Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalny (agregatowy) rynek. Cel zajęć Przedstawienie współzależności makroekonomicznych na globalnym rynku Rozwinięcie zagadnienia związanego z zagregowanym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalny (agregatowy) rynek. Cel zajęć Przedstawienie współzależności makroekonomicznych na globalnym rynku Rozwinięcie zagadnienia związanego z zagregowanym."— Zapis prezentacji:

1 Globalny (agregatowy) rynek

2 Cel zajęć Przedstawienie współzależności makroekonomicznych na globalnym rynku Rozwinięcie zagadnienia związanego z zagregowanym popytem i zagregowaną podażą

3 Zagadnienia: 1.Podstawowe współzależności makroekonomiczne 2.Globalny (zagregowany) popyt 1.Istota zagregowanego popytu 2.Czynniki kształtujące zagregowany popyt 3.Globalna (zagregowana) podaż 1.Istota zagregowanej podaży 2.Czynniki kształtujące zagregowaną podaż 4.Produkt potencjalny a produkt realny (prawo Okuna)

4 Współzależności makroekonomiczne

5 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Rynek dóbr i usług finalnych Rynek czynników produkcji C S ScSc I NP Y NINI rząd Rynki finansowe TdTd B G-T G ROW NX Z X Te ScSc NX

6 Zagregowany popyt

7 AD - pokazuje przebieg zagregowanych wydatków na dobra i usługi przy różnych poziomach cen w pewny okresie czasu. AD – pokazuje na jaki poziom (Y) produkcji będzie zapotrzebowanie przy danym poziomie cen. AD wykazuje ujemny związek między ogólnym poziomem cen a całkowitym zasobem dóbr i usług, które konsumenci, przedsiębiorstwa, rząd pragnie nabyć w gospodarce w danym okresie.

8 Zagregowany popyt Nachyleni jej wynika z oddziaływania cen na konsumpcję i stopę oprocentowania. Tzn. spadek cen powoduje, że ludzie mogą kupić więcej za posiadaną przez siebie gotówkę, zatem wzrasta realne bogactwo, co napędza popyt konsumpcyjny, a ponadto spadek cen wywołuje wzrost realnych zasobów pieniądza i obniżenie stopy procentowej, co zwiększa popyt inwestycyjny. P P1 P0 Y1 Y0Y AD

9 Zagregowany popyt Obniżenie poziomu P powoduje wzrost Y (produktu narodowego). Zmiana ta zależy od nachylenia krzywej AD, które zależy od: -relacji stopy procentowej (R) na zmianę wielkości realnych zasobów pieniądza M M= - hR -relacji wydatków inwestycyjnych (I) na zmianę stopy procentowej (R) I = - dR -relacji wydatków konsumpcyjnych (C) na zmianę realnego bogactwa (Y) C = bY -relacji transakcyjnego popytu na pieniądz (Mt) na zmianę poziomu dochodu narodowego (Y) Mt = kY

10 Zagregowany popyt Czynniki kształtujące AD: Wydatki konsumpcyjne Poziom oszczędności Wydatki inwestycyjne Wydatki rządowe Eksport netto

11 Zagregowany popyt Krzywa AD przesuwa się w prawo lub w lewo jeśli zachodzą zmiany w: - dochodzie realnym, - stopach procentowych, - przewidywanej stopie inflacji, - przyszłej aktywności gospodarczej, która może wywołać zmiany w planowanych wydatkach lub gustach klientów.

12 Zagregowany popyt P AD 0 Y AD 1 Ekspansywna polityka fiskalna Ekspansywna polityka monetarna

13 Zagregowana podaż

14 AS odnosi produkt narodowy do ogólnego poziomu cen. AS – dodatni związek między ogólnym poziomem cen a całkowitą ilością dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie, czyli wraz ze wzrostem produkcji należy oczekiwać wzrostu cen. AS w długim okresie podaż staje się coraz bardziej pozioma, ograniczona istnieniem naturalnej stopy bezrobocia. P P1 P0 Y0Y1Y ASs

