Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Konferencja prasowa 4 stycznia 2007 r.

2 Założenia dotyczące Nowego Rynku GPW (NR)
Łukasz Jagiełło Dyrektor Działu Planowania i Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA Warszawa, 4 stycznia 2007 r.

3 Cele GPW wobec NR (1/2) stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu (alternatywa dla kredytu bankowego) stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek nowych technologii wzrost nakładów na działalność w obszarze Badań i Rozwoju (B+R) wdrażanie efektów badań w projektach biznesowych kreowanie warunków dla młodego pokolenia do samorealizacji – nowe miejsca pracy, zahamowanie emigracji zarobkowej

4 Cele GPW wobec NR (2/2) rozbudowa infrastruktury finansowej Polski jako elementu tworzonego regionalnego Centrum Finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – wzmocnienie pozycji GPW w regionie wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami biznesowymi w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce rozwój segmentu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych akceptujących wyższe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe zyski z inwestycji rozwój zaplecza analitycznego, w tym m.in. wspierającego opracowywanie raportów branżowych i wycenę małych spółek

5 Podstawowe założenia Nowego Rynku (1/2)
Emitenci: małe spółki o kapitalizacji do około 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln zł Inwestorzy: VC/PE wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management, fundusze ubezpieczeniowe osoby prywatne posiadające znaczące kapitały inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko

6 Podstawowe założenia Nowego Rynku (2/2)
Uczestnicy rynku: firmy inwestycyjne inwestorzy kwalifikowani instytucje kredytowe Forma prawna: spółki dopuszczone do obrotu będą notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym)

7 Nowy Rynek Wprowadzenie do obrotu
umowa z Autoryzowanym Doradcą oraz Brokerem dokument informacyjny prospekt lub memorandum informacyjne zatwierdzany przez KNF lub dokument dopuszczeniowy zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę lub współzatwierdzany przez GPW wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na Nowym Rynku

8 Autoryzowany Doradca NR (1/2)
firma inwestycyjna, doradcza lub inny podmiot wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW odpowiedzialny za wybór spółki o odpowiedniej jakości zatwierdza dokument dopuszczeniowy na etapie oferty: koordynuje i nadzoruje prace audytorów, doradców prawnych, Brokera i firmy PR/IR monitoruje postęp prac nad dokumentem dopuszczeniowym dla spółki dokonuje oceny warunków uplasowania emisji akcji spółki na rynku

9 Autoryzowany Doradca NR (2/2)
na etapie obrotu wtórnego – przez okres co najmniej 1 roku: nadzoruje proces wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych prowadzi doradztwo finansowe na rzecz emitenta w zakresie funkcjonowania rynku giełdowego sprzyja zwiększeniu sprawności zarządzania spółką i poprawie skuteczności wykorzystania środków z emisji jest gwarantem minimalizacji ryzyka dla inwestora oraz uzyskania przez spółkę wyższego zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz lepszej wyceny koszty działania Autoryzowanego Doradcy ponosi spółka

10 Broker NR (1/2) firma inwestycyjna dopuszczona do działania na NR wpisana na listę Autoryzowanych Animatorów Nowego Rynku prowadzoną przez GPW na etapie oferty: określa czas wejścia spółki na NR (w porozumieniu z Autoryzowanym Doradcą) buduje rynek inwestorów dla spółki przygotowuje raport o spółce dla swoich inwestorów sporządza księgę popytu (book building) pozyskuje kapitał dla spółki od klientów instytucjonalnych (private placement) lub w wyniku przeprowadzenia oferty publicznej

11 Broker NR (2/2) na etapie obrotu wtórnego – przez okres co najmniej 2 lat: działa jako punkt kontaktu pomiędzy inwestorami a spółką publikuje raporty na temat rozwoju branży, w której działa spółka dostarcza spółce informacje na temat oczekiwań inwestorów oraz działań konkurentów pełni rolę animatora rynku dla akcji danego emitenta koszty działania Brokera ponosi spółka

12 Autoryzowany Doradca i Broker NR
Autoryzowany Doradca i Broker mogą występować jako: podmioty niezależne ten sam podmiot Emitent może być zwolniony z obowiązku utrzymywania Autoryzowanego Doradcy przed upływem 1 roku, w przypadku jeśli przemawia za tym: co najmniej 2-letnie doświadczenie w działalności na rynku regulowanym lub na NR oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu NR, szczególnie w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych dotychczasowa historia biznesowa (zaudytowane sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe) istotny udział w akcjonariacie inwestorów kwalifikowanych (co najmniej 25%)

13 Emitent może być zwolniony z obowiązku
utrzymywania Brokera przed upływem 2 lat, w przypadku jeśli przemawia za tym dotychczasowy poziom obrotów instrumentami finansowymi na Nowym Rynku

14 Dokument dopuszczeniowy
niższe koszty przygotowania emisji akcji spółek zmniejszone wymagania regulacyjne w stosunku do rynku regulowanego (podobnie jak na AIM) – informacje zawarte w załącznikach I, III Rozporządzenia KE 809/2004 zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę NR lub współzatwierdzany przez GPW udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej operatora NR wprowadzenie do obrotu na NR w ciągu 5 dni roboczych

15 Obowiązki informacyjne
zliberalizowane wymogi w stosunku do rynku regulowanego raporty bieżące raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane) brak raportów kwartalnych półroczne (bez audytu) roczne (z audytem) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta obowiązujący język polski lub angielski rygorystyczne przestrzeganie zasad corporate governance, ale uwzględniające specyfikę notowanych podmiotów

16 Zasady obrotu na Nowym Rynku
platforma obrotu istniejąca technologia (WARSET) notowania od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–14:00 systemy notowań kierowany zleceniami kierowany cenami – z udziałem market makera instrumenty finansowe: zdematerializowane akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, inne udziałowe instrumenty kurs wyznaczany z dokładnością do 1 grosza/1 centa

17 Wymierne atuty NR dla MSP (1/2)
możliwość pozyskania środków na finansowanie innowacji, potrzeb technologicznych, nowych produktów możliwość finansowania prac badawczych na potrzeby prowadzonej działalności zwiększenie możliwości prowadzenia biznesu na rynku polskim i zagranicznym dostęp do nowych partnerów większe środki własne firmy to lepsza jej pozycja wobec banków

18 Wymierne atuty NR dla MSP (2/2)
zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników w misję i rozwój firmy uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez zastosowanie darmowego marketingu (promocja w mediach, informacje przekazywane przez interesariuszy) wzmocnienie reputacji firmy w oczach partnerów, klientów a także wzrost ich zaufania

19 Oczekiwania wobec Nowego Rynku
w krótkiej perspektywie wielkość kapitału pozyskanego przez spółki wzrost zatrudnienia w spółkach wyższa średnia stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółek w stosunku do rynku regulowanego w długiej perspektywie wzrost płynności spółek na NR lub przechodzenie spółek na rynek regulowany wzrost liczby spółek rozwój segmentu inwestorów nastawionych na wyższe ryzyko i wyższą stopę zwrotu z inwestycji rozwój zaplecza analitycznego dla MSP wykreowanie wizerunku NR jako rynku elitarnego dla małych spółek o wysokich perspektywach wzrostu mogących stosunkowo tanio pozyskać kapitał na rozwój w perspektywicznych dziedzinach

20 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dziękuję za uwagę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4, Warszawa tel.: (22) fax: (22)


Pobierz ppt "Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google