
Psychologiczne aspekty sukcesu i porażki. Spotkanie z ,,człowiekiem sukcesu” – byłym żołnierzem zawodowym. Konsultacje indywidualne.

23 Zajęcia grupowe – blok praktyczny
(przykłady): Metodyka poszukiwania pracy. Rynek pracy mity i rzeczywistość. Znajdowanie ofert pracy. Jak rozpocząć działalność gospodarczą (wspieranie działalności gospodarczej)? Spotkanie z przedstawicielami pracodawców i firm edukacyjnych. Konsultacje indywidualne.

24 Pośrednictwo pracy adresaci tej usługi;
zasady korzystania z tej usługi.

25 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI OAZ
PRZEDSIEWZIĘCIA 2007 2008 PORADY BEZPOŚREDNIE 504 658 PORADY TELEFONICZNE (w tym e i listy) 525 833 SPOTKANIA/SZKOLENIA REKONWERSYJNE 17/629 39/1296 ZAJĘCIA GRUPOWE 5/56 8/120 BADANIE PREDYSPOZYCJI 12 124 OFERTY PRACY PRZEKAZANE ZAINTERESOWANYM 245 288 ZATRUDNIENI 36 51

26 MOTYWACYJNY SYSTEM REKONWERSJI KADR planowany termin zwolnienia
INFORMACJA O SYSTEMIE DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKI ZAWODOWE* POMOC FINANSOWA NA DOSKONALENIE ZAWODOWE 150% 100% 5625 zł 3750 zł 50% 1875 zł 3 4 9 12 15 2 lata 2 lata LATA SŁUŻBY planowany termin zwolnienia * Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 6 miesięcy przed planowanym terminem zwolnienia – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z programu praktyk zawodowych, pod warunkiem, że pełnił zawodowa służbę wojskową przez co najmniej 9 lat.

27 Formy pomocy rekonwersyjnej planowany termin zwolnienia
Od dnia r. Formy pomocy rekonwersyjnej INFORMACJA O SYSTEMIE DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKI ZAWODOWE ¹ PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY ² PIERWSZEŃSTWO W ZATRUDNIENIU NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ ³ - 6 m-cy 3 4 9 10 - 2 lata 2 lata LATA SŁUŻBY planowany termin zwolnienia Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 6 miesięcy przed planowanym terminem zwolnienia – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z programu praktyk zawodowych, pod warunkiem, że pełnił zawodowa służbę wojskową przez co najmniej 9 lat. Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 2 lata przed zwolnieniem – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z przekwalifikowania zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 4 lata. Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej (o którym mowa w art. 119 ust. 1) korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością w administarcji publicznej,o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez 10 lat.

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie
OLSZTN ul. Jagiellońska 53, Fax: CW , CW ; tel.: CM (089)


Pobierz ppt "PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google