Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel. 625 28 81, 625 45 73 www.nidzica.up.gov.pl Rynek pracy w powiecie nidzickim na 31 grudzień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel. 625 28 81, 625 45 73 www.nidzica.up.gov.pl Rynek pracy w powiecie nidzickim na 31 grudzień 2005."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel. 625 28 81, 625 45 73 www.nidzica.up.gov.pl Rynek pracy w powiecie nidzickim na 31 grudzień 2005 roku

2 Stopa bezrobocia w powiecie nidzickim na tle województwa i kraju.

3 Bezrobocie w powiecie nidzickim

4 Kategorie bezrobotnych

5 Bezrobotni wg miejsca zamieszkania

6 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach)

7 Struktura bezrobotnych według wieku (grupy wiekowe w latach)

8 Struktura bezrobotnych według wykształcenia

9 Ruch bezrobotnych w powiecie nidzickim w 2005 r.

10 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach

11 Przyczyny odpływu z bezrobocia

12 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według ostatniego miejsca pracy Struktura bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w PUP Nidzica w latach 2004 – 2005 Lp.Rodzaj działalnościZarejestrowani bezrobotni w latach : 2004%2005% 1.Dotychczas niepracujący100824,190625,5 2.Przetwórstwo przemysłowe99823,978822,2 3.Handel detaliczny48611,641011,5 4.Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo50312,141311,6 5.Budownictwo3789,13168,9 6.Administracja publiczna i obrona narodowa1784,31634,6 7.Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna1393,31233,5 8.Hotele i restauracje1303,1872,5 9.Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1072,6762,1 10.Ochrona zdrowia i opieka społeczna811,9922,6 11.Transport, gospodarka magazynowa i łączność882,1982,8 12.Edukacja561,4551,6 13.Pośrednictwo finansowe130,3140,4 14.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę50,150,1 15.Górnictwo i kopalnictwo2010 16.Gospodarstwo domowe zatrudniające pracowników30,140,1

13 Zawody najczęściej spotykane wśród zarejestrowanych bezrobotnych Lp.Nazwa zawodu Zarejestrowani bezrobotni w latach : 20042005 ogółemw tym kobietyogółemw tym kobiety 1.Sprzedawca369362321305 2.Robotnik budowlany34901500 3.Sprzątaczka280280218218 4.Szwaczka215215133133 5.Ślusarz13411024 6.Murarz1210770 7.Kucharz112106105101 8.Pracownik biurowy92846159 9.Pomoc kuchenna90885858 10.Stolarz740550 11.Technik mechanik741660 12.Dozorca67163011 13.Mechanik pojazdów samochodowych655677 14.Technik rolnik64459067 15.Krawiec58564948 16.Kierowca samochodów osobowych570530 17.Technik ekonomista56449377 18.Kierowca samochodów ciężarowych490290 19. Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym116988165 20. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych520550

14 Liczba bezrobotnych uczestniczących w programach rynku pracy

15 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2005 roku 1. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 1. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 2. Gminny Konsultant R 2. Gminny Konsultant R 3. 50 PLUS 3. 50 PLUS 4. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności 4. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności 6. Pierwszy Biznes 6. Pierwszy Biznes 8. Programy z EFS 8. Programy z EFS 9. PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich 9. PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich 5. Rozwój firmy i zatrudnienia 5. Rozwój firmy i zatrudnienia 7. Pierwsza Praca 7. Pierwsza Praca

16 Formy aktywizacji zawodowej Staże Staże Przygotowanie zawodowe Przygotowanie zawodowe Prace społecznie użyteczne Prace społecznie użyteczne Doposażenie / wyposażenie miejsc pracy Doposażenie / wyposażenie miejsc pracy Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania Prace interwencyjne Prace interwencyjne Stypendium z tytułu nauki Stypendium z tytułu nauki Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Szkolenia Szkolenia

17 Staż - Osoby bezrobotne do 25 roku życia do 27 roku życia – 12 m-cy od ukończenia wyższej uczelni - czas trwania od 3 do 12 miesięcy - cel – nabywanie umiejętności praktycznych przez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy - umowa o staż Pracodawca i starosta Program stażu + zakres zadań Stypendium – FP ! Płatne dni wolne – 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu Opinia po stażu – pracodawca Zaświadczenie o odbyciu stażu - Starosta Program Stażu ! Odbywanie stażu nie oznacza nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

