Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIOTR RUBIK Dzi ś chciałabym wam przedstawi ć Piotra Rubika. Nie tylko tego co dzi ś widzicie, ale tak ż e tego jako dziecko, młodzie ż. Tak wi ę c zaczynajmy!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIOTR RUBIK Dzi ś chciałabym wam przedstawi ć Piotra Rubika. Nie tylko tego co dzi ś widzicie, ale tak ż e tego jako dziecko, młodzie ż. Tak wi ę c zaczynajmy!!!"— Zapis prezentacji:

1 PIOTR RUBIK Dzi ś chciałabym wam przedstawi ć Piotra Rubika. Nie tylko tego co dzi ś widzicie, ale tak ż e tego jako dziecko, młodzie ż. Tak wi ę c zaczynajmy!!! Tak wi ę c zaczynajmy!!!

2 Piotr Rubik – jako bobasek. Piotr Rubik urodzi ł si ę 3 wrze ś nia 1968 roku. Muzyka otacza ł a Rubika od najm ł odszych lat. Za spraw ą swego dziadka (prawnika) Rubik poznawa ł du ż o muzyki zachodniej gdy ż dziadek jego mia ł tych p ł yt oko ł o S ł uchali szczególnie Mozarta.

3 Uczelnie!!! Piotr by ł bardzo muzykalny jak na 6 – latka. Mia ł bardzo dobry s ł uch wi ę c dlatego pos ł ano go do szko ł y muzycznej przy ul. Miodowej. Tam uczy ł go profesor Ł ugiewicz. Potem poszed ł do Liceum Muzycznego na ul. Krasi ń skiego do profesora Zieli ń skiego.

4 Muzyka teraz i w dzieci ń stwie. Teraz zajmuje si ę tworzeniem utworów. Piotr Rubik ma doskonały słuch. Potrafi gra ć na ró ż nych instrumentach mi ę dzy innymi na wiolonczeli i fortepianie (pianinie).

5 Rubik z chórem!!! Piotr Rubik jest wyszkolonym dyrygentem. W swym zespole ma chór solistów oraz osoby graj ą ce na instrumentach.

6 Soli ś ci!!!!! W nast ę pnych kartkach tego slajdu b ę dziemy mogli zobaczy ć solistów od Piotra Rubika. Niestety oni ze sob ą ju ż nie współpracuj ą, ale o tym kiedy indziej.

7 Solista!!!! Maciej Miecznikowski Maciej Miecznikowski

8 Solistka!!!! Aleksandra Szama ń ska Aleksandra Szama ń ska

9 Solista !!!! Przemysław Branny

10 Solistka!!!! Małgorzata Markiewicz Małgorzata Markiewicz

11 Solista!!!!

12 Solista!!!! Micha ł Bajor.

13 Piotr Rubik na motorze!! 7 pa ź dziernika Piotr Rubik zacz ął chodzi ć na kurs prawa jazdy na motor. 7 pa ź dziernika Piotr Rubik zacz ął chodzi ć na kurs prawa jazdy na motor. Od tamtej chwili nie mog ę ż yczy ć bez motoru – przyznaje Piotr Rubik. Od tamtej chwili nie mog ę ż yczy ć bez motoru – przyznaje Piotr Rubik.

14 A co z ż yciem prywatnym?!? Piotr Rubik wyzna ł ż e zamierza si ę pobra ć z Agat ą Paskudzk ą w najbli ż szym terminie. Mówi, ż e tak ż e chce mie ć z ni ą dzieci. Uwa ż a ż e jest to ta jedna jedyna, z któr ą chce by ć przez ca ł e ż ycie. Piotr Rubik wyzna ł ż e zamierza si ę pobra ć z Agat ą Paskudzk ą w najbli ż szym terminie. Mówi, ż e tak ż e chce mie ć z ni ą dzieci. Uwa ż a ż e jest to ta jedna jedyna, z któr ą chce by ć przez ca ł e ż ycie.