15 Zagregowana podaż Keynesiści zakładali P constans zatem ASs jest pozioma w krótkim okresie. By spowodować wzrost Y do poziomu pełnego zatrudnienia nie ma potrzeby wzrostu P -wzrasta Y bo wzrasta zatrudnienie lub -wzrasta Y bo nastąpiła iluzja pieniądza (bez podnoszenia zatrudnienia) lecz przy pełnym zatrudnieniu wzrost Y wywołuje wzrost P P Y ASs

16 Zagregowana podaż przy długookresowej krzywej AS L mamy koniec iluzji pieniądza Wg klasyków AS jest pionowa (czyli istnieje stała relacja między Y i P) co jest związane z naturalną stopą bezrobocia. Produkcja uzyskiwana jest na poziomie potencjalnym. AS L P Y

17 Zagregowana podaż Nachylenie AS zależy od: -rozmiarów iluzji pieniężnej i częściowo wskutek tego, że właściciele zasobów nie są w stanie podnieść cen natychmiast w ślad za ogólnym poziomem cen (Dopiero po pewnym okresie ceny mogą być przetworzone na wzrost kosztów. Zanim koszty nie dogonią cen, producenci będą zwiększać produkcję by zebrać dodatkowe zyski.) -stopnia łatwości uruchomienia zasobów w momencie wzrostu cen, -dostępności niewykorzystanych zasobów -stopnia ścisłości ustalenia wysokości płac w umowach zbiorowych pracy zawieranych ze związkami zawodowymi

18 Zagregowana podaż Determinanty możliwości wytwórczych gospodarki: Zasoby siły roboczej Zasoby kapitałowe Zasoby naturalne Postęp naukowo – techniczny (innowacyjność) Wiedza Reprodukcja czynników produkcji

19 Zagregowana podaż dostawcy czynników produkcji czynniki produkcji OTOCZENIE środowisko prawne / polityczne / legalne czynniki kulturowe / społeczne / demograficzne środowisko technologiczne środowisko ekonomiczne konkurencja bezpośrednia / pośrednia czynniki historyczne wzorce Unii Europejskiej instytucje współpracujące Rys. Uwarunkowania podaży dóbr i usług krajowych klienci – nabywcy wyrobów

20 Zagregowana podaż Krzywa AS przesuwa się (wg teorii ekonomii) jeśli zachodzą zmiany: -w podaży zasobów produkcyjnych, -technologii lub wydajności pracy, -w instytucjach, które maja wpływ na efektywność wykorzystania zasobów l ich produktywności

21 Produkcja potencjalna Maksymalne rozmiary produkcji (produkcję potencjalną) wyznaczają: -możliwości wytwórcze gospodarki, -nagromadzone zapasy oraz -możliwości importowe. W praktyce jednak oferowane na rynku (faktyczne - AS) ilości towarów nie są równe potencjalnej produkcji w kraju.

22 Produkcja potencjalna Produkcja potencjalna = produkcja faktyczna 1. w rzeczywistości nie wszystkie czynniki wytwórcze znajdują zastosowanie, a zatem możliwości produkcyjne nie są w pełni wykorzystywane, 2. część krajowej produkcji zostaje wyeksportowana lub zużyta na wewnętrzne potrzeby, nie trafiając w ogóle na rynek (np. produkcja na własne potrzeby gospodarstw rolnych, straty i ubytki itd.). Z drugiej strony krajowa podaż dóbr i usług uzupełniana jest przez towary importowane z zagranicy. faktyczną wielkość produkcji oferowana na rynku, wyznacza stopień wykorzystania możliwości produkcyjnych kraju

23 Produkcja potencjalna KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH - PPF Production Possibility Frontier jest krzywą, która pokazuje alternatywne kombinacje dwóch dóbr (x, y), które kraj może wyprodukować wykorzystując w pełni wszystkie swoje zasoby i używając najlepszej dostępnej z danym momencie technologii. Wtedy gospodarka będzie znajdowała się na linii PPF (punkt B). Jeśli jest położona poniżej wtedy znajduje się w punkcie suboptymalnym (punkt A), tzn. nie wykorzystuje w pełni co najmniej jednego rodzaju zasobu. Jeśli zaś jest położona powyżej (punkt C) to oznacz, że jest to punkt poza możliwościami produkcji tej gospodarki. Ujemne nachylenie krzywych możliwości produkcyjnych pokazuje, że jeśli chce kraj wytworzyć więcej dobra x (przesunięcie z x0 do x1) musi zrezygnować z części produkcji dobra y (przesunięcie z y0 do y1).

