Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz refundacja kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz refundacja kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze."— Zapis prezentacji:

1 Zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz refundacja kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON Gdańsk, r.

2 Instrumenty wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

3 Prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne Prace interwencyjne to zatrudnienie poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu przez pracodawcę, na okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a starostą. Do prac interwencyjnych mogą zostać skierowane osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, które są jednocześnie:* osobami w szczególnie niekorzystnej sytuacji, tj.: bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy; lub nie posiadającymi wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub w wieku ponad 50 lat; lub dorosłymi mieszkającymi samotnie, mającymi na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; pracującymi w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe; lub osobami w bardzo niekorzystnej sytuacji tj. bezrobotnymi przez co najmniej miesiące. * dotyczy wnioskodawców będących beneficjentami pomocy publicznej

4 Prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne Kierując osoby niepełnosprawne - poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę o refundację: do 12 miesięcy z comiesięczną refundacją do wysokości podstawowego zasiłku dla bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (794,2 zł + składki), do 18 miesięcy z refundacją za co drugi miesiąc do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (1.600 zł + składki). Kierując osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu powyżej 50 roku życia - starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę o refundację: do 24 miesięcy z comiesięczną refundacją do wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (800 zł + składki), do 4 lat z refundacją za co drugi miesiąc do wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (800 zł + składki).

5 Prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne Pomoc w ramach prac interwencyjnych udzielona jest, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto: ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz b) liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. a), nie jest wymagane w przypadkach, gdy powodem zwolnienia zapełnianego w wyniku prac interwencyjnych etatu było: dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy; lub niepełnosprawność; lub przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego; lub dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy; lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.

6 Prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników: znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Maksymalna intensywność pomocy brutto udzielona pracodawcy nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, tj. kosztów: wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz 24 miesięcy w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji.

7 Prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne Pomoc pracodawcy w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określoną w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, w związku z powyższym nie może być udzielona pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej.

8 Prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne Zasady ww. rodzaju wsparcia szczegółowo regulują: art. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn zm.) art. 49, 51, 56 i 59 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr poz. 25)

9 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukującą pracy nie pozostającą w zatrudnieniu, zwrócić koszty wyposażenia stanowiska pracy w wysokości nie wyższej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia ( zł). Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą a Pracodawcą i stanowi pomoc de minimis.

10 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Refundacja kosztów obejmuje: udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, poniesione po podpisaniu umowy o refundację, kwotę nie podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi powyżej. (Pracodawca, który posiada zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług VAT rozlicza się z kwot netto, natomiast pracodawca nie będący płatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług z kwot brutto).

11 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Pracodawca składa wniosek do Starosty właściwego dla miejsca zarejestrowania osoby niepełnosprawnej (WN-W cz. I) Ocena formalna wniosku - w przypadku braków 14 dni na uzupełnienie wniosku Decyzja pozytywna / negatywna - w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Negocjacje warunków umowy - zakończenie negocjacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do negocjacji zakończone protokołem Podpisanie umowy - W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji

12 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Wyposażenie stanowiska pracy oraz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy) Przedstawienie Staroście kopii umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia - w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów Starosta występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku - w terminie 7 dni Wypłata refundacji poniesionych kosztów - w terminie 14 dni od otrzymania pozytywnej opinii PIP

13 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zasady ww. rodzaju wsparcia regulują: art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 62 poz. 317)

14 Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
Starosta ze środków PFRON może zwrócić Pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, koszty: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa powyżej, w wysokości nie wyższej niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia ( zł). Zwrot ww. kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

15 Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy; pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

16 Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozdziałem I, art. 42 i rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych i może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100% kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.

17 Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
Zasady ww. rodzaju wsparcia regulują: art. 26 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62 poz. 316)

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Gdańsk, r.

19 Definicja osoby niepełnosprawnej
Osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy – oznacza to osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (poszukujący pracy – oznacza to osoby, obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych; cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemców – członków rodzin cudzoziemców lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) Niepełnosprawność - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy

20 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.


Pobierz ppt "Zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz refundacja kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google