Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice."— Zapis prezentacji:

1 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice

2 Rok 2000: Strategia Lizbońska Nowym celem strategicznym krajów Unii Europejskiej jest osiągnięcie do 2010 roku, pozycji najbardziej konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki świata, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu gospodarczego i oferującej więcej lepszych miejsc pracy, a także zapewniającej większą spójność społeczną

3 Narzędzia Strategii Lizbońskiej Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area – ERA) Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area – ERA) Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji wspomagający Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych oraz Innowacje (2002- 2006) Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji wspomagający Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych oraz Innowacje (2002- 2006) Unijny program działań środowiskowych na lata 2001-2010 – Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór Unijny program działań środowiskowych na lata 2001-2010 – Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór Plan Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Action Plan – ETAP) Plan Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Action Plan – ETAP)

4 Rok 2003: Europejskie Platformy Technologiczne (European Technology Platforms – ETP) Europejskie Platformy Technologiczne skupiają się na zagadnieniach strategicznych, w których przyszły wzrost, konkurencyjność oraz zrównoważony rozwój uzależnione są od postępu technologicznego

5 Europejskie Platformy Technologiczne Przedsięwzięcie to jednoczy partnerów takich jak: Komisja EuropejskaKomisja Europejska przemysłprzemysł instytucje naukowe i finansoweinstytucje naukowe i finansowe grupy decyzyjne orazgrupy decyzyjne oraz SpołeczeństwoSpołeczeństwo dla osiągnięcia wspólnych celów

6 Jak działają platformy technologiczne ? Działanie platform technologicznych odbywa się w trzech następujących krokach: Partnerzy (z przemysłem na czele) osiągają porozumienie, co do wspólnej wizji dotyczącej danej technologii Partnerzy (z przemysłem na czele) osiągają porozumienie, co do wspólnej wizji dotyczącej danej technologii Partnerzy określają Program Badań Strategicznych oraz ustalają średnio- i długoterminowe cele dla danej technologii. Partnerzy określają Program Badań Strategicznych oraz ustalają średnio- i długoterminowe cele dla danej technologii. Partnerzy wdrażają Program Strategicznych Badań mobilizując znaczne zasoby ludzkie oraz finansowe Partnerzy wdrażają Program Strategicznych Badań mobilizując znaczne zasoby ludzkie oraz finansowe

7 Polska Platforma Technologiczna (PPT) Środowiska Przedmiot zainteresowania odpylania i oczyszczania gazów redukcji emisji i zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych oczyszczania ścieków inżynierii ekologicznej wód oczyszczania gleb oczyszczania wód podziemnych inżynierii ekologicznej gleb segregacji odpadów recyklingu unieszkodliwiania odpadów składowania odpadów kształtowania ekosystemów redukcji hałasu, wibracji i promieniowania organizacyjne Innowacyjne technologie ochrony środowiska :

8 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Cele ogólne Określenie kierunku polskich badań i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska Określenie kierunku polskich badań i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska Współpraca na poziomie unijnym Współpraca na poziomie unijnym Weryfikacja technologii ochrony środowiska Weryfikacja technologii ochrony środowiska Analizowanie docelowych środowiskowych poziomów odniesienia Analizowanie docelowych środowiskowych poziomów odniesienia Mobilizacja środków finansowych na rozwój innowacyjnych technologii ochrony środowiska Mobilizacja środków finansowych na rozwój innowacyjnych technologii ochrony środowiska Analizowanie instrumentów rynkowych rozwoju i wdrażania technologii ochrony środowiska Analizowanie instrumentów rynkowych rozwoju i wdrażania technologii ochrony środowiska Podnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów i producentów Podnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów i producentów Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności wdrażania i stosowania technologii ochrony środowiska Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności wdrażania i stosowania technologii ochrony środowiska

9 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Podstawowe zasady Dobrowolny udział w platformie Brak sterowania przez organ administracyjny Dobrowolny udział w platformie Brak sterowania przez organ administracyjny

10 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce ochrona zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, ochrona zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, rozwój technologii ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych, rozwój technologii ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych, rozwój technologii zapewniających zrównoważoną produkcję i konsumpcję, rozwój technologii zapewniających zrównoważoną produkcję i konsumpcję, rozwój technologii ochrony gleb rozwój technologii ochrony gleb