24 Produkcja potencjalna X X1 X0 Y1 Y0Y

25 Produkcja potencjalna Prawo Okuna Arthur Okun oszacował tą wielkość nieczynnych zasobów dla społeczeństwa. Prawo Okuna, mówi że dla każdego procentu wzrostu rzeczywistej stopy bezrobocia powyżej naturalnej stopy bezrobocia, luka GNP powiększa się o 2.5%. Przy naturalnej stopy bezrobocia produkcja osiąga wielkość potencjalną.

26 Reprodukcja

27 UJĘCIE SPOŁECZNE RE( z łac.)ZNÓW, NA NOWO, POWTÓRNIE UJĘCIE EKONOMICZNE UJĘCIE RZECZOWE UJĘCIE BIOLOGICZNE UJĘCIE PSYCHOLOGICZNE ODTWARZANIE PAMIĘCI REPRODUKCJA PRODUCTIO ( z łac.) TWORZYĆ, PRODUKOWAĆ,PRZEDŁUŻAĆ... ODTWARZANIE ZWIĄZKÓW I RELACJI ZACHODZĄCYCH MIĘDZY LUDZMI W PROCESIE ICH SPOŁECZNEGO DZIAŁANIA KOPIA ORGINAŁU KOPIOWANIE CZEGOŚ POWTARZANIE CZEGOŚ ODTWARZANIE... ROZMNAŻANIE LUDZI ROZMNAŻANIE ROŚLIN W CELACH UŻYTKOWYCH ROZMNAŻANIE ZWIERZĄT W CELACH UŻYTKOWYCH NIEUSTANNE ODTWARZANIE WSZYSTKICH WARUNKÓW I CZYNNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRODUKCJI W CELU JEJ STAŁEGO KONTYNUOWANIA

28 PROCES CIĄGŁEGO I NIEUSTANNIE POWTARZAJĄCEGO SIĘ ODNAWIANIA PRODUKCJI DÓBR MATERIALNYCH SIŁY ROBOCZEJ ORAZ STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH JEMU TOWARZYSZĄCYCH CIĄGŁE I NIEUSTANNE ODTWARZANIE WSZYSTKICH WARUNKÓW I CZYNNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRODUKCJI W CELU JEGO STAŁEGO KONTYNUOWANIA REPRODUKCJAGOSPODARCZA CIĄGŁE I NIEUSTANNE ODTWARZANIE... DÓBR MATERIALNYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH SIŁY ROBOCZEJ

29 DOBRA MATERIALNE PEŁNA ODNAWIALNOŚĆ WIĘKSZA NIŻ PEŁNA NIEPEŁNA ODNAWIALNOŚĆ SIŁA ROBOCZA STAŁA ILOŚĆ, NIEZMIENNA JAKOŚĆ WZROST ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY W STOPNIU POŻĄDANYM I WYSTARCZAJĄCYM OBNIŻENIE ILOŚCI I JAKOŚCI PONIŻEJ POZIOMU DOPUSZCZALNEGO STOSUNKI EKONOMICZNE UTRZYMUJĄ SIĘ NA STAŁYM POZIOMIE ULEGAJĄ POSZERZENIU I POGŁĘBIENIU ULEGAJĄ OGRANICZENIU, ZERWANIU I SPŁYCENIU PROSTAROZSZERZONAZAWĘŻONA RODZAJE REPRODUKCJI REPRODUKCJA GOSPODARCZA CHARAKTER REPRODUKCJI SKALA AKUMULACJI ROZMIARY PRODUKCJI STAN GOSPODARKI NIE WYSTĘPUJEDODATNIA UJEMNA (DEAKUMULACJA) ZWIĘKSZAJĄ SIĘ W KOLEJNYCH OKRESACH ZMNIEJSZAJĄ SIĘ W KOLEJNYCH OKRESACH STAGNACJA NIE ROZWIJA SIĘ ROZWÓJ DYNAMICZNY WZROST, ZMIANA STRUKTURY KRYZYS, REGRES NIE ZMIENIAJĄ SIĘ, UTRZYMUJĄ SIĘ NA DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE

