Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łukasz Feldman i Piotr Wiśniewski Wrocławski Dom Maklerski Spółka publiczna Rynek regulowany vs. Alternatywny System Obrotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łukasz Feldman i Piotr Wiśniewski Wrocławski Dom Maklerski Spółka publiczna Rynek regulowany vs. Alternatywny System Obrotu."— Zapis prezentacji:

1 Łukasz Feldman i Piotr Wiśniewski Wrocławski Dom Maklerski Spółka publiczna Rynek regulowany vs. Alternatywny System Obrotu

2 Plan Prezentacji Podstawy prawne Obrót zorganizowany Droga spółki na parkiet Prospekt Emisyjny Dokument Informacyjny Oferta publiczna Oferta prywatna Obowiązki informacyjne

3 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rekomendacje CESR w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie Regulamin GPW, Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego Regulamin ASO Regulamin KDPW Kodeks spółek handlowych i inne Podstawy prawne

4 Ofertą publiczną – udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych (art. 3 ustawy o ofercie) Oferta niepubliczna – udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najwyżej 99 osobom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych (a contrario) Obrót zorganizowany – obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu Definicje

5 Alternatywny System Obrotu – organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami tego systemu; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany na podstawie umowy z emitentem papierów wartościowych, na warunkach określonych w tej umowie, o ile emitentem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rynek regulowany – działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. Definicje

6 Obrót zorganizowany Rynek regulowany Rynek giełdowy (GPW) Rynek pozagiełdowy (CeTO) Rynek towarowy (WGT) Alternatywny System Obrotu NewConnect

7 Droga spółki na parkiet Cel (np. akwizycja, nowa inwestycja, prestiż, wiarygodność etc.) Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i prawnej Spółki Możliwość realizacji celu przez Spółkę Bieżącą sytuację na rynku kapitałowym Konsultacja z profesjonalnym Doradcą Finansowym / Autoryzowanym Doradcą (np. WDM) Podjęcie decyzji Wybór podmiotów do realizacji projektu (Doradca Prawny, Biegły Rewident, Firma inwestycyjna) Czas: ok. 1 miesiąc 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

8 Droga spółki na parkiet Przygotowanie planu przekształcenia Przygotowanie statutu spółki akcyjnej Podjęcie stosownych uchwał przez właścicieli Rejestracja przekształcenia przez Sąd Rejonowy Czas: ok. 2-3 miesiące 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

9 Droga spółki na parkiet Przygotowanie projektów uchwał Weryfikacja uwzględniająca potrzeby spółki (w szczególności kapitałowe) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwał Czas: ok. 1 miesiąc 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

10 Droga spółki na parkiet Przekazanie przez Spółkę niezbędnych informacji dla Doradców Przeprowadzenie due dilligence finansowego oraz prawnego Współpraca z doradcami nad treścią prospektu / dokumentu Konsultacje ze Spółką Weryfikacja zgodności prospektu / dokumentu z sytuacją faktyczną (aktualizacje) Czas: 3-6 (m) dokument; 6-18 (m) prospekt 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

11 Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia Prospektu Emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości (art. 7 ustawy o ofercie). Prospekt emisyjny sporządza się w formie: jednolitego dokumentu, albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący. Szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, sposób jego sporządzania oraz warunki zamieszczenia w prospekcie emisyjnym dodatkowych informacji określa rozporządzenie 809/2004. Publikacja prospektu może przyjąć różne formy. Katalog zamknięty stanowią zapisy art. 47 ustawy o ofercie. Prospekt Emisyjny

12 1.OSOBY ODPOWIEDZIALNE 2.BIEGLI REWIDENCI 3.WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 4.CZYNNIKI RYZYKA 5.INFORMACJE O EMITENCIE 6.ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 7.STRUKTURA ORGANIZACYJNA 8.ŚRODKI TRWAŁE 9.PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 10.ZASOBY KAPITAŁOWE 11.BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 12.INFORMACJE O TENDENCJACH 13.PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 14.ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 15.WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA 16.PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO 17.PRACOWNICY 18.ZNACZNI AKCJONARIUSZE 19.TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 20.INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 21.INFORMACJE DODATKOWE 22.ISTOTNE UMOWY 23.INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU 24.DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 25.INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Prospekt Emisyjny Minimalny zakres informacji w odniesieniu do dokumentu rejestracyjnego dla akcji (schemat)

13 1.OSOBY ODPOWIEDZIALNE 2.CZYNNIKI RYZYKA 3.PODSTAWOWE INFORMACJE 4.INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH/DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 5.INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 6.DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 7.INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ 8.KOSZTY EMISJI/OFERTY 9.ROZWODNIENIE 10.INFORMACJE DODATKOWE Prospekt Emisyjny Minimalny zakres informacji w odniesieniu do dokumentu ofertowego (schemat)

