Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Spójności UE 2014 – 2020 Propozycje Komisji Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Spójności UE 2014 – 2020 Propozycje Komisji Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Polityka Spójności UE 2014 – 2020 Propozycje Komisji Europejskiej

2 Kalendarium wydarzeń marzec 2010 Przyjęcie Strategii Europa 2020 listopad 2010 5 Raport na temat sp ó jności gospodarczej, społecznej i terytorialnej + konsultacje publiczne czerwiec 2011 Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych październik 2011 Propozycje dotyczące Polityki Sp ó jności na lata 2014-2020

3 Kalendarium wydarzeń grudzień 2011 Komunikat Komisji Europejskiej: Wsp ó lne Ramy Strategiczne styczeń 2012 Konsultacje publiczne w sprawie Wsp ó lnych Ram Strategicznych 2012-2013 Porozumienie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych i przyjęcie nowego pakietu legislacyjnego 2014 Wejście w życie i przyjęcie program ó w

4 Ewolucja Polityki Spójności 2000-2006: Warunki ograniczone do przestrzegania przepisów UE 2007-2013: Określanie wydatków na Strategię Lizbońską (Earmarking) 2014-2020: Polityka inwestycyjna dostosowana do strategii Europa 2020 - koncentracja na rezultatach - koncentracja tematyczna - zachęty (incentives)i uwarunkowania (conditionalities)

5 Koncentracja na Strategii Europa 2020 Inwestycje w 11 Celów Tematycznych: 1) badania i rozwój oraz innowacyjność 2) technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 3) konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4) przechodzenie do gospodarki niskowęglowej 5) dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie nimi

6 Koncentracja na Strategii Europa 2020 Inwestycje w 11 Celów Tematycznych: 6) ochrona środowiska i efektywność (wykorzystania) zasobów 7) zrównoważony transport oraz eliminowanie wąskich gardeł w ramach podstawowej sieci infrastrukturalnej 8) zatrudnienie oraz wspieranie mobilności na rynku pracy 9) włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie ubóstwu 10) edukacja, kompetencje oraz ustawiczne kształcenie 11) podnoszenie zdolności instytucjonalnej oraz skuteczne administracje publiczne

7 Wzmocnienie efektywności i skuteczności: Wspólne ramy wykonawcze dla wszystkich programów czytelne i mierzalne kamienie milowe oraz cele Koncentracja na rezultatach wskaźniki, ocena i sprawozdawczość

8 Wzmocnienie efektywności i skuteczności: Warunki wstępne dla zapewnienia sukcesu w danym miejscu musi nastąpić zapewnienie warunków do realizacji skutecznych inwestycji

9 Wzmocnienie efektywności i skuteczności: Rezerwa na wykonanie 5% przyjętego budżetu Uwarunkowania makroekonomiczne zgodność z nowym ładem ekonomicznym – new economic governance (tzw. sześciopak)

10 Podejście do wsparcia regionów UE symulacja kwalifikowalności PKB / capita* 90% * indeks EU27=100 3 kategorie regionów Regiony mniej rozwinięte Regiony w fazie przejściowej Regiony bardziej rozwinięte

11 Jak budżet zostanie podzielony? Fundusz Spójności68,7 Regiony mniej rozwinięte162,6 Regiony w fazie przejściowej38,9 Regiony bardziej rozwinięte53,1 Europejska Współpraca Terytorialna11,7 Regiony odległe i słabiej zaludnione0,9 Razem336,0

12 Jak budżet zostanie podzielony? Regiony mniej rozwinięte Regiony w fazie przejściowej Regiony bardziej rozwinięte

13 Lepsza spójność działania UE: zintegrowane podejście Wspólne postanowienia, w tym Wspólne Ramy Strategiczne (Common Strategic Framework), Umowa Partnerska (Partnership Contract, zasady dotyczące kwalifikowalności i lokalnego rozwoju kierowanego przez wspólnotę (community-led local development) dla wszelkich rodzajów funduszy realizujących cele strukturalne (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny dla Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

14 Lepsza spójność działania UE: zintegrowane podejście Poziom krajowy i regionalny: możliwość wykonania programów wielofunduszowych ( multi-fund programmes ) łączących Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności Zintegrowane inwestycje terytorialne oparte na miejskich lub innych strategiach terytorialnych

15 Polityka zorientowana na inwestycje Promowanie wykorzystania kredytów Zwiększona oferta instrumentów finansowych Bardziej efektywna alternatywa w stosunku do grantów Solidne ramy prawne i operacyjne Jasne i uproszczone zasady Limity dla stopy współfinansowania 75-85% w regionach mniej rozwiniętych i odległych 60% w regionach w fazie przejściowej 50% w regionach bardziej rozwiniętych

16 Uproszczenia dla beneficjentów Wspólne zasady dla wszystkich funduszy polityka spójności, rozwoju obszarów wiejskich i połowów Programy wielofunduszowe (multi-fund programmes) Usprawnienie systemu realizacji Harmonizacja zasad kwalifikowalności i czasu trwania Korzystanie w zwiększonym zakresie z kosztów uproszczonych Powiązanie dokonywanych płatności z osiąganymi wynikami e-Spójność Proporcjonalne podejście do kontroli