30 REPRODUKCJA DÓBR MATERIALNYCH CIĄGŁE ODTWARZANIE I PRZEKSZTAŁCANIE W PROCESIE PRODUKCJI CZĘŚCI PRODUKTÓW PRACY LUDZKIEJ W I NA POZIOMIE WYŻSZM LUB RÓWNYM WIELKOŚCI ZUŻYTEJ W TOKU POPRZEDNIO REALIZOWANEJ PRODUKCJI ŚRODKÓW PRODUKCJI ŚRODKÓW KONSUMPCJI (DÓBR KONSUMPCYJNYCH) BEZPOŚREDNIEJ KONSUMPCJI POŚREDNIEJ KONSUMPCJI REPRODUKCJA SIŁY ROBOCZEJ ZASOBÓW MATERIAŁOWYCH ŚRODKÓW PRACYPRZEDMIOTÓW PRACY AKUMULACJA ŚRODKI PRODUKCJIŚRODKI KONSUMPCJI NARZĘDZIA MASZYNY URZĄDZENIA SUROWCE PÓŁFABRYKATY NARZĘDZIA ŻYWNOŚC ODZIEŻ... DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKU INFRASTRUKTURA TECHNICZNO- EKONOMICZNA, SOCJALNO-BYTOWA I KULTURALNO- OŚWIATOWA

31 REPRODUKCJA S I Ł Y R O B O C Z E J CIĄGŁE ODTWARZANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY, LUDZKIEJ SIŁY ROBOCZEJ I UCZESTNICTWA JEJ W PROCESACH PRODUKCJI ODTWARZANIE DEMOGRAFICZNE (BIOLOGICZNO- FIZJOLOGICZNE) W OPARCIU O BEZPOŚREDNIĄ KONSUMPCJĘ KONSUMPCJĘPOŚREDNIĄKONSUMPCJĘ REPRODUKCJA DÓBR MATERIALNYCH ŻYWNOŚĆ ODZIEŻ... DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKU INFRASTRUKTURA TECHNICZNO- EKONOMICZNA, SOCJALNO -BYTOWA I KULTURALNO -OŚWIATOWA

32 AKUMULACJA PROCES GROMADZENIA ŚRODKÓW RZECZOWYCH I FINANSOWYCH Z CZĘŚCI WYTWORZONEGO PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO - NIE PRZEZNACZONEGO NA SPOŻYCIE LECZ NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU MAJĄTKU NARODOWEGO PRZEZNACZENIE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO PRZYROST ŚRODKÓW OBROTOWYCH INWESTYCJA NIEPRODUKCYJNA INWESTYCJA PRODUKCYJNA STRUKTURA

33 Warunek równowagi makroekonomicznej AS = AD + I niepl = AD + zap niepl 1. AS > AD zap niepl > 0 Przy każdej cenie P1 wyższej niż P* ilość dóbr i usług dostępnych będzie przewyższać wielość popytu zgłaszanego. 2. AS < AD zap niepl < 0 Przy cenie P2 poniżej P* wielość popytu na dobro i usługi przewyższy wielkość podaży. Na rynku występuje niedobór dóbr i usług. 3. AS = AD zap niepl = 0

34 Warunek równowagi makroekonomicznej P – poziom cen w kraju ADAS P1 P* P2 Y* Y – dochód narodowy AD1 AS2 AD2 AS1

35 Przykłady Polityka ekonomiczna, która ma na celu wpłynąć na AD za pewnie wpłynie i na AS. Przykład: wzrost G może spowodować ekspansje – podniesienie poziomu produkcji Y krajowej i przypuszczalnie wzrost cen. Podobne skutki może wywołać redukcja podatków. P P2 P1 Y1 Y2Y AD1 AD2 AS

36 Przykłady Przy obniżce stóp podatkowych, która zwiększy skłonność ludzi do pracy i produkcji może nastąpić również przesunięcie AS. AS1AS2AD P P1 P2 Y1Y2Y

37 Przykłady STAGFLACJA Pogorszenie t of t, AS w lewo, Y spada, P rosną (tj. inflacja i stagflacja) Wtedy rząd musi wprowadzić aktywną politykę fiskalną lub pieniężną by uzyskać przesunięcie AD w prawo co niestety daje wzrost cen P ale co istotniejsze powoduje wzrost Y (produkcji) 1 2 AS1AS0 AD0AD1 Y2Y3 Y1Y P P3 P2 P1