14 Dokument Informacyjny – rozumie się przez to dokument informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu ASO (§ 2 ust. 1 pkt. 13) Dokument informacyjny : podstawowy, uproszczony Dokument informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie i innych wskazanych w Załączniku osobach, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych dokumentem instrumentach finansowych mających być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie, według stanu na dzień złożenia przez emitenta wniosku o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu Dokument Informacyjny

15 Dokument informacyjny składa się z następujących części: 1.WSTĘP 2.ROZDZIAŁY: a)CZYNNIKI RYZYKA, b)OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCI INFORMACYJNYM, c)DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU, d)DANE O EMITENCIE, e)SPRAWOZDANIA FINANSOWE, f)ZAŁĄCZNIKI. Dokument Informacyjny

16 Droga spółki na parkiet Przygotowanie dokumentacji Przekazanie wniosku do KNF Uwagi i prośby o wyjaśnienia ze strony KNF Zatwierdzenie prospektu Aneksowanie prospektu Czas : ok. 2 miesięcy 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

17 Droga spółki na parkiet NAJWAŻNIEJSZY ETAP Etap pozyskiwania kapitału Etap sprzedażowy Intensyfikacja działań IR/PR 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

18 Oferta publiczna sensu stricte obejmuje okres od dnia rozpoczęcia zapisów do dnia przydziału akcji W szerszym kontekście możemy dodać również działania PR/IR oraz działania sprzedażowe i okołosprzedażowe: Publikacja prospektu ROAD – SHOW - indywidualne spotkania z inwestorami Book building Ważnym elementem jest struktura oferty publicznej Subemisje usługowa – nabycie akcji na własny rachunek celem dalszej odsprzedaży inwestycja – domknięcie emisji Oferta publiczna

19 Oferta prywatna Promocja rynku NewConnect i Spółki Materiały reklamowe, prezentacja IPO Day Budowa księgi popytu Harmonogram oferty Wzór deklaracji nabycia akcji Memorandum Ofertowe Oferty objęcia akcji zawierające: Cenę emisyjną Liczbę oferowanych akcji Terminy oferty Złożenie przez inwestorów oświadczeń o objęciu akcji zamyka proces subskrypcji Oferta prywatna

20 Droga spółki na parkiet Przygotowanie dokumentacji Przekazanie wniosków Weryfikacja dokumentacji Warunkowa rejestracja Czas : ok. 2-3 tygodnie 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

21 Droga spółki na parkiet Przygotowanie dokumentacji Przekazanie wniosków Weryfikacja dokumentacji Uchwała o dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym Uchwała o wprowadzeniu do obrotu Czas : ok. 2-3 tygodnie 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

22 Droga spółki na parkiet Przygotowanie koncepcji debiutu Przygotowanie materiałów Debiut 1 Decyzja właścicieli o upublicznieniu Spółki 2 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną 3 Uchwała WZ o zamiarze dopuszczenia / wprowadzenia akcji do obrotu 4 Prace nad prospektem emisyjnym / dokument informacyjny 5 Zatwierdzenie prospektu przez organ nadzoru (oferta publiczna) 6 Oferta prywatna lub publiczna 7 Rejestracja akcji w KDPW 8 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu 9 Pierwsze notowanie

23 Elektroniczny System Przekazywania Informacji / Elektroniczna Baza Informacji Raporty bieżące Raporty okresowe Terminy przekazywania raportów Wymogi informacyjne wynikające z ustawy o ofercie Wymogi informacyjne wynikające z ustawy o obrocie Regulamin ASO Okresy zamknięte Przepisy karne Obowiązki informacyjne

24 Terminy przekazywania raportów Raporty bieżące – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 h Raport kwartalny – nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia kwartału (skonsolidowany w terminie 45 dni. Raport kwartalny – nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego (skonsolidowany 60 dni). Raport półroczny – niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oraz nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza (skonsolidowany raport półroczny w terminie czterech miesięcy). Raport roczny – niezwłocznie po wydaniu opinii nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia (skonsolidowany nie później niż dwa miesiące od przekazania raportu rocznego). Obowiązki informacyjne IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIII Raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Raport półroczny Skonsolidowany raport półroczny Raport roczny Skonsolidowany raport roczny

25 Dziękujemy za uwagę lukasz.feldman@wdmsa.pl piotr.wisniewski@wdmsa.pl ul. Kiełbaśnicza 28 50-109 Wrocław tel. (+48 71) 79 11 555 fax. (+48 71) 79 11 556 biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl PYTANIA???


Pobierz ppt "Łukasz Feldman i Piotr Wiśniewski Wrocławski Dom Maklerski Spółka publiczna Rynek regulowany vs. Alternatywny System Obrotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google