18 Przygotowanie zawodowe - Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej (jedno dziecko do 7 roku życia) niepełnosprawni - Maksymalny czas trwania – do 6 miesięcy - Umowa Pracodawca i Starosta Program przygotowania zawodowego Stypendium Płatne dni wolne – 2 dni za każde 30 dni przepracowanych Opiekuna osoby objętej przygotowaniem zawodowym

19 Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania - Osoby bezrobotne skierowane przez PUP na: staż przygotowanie zawodowe szkolenie zajęcia z zakresu poradnictwa – jeżeli spełniają łącznie warunki: - podjęcie jednej z w/w form nastąpiło poza miejscem zamieszkania - uzyskiwane wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę Zwrot kosztów zakwaterowania - osoby bezrobotne skierowane przez PUP - czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny - wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia

20 Prace interwencyjne Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych umożliwia zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które następuje w wyniku umowy zawartej ze starostą. Starosta może w ramach prac interwencyjnych dokonywać refundacji kosztów wypłaconego wynagrodzenia.Okres refundacji może trwać do 6,12 lub w przypadku refundacji za co drugi miesiąc 18 m-cy, a jej wysokość uzależniona jest od długości refundacji. Prace interwencyjne: 6 miesięcy do wysokości zasiłku + ZUS art. 51 ust. 1 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne co najmniej ½ etatu 6 miesięcy połowa minimalnego wynagrodzenia + ZUS art. 51 ust. 2 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne 12 miesięcy minimalne wynagrodzenie + ZUS co drugi miesiąc art. 51 ust. 3 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni niepełnosprawni

21 Prace interwencyjne Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych umożliwia zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które następuje w wyniku umowy zawartej ze starostą. Starosta może w ramach prac interwencyjnych dokonywać refundacji kosztów wypłaconego wynagrodzenia.Okres refundacji może trwać do 6,12 lub w przypadku refundacji za co drugi miesiąc 18 m-cy, a jej wysokość uzależniona jest od długości refundacji. Prace interwencyjne 12 miesięcy do wysokości zasiłku + ZUS co miesiąc art. 56 ust. 1 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne 18 miesięcy minimalne wynagrodzenie + ZUS co drugi miesiąc art. 56 ust. 2 Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni niepełnosprawni Prace interwencyjne 24 miesiące refundacja co miesiąc art. 59 ust. 1 Bezrobotni powyżej 50 roku życia Prace interwencyjne 4 lata refundacja co drugi miesiąc art. 59 ust. 2 Bezrobotni powyżej 50 roku życia

22 Stypendium na naukę wysokość - 50% zasiłku dla bezrobotnych bezrobotni - do 25 roku życia bez kwalifikacji zawodowych WARUNEK ! W okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się w PUP podejmą dalszą naukę w: - szkole podstawowej - ponadgimnazjalnejszkole dla dorosłych - szkole wyższej (wieczorowej / zaocznej) ! Stypendium przysługuje, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe w rodzinie bezrobotnego, uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

23 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - wszyscy bezrobotni - 500% przeciętnego wynagrodzenia WARUNEK ! 1 rok prowadzenia działalności gospodarczej WARUNEK ! 1 rok prowadzenia działalności gospodarczej na doposażenie nowych stanowisk pracy - pracodawcy - 500% przeciętnego wynagrodzenia WARUNEK ! Utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres minimum 2 lat. WARUNEK ! Utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres minimum 2 lat.

24 Szkolenia Cel Cel Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej w przypadku: - Braku kwalifikacji zawodowych, - konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, - Utraty zdolności do wykonywania pracy, - Brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, Beneficjenci szkoleń: Beneficjenci szkoleń: - Bezrobotni, - Osoby pobierające rentę szkoleniową, -Żołnierze rezerwy,Żołnierze rezerwy, Czas trwania Czas trwania 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. Koszt szkolenia Koszt szkolenia Do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia

25 www.nidzica.up.gov.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel. 625 28 81, 625 45 73 www.nidzica.up.gov.pl Rynek pracy w powiecie nidzickim na 31 grudzień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google