38 Przykłady dewaluacja - spadek wartości pieniądza krajowego na skutek wzrostu kursu walutowego gdy spodziewamy się dewaluacji a ona nie występuje płace nominalne w rosną, prowadzi to do AS w lewo, i uzyskujemy wzrost P i spadek Y ponadto oczekiwania dewaluacyjne powodują wzrost R nominalnej, a w konsekwencji spadek inwestycji co powoduje, iż AD przesuwa się lewo Przykłady 1 2 AS1AS0 AD1AD0 Y3Y2 Y1Y P P2 P1 P3

39 Przykłady Jeśli gospodarka znajduje się w stanie pełnego zatrudnienia, nie można uzyskać dodatkowej produkcji w celu skompensowania wzrostu M i V. W efekcie krzywa zagregowanej podaży przybierze postać linii pionowej. Wtedy zwiększenie zasobów pieniądza, ludzie będą mieli więcej pieniędzy niż chcą utrzymywać w postaci płynnej, spowoduje, że będą oni chcieli się pozbyć tego nadmiaru. Spowoduje to przesunie krzywą AD z 1 do 2. Wpłynie to na wzrost cen, a produkcja pozostanie bez zmian. AD1AD2 AS Y P P2 P1

40 Przykłady Gdy gospodarka nie znajduje się w stanie pełnego zatrudnienia, wtedy wielkość produkcji może wzrosnąć wraz ze wzrostem cen. Bowiem wówczas krzywa AS nachylona jest dodatnio. Przykłady AD1AD2 AS Y1 Y2Y P P2 P1

41 Model Keynesa

42 Narzędzia polityki fiskalnej: podatki, wydatki rządowe, transfery

43 Model Keynesa Zał. funkcje behawioralne Funkcje C, I, G, NX – funkcje behawioralne, bowiem opisują zachowanie poszczególnych klas podmiotów (sektorów gospodarki)

44 Model Keynesa Funkcja inwestycji w rzeczywistości inwestycje zależą od: spodziewanych kosztów, efektów inwestycyjnych tzn. od planowanej rentowności Całkowita wartość inwestycji w gospodarce wyniesie I = 100 + 200 + 100 = 400 (przy zał. że firma C podejmie decyzje pozytywną) Gdy stopa procentowa wzrośnie do 8% I = 300 Gdy stopa procentowa spadnie do 2% I = 700 tab. Decyzje inwestycyjne w gospodarce INWESTOR INFORMACJE ABCDE 1. minimalny nakład (w mld)100200100300 2. oczekiwana rentowność przed finansowaniem 12%10%5%2%1% 3. koszt funduszy inwestycyjnych (R)5% 4. ostateczna rentowność inwestycji (2-3)+ 7%+5%0%-3%-4% 5. decyzjatak ?nie

45 Model Keynesa I = e – d R gdzie: e – autonomiczne inwestycje, d – współczynnik wrażliwości inwestycji na zmianę stopy procentowej 0< d < 1, R – stopa procentowa Inwestycje zatem nie zależą bezpośrednio od wysokości NP. Zakładamy, w naszym modelu, że inwestycje są stałe, tj. I= I 0

46 Model Keynesa Funkcja wydatków rządowych wydatki rządowe zależą od wielu czynników: politycznych (opcja polityczna), społecznych i innych, których nie można łatwo kwantyfikować. Zakładamy zatem G = G 0

47 Model Keynesa Funkcja eksportu netto Funkcja eksportu netto: uproszczona NX = x – f Yrozwinięta NX = x – m - fY – nR X = x – nRZ = m +f Y Gdzie x to automatyczny eksport x > 0, zaś f to krańcowa skłonność do importu 0< f < 1, fY to wielkość importu (wyższy Y daje wyższy import) Krańcowa skłonność do importu (MPI - f) – pokazuje, jaką część każdego dodatkowego pieniądza dochodu narodowego podmioty krajowe chcą wydawać na dodatkowy import. Dla uproszczenia zakładamy NX = NX 0

48 Model Keynesa J.M. Keynes zajmował się krótkim okresem, w którym akceptowana jest rola popytu, a podaż jest dana (egzogeniczna) i występuje zał. stałości cen. C= f (Y) Jeśli dochód wzrośnie o Y to wywoła to wzrost konsumpcji o C. Założymy, iż pierwsza pochodna (tj. C/ Y) jest >0, druga pochodna jest =0. zatem funkcja jest liniowa.

