Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia
1. Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością) 2. Elementy pomiaru dydaktycznego 3. Zadania testowe, konstruowanie, pomiar Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

2 Rozdział 1. JAKOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI
A ROZWÓJ NAUKI O ZARZĄDZANIU I WSPÓŁCZESNE REALIA EKONOMICZNO-SPOŁECZNE 1.1. Wątki kwalitologiczne w ewolucji funkcji personalnej 1.2. Miejsce jakości zasobów ludzkich w tradycyjnych systemach zarządzaniajakością i w TQM 1.3. Jakość a wartość zasobów ludzkich 1.4. Jakość zasobów ludzkich jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw 1.5. Wychodzenie z kryzysu a zasoby ludzkie i ich jakość 1.6. Globalizacja a jakość zasobów ludzkich 1.7. Rola jakości zasobów ludzkich w zarządzaniu przedsiębiorstwem przyszłości Rozdział 2. INTERPRETACJE I MOŻLIWOŚCI OPERACJONALIZACJI POJĘCIA JAKOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI 2.1. Kontekst stosowania pojęcia jakości zasobów ludzkich w literaturze przedmiotu. Pojęcia pokrewne 2.2 Definicje jakości zasobów ludzkich sformułowane na bazie uniwersalnych ujęć jakości 2.3. Atrybuty zasobów ludzkich wysokiej jakości 2.4. Elementarne składniki konstytuujące jakości cząstkowe 2.5. Jakości cząstkowe a jakość w wymiarze syntetycznym 2.6. Strategiczne determinanty interpretacji jakości zasobów ludzkich 2.7. Kulturowe determinanty interpretacji jakości zasobów ludzkich 2.8. Psychologiczne wartościowanie jakości i poziomy jakości zasobów ludzkich organizacji Rozdział 3. WYBRANE METODY DIAGNOZY JAKOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI 3.1. Akceptacja potrzeby diagnozy 3.2. Typologia metod analizy i oceny 3.3. Przeglądy jakości zasobów ludzkich 3.4. Usytuowanie zasobów ludzkich w łańcuchu wartości 3.5. Identyfikacja luki jakościowej 3.6. Określanie tempa erozji kwalifikacji pracowników 3.7. Analiza zaufania w organizacji 3.8. Ustalanie zmian w lojalności pracowników 3.9. Możliwości i bariery stosowania analizy kwalitonomicznej Rozdział 4. DROGI I GRANICE KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI 4.1. Jakość zarządzania zasobami ludzkimi a jakość zasobów ludzkich 4.2. Typologia instrumentów kształtowania jakości zasobów ludzkich 4.3. Polityka rekrutacyjno-derekrutacyjna 4.4. Inwestowanie w pracowników 4.5. Motywowanie a jakość zasobów ludzkich 4.6. Kształtowanie zaufania 4.7. Kreowanie lojalności 4.8. Kształtowanie klimatu kreatywności 4.9. Stymulowanie przedsiębiorczości 4.10. Zmiany w strukturze załogi według wieku a procesy kształtowania jakości zasobów ludzkich 4.11. Rola realokacji pracowników w kreowaniu jakości zasobów ludzkich .... 4.12. Zarządzanie wiedzą a jakość zasobów ludzkich 4.13. Cykl rozwoju rynkowego firmy a dobór instrumentów kształtowania jakości zasobów ludzkich 4.14. Controlling pozyskiwania i utrzymywania zasobów ludzkich o wysokiejjakości

3 Problemy, pytania, refleksje
Jakość kształcenia – moda czy konieczność? Jak zmiany zapotrzebowania na pracę wpływają na cele edukacji? Jakie miejsce zajmuje jakość kształcenia we współczesnych strategiach edukacyjnych i paradygmatach pedagogiki? Jakie są doświadczenia modyfikacji prawa oświatowego i wdrożenia systemów zarządzania jakością? Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

4 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...
WYZWANIE JAKOŚCI JAKOŚĆ – JEST TO ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI I CECH DLA PRODUKTU LUB USŁUGI, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ JEJ ZDOLNOŚĆ ZASPOKAJANIA POTRZEB KLIENTÓW. PRAWDZIWE WYZWANIE JAKIE STAWIA JAKOŚĆ TO SATYSFAKCJA KLIENTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH. JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU KSZTAŁCENIE JEST PEŁNOPRAWNYM OBSZAREM DZIAŁALNOŚĆI W ASPEKCIE PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW JAKOŚCI. ZAŁOŻENIA SEKTOR KSZTAŁCENIA JEST OBSZAREM DZIAŁANIA ZIDENTYFIKOWANYM I UZNANYM ZAKUP I SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ PODLEGA PRAWOM RYNKU, W ODNIESIENIU DO: -SATYSFAKCJA KLIENTA -KONKURENCJI -STOSUNKU JAKOŚCI DO CENY -PRAW KONSUMENTA DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTY I WYNIKI MOGĄ BYĆ OBIEKTYWNIE ZMIERZONE, W ZALEŻNOŚCI OD WSKAŹNIKÓW I KRYTERIÓW WYNEGOCJOWANYCH Z KLIENTEM Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

