Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: IV Spotkanie informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: IV Spotkanie informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm IV Spotkanie informacyjne Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.4 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Schemat a Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

2 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA SKŁADEK ? Z finansowania składek na ubezpieczenie społeczne skorzystać mogą pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników, bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia ustala się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

3 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania do składek ? Wysokość oraz rodzaj składek, które mogą zostać sfinansowane, uzależniona jest od typu pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 25 pracowników wysokość sfinansowanych składek obejmie: w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

4 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania do składek ? część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne (finansuje Fundusz), część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy (finansuje budżet). Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

5 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania do składek ? W przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% wysokość sfinansowanych przez Fundusz składek obejmie w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych: Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

6 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania do składek ? zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - część wynagrodzenia odpowiadającą należnej od pracownika składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne, zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności - część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

7 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Sposób finansowania. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowi najprostszą formę uzyskania pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W celu jej uzyskania pracodawca zaznacza odpowiedni kod w deklaracji rozliczeniowej składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS DRA) oraz wpisuje kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa, a wykazane środki pozostają w zakładzie %u2013 pracodawca nie odprowadza ich do ZUS-u. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

8 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Sposób finansowania. Ulgi we wpłatach obowiązkowych na PFRON Obowiązkowi wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają pracodawcy, którzy %u2013 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, czyli na etaty %u2013 zatrudniają miesięcznie co najmniej 25 pracowników. [Art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.] Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

9 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Sposób finansowania. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, którzy osiągają określony w ustawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dla większości pracodawców podlegających obowiązkowi wpłat na PFRON wartość tego wskaźnika to 6%. [Art. 21 ust. 2-2d] Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

10 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Sposób finansowania. Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca może obniżyć, zatrudniając osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. [Art. 21 ust. 4 oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej %u2013 Dz. U. z 1998 r. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.] Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

11 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Sposób finansowania. Wpłaty na PFRON, o których mowa w art. 21 ustawy, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, spośród których osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym stanowią co najmniej 10%. Kwota miesięcznego obniżenia wpłaty na PFRON nie może przekroczyć 80% kwoty należnej Funduszowi, lecz nadwyżkę można uwzględniać w następnych wpłatach. [Art. 22] Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

12 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Inne korzyści: Pracodawca, który ponosi koszty przeszkolenia niepełnosprawnego pracownika, może otrzymać ich zwrot. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

13 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Inne korzyści: Pracodawca, który będzie zatrudniał przez co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną, może otrzymać refundację kosztów na przystosowanie dla niej stanowiska pracy. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

14 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Inne korzyści: Pracodawca może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w komunikowaniu się z otoczeniem oraz w czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania na danym stanowisku pracy. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

15 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Inne korzyści: Zwrot kosztów na szkolenie niepełnosprawnych pracowników. Pracujące osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 75%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, jeżeli po zakończeniu szkolenia będą zatrudniane, zgodnie z kierunkiem szkolenia, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

16 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: ogólne- nabycie kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u danego pracodawcy szczególne-specjalistyczne - dotyczą bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

17 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Pracodawca składa wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie lub miejskim ośrodku pomocy rodzinie. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

18 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej 1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów: Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

19 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: 1) poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, 1a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 1b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, 2) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1b. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

20 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

21 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

22 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że: Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

23 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: 1)zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b, poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy, 2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

24 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

25 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

26 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

27 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-8 oraz w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie prawidłowe dokonywanie zwrotu kosztów. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

28 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rodzaje szkoleń: Pracodawca zamierzający skorzystać z dofinansowania, musi złożyć wniosek do starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie


Pobierz ppt "Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: IV Spotkanie informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google