49 Model Keynesa Funkcja konsumpcji – pokazuje poziom zamierzonej konsumpcji całkowitej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych C = a + bY a – wyraz wolny (opisywany również C 0 ) konsumpcja autonomiczna - zamierzona konsumpcja przy zerowym poziomie dochodu. (tj. konsumpcja autonomiczna nie zależy od dochodu) a > 0

50 Model Keynesa krańcowa / marginalna skłonność do konsumpcji (MPC- marginal propensity to consume ) jest pierwszą pochodną funkcji konsumpcji. graficznie, MPC jest to ( ) nachylenie krzywej konsumpcji = arc tg b = tg – 1. Skoro 0 < b < 1, to 0 0 < < 45 0. Interpretacja ekonomiczna brzmi: część każdego dodatkowego zł rozporządzalnego dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na wzrost konsumpcji. Według badań empirycznych w długim okresie czasu MPC zwykle kształtuje się w granicach 0.80 – 0.85. MPC = C/ Y

51 Model Keynesa FUNKCJA KONSUMPCJI C = a + MPC Y gdzie a > 0, 0 < b < 1 Średnia skłonność do konsumpcji (APC average propensity to consume ) to część całego dochodu przeznaczona na konsumpcje. APC = C/Y ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY APC I MPC APC = C /Y = ( a + b Y) / Y = (a / Y) + MPC ponieważ a > 0 i Y > 0, to (a/Y) > 0 więc APC > MPC

52 Model Keynesa Funkcja oszczędności Wyprowadzona z zależności: Y = C+SC= a + bYwięc S = - a + (1 – b)Y Krańcowa skłonność do oszczędności (MPS - marginal propensity to save ) Graficznie to kąt nachylenia funkcji oszczędności = arc tg (1 – b) Ekonomicznie – część dodatkowego dochodu przeznaczona na oszczędności. Według badań empirycznych w długim okresie czasu MPS zwykle kształtuje się w granicach 0.15– 0.20. MPS = S / Y 1- MPC = MPS MPC + MPS = 1

53 Model Keynesa Funkcja konsumpcji a podatki C = C (Yd) Yd – dochód do dyspozycji podatki mogą przybrać formę podatku kwotowego T = T0 i podatku proporcjonalnego T = tY gdzie t jest stopą opodatkowania (0< t < 1) zatem T = T0 + tY jeśli T = T0to C = a + b(Y – T0) zaś jeśli T = tYto C = a + b(Y – tY) = a + b (1 – t) Y

54 Model Keynesa możemy to uzupełnić o transfery B i wtedy C = a + MPC Yd gdzie Yd = Y + B MPC = b (1-t) krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu narodowego Ostatecznie C = a + b (1 – t) (Y – T0 + B)

55 Model Keynesa Zatem gospodarka według tego model jest w równowadze gdy: 1. AS = AD war. równowagi 2. AS Y podaż egzog. 3. AD C = I pl AD w zamkniętej gospodarce 4. C = a + bY f. konsumpcji 5. I = I 0 f. inwestycji 1. Y = C + I pl 4.5. Y = a + bY + I 0

56 Model Keynesa Z tego: 1 Y* = (a + I 0 ) 1- b 1/ (1- b) mnożnik keynesowski (wydatkowy) a, I 0 - wydatki autonomiczne (można je powiększyć o G 0 )

57 Model Keynesa Mnożnik (Mn) wielokrotność – informuje jak zmieni się produkcja przy zmianie w popycie globalnym np. wydatków inwestycyjnych (jest on większy od 1). Wyznacza on kres spadku produkcji. Im mnożnik mniejszy tym perspektywy ekonomiczne są gorsze. Przykład Gdyby prywatni inwestorzy zachcieli zwiększyć I 0 o I to produkt narodowy wzrósłby o I x [1/(1-b)] Np. I = 100 jednostek jeśli spowoduje Y o 300 jed. to mnożnik =3 Dany przyrost inwestycji wywoła wzrost Y o większą ilość. Ten zwielokrotniony efekt inwestycji wyrażający się w przyroście produktu nazywamy mnożnikiem. Zatemwzrost I wywołuje wzrost Y i wzrost zatrudnienia

