Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień 2012. STRUKTURA STRATEGII A CHARAKTER PROPONOWANYCH ZMIAN STRUKTURA STRATEGII I. Wyodrębnienie a) czterech OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (OF), tj.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień 2012. STRUKTURA STRATEGII A CHARAKTER PROPONOWANYCH ZMIAN STRUKTURA STRATEGII I. Wyodrębnienie a) czterech OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (OF), tj.:"— Zapis prezentacji:

1 Grudzień 2012

2 STRUKTURA STRATEGII A CHARAKTER PROPONOWANYCH ZMIAN STRUKTURA STRATEGII I. Wyodrębnienie a) czterech OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (OF), tj.: Wrocławski OF (A), Legnicko-Głogowski OF (B), Przedgórze Sudeckie i Sudety (C), Obszar Zachodni (D) Uwaga: jesteśmy w trzech z nich, tj. w B, C i D. b) dziesięciu OBSZARÓW INTERWENCJI ((OI) oraz przypisanie im CELÓW ROZWOJU (których jest 8). Uwaga: obszar powiatu objęto dwoma OI nr 8 i 9 (8. Obszar Transgraniczny i 9. Autostrada Nowej Gospodarki). c) sześciu MAKROSFER: 1. INFRASTRUKTURA, 2. ZASOBY, 3. TURYSTYKA, 4. BEZPIECZEŃSTWO, 5. EDUKACJA, KULTURA I INFORMACJA, 6. PARTNERSTWO I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, którym również przypisano cele rozwoju. Uwaga: w ramach każdej MAKROSFERY zaproponowano katalog przedsięwzięć (zadań, przy pomocy których cele mają być osiągnięte). Proponowane zmiany dotyczą wszystkich wskazanych poziomów strategii.

3 WNIOSEK NR 1 (ZMIANA) 1) Przestrzeganie w Strategii zasady opierania jej rozwiązań na zasadniczym podziale terytorialnym kraju. W szczególności dotyczy to Obszarów Funkcjonalnych (OF) oraz Obszarów Interwencji (OI). Uzasadnienie, ad.1: Uznanie zasady przeprowadzenia granic obszarów funkcjonalnych województwa zgodnie z granicami terytorialnymi (administracyjnymi) powiatów jest tożsame ze sposobem przy- porządkowania powiatów Dolnego Śląska do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) wyodrębnionych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 (por. Mapa 6, str. 18 Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020). Co więcej, ponieważ Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – obok unijnych i krajowych dokumentów strategicznych – będzie podstawowym dokumentem programowania perspektywy finansowej 2014 – 2020, należy założyć, iż przyporządkowanie całych powiatów w ich granicach terytorialnych do obszarów funkcjonalnych i obszarów interwencji uporządkuje kwestię aplikowania przez powiaty do programów operacyjnych w nowym okresie programowania.

4 WNIOSEK NR 2 i 3 (ZMIANY) 2) Włączenie całego powiatu bolesławieckiego w jego granicach terytorialnych do Obszaru Funkcjonalnego B, czyli Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (obszaru zagłębia miedziowego oraz jego zaplecza). 3) Objęcie całego terenu powiatu bolesławieckiego – pozostającego w większości w obszarze interwencji nr 9 (Autostrada Nowej Gospodarki), ale też OI nr 8 - oddziaływaniem obszaru interwencji nr 2 (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy). Uzasadnienie – ad.2 i 3: plany inwestycyjne KGHM (występowanie złóż surowców mineral. w tym rud miedzi). związki Powiatu Bolesławieckiego z przemysłem miedziowym (funkcjonowanie w przeszłości Kopalni Konrad i występowanie rud miedzi w tzw. starym zagłębiu); aktualne powiązania społeczno-gospodarcze (np. część mieszkańców powiatu ciągle pracuje w zakładach KGHM.), oferta kształcenia zawodowego dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw LGOM. WNIOSEK: zasadne jest, aby teren powiatu bolesławieckiego zdefiniować jako zaplecze obszaru miedziowego) (por. definicja OF B). Ad.2Ad.3

