Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Platforma Technologiczna Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Polska Platforma Technologiczna Środowiska
Beata Michaliszyn Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice

2 Rok 2000: Strategia Lizbońska
Nowym celem strategicznym krajów Unii Europejskiej jest osiągnięcie do 2010 roku, pozycji najbardziej konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki świata, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu gospodarczego i oferującej więcej lepszych miejsc pracy, a także zapewniającej większą spójność społeczną

3 Narzędzia Strategii Lizbońskiej
Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area – ERA) Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji wspomagający Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych oraz Innowacje ( ) Unijny program działań środowiskowych na lata – Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór Plan Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Action Plan – ETAP)

4 Rok 2003: Europejskie Platformy Technologiczne (European Technology Platforms – ETP)
Europejskie Platformy Technologiczne skupiają się na zagadnieniach strategicznych, w których przyszły wzrost, konkurencyjność oraz zrównoważony rozwój uzależnione są od postępu technologicznego

5 Europejskie Platformy Technologiczne
Przedsięwzięcie to jednoczy partnerów takich jak: Komisja Europejska przemysł instytucje naukowe i finansowe grupy decyzyjne oraz Społeczeństwo dla osiągnięcia wspólnych celów

6 Jak działają platformy technologiczne?
Działanie platform technologicznych odbywa się w trzech następujących krokach: Partnerzy (z przemysłem na czele) osiągają porozumienie, co do wspólnej wizji dotyczącej danej technologii Partnerzy określają Program Badań Strategicznych oraz ustalają średnio- i długoterminowe cele dla danej technologii. Partnerzy wdrażają Program Strategicznych Badań mobilizując znaczne zasoby ludzkie oraz finansowe

7 Innowacyjne technologie ochrony środowiska:
Polska Platforma Technologiczna (PPT) Środowiska Przedmiot zainteresowania Innowacyjne technologie ochrony środowiska: odpylania i oczyszczania gazów redukcji emisji i zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych oczyszczania ścieków inżynierii ekologicznej wód oczyszczania gleb oczyszczania wód podziemnych inżynierii ekologicznej gleb segregacji odpadów recyklingu unieszkodliwiania odpadów składowania odpadów kształtowania ekosystemów redukcji hałasu, wibracji i promieniowania organizacyjne

8 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Cele ogólne
Określenie kierunku polskich badań i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska Współpraca na poziomie unijnym Weryfikacja technologii ochrony środowiska Analizowanie docelowych środowiskowych poziomów odniesienia Mobilizacja środków finansowych na rozwój innowacyjnych technologii ochrony środowiska Analizowanie instrumentów rynkowych rozwoju i wdrażania technologii ochrony środowiska Podnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów i producentów Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności wdrażania i stosowania technologii ochrony środowiska

9 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Podstawowe zasady
Dobrowolny udział w platformie Brak sterowania przez organ administracyjny

10 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce
ochrona zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, rozwój technologii ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych, rozwój technologii zapewniających zrównoważoną produkcję i konsumpcję, rozwój technologii ochrony gleb

11 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce
Technologie ochrony zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi Technologie związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych Technologie zagęszczania i odwadniania osadów zmniejszające ich objętość Beztlenowa stabilizacja osadów (produkcja biogazu – odzysk energii)

12 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce
Technologie ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych Technologie związane z poprawą jakości paliw oraz z konwersją uciążliwych odpadów na produkt mający cechy paliwa Wytwarzanie paliw alternatywnych, systemy energetyki solarnej Technologie związane z procesami energetycznego spalania węgla Metody ograniczania emisji związków organicznych i metali ciężkich do powietrza

13 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce
Technologie zapewniające zrównoważoną produkcję i konsumpcję: Czysta produkcja Technologie surowcowe Nanonauka i nanotechnologie Technologie ograniczające emisję z procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Słabe rozpoznanie Technologie przeróbki odpadów: Technologie przeróbki odpadów niebezpiecznych Technologie przetwarzania odpadów na produkty użyteczne Technologie przetwarzania odpadów dla bezpiecznego składowania

14 Stan rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce
Technologie ochrony gleb: Duży potencjał Bariera ekonomiczna ich wdrażania

15 Analiza SWOT technologii ochrony środowiska w Polsce
Słabe strony Niski udział wytworzonych innowacyjnych produktów w produkcji sprzedanej Niewystarczające promocja polskich marek handlowych i firmowych Słaba współpraca między przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi Niewielka liczba udzielonych patentów Niewystarczające zainteresowanie naukowców prowadzeniem badań stosowanych i prac rozwojowych Mocne strony Duża podaż wykształconych pracowników Stosunkowo nowa i regularnie rozbudowywana infrastruktura informatyczna Potencjał rozwoju technologii oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów oraz technologii remediacji Zwiększenie popytu na technologie ochrony środowiska z uwagi na wysoki stopień zużycia infrastruktury technicznej niedostosowanej do europejskich standardów XXIw

16 Analiza SWOT technologii ochrony środowiska w Polsce
Zagrożenia Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw i wynalazczości Niski poziom nakładów budżetowych i pozabudżetowych na badania i prace rozwojowe Pomoc publiczna ukierunkowana na sektory schyłkowe Niewystarczające zainteresowanie naukowców prowadzeniem badań stosowanych i prac rozwojowych Brak konsekwencji w realizacji polityki zwiększania nakładów na badania i rozwój Szanse Koncentracja funduszy UE na inwestycjach ochrony środowiska Dostęp do osiągnięć światowych w zakresie przedsiębiorczości i innowacji Udział Polski w budowie ERA Rosnąca ranga problematyki ochrony środowiska Rosnący popyt na produkty i usługi przyjazne środowisku

17 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Korzyści
Zapewnienie otwartości i przejrzystości – udział szerokiego grona partnerów zwiększy ich wydajność i efektywność Wzrost świadomości - edukacja i szkolenia zapewniają rozwijanie umiejętności niezbędnych do wdrożenia technologii Zagwarantowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz uwzględnienie ich potrzeb i ograniczeń w działalności platformy

18 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Misja
Rozwój i upowszechnienie innowacyjnych technologii ochrony środowiska wzmacniające gospodarkę i środowisko - dwa podstawowe filary determinujące jakość życia i zrównoważony rozwój

19 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Wizja
Wizja zostanie opracowana w ramach działalności platformy i powinna sięgać do roku 2020

20 Polska Platforma Technologiczna Środowiska
Koordynator: dr hab. inż. Jan Skowronek Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, Katowice Tel.(32) Fax. (32) Sekretariat platformy: Izabela Ratman-Kłosińska Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha Katowice Tel.(32) w. 243 Fax.(32)


Pobierz ppt "Polska Platforma Technologiczna Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google