Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Poznań 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Poznań 2011."— Zapis prezentacji:

1 USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Poznań 2011

2 Kim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki? ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa www.ure.gov.pl 2

3 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres: ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań tel.: 61-833-12-64, 61-833-15-91 fax: 61-646-80-09 e-mail: poznan@ure.gov.pl 3

4 4 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Ustawa określa:. ROZDZIAŁ 1 Art. 1 krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej i uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej

5 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA WIELKOŚĆ EFEKTU UŻYTKOWEGO ZUŻYCIE ENERGII. ROZDZIAŁ 1 Art. 3 CZYM JEST EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA? EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA efektywność energetyczna – stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu

6 6. PRAWO ENERGETYCZNE POWIĄZANIA Z USTAWĄ PRAWO ENERGETYCZNE *Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. regulująca w Polsce sprawy związane z gospodarką energetyczną państwa CIEPŁO: energia cieplna w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach Ustawa o efektywności energetycznej nie definiuje wszystkich użytych w niej określeń, często odwołując się do ustawy – Prawo energetyczne* PALIWA: paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej ODBIORCA KOŃCOWY: odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji

7 7. PRAWO ENERGETYCZNE POWIĄZANIA Z USTAWĄ PRAWO ENERGETYCZNE *Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. regulująca w Polsce sprawy związane z gospodarką energetyczną państwa Ustawa o efektywności energetycznej nie definiuje wszystkich użytych w niej określeń, często odwołując się do ustawy – Prawo energetyczne* PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE: podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII: źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych

8 8. ROZDZIAŁ 2 Art. 4 KRAJOWY CEL W ZAKRESIE OSZCZĘDNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ : energia finalna: Oszczędność energii finalnej do 2016 r. 9% energia lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z wyłączeniem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, zużyte przez odbiorcę końcowego Ustala się krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001–2005

9 9 ROZDZIAŁ 3 Art. 11 PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ROZDZIAŁ 3 Art. 17 STOSOWANIE OZEOGRANICZENIE ODYSK ENERGII W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH MODERNIZACJA PRZEBUDOWA LUB REMONT BUDYNKÓW IZOLACJA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ I INSTALACJI WYKORZYSTYWANYCH W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ POTRZEB WŁASNYCH LOKALNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH I ŹRÓDEŁ CIEPŁA URZĄDZEŃ UŻYTKU DOMOWEGO STRAT W TRANSFORMATORACH STRAT SIECIOWYCH W CIĄGACH LINIOWYCH PRZEPŁYWÓW MOCY BIERNEJ STOSOWANIE DO OGRZEWANIA LUB CHŁODZENIA OBIEKTÓW ENERGII WYTWARZANEJ WE WŁASNYCH LUB PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. – PRAWO ENERGETYCZNE, CIEPŁA UŻYTKOWEGO W KOGENERACJI, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. – PRAWO ENERGETYCZNE, LUB CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ROZDZIAŁ 4 Art. 17 ROZDZIAŁ 4 Art. 17

10 10. ROZDZIAŁ 3 Art. 10 SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nabywanie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, o niskim zużyciu energii wymiana urządzeń, instalacji lub pojazdu na urządzenie na bardziej efektywne użytkowanie efektywnych energetycznie budynków przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej oraz informuje o stosowanych środkach na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

11 11 ZUŻCIE ENERGII ROZDZIAŁ 3 Art. 11 ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. ROZDZIAŁ 4 Art. 12 Kto jest zobowiązany do uzyskania, przedstawienia i umorzenia świadectwa energetycznego? NIE DOTYCZY PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ODBIORCA KOŃCOWY przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych) DOM MAKLERSKI LUB TOWAROWY DOM MAKLERSKI (o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW

12 12 ROZDZIAŁ 3 Art. 11 ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. ROZDZIAŁ 4 Art. 12 Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany: TONA OLEJU EKWIWALENTNEGO uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo efektywności energetycznej wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego lub uiścić opłatę zastępczą równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg

13 13 ZUŻCIE ENERGII ROZDZIAŁ 3 Art. 11 PRZETARG NA PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. ROZDZIAŁ 4 Art. 16 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg.

14 14 ZUŻCIE ENERGII ROZDZIAŁ 3 Art. 11 PRZETARG NA PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. ROZDZIAŁ 4 Art. 19 W przetargu może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w tej deklaracji.

