Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja SDSiZ nt. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa, 23 października 2009 r. Poradnictwo zawodowe w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja SDSiZ nt. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa, 23 października 2009 r. Poradnictwo zawodowe w."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja SDSiZ nt. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa, 23 października 2009 r. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy – w stronę trudnego klienta 1 Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

2 Kierunki działań publicznych służb zatrudnienia wynikające z obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kierunki działań publicznych służb zatrudnienia wynikające z obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1.radykalne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 2.zwiększenie dostępu do usług rynku pracy 2 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

3 Zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 1. Zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych utworzenie w PUP centrum aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno – konsultacyjnych zintegrowanie dwóch dotychczas odrębnie określonych usług: pośrednictwa pracy oraz usług EURES obowiązkowe uczestnictwo w indywidualnym planie działań wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ wprowadzenie na większą niż dotąd skalę technologii teleinformatycznych uporządkowanie zasad współpracy urzędów pracy z pracodawcami 3

4 Zwiększenie dostępu do usług 2.Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy poszerzenie grona beneficjentów usług rynku pracy rozszerzenie działań urzędu pracy wobec pracodawców w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej wyodrębnianie i aktywizacja osób bezrobotnych potrzebujących specyficznej pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy w ramach programów specjalnych 4 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

5 Indywidualny Plan Działania (IPD) (Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Wobec każdej osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, pozostającej w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji urząd musi przygotować IPD IPD powinien zawierać zindywidualizowane działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie tj. usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń 5 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

6 Indywidualny Plan Działania (IPD) (Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (Art.34 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) W ramach IPD osoba zarejestrowana może skorzystać z m.in. następujących instrumentów rynku pracy: Finansowania kosztów przejazdu do m.in. do pracodawcy, miejsca pracy, odbywania stażu czy zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego Finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy jeżeli osoba podjęła zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania Dofinansowania do wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 6 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

7 Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy na rynku pracy (Art. 49 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (Art. 49 a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Osoby do 25 roku życia Osoby do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Długotrwale bezrobotni Osoby powyżej 50 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych Osoby bez kwalifikacji zawodowych Osoby samotnie wychowujące dzieci do 18 r. ż. Osoby samotnie wychowujące dzieci do 18 r. ż. Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Osoby niepełnosprawne Osoby niepełnosprawne 7 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

8 Wobec o sób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą być stosowane następujące dodatkowe działania: mogą być stosowane następujące dodatkowe działania: (określone w art. 50-61a ustawy o promocji zatrudnienia) Propozycje udziału w programach specjalnych Propozycje udziału w programach specjalnych Powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku powinien przedstawić osobom z tej grupy: Powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku powinien przedstawić osobom z tej grupy: propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych Na wniosek ośrodka pomocy społecznej mogą zostać skierowane do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej Na wniosek ośrodka pomocy społecznej mogą zostać skierowane do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej 8

9 PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE Liczba doradc ó w zawodowych w UP w latach 2005-2008

10 10 PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych porad zawodowych latach 2005-2008

11 11 PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY W STATYSTYCE Liczba osób, które skorzystały z grupowych porad zawodowych latach 2005-2008

12 12 Struktura agencji zatrudnienia według liczby posiadanych certyfikatów w poszczególnych kategoriach agencji zatrudnienia na koniec 2008 r.

13 PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO PERSONALNE w Agencjach Zatrudnienia Liczba agencji zatrudnienia: poradnictwo zawodowe doradztwo personalne 2007r. 877 1538 2008 r. 1094 (wzrost o 217 tj.25%) 1782 Najwięcej w województwach ( w 2008r): Mazowieckim 306 550 Wielkopolskim 112 171 Śląskim 112 176 Dolnośląskim 85 150 13 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

14 14 PORADNICTWO ZAWODOWE w Agencjach Zatrudnienia latach 2006-2007 219 192 2008

15 15 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy stymulowanie rozwoju kadry PSZ rozwój narzędzi i metod poradnictwa zawodowego tworzenie i upowszechnianie informacji zawodowej doskonalenie procedur świadczenia usług poradnictwa zawodowego Działania MPiPS mające na celu podniesienie poziomu usług poradnictwa zawodowego MPiPSMPiPS

16 . 16 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczeg ó łowych warunk ó w prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczeg ó łowych warunk ó w prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314 AKTY WYKONAWCZE WPROWADZAJĄCE STANDARDY USŁUG RYNKU PRACY

17 . 17 _______________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Standardy usług określają: jak postępować muszą urzędy pracy podczas realizacji podstawowych usług rynku pracy, jaka powinna być kolejność działań przez nie podejmowanych, jaki powinien być zakres i kierunki przepływu informacji pomiędzy stanowiskami odpowiedzialnymi za oferowanie poszczególnych usług w urzędzie pracy w jakich terminach urząd zobowiązany jest do podjęcia określonych działań na rzecz klientów

18 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Warunki realizacji podstawowych usług rynku pracy Są to warunki umożliwiające świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakości. Najważniejsze z nich to: formy pracy dokumentacja prowadzonych działań i zakres gromadzonych danych wymagania co do liczby specjalistów zatrudnionych do realizacji poszczególnych usług wyposażenie techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz formy pracy

19 19 Publikacje zaplanowane na 2009 r. Zdzisław Wołk Osoba długotrwale bezrobotna jako klient oporujący Zdzisław Wołk Osoba długotrwale bezrobotna jako klient oporujący Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców Dobre praktyki w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy

20 Spotkania i seminaria w 2009 roku: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Seminarium dla przedstawicieli CIiPKZ WUP Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawcy Seminarium dla przedstawicieli CIiPKZ WUP Poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawcy, 22-23 kwiecie ń Seminarium dla przedstawicieli Wydzia ł ów Polityki Spo ł ecznej Urz ę dów Wojewódzkich, 13-14 maja Platforma dyskusyjna Ca ł o ż yciowego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu Eurodoradztwo Polska: Ogólnopolski Tydzie ń Kariery, 9 czerwca Spotkanie przedstawicieli CIiPKZ pt. Realizacja poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w ś wietle obowi ą zuj ą cych i projektowanych regulacji prawnych, 10 lipca Seminarium dla po ś redników pracy, 16-17 wrzesie ń Szkolenie dla liderów klubów pracy, listopad Projekt Eurodoradztwo Polska

21 21 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

22 Dziękuję za uwagę Grazyna.Morys-Gieorgica@mpips.gov.pl 22 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy


Pobierz ppt "Konferencja SDSiZ nt. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa, 23 października 2009 r. Poradnictwo zawodowe w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google