Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostka Certyfikująca UDT- CERT Warszawa, 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostka Certyfikująca UDT- CERT Warszawa, 2011."— Zapis prezentacji:

1 Jednostka Certyfikująca UDT- CERT Warszawa, 2011

2 2 Urząd Dozoru Technicznego Działalność inspekcyjna UDT- CERTAkademia UDT CLDT działalności UDT jako organu dozoru technicznego, wynikająca z ustawy o dozorze technicznym działalność wolnorynkowa, wynikająca m.in. z ustawy o ocenie zgodności

3 3 Jednostka certyfikująca UDT- CERT Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania PN-EN ISO 9001 PN-N-18001 PN-EN 16001* PN-EN ISO 14001 PN-EN ISO 3834 PN-ISO/IEC 27001:2007 PN-EN 22000 PEFC* Jednostka Certyfikująca Osoby Personelu badań nieniszczących Spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych Osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe, Osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego. Jednostka Certyfikująca Wyroby Maszyny, Wymienniki ciepła Butle, zbiorniki ciśnieniowe Armaturę przemysłową, zasuwy, kurki i zawory Wyposażenie elektrowni Kotły grzewcze. Akredytacja PCA nr 078 Akredytacja PCA nr 088Akredytacja PCA nr 100

4 4 Energia- towar szczególny Wyprodukowanej energii nie można magazynować, Zamówionej energii nie można nie odebrać, Dostawcy energii często mają charakter monopolistyczny, Działalność w obszarze energii elektrycznej (ciepła oraz paliw) jest koncesjonowana.

5 5 Pakiet energetyczno-klimatyczny W myśl założeń dokumentów do 2020 r. Unia Europejska: o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. do 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii, o 20% zwiększy efektywność energetyczną.

6 6 Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Cele dyrektywy: opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii osiągnięcie celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy. Ważne: wzorcowa rola sektora publicznego, możliwość tworzenia mechanizmów wsparcia, konieczność opracowywania dla KE planów działań dotyczących efektywności (pierwszy do 30.06.2007, drugi do 30.06.2011, trzeci do 30.06.2014)

7 7 Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Wprowadzenie do dyrektywy mówi m.in. że: poprawa efektywności ma być zrealizowana przez odbiorców końcowych; przedsiębiorstwa muszą poprawić efektywność w drodze świadczenia usług energetycznych zapewniających komfort termiczny; w systemach taryfikowania energii sieciowej powinno się usunąć nieuzasadnione zachęty do zwiększania ilości przesyłanej energii; trzeba zwiększać świadomość użytkowników końcowych w zakresie możliwości działań efektywnościowych.

8 8 Ustawa o efektywności energetycznej 29.04.2011 Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski powinno uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwo efektywności energetycznej lub uiścić opłatę zastępczą. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy: przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium; Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem przedsiębiorstw sprzedających ciepło, jeśli łączna wielkość sprzedawanej mocy nie przekroczy 5 MW); odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu; towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 9 Ustawa zakłada włączenie jednostek sektora publicznego (rządowych i samorządowych) w realizację zadań na rzecz efektywności energetycznej. Będą one zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie. Do katalogu włączono m.in. przeprowadzenie audytów energetycznych budynków eksploatowanych przez te jednostki. Ustawa o efektywności energetycznej 29.04.2011

10 10 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią: poprawa efektywności energetycznej; zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii); redukcja emisji gazów cieplarnianych; wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji; zgodność z wymaganiami prawnymi; możliwość integracji z innymi systemami zarządzania

11 11 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią Zasady tworzenia normy spójność zapisów z normą ISO 14001; tworzenie postanowień normy, tak aby nie generować niepotrzebnej biurokracji; zastosowanie powszechnie używanego nazewnictwa norm z zakresu systemów zarządzania; utworzenie zwięzłego tekstu wymagań i opracowanie załączników informacyjnych; opracowanie normy jako modułu, który pasuje do innych systemów zarządzania, które mogą być / są stosowane w danej organizacji; przewidziano jej stosowanie dla wszystkich organizacji, bez względu na wielkość i rodzaj.