11 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Technologie ochrony zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi Technologie związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych Technologie zagęszczania i odwadniania osadów zmniejszające ich objętość Beztlenowa stabilizacja osadów (produkcja biogazu – odzysk energii)

12 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Technologie ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych Technologie związane z poprawą jakości paliw oraz z konwersją uciążliwych odpadów na produkt mający cechy paliwa Wytwarzanie paliw alternatywnych, systemy energetyki solarnej Technologie związane z procesami energetycznego spalania węgla Metody ograniczania emisji związków organicznych i metali ciężkich do powietrza

13 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Technologie zapewniające zrównoważoną produkcję i konsumpcję: Czysta produkcja Technologie surowcowe Nanonauka i nanotechnologie Technologie ograniczające emisję z procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Technologie przeróbki odpadów: Technologie przeróbki odpadów niebezpiecznych Technologie przetwarzania odpadów na produkty użyteczne Technologie przetwarzania odpadów dla bezpiecznego składowania Słabe rozpoznanie

14 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Technologie ochrony gleb: Duży potencjał Bariera ekonomiczna ich wdrażania

15 Analiza SWOT technologii ochrony środowiska w Polsce Mocne strony Duża podaż wykształconych pracowników Stosunkowo nowa i regularnie rozbudowywana infrastruktura informatyczna Potencjał rozwoju technologii oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów oraz technologii remediacji Zwiększenie popytu na technologie ochrony środowiska z uwagi na wysoki stopień zużycia infrastruktury technicznej niedostosowanej do europejskich standardów XXIw Słabe strony Niski udział wytworzonych innowacyjnych produktów w produkcji sprzedanej Niewystarczające promocja polskich marek handlowych i firmowych Słaba współpraca między przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi Niewielka liczba udzielonych patentów Niewystarczające zainteresowanie naukowców prowadzeniem badań stosowanych i prac rozwojowych

16 Analiza SWOT technologii ochrony środowiska w Polsce Szanse Koncentracja funduszy UE na inwestycjach ochrony środowiska Dostęp do osiągnięć światowych w zakresie przedsiębiorczości i innowacji Udział Polski w budowie ERA Rosnąca ranga problematyki ochrony środowiska Rosnący popyt na produkty i usługi przyjazne środowisku Zagrożenia Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw i wynalazczości Niski poziom nakładów budżetowych i pozabudżetowych na badania i prace rozwojowe Pomoc publiczna ukierunkowana na sektory schyłkowe Niewystarczające zainteresowanie naukowców prowadzeniem badań stosowanych i prac rozwojowych Brak konsekwencji w realizacji polityki zwiększania nakładów na badania i rozwój

17 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Korzyści Zapewnienie otwartości i przejrzystości – udział szerokiego grona partnerów zwiększy ich wydajność i efektywność Zapewnienie otwartości i przejrzystości – udział szerokiego grona partnerów zwiększy ich wydajność i efektywność Wzrost świadomości - edukacja i szkolenia zapewniają rozwijanie umiejętności niezbędnych do wdrożenia technologii Wzrost świadomości - edukacja i szkolenia zapewniają rozwijanie umiejętności niezbędnych do wdrożenia technologii Zagwarantowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz uwzględnienie ich potrzeb i ograniczeń w działalności platformy Zagwarantowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz uwzględnienie ich potrzeb i ograniczeń w działalności platformy

18 Rozwój i upowszechnienie innowacyjnych technologii ochrony środowiska wzmacniające gospodarkę i środowisko - dwa podstawowe filary determinujące jakość życia i zrównoważony rozwój Polska Platforma Technologiczna Środowiska Misja

19 Wizja zostanie opracowana w ramach działalności platformy i powinna sięgać do roku 2020 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Wizja

20 Koordynator: dr hab. inż. Jan Skowronek Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice Tel.(32) 254 01 64 Fax. (32) 254 17 17 j.skowronek@ietu.katowice.pl Sekretariat platformy: Izabela Ratman-Kłosińska Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6 40-844 Katowice Tel.(32) 254 60 31 w. 243 Fax.(32) 254 17 17 rat@ietu.katowice.pl Polska Platforma Technologiczna Środowiska


Pobierz ppt "Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google