Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POLITYKA REGIONALNA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONFERENCJA Szczecin, 25 kwietnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POLITYKA REGIONALNA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONFERENCJA Szczecin, 25 kwietnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 POLITYKA REGIONALNA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONFERENCJA Szczecin, 25 kwietnia 2007 r.

2 Najważniejsze wskaźniki województwa zachodniopomorskiego z podziałem na podregiony

3

4

5

6 Najważniejsze wskaźniki województwa zachodniopomorskiego z podziałem na podregiony

7 7 Województwo Zachodniopomorskie Antrakcyjność inwestycyjna regionów Antrakcyjność inwestycyjna regionów opracowanie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

8 Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie Metodologia przyjęto dwie grupy wskaźników: 1. Bezpośrednie czynniki lokalizacji: - dostępność transportowa, - chłonność rynku, - jakość zasobów pracy - infrastruktura gospodarcza. 2. Czynniki pośrednio wpływające na poziom atrakcyjności inwestycyjnej: - poziom rozwoju gospodarczego, - jakość środowiska przyrodniczego, - infrastruktura społeczna - stan bezpieczeństwa powszechnego.

9 Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej określona została w oparciu o analizę ośmiu grup wskaźników cząstkowych charakteryzujących: - wielkość i jakość zasobów pracy, - chłonność rynku instytucjonalnego, - koszty pracy, - dostępność transportową, - poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, - gospodarki, - bezpieczeństwa powszechnego - opisujących stan środowiska przyrodniczego.

10 Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej określona została w oparciu o grupy czynników lokalizacji, takie jak: - wielkość zasobów pracy, - dostępność transportowa, - wysokość kosztów pracy Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej uznane zostały za bezpośrednie czynniki lokalizacji, a więc takie, które mają duży i mierzalny wpływ na koszty produkcji. Pozostałe grupy czynników: - stopień ochrony środowiska przyrodniczego, - poziom bezpieczeństwa powszechnego - poziom rozwoju gospodarki uznane zostały za pośrednie czynniki atrakcyjności inwestycyjnej. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej

11 Metodologia Zasoby i koszty pracy analizowane były pod kątem ich wielkości, jakości oraz kosztów. Ocena województw pod względem zasobów i kosztów pracy Przyczyny pozycji zachodniopomorskiego w rankingu: niska gęstość pracujących, studentów, niski poziom aktywności społecznej. Z drugiej strony region cechuje się wyraźnie niższymi od przeciętnej kosztami pracy.

12 Metodologia Wskaźnik brane pod uwagę: - gęstość instytucji otoczenia biznesu, - poziom rozwoju sfery badawczo-rozwojowej, - możliwości inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych - intensywność działalności targowo-wystawienniczej. Przyczyny pozycji zachodniopomorskiego w rankingu: słabo rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy oraz niewielka liczba imprez targowo-wystawienniczych Ocena poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej w województwach

13 Programy operacyjne w latach 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny) Program Operacyjny Obszary Wiejskich 2007-2013 (niektóre działania) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (niektóre działania)

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

15 Regionalny kontekst PO KL Specyfika województwa zachodniopomorskiego: strategiczne branże dla rozwoju województwa: turystyka, gospodarka morska, odnawialne źródła energii/biotechnologie, ICT, sektor rolno-spożywczy, sektor drzewno – meblarski; silne strony: bliskość innowacyjnych ośrodków wzrostu (Berlin, Skania), względnie wysoki udział usług w tworzeniu PKB –w tym usług zdrowotnych i turystycznych, rozwijające się parki przemysłowe i zapoczątkowanie tworzenia klastrów przemysłowych; szanse: wzrost popytu na usługi ze strony firm i osób z Niemiec i Skandynawii, rozwój sieci transportowych, wzrost zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, zwiększone wykorzystanie potencjału surowcowego województwa; słabe strony: wysokie i trwałe bezrobocie strukturalne, niski wskaźnik przystosowania szkół do wymogów współczesnych rynków pracy, niewystarczająco rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości oraz niezadowalający rozwój otoczenia i ekonomicznego wsparcia biznesu; zagrożenia: wysoka absorpcja siły roboczej przez sąsiadujące regionalne rynki pracy, narastający problem wykluczenia społecznego, niski udział nakładów finansowych na prace badawcze i rozwojowe (B + R), postępująca migracja kadr, zwłaszcza ludzi młodych i wykształconych.

16 Cel wdrażania PO KL w regionie Zapewnienie kapitału ludzkiego i społecznego dla potrzeb innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

17 Dofinansowanie EFS dla województwa zachodniopomorskiego: 244 029 227 EUR

18 Podstawowe zasady wdrażania PO KL regionie efektywność: kontraktowanie usług zapewniających wymierne i mierzalne rezultaty, wskazanie minimalnego wymaganego progu efektywności, ewaluacja usług odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców: wybór projektów realizujących usługi na rzecz kadr przedsiębiorstw, zaangażowanie izb gospodarczych i samorządów zawodowych w proces wdrażania PO KL koncentracja: realizacja usług przez podmioty zdolne do zapewnienia wysokiej jakości i efektywności produktów i rezultatów; skupienie środków finansowych na działaniach i beneficjentach, których rezultat i zasięg oddziaływania będzie możliwie szeroki i jednocześnie wysoce efektywny z punktu widzenia potrzeb pracodawców i oczekiwań rynku pracy, partnerstwo: preferowanie projektów realizowanych przede wszystkim przez partnerstwa z udziałem izb gospodarczych, przedsiębiorców i placówek edukacyjnych; zaangażowanie szerokiego grona partnerów społecznych, a w szczególności przedsiębiorców i samorządów gospodarczych, w proces wdrażania PO KL

19 Alokacja finansowa komponetu regionalnego PO KL


Pobierz ppt "1 POLITYKA REGIONALNA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONFERENCJA Szczecin, 25 kwietnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google