Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta"— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta
Konferencja SDSiZ nt. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa, 23 października 2009 r. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 1

2 radykalne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
Kierunki działań publicznych służb zatrudnienia wynikające z obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy radykalne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwiększenie dostępu do usług rynku pracy _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

3 1. Zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
utworzenie w PUP centrum aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno – konsultacyjnych zintegrowanie dwóch dotychczas odrębnie określonych usług: pośrednictwa pracy oraz usług EURES obowiązkowe uczestnictwo w indywidualnym planie działań wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ wprowadzenie na większą niż dotąd skalę technologii teleinformatycznych uporządkowanie zasad współpracy urzędów pracy z pracodawcami

4 2. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy
poszerzenie grona beneficjentów usług rynku pracy rozszerzenie działań urzędu pracy wobec pracodawców w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej wyodrębnianie i aktywizacja osób bezrobotnych potrzebujących specyficznej pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy w ramach programów specjalnych _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

5 Indywidualny Plan Działania (IPD)
(Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Wobec każdej osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, pozostającej w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji urząd musi przygotować IPD IPD powinien zawierać zindywidualizowane działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie tj. usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

6 Indywidualny Plan Działania (IPD)
(Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) W ramach IPD osoba zarejestrowana może skorzystać z m.in. następujących instrumentów rynku pracy: Finansowania kosztów przejazdu do m.in. do pracodawcy, miejsca pracy, odbywania stażu czy zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego Finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy jeżeli osoba podjęła zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania Dofinansowania do wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

7 Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(Art. 49 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Osoby do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Osoby powyżej 50 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych Osoby samotnie wychowujące dzieci do 18 r. ż. Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Osoby niepełnosprawne _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

8 Wobec osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
mogą być stosowane następujące dodatkowe działania: (określone w art a ustawy o promocji zatrudnienia) Propozycje udziału w programach specjalnych Powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku powinien przedstawić osobom z tej grupy: propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych Na wniosek ośrodka pomocy społecznej mogą zostać skierowane do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej

9 PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE
Liczba doradców zawodowych w UP w latach

10 PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE
Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych porad zawodowych latach

11 PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE
Liczba osób, które skorzystały z grupowych porad zawodowych latach

12 Struktura agencji zatrudnienia według liczby posiadanych certyfikatów w poszczególnych
kategoriach agencji zatrudnienia na koniec 2008 r.

13 PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO PERSONALNE w Agencjach Zatrudnienia
Liczba agencji zatrudnienia: poradnictwo zawodowe doradztwo personalne 2007r 2008 r (wzrost o 217 tj.25%) Najwięcej w województwach ( w 2008r): Mazowieckim Wielkopolskim Śląskim Dolnośląskim _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 13

14 w Agencjach Zatrudnienia
PORADNICTWO ZAWODOWE w Agencjach Zatrudnienia latach 2008

15 Działania MPiPS mające na celu podniesienie poziomu usług poradnictwa zawodowego
stymulowanie rozwoju kadry PSZ MPiPS tworzenie i upowszechnianie informacji zawodowej rozwój narzędzi i metod poradnictwa zawodowego doskonalenie procedur świadczenia usług poradnictwa zawodowego _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

16 AKTY WYKONAWCZE WPROWADZAJĄCE STANDARDY USŁUG RYNKU PRACY
. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 16

17 jaka powinna być kolejność działań przez nie podejmowanych,
Standardy usług określają: jak postępować muszą urzędy pracy podczas realizacji podstawowych usług rynku pracy, jaka powinna być kolejność działań przez nie podejmowanych, jaki powinien być zakres i kierunki przepływu informacji pomiędzy stanowiskami odpowiedzialnymi za oferowanie poszczególnych usług w urzędzie pracy w jakich terminach urząd zobowiązany jest do podjęcia określonych działań na rzecz klientów . _______________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 17

18 Warunki realizacji podstawowych usług rynku pracy
Są to warunki umożliwiające świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakości. Najważniejsze z nich to: formy pracy dokumentacja prowadzonych działań i zakres gromadzonych danych wymagania co do liczby specjalistów zatrudnionych do realizacji poszczególnych usług wyposażenie techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz formy pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

19 Publikacje zaplanowane na 2009 r.
Zdzisław Wołk „Osoba długotrwale bezrobotna jako klient oporujący” Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców Dobre praktyki w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy

20 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Projekt „Eurodoradztwo Polska Spotkania i seminaria w 2009 roku: Seminarium dla przedstawicieli CIiPKZ WUP „ Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawcy” , kwiecień Seminarium dla przedstawicieli Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, maja Platforma dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu Eurodoradztwo Polska: Ogólnopolski Tydzień Kariery, 9 czerwca Spotkanie przedstawicieli CIiPKZ pt. Realizacja poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w świetle obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych, 10 lipca Seminarium dla pośredników pracy, wrzesień Szkolenie dla liderów klubów pracy, listopad Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

21 _______________________________________________________________________________________________
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 21

22 Dziękuję za uwagę Grazyna.Morys-Gieorgica@mpips.gov.pl
_______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google