Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH."— Zapis prezentacji:

1 PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH

2 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA OAZ 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (Dz.U. z 2009r. Nr 67, poz. 565). 2.ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. z 2009r. Nr 94, poz. 778) 3.DECYZJA NR 440/MON z dnia 03.10.2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON z 2007r. Nr 19, poz. 198).

3 to: ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia

4 FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ doradztwo zawodowe przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe praktyki zawodowe pośrednictwo pracy Ponadto: targi / giełdy pracy pomoc przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej

5 STRUKTURA REKONWERSJI KADR /po I etapie/ RAZEM: 68 1 oficer 67 pracowników wojska DSS Jednostki Wojskowe WSzW 16 etatów p.w. byli żołnierze zawodowi czynni żołnierze zawodowi WL, SP, MW, IW, WS, SO, ŻW Biuro ds. PPR 1/3 etaty COAZ 13 etatów p.w. OAZ Bydgoszcz 5 etatów OAZ Olsztyn 5 etatów OAZ Wrocław 5 etatów OAZ Kraków 5 etatów OAZ Szczecin 5 etatów OAZ Gdynia 5 etatów OAZ Lublin 5 etatów

6 OBSZAR DZIAŁANIA OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OLSZTYN KRAKÓW WROCŁAW WARSZAWA BYDGOSZCZ PODLASKIE WARM. – MAZUR. LUBELSKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE ZACH.-POM. POMORSKIE KUJAW.-POM. ŚWIĘTOKRZ. MAŁOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBUSKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE ŚLASKIE SZCZECIN LUBLIN GDYNIA OAZ COAZ

7 OLSZTYN WSzW BIAŁYSTOK WSzW OAZ ELBLĄG OSTRÓDA Rozmieszczenie sił rekonwersyjnych na obszarze odpowiedzialności OAZ Olsztyn LEGENDA: garnizony stałych dyżurów OSTRÓDA

8 STRUKTURA OAZ KIEROWNIK STARSZY SPECJALISTA - doradca zawodowy SPECJALISTA - doradca zawodowy SPECJALISTA - ds. rozwoju zawodowego SPECJALISTA - doradca zawodowy

9 Charakterystyka OAZ OAZ jest samodzielną instytucją wojskową; Jest organem wykonawczym w resorcie ON (w sprawach rekonwersji); Podlega dyrektorowi COAZ w Warszawie; Terytorialny obszar działania – województwo Warmińsko- Mazurskie i Podlaskie. Sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań rekonwersyjnych WSzW.

10 prowadzenie doradztwa zawodowego; prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej; prowadzenie pośrednictwa pracy. Zadania OAZ:

11 ZADANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH (w zakresie rekonwersji) Dowódcy JW : 1.przekazują informacje dotyczące żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wobec nich działań rekonwersyjnych; 2.uczestniczą w procesie udzielania zwalnianym żołnierzom pomocy rekonwersyjnej; 3.współpracują z właściwymi terytorialnie ośrodkami aktywizacji zawodowej w zakresie działalności rekonwersyjnej.

12 ZADANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH (w zakresie rekonwersji – c.d.) Ponadto: kierują żołnierza na zajęcia grupowe lub przyjmują oświadczenie o rezygnacji; przesyłają wniosek żołnierza o pomoc rekonwersyjną do dyrektora WBE poprzez OAZ; wyrażają zgodę na skierowanie żołnierza (na jego wniosek) na praktykę zawodową, po stosownej decyzji dyrektora DSS MON, pokrywają koszty noclegów i dojazdów żołnierzy przy przekwalifikowaniu, planują zajęcia nt. systemu rekonwersji SZ RP.

13 Źródła zapotrzebowania na poradnictwo zawodowe w wojsku: Wiele kwalifikacji żołnierza zawodowego nie jest komparatywnych (zbieżnych, dających się przyrównać) w stosunku do zawodów występujących w środowisku cywilnym. Konieczność doskonalenia zawodowego w czasie służby wojskowej.

14 POMOC REKONWERSYJNA JEST ŚWIADCZENIEM RESORTU ZACHĘCAJĄCYM DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ

15 Doradca zawodu podpowiada : w życiu nie można zdawać się tylko na przypadek; trzeba umieć określać sobie cele życiowe i zawodowe; należy nauczyć się określać drogi wiodące do celu trzeba planować karierę zawodową (plan życiowy) w dłuższej perspektywie; zacząć od poznania siebie i swoich możliwości (samopoznania); w każdym z nas tkwią wielkie możliwości, problem w tym by je uruchomić; ludzie znani z wielkich osiągnięć u początku swej kariery znali smak niepowodzeń, byli normalnymi ludźmi.

16 Doradztwo indywidualne realizowane poprzez rozmowę doradczą, której treścią jest: wsparcie psychologiczne; pomoc osobie mającej podjąć decyzję w sprawie wyboru zawodu, pracy, rodzaju szkolenia; ocena predyspozycji psychoosobowych i zawodowych z punktu widzenia możliwości znalezienia zatrudnienia; przekazanie informacji o zawodach, rynku pracy i ofertach edukacyjnych oraz programach unijnych; pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność samoprezentacji; nauka metod i sposobów poszukiwania pracy. Indywidualne doradztwo zawodowe.