17 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Koncentracja inwestycji na: efektywności energetycznej i energii odnawialnej, badaniach i rozwoju oraz innowacyjności, konkurencyjności MŚP

18 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Spójność terytorialna: Koncentracja na zrównoważonym miejskim rozwoju (przynajmniej 5% EFRR) oraz innowacyjnych działaniach na rzecz zrównoważonego miejskiego rozwoju (maks. 0,2% rocznego finansowania)

19 Fundusz Spójności Wsparcie Państw Członkowskich o DNB per capita < 90% średniej dla UE27 Inwestowanie w ochronę środowiska naturalnego - dostosowanie do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom - Sektory związane z gospodarką wodną i odpadami - Bioróżnorodność, osiągana m.in. poprzez ekologiczną infrastrukturę - Środowisko obszarów miejskich - Gospodarka niskowęglowa

20 Fundusz Spójności Inwestowanie w transport - Transeuropejskie Sieci Transportowe (TEN-T) - Niskowęglowe systemy transportowe i transport miejski

21 Współpraca terytorialna Zwiększenie zasobów finansowych (+30%) Tematyczna koncentracja i priorytety inwestycyjne Uproszczone zasady dotyczące programów obejmujących różne Państwa Członkowskie (na przykład: zmniejszenie liczby zaangażowanych urzędów) Łatwiejsze tworzenie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT)

22 Inicjatywa UE na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Filar Polityki Spójności i Wspólnych Ram Strategicznych Inwestycje w zarządzanie dzielone z Państwami Członkowskimi Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGF) Fundusz pozabudżetowy Program na rzecz Zmian Społecznych i Innowacyjności (PSCI) Instrument bezpośrednio zarządzany przez Komisję

23 Europa potrzebuje więcej inwestycji społecznych, by w post-kryzysowej rzeczywistości rozwijać konkurencyjną i społecznie włączającą gospodarkę Inwestowanie w ludzi: Każdego roku działaniami finansowanymi z EFS objętych jest ok.10 milionów osób, a 2 miliony każdego roku podejmuje nową pracę Poprawa jakości edukacji; zapewnianie, by ludzie posiadali umiejętności odpowiadające wymaganiom rynkowym Europejski Fundusz Społeczny

24 Budżet minimum EFS w latach 2014-2020: 84 mld Wzrost 7,5% w latach 2007-13 25% Polityki Spójności W ramach wsparcia oferowanego przez fundusze strukturalne (EFRR + EFS) EFS stanowi co najmniej: - 25% w regionach mniej rozwiniętych - 40% w regionach w fazie przejściowej - 52% w regionach bardziej rozwiniętych Europejski Fundusz Społeczny

25 Koncentrowanie się na osobach najsłabszych: 20% EFS przeznaczone jest na cele związane ze społecznym włączeniem Większy nacisk na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży Mainstreaming i konkretne wsparcia dla równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji Europejski Fundusz Społeczny

26 Dostosowanie do globalizacji handlu i nieprzewidzianych kryzysów Od roku 2006 Fundusz EGF udzielił pomocy 76 000 zwolnionym pracownikom (355 mln ) 1) Poszerzony zakres – Fundusz EGF zapewnia także pomoc pracownikom tymczasowym, osobom samozatrudnionym i rolnikom (dostosowanie do nowej sytuacji rynkowej) 2) Instrument kryzysowy – w przypadku poważnych niespodziewanych kryzysów prowadzących do istotnych zakłóceń w gospodarce lokalnej, regionalnej czy krajowej Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGF) Instrument solidarności

27 3) Współfinansowanie – zazwyczaj jest to 50%, możliwe jest 65% w przypadku mniej rozwiniętych regionów i gdy jest to potrzebne 4) Większy nacisk na aktywne działania podejmowane na rynku pracy 5) Uproszczone i przyspieszone procedury Fundusz pozabudżetowy, do 3 mld w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGF) Instrument solidarności

28 Oś postępu (575 mln ) Koncentracja na społecznej innowacyjności i eksperymentowaniu (min. 98 mln ) Oś EURES (144 mln ) Przejście od portalu informacyjnego i internetowego do narzędzia dopasowującego życiorysy do ofert pracy Twoja pierwsza praca EURES ma pomagać młodym ludziom w znalezieniu pracy za granicą Oś Mikrofinansowania i Społecznej Przedsiębiorczości (191 mln ) Wszystko pod jednym dachem dla uzyskania wsparcia ze środków mikro UE (finansowanie i budowanie możliwości), z uwzględnieniem najsłabszych grup Poprawa dostępu do finansowania przedsiębiorstw społecznych Program na rzecz Zmian Społecznych i Innowacyjności (PSCI) Prawie 1 mld w latach 2014-2020

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka Spójności UE 2014 – 2020 Propozycje Komisji Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google