15 15 ROZDZIAŁ 3 Art. 11 PRZETARG NA PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. ROZDZIAŁ 4 Art. 20 Kto wygrywa przetarg? Przetarg wygrywają te podmioty, które zadeklarowały wartość efektu energetycznego (ω), o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 5, zawierający się w przedziale: t – współczynnik akceptacji ofert określany przez ministra właściwego do spraw gospodarki ω max – wartość efektu energetycznego – najwyższa zadeklarowana w danym przetargu ω śr – średnia wartość efektu energetycznego – średnia zadeklarowanych w danym przetargu wartości efektów energetycznych ważona ilością energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji zgłoszonego do przetargu, danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, w łącznej ilości energii zaoszczędzonej przez wszystkie zgłoszone do przetargu przedsięwzięcia t X ω śr ω max

16 16 PRZETARG NA PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ω MAX ω MIN t ω ŚR PRZEDSIĘWZIĘCIE ( ω MIN ) PRZEDSIĘWZIĘCIE ( ω ) PRZEDSIĘWZIĘCIE ( ω MAX ) PRZEDSIĘWZIĘCIE ( ω ) PRZEGRANI ZWYCIĘZCY t - współczynnik akceptacji ofert określany przez Ministra Gospodarki i ogłaszany przez Prezesa URE ω - wartość efektu energetycznego (stosunek ilości energii zaoszczędzonej do oczekiwanej wartości świadectwa), deklarowana przez uczestników przetargu

17 17 ZUŻCIE ENERGII ROZDZIAŁ 3 Art. 11 ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. ROZDZIAŁ 4 Art. 21 Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, który wygrał przetarg, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania świadectw efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń.

18 18 ROZDZIAŁ 4 Art. 23 WERYFIKACJA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Prezes URE dokonuje albo zleca dokonanie innym podmiotom wyłonionym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, wyrywkowej weryfikacji:. ROZDZIAŁ 4 Art. 23 audytu efektywności energetycznej zgodności oszczędności energii osiągniętej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, z ilością energii zaoszczędzonej określonej w deklaracji przetargowej – w formie audytu efektywności energetycznej

19 19 UZYSKANA WIELKOŚĆ UŻYTKOWA ZUŻCIE ENERGII ROZDZIAŁ 4 Art. 23. ROZDZIAŁ 4 Art. 25 PRAWA MATERIALNE WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, na podstawie informacji Prezesa URE. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Prawa te są zbywalne.

20 20 UZYSKANA WIELKOŚĆ UŻYTKOWA ZUŻCIE ENERGII ROZDZIAŁ 4 Art. 23. ROZDZIAŁ 4 Art. 27 UMARZANIE I WYGASANIE ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, w drodze decyzji, umarza to świadectwo w całości albo w części. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej wygasają z chwilą jego umorzenia. Prawa majątkowe, które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016r.

21 21 ZADANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI ORGANIZACJA PRZETARGÓW PRZETWARZANIE WNIOSKÓW PRZEPROWADZANIE PRZETARGÓW WERYFIKACJA KARY ROZLICZENIE OBOWIĄZKU IDENTYFIKACJA PODMIOTOWA IDENTYFIKACJA ILOŚCIOWA ROZLICZENIE KARY KOMISJE KWALIFIKACYJNE POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE PROWADZENIE LISTY AUDYTORÓW KILKASET, KILKA TYSIĘCY, KILKADZIESIĄT TYSIĘCY UPRAWNIONYCH ? 1500 – 1900 POMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH KILKADZIESIĄT, KILKASET KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH ? KILKUSET, KILKA TYSIĘCY AUDYTORÓW ?

22 22 CZAS OBOWIĄZYWANIA MECHANIZMÓW USTAWOWYCH 201120122013201420152016 ROZLICZENIE OBOWIĄZKU ZA 2013 R. ROZLICZENIE OBOWIĄZKU ZA 2014 R. ROZLICZENIE OBOWIĄZKU ZA 2015 R. OBOWIĄZYWANIE USTAWY OBOWIĄZEK POZYSKANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW I ROZLICZENIA SIĘ Z OBOWIĄZKU PRZETARGI

23 dziękuję za uwagę Poznań 2011 Irena Gruszka dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie Regulacji Energetyki


Pobierz ppt "USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Poznań 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google