Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...1 7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...1 7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości."— Zapis prezentacji:

1 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...1 7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością) 2. Elementy pomiaru dydaktycznego 3. Zadania testowe, konstruowanie, pomiar

2 Rozdział 1. JAKOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI A ROZWÓJ NAUKI O ZARZĄDZANIU I WSPÓŁCZESNE REALIA EKONOMICZNO-SPOŁECZNE 1.1. Wątki kwalitologiczne w ewolucji funkcji personalnej 1.2. Miejsce jakości zasobów ludzkich w tradycyjnych systemach zarządzaniajakością i w TQM 1.3. Jakość a wartość zasobów ludzkich 1.4. Jakość zasobów ludzkich jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw 1.5. Wychodzenie z kryzysu a zasoby ludzkie i ich jakość 1.6. Globalizacja a jakość zasobów ludzkich 1.7. Rola jakości zasobów ludzkich w zarządzaniu przedsiębiorstwem przyszłości Rozdział 2. INTERPRETACJE I MOŻLIWOŚCI OPERACJONALIZACJI POJĘCIA JAKOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI 2.1. Kontekst stosowania pojęcia jakości zasobów ludzkich w literaturze przedmiotu. Pojęcia pokrewne 2.2 Definicje jakości zasobów ludzkich sformułowane na bazie uniwersalnych ujęć jakości 2.3. Atrybuty zasobów ludzkich wysokiej jakości 2.4. Elementarne składniki konstytuujące jakości cząstkowe 2.5. Jakości cząstkowe a jakość w wymiarze syntetycznym 2.6. Strategiczne determinanty interpretacji jakości zasobów ludzkich 2.7. Kulturowe determinanty interpretacji jakości zasobów ludzkich 2.8. Psychologiczne wartościowanie jakości i poziomy jakości zasobów ludzkich organizacji Rozdział 3. WYBRANE METODY DIAGNOZY JAKOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI 3.1. Akceptacja potrzeby diagnozy 3.2. Typologia metod analizy i oceny 3.3. Przeglądy jakości zasobów ludzkich 3.4. Usytuowanie zasobów ludzkich w łańcuchu wartości 3.5. Identyfikacja luki jakościowej 3.6. Określanie tempa erozji kwalifikacji pracowników 3.7. Analiza zaufania w organizacji 3.8. Ustalanie zmian w lojalności pracowników 3.9. Możliwości i bariery stosowania analizy kwalitonomicznej Rozdział 4. DROGI I GRANICE KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI 4.1. Jakość zarządzania zasobami ludzkimi a jakość zasobów ludzkich 4.2. Typologia instrumentów kształtowania jakości zasobów ludzkich 4.3. Polityka rekrutacyjno-derekrutacyjna 4.4. Inwestowanie w pracowników 4.5. Motywowanie a jakość zasobów ludzkich 4.6. Kształtowanie zaufania 4.7. Kreowanie lojalności 4.8. Kształtowanie klimatu kreatywności 4.9. Stymulowanie przedsiębiorczości 4.10. Zmiany w strukturze załogi według wieku a procesy kształtowania jakości zasobów ludzkich 4.11. Rola realokacji pracowników w kreowaniu jakości zasobów ludzkich.... 4.12. Zarządzanie wiedzą a jakość zasobów ludzkich 4.13. Cykl rozwoju rynkowego firmy a dobór instrumentów kształtowania jakości zasobów ludzkich 4.14. Controlling pozyskiwania i utrzymywania zasobów ludzkich o wysokiejjakości 2

3 Problemy, pytania, refleksje Jakość kształcenia – moda czy konieczność? Jak zmiany zapotrzebowania na pracę wpływają na cele edukacji? Jakie miejsce zajmuje jakość kształcenia we współczesnych strategiach edukacyjnych i paradygmatach pedagogiki? Jakie są doświadczenia modyfikacji prawa oświatowego i wdrożenia systemów zarządzania jakością? 3Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

4 WYZWANIE JAKOŚCI JAKOŚĆ – JEST TO ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI I CECH DLA PRODUKTU LUB USŁUGI, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ JEJ ZDOLNOŚĆ ZASPOKAJANIA POTRZEB KLIENTÓW. PRAWDZIWE WYZWANIE JAKIE STAWIA JAKOŚĆ TO SATYSFAKCJA KLIENTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH. JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU KSZTAŁCENIE JEST PEŁNOPRAWNYM OBSZAREM DZIAŁALNOŚĆI W ASPEKCIE PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW JAKOŚCI. ZAŁOŻENIA 1.SEKTOR KSZTAŁCENIA JEST OBSZAREM DZIAŁANIA ZIDENTYFIKOWANYM I UZNANYM 2.ZAKUP I SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ PODLEGA PRAWOM RYNKU, W ODNIESIENIU DO: -SATYSFAKCJA KLIENTA -KONKURENCJI -STOSUNKU JAKOŚCI DO CENY -PRAW KONSUMENTA 3.DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTY I WYNIKI MOGĄ BYĆ OBIEKTYWNIE ZMIERZONE, W ZALEŻNOŚCI OD WSKAŹNIKÓW I KRYTERIÓW WYNEGOCJOWANYCH Z KLIENTEM 4 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