15 Jako to było z tym Rubikiem?!? Tak wygl ą da ł w 2003 roku. Piotr Rubik nigdy wcze ś niej nie mia ł takich w ł osów. Przyjaciele namówili mnie na przefarbowanie w ł osów na blond i zapuszczenie na d ł u ż sze. To mia ł by ć eksperyment na nowy rok. Spodoba ł o mi si ę i tak ju ż zosta ł o. Ale do pe ł nego efektu musz ę jeszcze prostowa ć w ł osy, nie robie tego na co dzie ń tylko przed wyst ę pami i sesj ą zdj ę ciow ą. – przyzna ł si ę kiedy ś Piotr Rubik. Ale to tylko jedna ze zmian Piotr schud ł oko ł o 30 kilo i zmieni ł swój styl ubierania. Gdyby wtedy Piotr Rubik nie zmieni ł swego wizerunku to by ł aby ta muzyka co dzi ś, lecz nie wiadomo czy dzi ś piotr mia ł by tak ą rzesz ę fanek?!?!?

16 Płyty!!! Piotr Rubik skomponował wiele płyt. Ja niektóre z tych płyt opisz ę w nast ę pnych kartkach tego slajdu. Mo ż e niektóre płyty nawet macie i jej znacie.

17 Psałterz wrze ś niowy Psałterz wrze ś niowy- Trzecia cz ęść Tryptyku Ś wi ę tokrzyskiego. Psałterz wrze ś niowy- Trzecia cz ęść Tryptyku Ś wi ę tokrzyskiego.

18 Tu es Petrus Tu es Petrus – płyta zawiera prapremierowe wykonanie oratorium. Tu es Petrus – płyta zawiera prapremierowe wykonanie oratorium.

19 Świętokrzyska Golgota Ś wi ę tokrzyska Golgota – płyta zawiera obszerne fragmenty prapremierowego wykonania oratorium w Kielcach. Ś wi ę tokrzyska Golgota – płyta zawiera obszerne fragmenty prapremierowego wykonania oratorium w Kielcach.

20 Ja wam poka żę ! Ja wam poka żę ! - muzyka z filmu na podstawie ksi ąż ki Katarzyny Grocholi. Na p ł ycie oprócz piosenek innych wykonawców znajduj ą si ę fragmenty muzyki instrumentalnej (m.in. Please don`t go, która zosta ł a skomponowana przez Piotra.

21 Rubikon Rubikon – płyta zawiera m.in. muzykę ze specjalnych wydań Wiadomości TVP1 emitowanych po śmierci Papieża. Jest to płyta podsumowanie.

22 W skrócie o Piotrze! Data urodzenia: 3 wrze ś nia 1968 roku. Wiek: około 39 lat Znak zodiaku: bli ź ni ę ta. Zawód: muzyk Ż ycie osobiste: o ś wiadczył si ę Agacie Paskudzkiej. Plany na przysz ł o ść : - B ę dzie ś lub, a potem dziecko - Nadal b ę dzie komponował, lecz z innymi solistami. Zainteresowania: od najmłodszychlat kochał (i nadal kocha) muzyk ę, bardzo lubi je ź dzi ć na motorze i uczy ć si ę j ę zyków obcych. Zainteresowania: od najmłodszych lat kochał (i nadal kocha) muzyk ę, bardzo lubi je ź dzi ć na motorze i uczy ć si ę j ę zyków obcych.

23 THE END!!! Moja prezentacja dobiegła ju ż ko ń ca. do zobaczenia nast ę pnym razem. Opracowała: Izabela Adamska


Pobierz ppt "PIOTR RUBIK Dzi ś chciałabym wam przedstawi ć Piotra Rubika. Nie tylko tego co dzi ś widzicie, ale tak ż e tego jako dziecko, młodzie ż. Tak wi ę c zaczynajmy!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google