5 WNIOSEK NR 4a (UZUPEŁNIENIE) 4) Uzupełnienie wykazu dziesięciu Obszarów Interwencji o obszar nr 11, któremu proponuje się nadać nazwę Bory Dolnośląskie. Obszar ten charakteryzuje się subregionalną specyfiką, do której zaliczyć należy – z jednej strony – bogactwo zasobów naturalnych (największy, zwarty kompleks leśny w Polsce o bardzo dużym potencjale turystycznym) oraz unikatowe w skali kraju występowanie glin białowypalających się, na bazie których wytworzył się w tym regionie przemysł ceramiczny (z posiadającą walory marki promocyjnej ceramiką bolesławiecką). Uzasadnienie, ad.4a: Kryterium wyznaczenia takiego obszaru jest zdolność do zawiązywania koalicji sąsiadujących JST, których celem będzie realizacja wspólnych zadań. Obszar Borów Dolnośląskich spełnia ten wymóg (w obu w/w sytuacjach) a) P owiaty północno-zachodniej części województwa (zgorzelecki, bolesławiecki, legnicki, polkowicki i lubiński), wykorzystując potencjał przyrodniczy (26 parków krajobrazowych, obszarów chronionych i użytków ekologicznych) - stają przed szansą zbudowania systemu atrakcji turystycznych: od turystyki kwalifikow. (trasy rowerowe, szlaki konne i wodne) po rekreację osób z problemami zdrowotnymi i osób starszych (trasy piesze). Ten ponadlokalny system walorów turystycznych stać się może jednym z narzędzi rozwoju gospodarczego, tym bardziej że naturalnym partnerem do działań tego typu stają się południowe powiaty województwa lubuskiego (żarski i żagański).. 11. OI

6 WNIOSEK NR 4b (UZUPEŁNIENIE) 4) Uzupełnienie wykazu dziesięciu Obszarów Interwencji o obszar nr 11, któremu proponuje się nadać nazwę Bory Dolnośląskie. Obszar ten charakteryzuje się subregionalną specyfiką, do której zaliczyć należy – z jednej strony – bogactwo zasobów naturalnych (największy, zwarty kompleks leśny w Polsce o bardzo dużym potencjale turystycznym) oraz unikatowe w skali kraju występowanie glin białowypalających się, na bazie których wytworzył się w tym regionie przemysł ceramiczny (z posiadającą walory marki promocyjnej ceramiką bolesławiecką). Uzasadnienie, ad.4b: Kryterium wyznaczenia takiego obszaru jest zdolność do zawiązywania koalicji sąsiadujących JST, których celem będzie realizacja wspólnych zadań. b) Występujące natomiast w subregionie (w Niecce Bolesławieckiej) złoża piaskowców kaolinowych oraz iłów biało wypalających się są bazą do rozwoju zakładów wydobywczych na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów (np. lwóweckiego i bolesławieckiego). 11. OI

7 WNIOSEK NR 5 (UZUPEŁNIENIE) 5) Uwzględnienie utworzenia 11. Obszaru Interwencji (Borów Dolnośląskich) wiązać się powinna z przypisaniem mu – zgodnie z metodologią tworzenia strategii – katalogu celów rozwoju (por. Tabela Realizacja celów rozwoju w obszarach interwencji, str. 23 projektu SRWD). OBSZARY INTERWENCJI: Bory Dolnośląskie CELE ROZWOJU 1 CEL1 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy CEL 2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej X CEL3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP CEL4 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa X CEL5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno- informacyjnych X CEL6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników X CEL7 Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia CEL8 Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne X Proponuje się zatem przypisanie w/w obszarowi następujących celów: - nr 2: Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej; - nr 4: Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów […]; - nr 5: Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno- informacyjnych; - nr 6: Wzrost zatrudnienia i podnoszenie poziomu życia; - nr 8: Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne.

8 OBSZARY INTERWENCJI Wrocławski Obszar Metropoidalny Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny Kotlina Kłodzka Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Jeleniogórska Worek Turoszowski Kraina Baryczy Obszar transgraniczny Autostrada Nowej Gospodarki Dolina Odry CELE ROZWOJU1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CEL1 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy XX CEL 2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej XXX XX CEL3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP XXXXX X CEL4 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa XXXXXXXX X CEL5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno- informacyjnych XXXXXXXXXX CEL6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników XXXXX CEL7 Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia XXXX CEL8 Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne XXXXXXX