5 SYSTEM JAKOŚCI TO ZESPÓŁ WZAJEMNIE POWIĄZANYCH ELEMENTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG. ALBO INACZEJ: CAŁOŚĆ ORGANIZACJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆI, PROCEDUR, PROCESÓW I ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. SYSTEM ZAWIERA: ⇒ STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ ⇒ ODPOWIEDZIALNOŚCI ⇒ PROCEDURY – ZASADY PRACY ⇒ PROCEDURY – METODY I TECHNIKI PRACY ⇒ ZASOBY (LUDZKIE, SPRZĘTOWE, ŚRODKÓW FINANSOWYCH) ZASADY SYSTEMU KLIENT – PUNKTEM ZBIEŻNOŚCI TRZECH CZYNNIKÓW WCHODZĄCYCH W INTERAKCJE: 1.ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKCJI 2.STRUKTURA SYSTEMU JAKOŚCI 3.ZASOBY LUDZKIE I WYPOSAŻENIE JAKOŚĆ ZALEŻY OD HARMONII MIĘDZY TYMI CZYNNIKAMI DEFINICJA SYSTEMU JAKOŚCI 5 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

6 6

7 7Technologia kształcenia zawodowego 4. Jakość, kontrola, pomiar...

8 TQM – PODSTAWOWE TWIERDZENIA (ZASADY) I ASPEKTY PRAKTYCZNE KREOWANIE ODPOWIEDNIEGO KLIMATU DLA FILOZOFII NIEPRZERWANYCH DĄŻEŃ DO OSIĄGNIĘCIA CORAZ WYŻSZEJ JAKOŚCI SKUPIENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA KLIENCIE, JEGO POTRZEBACH, WYMAGANIACH I OCZEKIWANIACH ZARZĄDZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM DANYCH, FAKTÓW RZECZYWISTYCH ZARZĄDZANIE OPARTE NA ZASOBACH I MOŻLIWOŚCIACH KADR CIĄGŁE POPRAWIANIE JAKOŚCI UMIEJĘTNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE STOSOWANIE ZASAD TQM EFEKTYWNE PRZEWODNICTWO ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA ANALIZY SYSTEMOWEJ ZDOLNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWO – TRENINGOWEJ PROWADZENIE PORADNICTWA ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA I UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA ZESPOŁÓW I KIEROWANIA NIMI 8 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

9 14 tez Deminga Planowanie jakości wg Jurana 10 kroków do TQM wg Jurana: 1.Uświadomienie potrzeby szansy doskonalenia jakości. 2.Ustalenie celów ciągłego doskonalenia. 3.Stworzenie organizacji, która pomoże w realizacji tych celów. 4.Przeszkolenie zadań pracowników. 5.Przydzielenie zadań problemowych. 6.Informowanie o przebiegu prac. 7.Okazanie uznania. 8.Ogłoszenie wyników. 9.Odnotowanie sukcesów. 10.Włączenie usprawnień do normalnie stosowanych systemów i procesów firmy, co zapewnia podtrzymanie zapału pracowników. 9Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

10 Systemy zarządzania jakością w edukacji – przykłady Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji – – Państwowy Instytut badawczy w Radomiu 10Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

11 Misja Naszym celem jest przygotowanie (projektowanie i realizacja) usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, tak, by spełnić oczekiwania klientów. Nasze doświadczenie i kompetencje oraz współpraca z klientem na wszystkich etapach projektowania i realizacji usług edukacyjnych gwarantuje zaspokojenie potrzeb uczestników szkolenia, potrzeb zleceniodawcy, usługi a także realizację usług na najwyższym poziomie. Zadowolenie klientów pragniemy łączyć z satysfakcją pracowników z wykonywanej pracy w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki. 11Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

12 Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Dokumenty (księga jakości, procedury, instrukcje, księgi kompetencji) dotyczące prac projektowych i rozwojowych w zakresie organizacji usług edukacyjnych (obowiązują w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) Księga Jakości Zakładu kształcenia Ustawicznego J_PO/KD/7.2/01 – Procesy związane z klientem J_PO/KD/7.3/01 – Projektowanie i rozwój J_I/KD/01 – Wybór i ocena wykładowców J_PO/KD/7.5/01 – Realizacja i dostarczanie usługi J_PO/KD/8.3/01 – Nadzór nad niezgodnościami J_I/KD/02 – Nadzorowanie i obieg zapisów dotyczących jakości Dokumenty dotyczące ogólnych zapisów Systemu zarządzania Jakością (obowiązują w pozostałych jednostkach organizacyjnych Instytutu) J_PO/JZ/4.2/01 – Nadzór nad dokumentami J_I/JZ/01 – Nadzór nad dokumentacja systemu zarządzania jakością J_PO/JZ/4.2/02 – Nadzór nad zapisami J_PO/JZ/5.6/01 – Przegląd zarządzania J_PO/JZ/6.2/01 – Szkolenie J_PO/JZ/7.4/01 – Zakupy J_PO/JZ/8.2/01 – Wewnętrzne audity jakości J_PO/JZ/8.5/01 – Działania korygujące i zapobiegawcze 12Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

