Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uprawnienia emerytalne nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uprawnienia emerytalne nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Uprawnienia emerytalne nauczycieli

2 Podstawa prawna. Nauczyciele mogą uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie: Art.88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz.1112 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8 poz.43 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem emerytalnym, Art.29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r. Nr 39 poz. 351 ze zm.) – zwanej dalej emerytalną, Art.184 ustawy emerytalnej.

3 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r.
Zgodnie z art.88 Karty Nauczyciela, jeżeli udokumentują: 30 – letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (nauczycielskiej) albo 25 – letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (nauczycielskiej) w szkolnictwie specjalnym

4 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Ustalanie okresu zatrudnienia. Przy ustalaniu okresu 30 – letniego (25 – letniego) zatrudnienia uwzględnia się: okresy składkowe okresy nieskładkowe Okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze 1/3 udowodnionych okresów składkowych (nie więcej!) Uzupełniająco mogą być uwzględnione okresy pracy w gospodarstwie rolnym

5 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Ustalanie okresu pracy w szczególnym charakterze Przy ustalaniu 20 - letniego okresu pracy nauczycielskiej w szkole nie uwzględnia się: urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, okresu stanu nieczynnego, okresów pobierania po 14 listopada 1991r. świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za okres choroby oraz zasiłków) służby wojskowej

6 spełni wymagane warunki
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Obowiązek rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciel urodzony przed 1 stycznia 1949r. będzie mógł przejść na emeryturę z art.88 KN również po 31 grudnia 2007r. jeżeli: spełni wymagane warunki oraz rozwiąże stosunek pracy na swój wniosek.

7 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Obowiązek rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciele spełniający warunki stażu mają prawo do emerytury również wtedy, gdy szkoła rozwiąże z nimi stosunek pracy z powodów wymienionych w art.20 ust.1 KN Warunek rozwiązania stosunku pracy do 31 grudnia 2007r. dotyczy nauczycieli urodzonych w latach 1949 – 1968.

8 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r.
Zgodnie z art.32 ustawy emerytalnej oraz §15 rozporządzenia emerytalnego Mężczyźni: 60 lat (wiek) 25 lat pracy ogółem, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej Kobiety: 55 lat (wiek) 20 lat stażu pracy ogółem, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej

9 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r.
Zgodnie z art.29 ustawy emerytalnej: Kobiety 55 lat (wiek) 30 letni okres zatrudnienia lub 20 letni okres zatrudnienia uznane za całkowicie niezdolne do pracy Mężczyźni 60 lat (wiek) 25 letni okres zatrudnienia uznani za całkowicie niezdolnych do pracy

10 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Pozostawanie w stosunku pracy. Warunkiem uzyskania wcześniejszej emerytury na podstawie tego przepisu jest pozostawanie w stosunku pracy ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę. Nie oznacza to pozostawania w stosunku pracy w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę. Oznacza to, że ostatnim ubezpieczeniem przed zgłoszeniem wniosku było ubezpieczenie pracownicze.

11 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Pozostawanie w stosunku pracy. Emerytura uzyskana na podstawie omówionych przepisów (art.88 KN, art.32 ustawy emerytalnej i §15 rozporządzenia emerytalnego oraz art.29 ustawy emerytalnej) jest i zawsze będzie emeryturą obliczaną według tzw. starych zasad bez względu na to, kiedy osoby urodzone przed 1 stycznia 1949r. zdecydują się na nią przejść.

12 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Zgodnie z art.88 Karty Nauczyciela, jeżeli: do 31 grudnia 2007r. udokumentują: 30 letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze 25 letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym nie przystąpili do OFE do 31 grudnia 2007r. rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy

13 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Bez rozwiązania na wniosek nauczyciela stosunku pracy w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2007r. przyznanie nauczycielowi emerytury bez względu na wiek nie będzie możliwe ZUS nie wyda decyzji przyznającej emeryturę aż do momentu rozwiązania stosunku pracy

14 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Zgodnie z art.46 ustawy emerytalnej oraz §15 rozporządzenia emerytalnego: Mężczyźni: 60 lat (wiek) 25 letni staż pracy, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej Kobiety: 55 lat (wiek) 20 letni staż pracy, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej Warunki te muszą być spełnione do 31 grudnia 2007r.

15 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Zgodnie z art.46 ustawy emerytalnej oraz §15 rozporządzenia emerytalnego. (ciąg dalszy) Ponadto: nieprzystąpienie do OFE rozwiązanie stosunku pracy nie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2007r.

16 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Zgodnie z art.29 w związku z art.46 ustawy emerytalnej Kobiety 55 lat (wiek) 30 letni okres zatrudnienia lub 20 letni okres zatrudnienia zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy

17 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
(ciąg dalszy) Spełnienie tych warunków musi nastąpić do 31 grudnia 2007r. Przepis ten może mieć zastosowanie do kobiet urodzonych w latach Warunkiem jest nieprzystąpienie do OFE.

18 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
(ciąg dalszy) Występując o emeryturę na podstawie tych przepisów nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury, ale zawiesi jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą

19 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Warunkiem uzyskania emerytury na podstawie tego przepisu jest pozostawanie w stosunku pracy ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę Nie oznacza to warunku bycia w stosunku pracy w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę, oznacza natomiast, że ostatnim ubezpieczeniem przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę było ubezpieczenie pracownicze

20 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Rozwiązanie stosunku pracy nie musi nastąpić do 31 grudnia 2007r. Emerytura uzyskana na podstawie któregoś z tych przepisów jest emeryturą obliczaną według tzw. starych zasad bez względu na to, kiedy osoba zainteresowana zdecyduje się na nią przejść.

21 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny
Zgodnie z art.184 ustawy emerytalnej wcześniejsza emerytura przysługuje kobietom po osiągnięciu 55 lat i mężczyznom po osiągnięciu 60 lat, jeżeli na dzień 1 stycznia 1999r. osiągnęli staż emerytalny ogółem wynoszący 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn – w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze

22 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny.
(ciąg dalszy) Warunkiem otrzymania tej emerytury jest nieprzystąpienie do OFE Aby ZUS przyznał emeryturę nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy Aby podjąć świadczenie emerytalne trzeba rozwiązać stosunek pracy

23 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny
Wcześniejsza emerytura uzyskana na podstawie art.184 ustawy emerytalnej będzie emeryturą obliczaną według tzw. nowych zasad czyli w oparciu o konto emerytalne, jakie ubezpieczony posiada w ZUS.

24 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny
Aby obliczyć emeryturę, kwoty zapisane na koncie (czyli składki emerytalne wpłacane do ZUS po dniu 31 grudnia 1998r.) oraz kapitał początkowy, uzupełniony poprzez dodanie do okresów składkowych okresu równego różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym wynoszącym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn a faktycznym wiekiem emerytalnym, zostaną podzielone przez średnie dalsze statystyczne trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.


Pobierz ppt "Uprawnienia emerytalne nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google