9 WNIOSEK NR 6 (UZUPEŁNIENIE) 6) Przypisanie istniejącym Obszarom Interwencji celów rozwoju. I tak: Legnicko- Głogowskiemu Obszarowi Miedziowemu (OI nr 2) – celu nr 2, natomiast Autostradzie Nowej Gospodarki (OI nr 9) – celu nr 4. OBSZARY INTERWENCJI Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny Autostrada Nowej Gospodarki Bory Dolnośląskie CELE ROZWOJU 2911 CEL1 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy X CEL 2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej XXX CEL3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP X CEL4 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa XX X CEL5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno- informacyjnych XXX CEL6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników X CEL7 Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia CEL8 Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne X X Uzasadnienie, ad.6. Postulowane objęcie terenu powiatu bolesławieckiego oddziaływaniem obszaru interwencji nr 2 (Legnicko- Głogowski Okręg Miedziowy) – jako naturalnego zaplecza dla LGOM – wiąże się z koniecznością właściwego skomunikowania obu obszarów, zaś umieszczenie powiatu bolesławieckiego w strefie oddziaływania OI nr 9 (Autostrada Nowej Gospodarki) skutkować powinno przypisaniem do tego obszaru celu nr 4 (ochrona środowiska naturalnego […]).

10 WNIOSEK NR 7a (UZUPEŁNIENIE) 7)Uwzględnienie w katalogu przedsięwzięć w ramach wyszczególnionych w projekcie strategii Makrosfer następujących modyfikacji i uzupełnień: 7a) str. 31 – przedsięwzięcia (Infrastruktura transportowa) w Makrosferze Infrastruktura; postulowany zapis:Kompleksowe remonty i modernizacje dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska, w tym drogi wojewódzkiej nr 297 i przeprawy mostowej w Świętoszowie w ciągu drogi nr 2271 D. Uzasadnienie, ad. 7a Droga wojewódzka 297 posiada charakter drogi ponadregionalnej będącej najkrótszym połączeniem Sudetów z województwem lubuskim i zachodniopomorskim. Jest ponadto drogą komunikującą kilka miast subregionu (Bolesławiec – Lwówek Śląski – Gryfów – Jelenia Góra). Warto zauważyć, że droga ta łączy miejscowości południowo-zachodniej części Dolnego Śląska z autostradami A4 i A18.

11 WNIOSEK NR 7b (UZUPEŁNIENIE) 7)Uwzględnienie w katalogu przedsięwzięć w ramach wyszczególnionych w projekcie strategii Makrosfer następujących modyfikacji i uzupełnień: 7b) str. 36 - przedsięwzięcia w Makrosferze Edukacja, kultura i informacja postulowany zapis: Budowa systemów obsługujących zintegrowane produkty turystyczne na Dolnym Śląsku, np. Produkt Turystyczny Sudety, Szlak cysterski, Bory Dolnośląskie – zielone serce Polski. Uzasadnienie, ad. 7b Strategia oparta została na określeniu modelu gospodarczego składającego się z dwu obszarów: produkcji (technologii) i turystyki (środowiska), przy czym do zdefiniowania obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych posłużono się przykładami Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz – cytat – północnego bieguna Doliny Baryczy (por. str. 5 projektu strategii). Faktem jest, iż południowa część województwa posiada niekwestionowane walory turystycznego ze względu na jej górski charakter. Należy jednak zwrócić uwagę, że obszarem o dużym potencjale promocyjno-turystycznym jest również północna, a w zasadzie północno-zachodnia część Dolnego Śląska, czyli – obok wskazanej Doliny Baryczy – właśnie teren Borów Dolnośląskich (największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1650 km²).

12 WNIOSEK NR 8 (POSTULAT) 8) Zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu lokalnego w koordynowaniu działań związanych z wdrażaniem strategii.

13 WNIOSKI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO O MODYFIKACJE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO - PODSUMOWANIE L.p.Treść wniosku 1OF - uwzględnienie podziału terytorialnego 2Włączenie powiatu do OF B (LGOF) 3Objęcie powiatu oddziaływaniem OI nr 2 (LGOM) 4Uzupełnienie wykazu OI o Bory Dolnośląskie (OI nr 11) 5Przypisanie OI nr 11 (B.D.) pięciu celów rozwoju 6Przypisanie OI nr 2 (LGOM) i OI nr 9 (ANG) uzupełniających celów rozwoju: celu nr 2 (dostępność transportowa) i celu nr 4 (ochrona środowiska naturalnego) 7Uzupełnienia katalogu przedsięwzięć w ramach Makrosfer: Infrastruktura – droga wojewódzka 297 oraz Edukacja […] – Bory Dolnośląskie 8Zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu lokalnego w koordynowaniu działań związanych z wdrażaniem strategii.

14


Pobierz ppt "Grudzień 2012. STRUKTURA STRATEGII A CHARAKTER PROPONOWANYCH ZMIAN STRUKTURA STRATEGII I. Wyodrębnienie a) czterech OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (OF), tj.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google