Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NewConnect – rynek akcji GPW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NewConnect – rynek akcji GPW"— Zapis prezentacji:

1 NewConnect – rynek akcji GPW
Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warszawa, 3 marca 2008 r.

2 GPW RYNKI GPW GPW Główny Rynek (rynek regulowany) Rynek nieregulowany
28 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

3 Cele GPW wobec NewConnect
stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek innowacyjnych wzrost nakładów na działalność w obszarze Badań i Rozwoju (B+R); wdrażanie efektów badań w projektach biznesowych pełnienie funkcji inkubator przedsiębiorczości dla nowopowstałych firm rozwój zaplecza analitycznego, w tym m.in. wspierającego opracowywanie raportów branżowych i wycenę małych spółek wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami biznesowymi (m.in. Firmami Partnerskimi) w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce rozbudowa infrastruktury finansowej Polski jako elementu tworzonego regionalnego Centrum Finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – wzmocnienie pozycji GPW w regionie 2 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

4 Podstawowe założenia NewConnect
Emitenci: małe spółki, we wczesnym etapie rozwoju, o przewidywanej kapitalizacji ok. 20 mln zł i wartości oferty od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu mln zł spółki działające na innowacyjnym (często niszowym) i mało konkurencyjnym rynku, prowadzące działalność badawczo-rozwojową, o wysokim potencjale rozwoju, krótkiej historii działalności oczekiwany przyspieszony rozwój firmy dzięki zasileniu kapitałowemu z NewConnect, a także efektowi marketingowemu status spółki publicznej (spółka, w której co najmniej jedna akcja została zdematerializowana) Inwestorzy: VC/PE wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management osoby prywatne posiadające znaczące kapitały inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko w zamian za wysokie stopy zwrotu Forma prawna platformy obrotu: spółki dopuszczone do obrotu notowane są w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym) 3 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

5 NewConnect Wprowadzenie do obrotu
umowa z Autoryzowanym Doradcą oraz Animatorem Rynku lub Market Makerem publiczny dokument informacyjny (prospekt lub memorandum informacyjne, zatwierdzany przez KNF) albo: dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany przez GPW wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 4 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

6 OFERTA PUBLICZNA OFERTA PRYWATNA DOKUMENT INFORMACYJNY
PROSPEKT EMISYJNY MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT INFORMACYJNY Ustawa o ofercie publicznej Rozporządzenie Komisji WE 809/2004 Rozporządzenie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 5 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

7 Wartość ofert (w mln PLN)

8 Autoryzowany Doradca Definicja
firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym (m.in.: doradztwo finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW – Autoryzowanym Doradcą dla danego emitenta nie może być podmiot dominujący wobec emitenta albo od niego zależny 7 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

9 Autoryzowany Doradca Podstawowe zadania
odpowiedzialny za wybór spółki o odpowiedniej jakości zwiększa szansę uzyskania przez spółkę korzystnej wyceny monitoruje postęp prac nad dokumentem informacyjnym dla spółki i dokonuje jego zatwierdzenia dokonuje formalności przed KDPW i GPW związanych z debiutem przez okres co najmniej 1 roku od dnia pierwszego notowania: współdziała z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych prowadzi doradztwo na rzecz emitenta w zakresie dotyczącym funkcjonowania emitenta na NewConnect sprzyja zwiększeniu sprawności zarządzania spółką i poprawie skuteczności wykorzystania środków z emisji koszty działania Autoryzowanego Doradcy ponosi spółka; refundacja wydatków z unijnych funduszy pomocowych przewidzianych dla MSP 8 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

10 Animator Rynku lub Market Maker
członek GPW lub inny podmiot będący firmą inwestycyjną dopuszczony do działania w ASO wpisany na listę Animatorów Rynku bądź Market Makerów prowadzoną przez GPW – na rynku notowań kierowanym zleceniami – Animator Rynku (na mocy umowy z GPW, przez okres 2 lat, wspomaga płynność obrotu instrumentami finansowymi emitenta) na rynku notowań kierowanym cenami – Market Maker (na mocy umowy z GPW składa oferty kupna/sprzedaży); składanie zleceń w odpowiedzi na oferty Market Makera 11 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

11 Dokument informacyjny
sporządzany w drodze oferty prywatnej (język polski lub angielski) powinien zawierać informacje prawdziwe, kompletne i rzetelne, przedstawione w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację emitenta zmniejszone wymagania regulacyjne w stosunku do rynku regulowanego – zliberalizowane zapisy w stosunku do memorandum dla akcji przy ofertach do 2,5 mln EUR zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany przez GPW udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej operatora NewConnect – niższe koszty przygotowania emisji akcji spółek; oszczędność czasu i kosztów wprowadzenie do obrotu w ASO w ciągu 5 dni roboczych 14 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