12 12 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią Zgodność Spójność ISO 14001 EN 16001 Inne systemy ISO 9001

13 13 PN-EN 16001:2009 System zarządzania energią Polityka energetyczna Planowanie Wdrożenie i wykonanie Sprawdzenie i korekcja Monitorowanie i pomiary Działania korygujące i zapobiegawcze Audit wewnętrzny Przegląd kierownictwa Ciągłe doskonalenie

14 14 PN-EN 16001:2009 Struktura normy Przedmowa Wprowadzenie 1. Zakres 2. Terminy i definicje 3. Wymagania dotyczące systemu zarządzania energią 3.1 Wymagania ogólne 3.2 Polityka dotycząca energii 3.3 Planowanie 3.4 Wdrażanie i funkcjonowanie 3.5 Sprawdzanie 3.6 Przegląd systemu zarządzania energią przez najwyższe kierownictwo Załącznik A (informacyjny) Wytyczne dotyczące stosowania niniejszej normy europejskiej Bibliografia

15 15 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.2 Polityka dotycząca energii Najwyższe kierownictwo ustanawia, wdraża i utrzymuje politykę dotyczącą energii w organizacji i zapewnia, że w polityce określono zakres i ramy sytemu zarządzania energią i że: jest ona odpowiednia do charakteru, skali, wpływów na zużycie energii; zawiera zobowiązanie do zapewnienia dostępu do informacji i wszelkich niezbędnych środków w celu sięgnięcia celów i zadań; tworzy ramy do ustanawiania oraz przeglądów celów i zadań energetycznych; zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań do spełnienia których organizacja się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów energetycznych; jest udokumentowana, wdrożona, utrzymywana i zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu organizacji; jest regularnie przeglądana i uaktualniana; jest udostępniana do publicznej wiadomości.

16 16 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.3 Planowanie Organizacja powinna: dokonać identyfikacji, przeglądu i oceny swoich aspektów energetycznych oraz określić proirytety; prowadzić okresowe przeglądy (udokumentowane) zidentyfikowanych aspektów jak również utrzymywać rejestr możliwości oszczędzania energii; zidentyfikować i mieć dostęp do obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań związanych z aspektami energetycznymi; ustanowić cele, zadania oraz programy dotyczące energii pecyfic easurable chivable easonable ime bounded

17 17 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.4 Wdrażanie i funkcjonowanie Najwyższe kierownictwo powinno: zapewnić dostępność niezbędnych zasobów; wyznaczyć swojego przedstawiciela, który niezależnie od innych zadań będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania energią; zapewnić, aby personel który może mieć znaczny wpływ na zużycie energii posiadał odpowiednią świadomość i kompetencje wynikające z odpowiedniego wykształcenia, szkolenia lub nabytego doświadczenia; zapewnić efektywną komunikację.

18 18 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.4 Wdrażanie i funkcjonowanie Organizacja powinna: ustanowić, wdrożyć i utrzymywać dokumentację systemu zarządzania energią; nadzorować zapisy oraz inne dokumenty wymagane postanowieniami normy; zidentyfikować i planować te działania, które są związane z istotnymi aspektami energetycznymi, by zapewnić zgodność z polityką energetyczną, celami dotyczącymi energii i zadaniami energetycznymi (sterowanie operacyjne);

19 19 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.5 Sprawdzanie Organizacja powinna: ustanowić oraz opisać wymagania w zakresie monitorowania, pomiarów oraz zadań, w odniesieniu do jej programu zarządzania energią; dokonywać okresowej oceny zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz innymi mającymi związek (należy utrzymywać zapisy); identyfikować oraz zarządzać niezgodnościami inicjując działania korygujące oraz zapobiegawcze; w zaplanowanych odstępach czasu przeprowadzać audity systemu zarządzania w celu sprawdzenia czy system zarządzania energią jest skutecznie wdrożony u utrzymywany.

20 20 PN-EN 16001:2009 Przykładowe wymagania 3.6 Przegląd systemu zarządzania przez najwyższe kierownictwo Najwyższe kierownictwo powinno przeprowadzać przeglądy systemu zarządzania energią w ustalonych odstępach czasu sprawdzając jego adekwatność, skuteczność i przydatność. Należy utrzymywać zapisy z przeglądów.

21 21 Urząd Dozoru Technicznego 100 lat historii 1500 pracowników; Centralne Laboratorium UDT w Poznaniu; Usługi wg światowych standardów


Pobierz ppt "Jednostka Certyfikująca UDT- CERT Warszawa, 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google