13 Struktura Księgi jakości 13Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar... Rozdział normy Tytuł Rozdział normy Tytuł Akceptacja i zatwierdzenie Księgi Jakości5.4Planowanie Spis treści5.4.1Cele dotyczące jakości Pokwitowanie odbioru5.4.2Planowanie systemu zarządzania jakością Karta zmian5.5Odpowiedzialność kierownictwa Wstęp5.5.1Odpowiedzialność i uprawnienia Organizacja Księgi Jakości5.5.2Przedstawiciel kierownictwa Zakres działania Zakładu Kształcenia Ustawicznego 5.5.3Komunikacja wewnętrzna Prezentacja Zakładu Kształcenia Ustawicznego 5.6Przegląd zarządzania Misja5.6.1Postanowienia ogólne 4System zarządzania jakością5.6.2Dane wejściowe do przeglądu 4.1Wymagania ogólne5.6.3Dane wyjściowe z przeglądu 4.2Wymagania dotyczące dokumentacji6Zarządzanie zasobami 4.2.1Postanowienia ogólne6.1Zapewnienie zasobów 4.2.2Księga jakości6.2Zasoby ludzkie 4.2.3.Nadzór nad dokumentami6.2.1Postanowienia ogólne 4.2.4Nadzór nad zapisami6.2.2Kompetencje, świadomość i szkolenie 5Odpowiedzialność kierownictwa6.3Infrastruktura 5.1Zaangażowanie kierownictwa6.4Środowisko pracy 5.2Orientacja na klienta 5.3Polityka jakości

14 Struktura Księgi jakości cd. 14Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar... Rozdział normy Tytuł Rozdział normy Tytuł 7Realizacja wyrobu7.5.2Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi 7.1Planowanie realizacji usługi edukacyjnej7.5.3Identyfikacja i identyfikowalność 7.2Procesy związane z klientem7.5.4Własność klienta 7.2.1Określenie wymagań dotyczących wyrobu7.5.5Zabezpieczanie dokumentacji 7.2.2Przegląd wymagań dotyczących wyrobu7.6Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 7.2.3Komunikacja z klientem8Pomiary, analiza i doskonalenie 7.3Projektowanie i rozwój8.1Postanowienia ogólne 7.3.1Planowanie projektowania i rozwoju8.2Monitorowanie usługi 7.3.2Dane wejściowe do projektowania i rozwoju8.2.1Zadowolenie klienta 7.3.3Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju8.2.2Audit wewnętrzny 7.3.4Przegląd projektowania i rozwoju8.2.3Monitorowanie i pomiary procesów 7.3.5Weryfikacja projektowania i rozwoju8.2.4Monitorowanie usługi 7.3.6Walidacja projektowania i rozwoju8.3Nadzór nad niezgodnościami 7.3.7Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju 8.4Analiza danych 7.4Zakupy8.5Doskonalenie 7.4.1Proces zakupu8.5.1Ciągłe doskonalenie 7.4.2Informacje dotyczące zakupów8.5.2Działania korygujące 7.4.3Weryfikacja zakupionego wyrobu8.5.3Działania zapobiegawcze 7.5Realizacja usługiOdpowiedzialność jednostek organizacyjnych 7.5.1Nadzorowanie dostarczania usługiWykaz procedur i instrukcji

15 Mapa procesów – Powiązania procesów realizowanych w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki 15

16 Przykład procedury (struktura) 16 J_PO/KD/7.3/01 PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ 1.Cel procedury 2.Przedmiot procedury 3.Zakres stosowania 4.Definicje 5.Obowiązki, odpowiedzialność 6.Metody, opis postępowania, algorytm postępowania a)Planowanie projektowania i rozwoju b)Dane wejściowe do projektowania i rozwoju c)Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju d)Przeglądy projektowania i rozwoju e)Weryfikacja projektowania i rozwoju f)Walidacja projektowania i rozwoju g)Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju 7.Zapisy dotyczące jakości 8.Dokumenty a)Odnośniki b)Dokumenty związane c)Załączniki 9.Rozdzielnik 10.Karta zmian Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

22 Pomiar jakości kształcenia Prof. B. Niemierko 22 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

23 Akredytacja i certyfikacja w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego - MEN – ustala standardy edukacyjne i normy prawne - Centralna Komisja Edukacyjna – opracowuje standardy edukacyjne, zapewnia porównywalność, ustala szczegółowe procedury i zasady akredytacji i certyfikacji, egzaminowania - Okręgowe Komisje Egzaminacyjne – akredytują jednostki certyfikujące, organizują egzaminy - Ośrodek Jakości Edukacji (może to być Kuratorium oświaty) - akredytuje jednostki kształcące i programy nauczania - Ośrodki Certyfikujące - Szkoły i inne placówki edukacyjne - Akademicka Komisja Akredytacyjna (AKA) - Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) - Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych, Szkół Pedagogicznych, Wychowania Fizycznego - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum 23 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...


Pobierz ppt "Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...1 7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google