Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne w Polsce Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne w Polsce Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Strukturalne w Polsce Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR elzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.pl

2 Budżet na lata 2004-2006 (mln euro) Kraj Cel 1Cel 2Cel 3EQUAL INTERRE G RAZEM Polska 7.320,700118,5196,17,635,3 Czechy 1.286,463,352,228,460,91.491,2 Słowacja 920,93339,919,736,81.050,3 Węgry 1.765,40026,860,91.853,1 Wszystki e 10 NMS 13.234,3121,2111,6223424,414.117,5 UE 15 -----183.564

3 Budżet 2004-2006 Środki publiczne na NPR – 14891,5 mln euro (środki krajowe, fundusze strukturalne, Fundusz Spójnośći) 76,3% - 11368,6 mln euro z środków wspólnotowych

4 Programy wykorzystania FS Strategie rozwoju (sektorowe, regionalne, RIS) Narodowy Plan Rozwoju SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw SPO Rozwój zasobów ludzkich SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb SPO Transport i gospodarka morska Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PO Pomoc Techniczna Postawy Wsparcia Wspólnoty Uzupełnienia Programów

5 Programy wykorzystania FS cd. Dodatkowo: Inicjatywy Wspólnotowe: EQUAL INTERREG Fundusz Spójności (Strategia Funduszu Spójności)

6 SPO WKP PriorytetyDziałania Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu, Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim, Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

7 SPO RZL PriorytetyDziałania Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Perspektywy dla młodzieży Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

8 ZPORR PriorytetyDziałania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego infrastruktura ochrony środowiska regionalna infrastruktura badawczo- edukacyjna zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego infrastruktura społeczeństwa informacyjnego rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy reorientacja zawodowa rozwój kadr regionalnej gospodarki regionalne strategie innowacyjne mikroprzedsiębiorstwa rozwój turystyki Rozwój lokalnyinfrastruktura lokalna rewitalizacja obszarów zdegradowanych

9 Zarządzanie FS w Polsce Komisja Europejska Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Instytucje zarządzające (następny slajd), powołują Komitety Sterujące Instytucja Płatnicza (Ministerstwo Finansów) Instytucje pośredniczące (SPO WKP – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Środowiska; SPO RZL Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu; Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; ZPORR – Urzędy Wojewódzkie) Beneficjenci końcowi – instytucje wdrażające - przyjmują wnioski i prrzyznają pomoc oraz ostateczni odbiorcy (projektodawcy) Jednostki monitorujące i kontrolne

10 PROGRAMINSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw UE – 1,3 mld euro PL – 0,536 mld euro Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej SPO Rozwój zasobów ludzkich UE – 1,27 mld euro PL – 0,486 mld euro Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich UE – 1,05 mld euro PL – 0,264 mld euro Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb UE – 1,3 mld euro PL – 0,536 mld euro Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPO Transport i gospodarka morska UE – 1,3 mld euro PL – 0,536 mld euro Ministerstwo Infrastruktury Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego UE – 2,869 mld euro PL – 1,127 mld euro Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej we współpracy z samorządami województw PO Pomoc Techniczna UE – 0,2 mld euro PL – 0,007 mld euro Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej

11 Gdzie się składa wnioski? – SPO WKP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w tym Regionalne Instytucje Finansujące), działania: 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działanie 1.3 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, działania 1.4, 1.5 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, działanie 2.2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.4

12 Gdzie się składa wnioski? – SPO RZL Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, działanie 1.1, 1.5, 1.6 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, działanie 2.1, 2.2, Wojewódzkie Urzędy Pracy, działanie 1.2, 1.3, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w tym Regionalne Instytucje Finansujące), działanie 2.3, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działanie 1.4,

13 Gdzie się składa wnioski? – ZPORR Urzędy Marszałkowskie, działanie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, Regionalne Instytucje Finansujące, działanie 2.4, 2.5, 2.6, Wojewódzkie Urzędy Pracy, działanie 2.1, 2.2, 2.3,

14 Droga wniosku

15 Rozpatrywanie wniosków – SPO WKP Po sprawdzeniu wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym zostaje przekazany członkom grupy roboczej ds. oceny projektów powołanej w ramach danego działania w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą oraz Komitetem Sterującym i działającej pod przewodnictwem, Beneficjenta końcowego. Członkowie grupy roboczej dokonują szczegółowej oceny porjektów na podstawie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru. Lista projektów w formie rankingu zostaje przekazana Komitetowi Sterującemu, który opiniuje i rekomenduje Instytucji Zarządzającej listy projektów kwalifikujących się do wsparcia

16 Rozpatrywanie wniosków – SPO RZL Oceny dokonuje Komisja Oceny Projektów, umiejscowiona w instytucjach będących beneficjentami końcowymi. Ocena dokonana przez Komisje Oceny Projektów jest podstawą ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendowania projektów Komitetowi Sterującemu wyborem projektów dla każdego z priorytetów programu. Komitet Sterujący ostatecznie zatwierdza projekty do realizacji. Przy podejmowaniu decyzji kieruje się on nie tylko oceną wynikającą z prac Komisji Oceny Projektów, ale także innymi uwarunkowaniami realizacyjnymi programu.

17 Rozpatrywanie wniosków – ZPORR Lista projektów ocenionych przez Panel ekspertów lub Komisję Oceny Projektów i rekomendowanych do otrzymania dotacji przekazywana jest Regionalnemu Komitetowi Sterującemu (RKS). RKS rekomenduje przyznanie dotacji dla projektó. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa.

18 Schemat przepływów finansowych KE – Ministerstwo Finansów Płatność zaliczkowa – 10 i 6% Płatności okresowe (do 95% przyznanych funduszy) – zwrot kosztów Płatność salda końcowego Ministerstwo Finansów – Instytucje Zarządzajace/Pośredniczące Instytucje Zarządzające/Pośredniczące – Beneficjenci końcowi/Ostateczni odbiorcy (po przedłożeniu faktur!!!!)

19 Kwalifikowanie wydatków Uzupełnienie programu określa kwalifikowane wydatki do każdego działania Od 1 stycznia 2004r. Postępowanie przetargowe (małe projekty i MŚP – procedura konkursu) Minimalna wartość wniosku o refinansowanie

20 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE Odpowiednie programowanie Efektywne struktury admnistracyjne Współfinansowanie krajowe Przygotowanie dobrej jakości projektów System monitoringu i kontroli

21 UWARUNKOWANIA PRAWNE Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Ustawa o zamówieniach publicznych Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne w Polsce Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google