5 DEFINICJA SYSTEMU JAKOŚCI
SYSTEM JAKOŚCI TO ZESPÓŁ WZAJEMNIE POWIĄZANYCH ELEMENTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG. ALBO INACZEJ: CAŁOŚĆ ORGANIZACJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆI, PROCEDUR, PROCESÓW I ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. SYSTEM ZAWIERA: STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI PROCEDURY – ZASADY PRACY PROCEDURY – METODY I TECHNIKI PRACY ZASOBY (LUDZKIE, SPRZĘTOWE, ŚRODKÓW FINANSOWYCH) ZASADY SYSTEMU KLIENT – PUNKTEM ZBIEŻNOŚCI TRZECH CZYNNIKÓW WCHODZĄCYCH W INTERAKCJE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKCJI STRUKTURA SYSTEMU JAKOŚCI ZASOBY LUDZKIE I WYPOSAŻENIE JAKOŚĆ ZALEŻY OD HARMONII MIĘDZY TYMI CZYNNIKAMI DEFINICJA SYSTEMU JAKOŚCI Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

6 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

7 Technologia kształcenia zawodowego 4. Jakość, kontrola, pomiar...

8 TQM – PODSTAWOWE TWIERDZENIA (ZASADY) I ASPEKTY PRAKTYCZNE
KREOWANIE ODPOWIEDNIEGO KLIMATU DLA FILOZOFII NIEPRZERWANYCH DĄŻEŃ DO OSIĄGNIĘCIA CORAZ WYŻSZEJ JAKOŚCI SKUPIENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA KLIENCIE, JEGO POTRZEBACH, WYMAGANIACH I OCZEKIWANIACH ZARZĄDZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM DANYCH, FAKTÓW RZECZYWISTYCH ZARZĄDZANIE OPARTE NA ZASOBACH I MOŻLIWOŚCIACH KADR CIĄGŁE POPRAWIANIE JAKOŚCI UMIEJĘTNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE STOSOWANIE ZASAD TQM EFEKTYWNE PRZEWODNICTWO ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA ANALIZY SYSTEMOWEJ ZDOLNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWO – TRENINGOWEJ PROWADZENIE PORADNICTWA ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA I UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA ZESPOŁÓW I KIEROWANIA NIMI Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

9 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...
14 tez Deminga Planowanie jakości wg Jurana 10 kroków do TQM wg Jurana: Uświadomienie potrzeby szansy doskonalenia jakości. Ustalenie celów ciągłego doskonalenia. Stworzenie organizacji, która pomoże w realizacji tych celów. Przeszkolenie zadań pracowników. Przydzielenie zadań problemowych. Informowanie o przebiegu prac. Okazanie uznania. Ogłoszenie wyników. Odnotowanie sukcesów. Włączenie usprawnień do normalnie stosowanych systemów i procesów firmy, co zapewnia podtrzymanie zapału pracowników. Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

10 Systemy zarządzania jakością w edukacji – przykłady
Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji – – Państwowy Instytut badawczy w Radomiu Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

11 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...
Misja Naszym celem jest przygotowanie (projektowanie i realizacja) usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, tak, by spełnić oczekiwania klientów. Nasze doświadczenie i kompetencje oraz współpraca z klientem na wszystkich etapach projektowania i realizacji usług edukacyjnych gwarantuje zaspokojenie potrzeb uczestników szkolenia, potrzeb zleceniodawcy, usługi a także realizację usług na najwyższym poziomie. Zadowolenie klientów pragniemy łączyć z satysfakcją pracowników z wykonywanej pracy w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki. Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

12 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...
Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Dokumenty (księga jakości, procedury, instrukcje, księgi kompetencji) dotyczące prac projektowych i rozwojowych w zakresie organizacji usług edukacyjnych (obowiązują w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) Księga Jakości Zakładu kształcenia Ustawicznego J_PO/KD/7.2/01 – Procesy związane z klientem J_PO/KD/7.3/01 – Projektowanie i rozwój J_I/KD/01 – Wybór i ocena wykładowców J_PO/KD/7.5/01 – Realizacja i dostarczanie usługi J_PO/KD/8.3/01 – Nadzór nad niezgodnościami J_I/KD/02 – Nadzorowanie i obieg zapisów dotyczących jakości Dokumenty dotyczące ogólnych zapisów Systemu zarządzania Jakością (obowiązują w pozostałych jednostkach organizacyjnych Instytutu) J_PO/JZ/4.2/01 – Nadzór nad dokumentami J_I/JZ/01 – Nadzór nad dokumentacja systemu zarządzania jakością J_PO/JZ/4.2/02 – Nadzór nad zapisami J_PO/JZ/5.6/01 – Przegląd zarządzania J_PO/JZ/6.2/01 – Szkolenie J_PO/JZ/7.4/01 – Zakupy J_PO/JZ/8.2/01 – Wewnętrzne audity jakości J_PO/JZ/8.5/01 – Działania korygujące i zapobiegawcze Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

