Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja w ramach ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP MARZEC 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja w ramach ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP MARZEC 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja w ramach ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP MARZEC 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy

2 Ewaluacja – wprowadzenie Ewaluacja: systematyczna i obiektywna ocena programu, jego założeń, procesu realizacji i efektów pod względem trafności, skuteczności, efektywności, trwałości oraz użyteczności podjętych w jego ramach działań powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji o programie wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz wspierając współdziałanie wszystkich instytucji/partnerów zaangażowanych we wdrażanie

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Rodzaje ewaluacji w ramach ZPORR: Ewaluacja – wprowadzenie Rodzaj ewaluacji Czas przeprowadzania Terminologia wg. ustawy o NPR Ex-antePrzed rozpoczęciem realizacji Ocena szacunkowa On - goingW trakcie realizacjiOcena uzupełniająca Ex-postPo zakończeniuOcena pełna

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 40-43 ) Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) - dokument przyjęty przez Kolegium Wysokich Komisarzy 10 grudnia 2003r. i przez Radę Ministrów 23 grudnia 2003 r. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (art. 57-61; Dz.U., Nr 116, poz. 1206) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (rozdział 8.7 ZPORR) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (rozdział XII UZPORR)

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Organizacja ewaluacji w ramach ZPORR: zlecana przez MGiP ewaluatorom zewnętrznym tryb przetargu (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) przeprowadzana przez ewaluatorów zewnętrznych na podstawie priorytetów zawartych w projekcie ewaluacji i zapisanych w warunkach kontraktu (terms of reference) wyniki badań i rekomendacje zawarte w raporcie ewaluacyjnym rozpatrywanym przez Komitet Monitorujący ZPORR finansowana z Pomocy Technicznej ZPORR

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Rola Komitetu Monitorującego ZPORR w zakresie ewaluacji : nadzorowanie działań IZ w zakresie ewaluacji rozpatrywanie raportów ewaluacyjnych wskazywanie sposobów wykorzystania uzyskanych wyników monitorowanie wdrażania rekomendacji z ewaluacji inicjowanie ewaluacji uzupełniających

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Rola Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie ewaluacji : organizacja ewaluacji uzupełniających (przygotowanie TOR-u, wybór ewaluatora zewnętrznego, nadzór nad realizacją badań, przyjmowanie raportu ewaluacyjnego) inicjowanie ewaluacji uzupełniających współpraca z ewaluatorem przy pozyskiwaniu danych potrzebnych do przeprowadzenia badania wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań do poprawy jakości prowadzonych działań zgodnie z rekomendacjami przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR nadzorowanie wykorzystania wyników badań w instytucjach podległych współpraca z Komisją Europejską oraz Krajową Jednostką Oceny przy przeprowadzaniu ewaluacji ex-post koordynacja współpracy ewaluatora z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programu

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Ewaluacja uaktualniająca: uaktualnienie ewaluacji mid-term w starych Państwach Członkowskich zalecenie Komisji Europejskiej (Working Paper nr 9) dla nowych Państw Członkowskich ewaluacja systemu wdrażania analiza wskaźników produktu/rezultatu w świetle realizacji celów programu do końca 2005 r. (przekazanie raportu do Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2005)

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Analiza wskaźników produktu i rezultatu w świetle realizacji celów programu Ocena uzupełniająca systemu wdrażania Raport z ewaluacji uaktualniającej (przekazany do KE do dnia 31.XII.2005 r.) :

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Plan ewaluacji: Plan działań ewaluacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006 zawiera : sposób organizacji ewaluacji w ramach ZPORR planowane badania ewaluacyjne planowane działania służące budowie potencjału ewaluacyjnego w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie programu

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Planowane działania ewaluacyjne w ramach ZPORR : Główne badania ewaluacyjne w roku 2005 Pierwsza ewaluacja, planowana na pierwszą połowę 2005 roku -wybrane elementy systemu wdrażania programu (na potrzeby ewaluacji uaktualniającej) Druga ewaluacja, planowana na drugą połowę 2005 roku - ocena wybieranych w ramach ZPORR projektów pod kątem ich przewidywanej skuteczności i efektywności z punktu widzenia zakładanych celów programu

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Planowane działania ewaluacyjne w ramach ZPORR : Pozostałe badania ewaluacyjne w roku 2005 : Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów służących modernizacji i rozbudowie infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych (Działania 1.3 oraz 3.5 w ramach ZPORR) (przeprowadzana przez Krajową Jednostkę Oceny we współpracy z IZ ZPORR) Analiza wskaźników produktu/rezultatu w świetle realizacji celów programu (na potrzeby ewaluacji uaktualniającej)

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Planowane działania ewaluacyjne w ramach ZPORR : Potrzeba przeprowadzenia ewentualnych dodatkowych ocen uzupełniających wynikać będzie z analizy danych monitoringowych oraz innych sygnałów pozwalających na identyfikację obszarów/problemów wymagających dodatkowych badań (sygnały te pochodzić będą od instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu) Zgodnie z rekomendacjami KJO do końca maja br. stworzona zostanie lista tematów ewaluacji tematycznych o mniejszej skali, koncentrujących się na wybranych zagadnieniach tematycznych (np. dotyczących wybranego Działania lub kilku Działań w ramach ZPORR)

14 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ewaluacja w ramach ZPORR Planowane działania ewaluacyjne w ramach ZPORR : Podnoszenie potencjału ewaluacyjnego instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR realizowane wspólnie z KJO wzmocnienie potencjału ewaluacyjnego regionów pod kątem przyszłego zdecentralizowanego systemu wdrażania szkolenia/spotkania konsultacyjne


Pobierz ppt "Ewaluacja w ramach ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP MARZEC 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google