17 Grupowe doradztwo zawodowe. a)Samoocena predyspozycji zawodowych – test Echo. b)Co mogę zrobić? Kto kieruje Twoim życiem? c)Uczenie się twórczego i pozytywnego myślenia. d)Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości. e)Bilans umiejętności, możliwości i preferencji. f)Własna firma – czy się do tego nadaję. g)Rodzaje zawodów, wymagania, możliwości zatrudnienia. h)Gdzie zdobywać wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Zajęcia z wykorzystaniem ofert edukacyjnych. Na życzenie uczestników warsztaty będą wzbogacone zajęciami z Psychologii osiągnięć (zajęcia prowadzą trenerzy COAZ-Warszawa).

18 Instytucje poradnictwa zawodowego: Szkolne doradztwo zawodowe Poradnie pedagogiczno - psychologiczne Uczelniane biura karier Doradztwo publicznych służb zatrudnienia Agencje doradztwa personalnego itp.

19 strona internetowa OAZ www.oazolsztyn.pow.mil.pl korzyści wynikające z korzystania z IDZ; zasady współpracy z doradcą zawodu. Internetowe Doradztwo Zawodowe OAZ

20 Zajęcia grupowe blok informacyjny; blok psychologiczny; blok praktyczny

21 Uprawnienia do pomocy rekonwersyjnej; Należności i świadczenia pieniężne oraz uprawnienia żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej. Informacja lekarza TWKL nt. Określanie stopnia inwalidztwa lub uszczerbku zdrowia w związku ze służbą wojskową. Informacja radcy prawnego WSzW nt. Postępowanie i należności odszkodowawcze w związku ze służbą wojskową. Informacja przedstawiciela PUP nt. Zakres usług świadczonych przez PUP żołnierzom rezerwy. Konsultacje indywidualne Zajęcia grupowe – blok informacyjny (przykłady):

22 Psychologiczne aspekty sukcesu i porażki. Spotkanie z,,człowiekiem sukcesu – byłym żołnierzem zawodowym. Konsultacje indywidualne. Zajęcia grupowe – blok psychologiczny (przykłady):

23 Metodyka poszukiwania pracy. Rynek pracy mity i rzeczywistość. Znajdowanie ofert pracy. Jak rozpocząć działalność gospodarczą (wspieranie działalności gospodarczej)? Spotkanie z przedstawicielami pracodawców i firm edukacyjnych. Konsultacje indywidualne. Zajęcia grupowe – blok praktyczny (przykłady):

24 adresaci tej usługi; zasady korzystania z tej usługi. Pośrednictwo pracy

25 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI OAZ PRZEDSIEWZIĘCIA20072008 PORADY BEZPOŚREDNIE504658 PORADY TELEFONICZNE (w tym e-maile i listy) 525833 SPOTKANIA/SZKOLENIA REKONWERSYJNE 17/62939/1296 ZAJĘCIA GRUPOWE5/568/120 BADANIE PREDYSPOZYCJI12124 OFERTY PRACY PRZEKAZANE ZAINTERESOWANYM 245288 ZATRUDNIENI3651

26 MOTYWACYJNY SYSTEM REKONWERSJI KADR INFORMACJA O SYSTEMIE DORADZTWO ZAWODOWE POMOC FINANSOWA NA DOSKONALENIE ZAWODOWE 03415 50% 2 lata LATA SŁUŻBY 100% 150% planowany termin zwolnienia 1875 zł 3750 zł 5625 zł * Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 6 miesięcy przed planowanym terminem zwolnienia – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z programu praktyk zawodowych, pod warunkiem, że pełnił zawodowa służbę wojskową przez co najmniej 9 lat. 9 PRAKTYKI ZAWODOWE* 12

27 Formy pomocy rekonwersyjnej 1.Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 6 miesięcy przed planowanym terminem zwolnienia – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z programu praktyk zawodowych, pod warunkiem, że pełnił zawodowa służbę wojskową przez co najmniej 9 lat. 2.Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej może na 2 lata przed zwolnieniem – za zgodą dowódcy jednostki wojskowej – skorzystać z przekwalifikowania zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 4 lata. 3.Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej (o którym mowa w art. 119 ust. 1) korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością w administarcji publicznej,o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez 10 lat. planowany termin zwolnienia INFORMACJA O SYSTEMIE DORADZTWO ZAWODOWE 034- 2 lata2 lata LATA SŁUŻBY 9 PRAKTYKI ZAWODOWE ¹ PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY ² - 6 m-cy Od dnia 01.01.2010r. 10 PIERWSZEŃSTWO W ZATRUDNIENIU NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ ³

28 Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie 10-282 OLSZTN ul. Jagiellońska 53, Fax: CW 32 18 63, 32 18 34 CW 32 18 36; tel.: CM (089) 542 18 36 www.oazolsztyn.pow.mil.pl, oazolsztyn@wp.pl


Pobierz ppt "PORADNICTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE REKONWERSJI KADR SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google