13 Struktura Księgi jakości
Rozdział normy Tytuł Akceptacja i zatwierdzenie Księgi Jakości 5.4 Planowanie Spis treści 5.4.1 Cele dotyczące jakości Pokwitowanie odbioru 5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością Karta zmian 5.5 Odpowiedzialność kierownictwa Wstęp 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia Organizacja Księgi Jakości 5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa Zakres działania Zakładu Kształcenia Ustawicznego 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna Prezentacja Zakładu Kształcenia Ustawicznego 5.6 Przegląd zarządzania Misja 5.6.1 Postanowienia ogólne 4 System zarządzania jakością 5.6.2 Dane wejściowe do przeglądu 4.1 Wymagania ogólne 5.6.3 Dane wyjściowe z przeglądu 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji 6 Zarządzanie zasobami 4.2.1 6.1 Zapewnienie zasobów 4.2.2 Księga jakości 6.2 Zasoby ludzkie 4.2.3. Nadzór nad dokumentami 6.2.1 4.2.4 Nadzór nad zapisami 6.2.2 Kompetencje, świadomość i szkolenie 5 6.3 Infrastruktura 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 6.4 Środowisko pracy 5.2 Orientacja na klienta 5.3 Polityka jakości Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

14 Struktura Księgi jakości cd.
Rozdział normy Tytuł 7 Realizacja wyrobu 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi 7.1 Planowanie realizacji usługi edukacyjnej 7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność 7.2 Procesy związane z klientem 7.5.4 Własność klienta 7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu 7.5.5 Zabezpieczanie dokumentacji 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 7.2.3 Komunikacja z klientem 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 7.3 Projektowanie i rozwój 8.1 Postanowienia ogólne 7.3.1 Planowanie projektowania i rozwoju 8.2 Monitorowanie usługi 7.3.2 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju 8.2.1 Zadowolenie klienta 7.3.3 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju 8.2.2 Audit wewnętrzny 7.3.4 Przegląd projektowania i rozwoju 8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów 7.3.5 Weryfikacja projektowania i rozwoju 8.2.4 7.3.6 Walidacja projektowania i rozwoju 8.3 Nadzór nad niezgodnościami 7.3.7 Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju 8.4 Analiza danych 7.4 Zakupy 8.5 Doskonalenie 7.4.1 Proces zakupu 8.5.1 Ciągłe doskonalenie 7.4.2 Informacje dotyczące zakupów 8.5.2 Działania korygujące 7.4.3 Weryfikacja zakupionego wyrobu 8.5.3 Działania zapobiegawcze 7.5 Realizacja usługi Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych 7.5.1 Nadzorowanie dostarczania usługi Wykaz procedur i instrukcji Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

15 Mapa procesów – Powiązania procesów realizowanych w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

16 Przykład procedury (struktura)
J_PO/KD/7.3/01 PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ Cel procedury Przedmiot procedury Zakres stosowania Definicje Obowiązki, odpowiedzialność Metody, opis postępowania, algorytm postępowania Planowanie projektowania i rozwoju Dane wejściowe do projektowania i rozwoju Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju Przeglądy projektowania i rozwoju Weryfikacja projektowania i rozwoju Walidacja projektowania i rozwoju Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju Zapisy dotyczące jakości Dokumenty Odnośniki Dokumenty związane Załączniki Rozdzielnik Karta zmian Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

17

18

19

20

21 Technologia kształcenia zawodowego 7. Jakość, kontrola, pomiar...

22 Pomiar jakości kształcenia
Prof. B. Niemierko Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...

23 Akredytacja i certyfikacja w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego
MEN – ustala standardy edukacyjne i normy prawne Centralna Komisja Edukacyjna – opracowuje standardy edukacyjne, zapewnia porównywalność, ustala szczegółowe procedury i zasady akredytacji i certyfikacji, egzaminowania Okręgowe Komisje Egzaminacyjne – akredytują jednostki certyfikujące, organizują egzaminy Ośrodek Jakości Edukacji (może to być Kuratorium oświaty) - akredytuje jednostki kształcące i programy nauczania Ośrodki Certyfikujące Szkoły i inne placówki edukacyjne Akademicka Komisja Akredytacyjna (AKA) Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych, Szkół Pedagogicznych, Wychowania Fizycznego Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Technologia kształcenia zawodowego Jakość, kontrola, pomiar...


Pobierz ppt "7. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google