Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Tomasz Kierzkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Tomasz Kierzkowski."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Tomasz Kierzkowski

2 Lp. Program operacyjny Współfinansowanie 1.Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Europejski Fundusz Społeczny 3.SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 4.SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo RybFinansowy Instrument Wsparcia dla Rybołówstwa 5.SPO TransportEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny Źródło: Narodowy Plan Rozwoju, projekt, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, © PARP PROGRAMY OPERACYJNE NPR

3 PRIORYTET 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu PRIORYTET 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw PRIORYTET 3 Pomoc techniczna © PARP SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

4 DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH © PARP PRIORYTET 1 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, PRIORYTET 2 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej, 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

5 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DWA PODDZIAŁANIA: 1. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP 2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu WIELKOŚĆ WSPARCIA: Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 36,4 mln euro, w tym: Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 5,6 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 30,8 mln euro © PARP

6 DEFINICJA KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MSP Agencja realizuje zadania w szczególności przez: (...) Prowadzenie, pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rejestru podmiotów, które: a) zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą, oraz b)nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję, Źródło: nowelizacja ustawy o utworzeniu PARP © PARP

7 Krajowy System Usług Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 178 OŚRODKÓW AKREDYTOWANYCH W KSU © PARP

8 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW RODZAJE PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1: zwiększanie standardów usług świadczonych przez KSU promocja KSU projekty inwestycyjne ośrodków KSU SYSTEM WDRAŻANIA: Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Projektodawca: PARP © PARP

9 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW RODZAJE PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.2: zwiększanie standardów i liczby świadczonych usług projekty promocyjne projekty inwestycyjne współpraca z ośrodkami zagranicznymi SYSTEM WDRAŻANIA: Instytucja wdrażająca: PARP Projektodawca: instytucje otoczenia biznesu (non-profit) oraz ich sieci WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY: Minimum 15% kosztów kwalifikujących się do wsparcia © PARP

10 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTOW: 1.Trwałość projektu w czasie (17 pkt.) 2.Doświadczenie (15 pkt.) 3.Innowacyjny charakter projektu (10 pkt.) 4.Udział własny projektodawcy (5 pkt.) 5.Efektywność kosztowa (10 pkt.) 6.Poprawa oferty (10 pkt.) 7.Tworzenie/wzmocnienie instytucji/sieci instytucji otoczenia biznesu (15 pkt.) 8.Zgodność z potrzebami (15 pkt.) 9.Realizacja polityk horyzontalnych (3 pkt.) © PARP

11 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WSKAŹNIKI MONITOROWANIA: 1.Liczba nowych usług dla przedsiębiorców 2.Wskaźnik zadowolenia klientów 3.Dźwignia finansowa 4.Liczba przedsiębiorców korzystających z usług wspartych IOB © PARP

12 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP RODZAJE PROJEKTÓW: Projekty doradcze w zakresie – Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na JRE; – Jakości; – Innowacji i nowych technologii; – Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej; – Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; – Łączenia się przedsiębiorstw; – Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

13 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Instytucja wdrażająca: PARP; Instytucja przyjmująca wnioski: Regionalna Instytucja Finansująca (ARR Konin); Akredytacja wykonawców usług doradczych Odbiorcy ostateczni (wnioskodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: – Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub – Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub – Podejmują działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, – Nie działają w sektorze rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, skupu i przetwórstwa produktów rolnych ani w sektorach wrażliwych © PARP

14 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP WIELKOŚĆ WSPARCIA: Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 33,07 mln euro, w tym: Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 9,9 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 23,17 mln euro WARTOŚĆ DOTACJI: - od 2 500 zł do 250 000 zł; – do 50% wydatków kwalifikowanych; – do 100% dla MSP podejmujących działalność gospodarczą opartą na nowoczesnych technologiach (zasada de minimis)

15 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW: 1. Trwałość projektu w czasie (27 pkt.) 2. Doświadczenie (5 pkt.) 3. Udział własny (5 pkt.) 4. Efektywność kosztowa (15 pkt.) 5. Zgodność projektu z potrzebami (25 pkt.) 6. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (20 pkt.) 7. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE (3 pkt.)

16 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE Instytucja wdrażająca: PARP; Instytucja przyjmująca wnioski: Regionalna Instytucja Finansująca (ARR Konin); Odbiorcy ostateczni (wnioskodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: – Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub – Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub – Podejmują działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, – Nie działają w sektorze rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, skupu i przetwórstwa produktów rolnych ani w sektorach wrażliwych © PARP

17 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP Rodzaje projektów: Inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego; Inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, know-how), związane z transferem technologii

18 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE WIELKOŚĆ WSPARCIA: Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 359 mln euro, w tym: Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 107 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 251 mln euro WARTOŚĆ DOTACJI: – od 10 000 zł do 1 250 000 zł – do 50% wydatków kwalifikowanych, Pozostała część musi być sfinansowana: w dotacjach poniżej 50.000 zł ze środków własnych przedsiębiorcy, w dotacjach powyżej 50.000 zł kredyt w wysokości 50% dotacji Wyjątki – leasing finansowy © PARP

19 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KOSZTY KWALIFIKOWANE: Zakup nowych środków trwałych Zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu Zakup używanych środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Instalacja i uruchomienie środków trwałych Zakup gruntu (do10% wartości projektu) Zakup robót i materiałów budowlanych Zakup nieruchomości zabudowanej Porady prawne, taksy notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe

20 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW: 1. Trwałość projektu w czasie (20 pkt.) 2. Doświadczenie (3 pkt.) 3. Wzmocnienie konkurencyjności (20 pkt.) 4. Zarządzanie jakością (8 pkt.) 5. Innowacyjność (10 pkt.) 6. Zastosowanie ICT (5 pkt.) 7. Wkład własny (15 pkt.) 8. Lokalizacja projektu (6 pkt.) 9. Wzrost zatrudnienia (10 pkt.) 10. Realizacja polityk horyzontalnych UE (3 pkt.)

21 Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel. (0 prefiks 22) 699 70 44/45 faks (0 prefiks 22) 699 70 46/56 http://www.parp.gov.pl/regionalny.html http://www.parp.gov.pl/regionalny.html e-mail: biuro@parp.gov.pl doradca@parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © PARP


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Tomasz Kierzkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google