Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

2 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO 2010 ROKU
STRATEGIA określa misję rozwoju województwa, wytycza cele i przyporządkowuje im priorytety. Realizacja Strategii pozwoli na zwiększenie spójności społeczno ekonomicznej i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

3 TURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego jest rozwój turystyki, realizacja którego przebiega głównie poprzez: Koncentrację działań wspierających, w tym z udziałem środków pomocowych zewnętrznych, na kompleksowym zagospodarowaniu turystycznym jednostek osadniczych, obszarów i obiektów o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych. Tworzenie warunków lokalizacyjnych oraz preferencji finansowych, organizacyjnych i prawnych sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów do modernizacji i realizacji bazy turystycznej w najatrakcyjniejszych do tego celu obszarach. Wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, ekoturystyki i turystyki kwalifikowanej. Zorganizowanie regionalnego systemu informacji i promocji turystycznej Wspomaganie wzrostu atrakcyjności i rozwoju bazy turystycznej najatrakcyjniejszych obszarów i obiektów turystycznych województwa Tworzenie warunków do uzyskania wysokiej marki produktów turystycznych oraz tworzenie tożsamości turystycznej województwa wraz z systemem identyfikacji marek regionalnych. Opracowanie długofalowego programu rozwoju różnych form turystyki Wspieranie rozwoju systemu tras rowerowych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

4 Istotnym uzupełnieniem Strategii Rozwoju Województwa jest Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Głównym założeniem Programu było stworzenie dokumentu umożliwiającego samorządowi województwa podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki, wskazującego i umożliwiającego samorządom lokalnym rozwiązywanie problemów turystycznych na ich terenie, i tworzącego warunki do przyśpieszenia dynamizacji działań w tym zakresie oraz pomocnego regionowi w znalezieniu należnego mu miejsca w ogólnokrajowym systemie turystyki. Zasadniczym elementem Programu są misja i wizja turystyki, które rozumiane są jako określenie istoty rozwoju turystyki w województwie podlaskim, uzasadniające powody istnienia i rozwoju tej dziedziny gospodarki. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

5 MISJA TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Misją turystyki województwa podlaskiego jest zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego wykorzystanie unikatowych w skali kraju i Europy walorów przyrodniczych i kulturowo – etnicznych jako stymulatora rozwoju gospodarczego i poprawy poziomu życia mieszkańców. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

6 WIZJA TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Województwo podlaskie w 2010 roku to region, w którym turystyka jest jedną z wiodących dziedzin gospodarki sprawnie zarządzaną, z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną odpowiadającą standardom UE, zintegrowanym systemem informacji i promocji turystycznej, atrakcyjnym produktem turystycznym województwa opartym o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowo-etniczne oraz rozwiniętym systemem rekreacji zdrowotnej. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

7 Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Cel strategiczny: Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej Określenie wiodących form turystyki i ich rozwój Zadanie priorytetowe: Opracowanie i realizacja programu adaptacji zagród wiejskich i leśniczówek dla potrzeb agroturystyki Opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji agroturystyki w rejonach o najcenniejszym krajobrazie kulturowym Opracowanie i wdrożenie programu adaptacji drewnianych budynków wiejskich na potrzeby agroturystyki Wprowadzenie obowiązku zgodności z regionalną tradycją budowlaną nowo wznoszonych budynków wiejskich w rejonach z cennymi zespołami budownictwa drewnianego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

8 Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku Cel strategiczny: 3. Wykreowanie markowych produktów turystycznych Zadania priorytetowe: Wprowadzenie do oferty turystycznej programów imprez i produktów turystycznych związanych z różnorodnością kulturowo-etniczną (regionalne tradycje podtrzymywane przez gospodarstwa w poszczególnych częściach województwa) Opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych n/t oferty turystycznej i markowych produktów turystycznych województwa (w tym katalogi agroturystyczne, wykazy twórców ludowych, itp.) Ożywienie tradycyjnych ośrodków sztuki i rękodzielnictwa ludowego Stworzenie systemu zachęt finansowych dla produkcji żywności proekologicznej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

9 Rozwój agroturystyki jako element strategicznych celów i kierunków rozwoju turystyki w województwie podlaskim W oparciu o Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku 4. Cel strategiczny: Stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej Zadania priorytetowe: Stworzenie kompleksowej, komputerowej bazy danych o walorach i zagospodarowaniu turystycznym w oparciu o ISIT Stworzenie sprawnego systemu rezerwacji miejsc noclegowych Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

10 Podróże do województwa podlaskiego w 2004 roku – turyści zagraniczni
Województwo podlaskie przyjęło 1 mln turystów zagranicznych (7% zagranicznego ruchu przyjazdowego do Polski, VI miejsce w rankingu województw); Przeważali turyści z Białorusi (390 tys.) i Litwy (350 tys.); Głównym motywem przyjazdów były zakupy; Liczbę przyjazdów w celach turystyczno-wypoczynkowych szacuje się na 0,2 mln; Częściej niż w innych regionach turyści wypoczywali na wsi; Charakterystyczny jest największy w kraju udział turystów nocujących w kwaterach prywatnych; Przeważały pobyty krótkookresowe 2 – 4 dni; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

11 Wykorzystanie agroturystycznej bazy noclegowej przez turystów w 2005 roku
Według szacunkowych danych uzyskanych z centrów informacji turystycznej w Hajnówce, Augustowie i Suwałkach wykorzystanie miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych w sezonie letnim wyniosło ok. 90 %. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

12 Rozwój bazy agroturystycznej województwa podlaskiego (źródło: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

13 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Prezentacja oferty agroturystycznej podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych, w których uczestniczy Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

14 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy w regionie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

15 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Wydawnictwa – dotychczas opublikowane i nowe materiały Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

16 PROMOCJA AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Współorganizacja ogólnopolskiego konkursu „Zielone Lato” na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, Nagrody Marszałka przyznawane dla zwycięskich kwaterodawców Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

17 PLANOWANE DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA ROK 2006
Wspieranie organizacji Podlaskich Targów Turystycznych. Promocja produktów turystycznych regionu. Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych na terenie województwa. Promocja województwa podczas targów turystycznych w kraju i zagranicą: rynek krajowy – szczególnie turystyka aktywna, przyrodnicza, kulturowa, agroturystyka: Podlaskie Targi Turystyczne – Białystok, Na styku kultur – Łódź, Międzynarodowe Targi GLOB – Katowice, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Międzynarodowe targi LATO – Warszawa, Tour Salon – Poznań rynek zagraniczny – Holandia, Finlandia, Hiszpania, Austria, Czechy, Niemcy, Litwa Wydanie materiałów promocyjnych, Pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektów Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Turystyki i Sportu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Białystok tel , fax Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 25 stycznia 2006


Pobierz ppt "AGROTURYSTYKA W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google