12 Obowiązki informacyjne emitentów
zliberalizowane wymogi w stosunku do rynku regulowanego raporty bieżące (informacje o zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą emitenta lub na cenę instrumentów finansowych, według uznania emitenta) raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane) brak raportów kwartalnych półroczne (bez audytu, wybrane dane finansowe według uznania emitenta) roczne (z audytem) standardy rachunkowości uznawane w skali międzynarodowej lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta rygorystyczne przestrzeganie zasad kodeksu dobrych praktyk, ale uwzględniających specyfikę notowanych podmiotów (zalecenia GPW będą szły w kierunku umacniania więzi informacyjnej z rynkiem) 15 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

13 Zasady obrotu na NewConnect
platforma obrotu istniejąca technologia (WARSET) notowania od poniedziałku do piątku systemy notowań rynek kierowany zleceniami – z udziałem Animatora Rynku notowania ciągłe lub jednolite rynek kierowany cenami – z udziałem Market Makera notowania ciągłe rozpoczęcie notowań instrumentów finansowych następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego notowania (na podstawie wniosku Organizator ASO wyznacza dzień pierwszego notowania, a także rynek i system notowań) instrumenty finansowe: zdematerializowane akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, inne udziałowe papiery wartościowe kurs wyznaczany z dokładnością do 1 grosza/centa 17 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

14 Komitet Doradczy Komitet Doradczy NewConnect to stałe ciało doradcze i opiniodawcze wobec Zarządu Giełdy w sprawach związanych z wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect. Komitet składa się z 3 do 10 członków, powoływanych przez Zarząd Giełdy Rolą Komitetu jest wyrażanie opinii w zakresie wszelkich istotnych problemów dotyczących rozwoju rynku NewConnect i ewolucji zasad jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwa obrotu, na tle specyfiki tego rynku w stosunku do innych rynków GPW Komitet Doradczy NewConnect nie ma kompetencji w zakresie procedury dotyczącej spółek ubiegających się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect Skład Komitetu: p. Tomasz Czechowicz p. Alojzy Nowak p. Krzysztof Opolski p. Adam Ruciński p. Paweł Wojciechowski 8 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

15

16

17 Wejście na NewConnect - argumenty pro
promocja i efekt marketingowy prestiż spółki giełdowej większa wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych (wyższy rating – mniejszy koszt kredytu) większa wiarygodność przy zdobywaniu nowych kontraktów i kontrahentów rynkowa wycena akcji możliwość przeprowadzenia programu motywacyjnego - emisja akcji pracowniczych możliwość oferowania akcji na terenie całej UE na podstawie prospektu zatwierdzonego w Polsce

18 NewConnect – podstawowe wskaźniki
W 6 miesięcy od uruchomienia rynku zadebiutowało na nim 36 spółek, pozyskały w sumie ponad 200 mln zł działa grupa 110 Autoryzowanych Doradców i 23 członków rynku Obroty przekroczyły poziom 580 mln zł, a inwestorzy zawarli ponad 121 tys. transakcji. Kapitalizacja NewConnect to ponad 1,2 mld zł Od 17 grudnia sesja na rynku NewConnect została wydłużona, a jej harmonogram jest taki, jak na Głównym Rynku GPW

19 Społeczność NewConnect

20 NewConnect All the People
Aktywna promocja Rynku NewConnect poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi promocji jakim są popularne obecnie portale społecznościowe Portal społecznościowy utworzony pod patronatem GPW przez firmę WEB2 Adres strony: Serwis administrowany przez firmę WEB2 Zasady dostępu do strony: - dostęp do serwisu „otwarty” (bez konieczności rejestracji i logowania) - logowanie i rejestracja możliwe, ale opcjonalne (niezbędne przy chęci wypowiadania się na forum)

21 Główne elementy portalu NewConnect All the People
Forum dyskusyjne, w tym stałe wątki: Najczęściej zadawane pytania na temat NewConnect Pytania do Autoryzowanych Doradców Pytania do Domów Maklerskich Pytania do przedstawicieli GPW Case studies - wątek współtworzony przez doradców wprowadzających spółki na NC Kalendarium wydarzeń NewConnect (np. szkolenia, konferencje, spotkania) Relacje wideo (transmisje przy współudziale WSE INFO ENGINE SA) Dedykowany kanał RSS - Aplikacja "Paseczek Finansowy" - czytnik RSS Newsletter – zautomatyzowany, cotygodniowy, wysyłany em do członków Grupy NewConnect All the People Ciekawe konkursy z nagrodami – organizowane cyklicznie

22

23


Pobierz ppt "NewConnect – rynek akcji GPW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google