58 Model Keynesa Gdy prywatni inwestorzy zamierzają zmniejszyć inwestycje, wtedy może włączyć się rząd. Niedobór inwestycji może zastąpić wydatkami budżetowymi. Mnożnik działa w tym przypadku jak przy inwestycjach G x [1/(1-b)] Posunięcia takie jak: podniesienie ogólnego poziomu wydatków, zmniejszenie podatków, obniżenie stóp procentowych, mają wpłynąć na popyt na inwestycje przez to i na produkcje. Według Keynesa, zwiększenie i obniżenie poziomu wydatków rządu czy też podatków wywiera wpływ (mnożnikowy) na poziom dochodu narodowego. Zwiększenie wydatków o G zmienia jednak w większym stopniu dochód narodowy niż gdy nastąpi zmniejszenie podatków T. Ponieważ mnożnik wyniesie T x [(- b)/(1-b)]

59 Model Keynesa zatem 1 >b 1 – b 1 – b Wzrost wydatków budżetowych i spadek podatków prowadzi do wzrostu deficytu budżetowego. Aby tego uniknąć należy zrównoważyć budżet wykorzystując mnożnik. Mnożnik równoważący budżet wynosi 1. 1 (- b) + = 1 1 – b

60 Krzyż keynesowski krótkookresowa równowaga gospodarcza wydatki dochody 45 0 E AD Nadwyżka produkcji (zwiększenie zap. nieplanowanych) Niedobór produkcji (zmniejszenie zap. nieplanowanych)

61 Krzyż keynesowski Linia 45 o nachyleniu 1 wykreślona jest w celu uzyskania klarownego obrazu występujących zależności. W każdym punkcie leżącym na linii wartość produkcji jest równa dochodowi narodowemu (oznacza iż w każdym punkcie dochód (oś pozioma) jest całkowicie realizowany (oś pionowa)). W punkcie E konsumenci wydają swoje zasoby i nic nie oszczędzają.

62 Przykłady Efekt wypychania wprowadzenie t stopy podatkowej wpływa na nachylenie AD, zatem wzrost G może być skompensowany in minus nachyleniem AD - na położenie AD wpływa C, I, G, NX - na nachylenie AD wpływa t, MPC Popyt inwestycyjny (był on dotychczas autonomiczny) teraz uzależniamy go od stopy procentowej. Stopa procentowa dwoma kanałami oddziałuje na AD – przez konsumpcje C i inwestycje I

63 Przykłady cd. Efekt wypychania G[AD0 AD1]Y M D R I AD Wypieranie polega na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie rozmiarów popytu globalnego i w konsekwencji wzrost stopy procentowej Ten mechanizm również połączył rynek dóbr z rynkiem pieniądza

64 Przykłady Mechanizm transmisji (współzależność podaży pieniądza i popytu globalnego oraz stopy procentowej) M S R I AD Mechanizm ten łączy rynek dóbr i usług z rynkiem pieniądza.

65 Nowoczesne teorie funkcji konsumpcji Keynes głosił, że funkcja konsumpcji opiera się na hipotezie absolutnego dochodu. Alternatywne poglądy: Duessenbery - funkcja konsumpcji opiera się na hipotezie względnego dochodu, tj. z poprzednich okresów i podobnej grupy społecznej – sąsiadów. Ando, Modigliani, Brimery - funkcja konsumpcji opiera się na hipotezie cyklu życia, tj. wygładzamy C w okresie całego cyklu swojego życia. Fridman - funkcja konsumpcji opiera się na hipotezie permanentnego dochodu tj. C zależy od spodziewanego dochodu z całego życia, bez przelotnych spadków i zniżek np. wygranej na loterii.

66 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Globalny (agregatowy) rynek. Cel zajęć Przedstawienie współzależności makroekonomicznych na globalnym rynku Rozwinięcie zagadnienia związanego z zagregowanym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google