Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE

2 Tezy stanowiska Rządu RP do wniosku KE ws. Pakietu rozporządzeń W związku z zakończeniem okresu prezydencji Polski w Radzie UE i możliwością ponownego oficjalnego prezentowania i promowania narodowych interesów, Rząd RP 19 stycznia 2012 r. przyjął pakiet dokumentów wskazujących ramy negocjacyjne Polski w zakresie przyszłej Polityki Spójności. W związku z zakończeniem okresu prezydencji Polski w Radzie UE i możliwością ponownego oficjalnego prezentowania i promowania narodowych interesów, Rząd RP 19 stycznia 2012 r. przyjął pakiet dokumentów wskazujących ramy negocjacyjne Polski w zakresie przyszłej Polityki Spójności. Zaproponowany przez KE w październiku ubiegłego roku projekt pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014 -2020 (dalej "pakiet PS") stanowi punkt wyjściowy dla oficjalnych rozmów rozpoczętych w trakcie polskiej prezydencji i jest elementem negocjacji tzw. wieloletnich ram finansowych na ww. okres. Zaproponowany przez KE w październiku ubiegłego roku projekt pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014 -2020 (dalej "pakiet PS") stanowi punkt wyjściowy dla oficjalnych rozmów rozpoczętych w trakcie polskiej prezydencji i jest elementem negocjacji tzw. wieloletnich ram finansowych na ww. okres. Stanowisko odnosi się do następujących projektów: Stanowisko odnosi się do następujących projektów: rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFMR), rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFMR), trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności, trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności, rozporządzenia dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), rozporządzenia dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).

3 Tezy stanowiska Rządu RP W "Stanowisku" Rząd odniósł się do elementów kluczowych z punktu widzenia efektywności i skuteczności przyszłych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionalnego, tj. do następujących kwestii: W "Stanowisku" Rząd odniósł się do elementów kluczowych z punktu widzenia efektywności i skuteczności przyszłych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionalnego, tj. do następujących kwestii: zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym; zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym; koncentracja tematyczna uwzględniająca cele strategii Europa 2020 i uwarunkowania terytorialne; koncentracja tematyczna uwzględniająca cele strategii Europa 2020 i uwarunkowania terytorialne; warunkowość dla podniesienia skuteczności; warunkowość dla podniesienia skuteczności; monitoring i ewaluacja dla lepszych rezultatów; monitoring i ewaluacja dla lepszych rezultatów; instrumenty wzmacniające podejście terytorialne; instrumenty wzmacniające podejście terytorialne; system wdrażania funduszy; system wdrażania funduszy; racjonalizacja systemu wdrażania instrumentów finansowych racjonalizacja systemu wdrażania instrumentów finansowych

4 Harmonogram Planowane kroki: Planowane kroki: 2012 r. 2012 r. Negocjacje na forum grupy roboczej Rady UE ds. funduszy strukturalnych (B.05), Negocjacje na forum grupy roboczej Rady UE ds. funduszy strukturalnych (B.05), Wypracowanie projektów dokumentów programowania 2014+, Wypracowanie projektów dokumentów programowania 2014+, 2013 r. 2013 r. Negocjacje PL-KE ram realizacji polityki spójności 2014- 2020, Negocjacje PL-KE ram realizacji polityki spójności 2014- 2020, 2014 r. 2014 r. Uruchomienie nowej edycji programów operacyjnych. Uruchomienie nowej edycji programów operacyjnych.

5 Tezy stanowiska Rządu RP Zasadnicze elementy stanowiska Rządu RP Zasadnicze elementy stanowiska Rządu RP Rząd RP Rząd RP planuje, że w perspektywie do 2020 roku najważniejszym dokumentem strategicznym w Polsce będzie opracowywana w chwili obecnej planuje, że w perspektywie do 2020 roku najważniejszym dokumentem strategicznym w Polsce będzie opracowywana w chwili obecnej Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (SSRK), która wraz z Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (SSRK), która wraz z Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 (KPR) oraz dziewięcioma Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 (KPR) oraz dziewięcioma strategiami zintegrowanymi, przedstawiać będzie kierunki działań mających na celu uwolnienie potencjałów i rezerw rozwojowych Polski. strategiami zintegrowanymi, przedstawiać będzie kierunki działań mających na celu uwolnienie potencjałów i rezerw rozwojowych Polski.

6 Tezy stanowiska Rządu RP Rząd RP dostrzega wymierny udział polityki spójności zarówno w nadawaniu impulsów do Rząd RP dostrzega wymierny udział polityki spójności zarówno w nadawaniu impulsów do wzrostu społecznego i gospodarczego jak i niwelowaniu zróżnicowań rozwojowych oraz skutków kryzysu w skali poszczególnych regionów, państw członkowskich, jak i całej UE. wzrostu społecznego i gospodarczego jak i niwelowaniu zróżnicowań rozwojowych oraz skutków kryzysu w skali poszczególnych regionów, państw członkowskich, jak i całej UE. Rząd RP widzi politykę spójności jako instrument wzmacniający budowę Jednolitego Rynku Europejskiego i Unii Gospodarczej i Walutowej Rząd RP widzi politykę spójności jako instrument wzmacniający budowę Jednolitego Rynku Europejskiego i Unii Gospodarczej i Walutowej Rząd RP wspiera dalsze wzmacnianie podejścia terytorialnego do rozwoju dzięki lepszemu dostosowaniu inwestycji do potrzeb poszczególnych obszarów Rząd RP wspiera dalsze wzmacnianie podejścia terytorialnego do rozwoju dzięki lepszemu dostosowaniu inwestycji do potrzeb poszczególnych obszarów Na stanowcze wsparcie zasługuje również zintegrowane, horyzontalne i wielosektorowe podejście do rozwoju reprezentowane przez politykę spójności. Na stanowcze wsparcie zasługuje również zintegrowane, horyzontalne i wielosektorowe podejście do rozwoju reprezentowane przez politykę spójności. Europa potrzebuje kompleksowych, długofalowych działań rozwojowych – takich, jakie może oferować polityka spójności. Europa potrzebuje kompleksowych, długofalowych działań rozwojowych – takich, jakie może oferować polityka spójności. Równocześnie Rząd RP popiera podejście Komisji, zgodnie z którym polityka spójności powinna obejmować wszystkie regiony UE, lecz koncentrować środki na najsłabiej rozwiniętych spośród nich a w związku z tym gwarantować im odpowiedni poziom alokacji finansowej Równocześnie Rząd RP popiera podejście Komisji, zgodnie z którym polityka spójności powinna obejmować wszystkie regiony UE, lecz koncentrować środki na najsłabiej rozwiniętych spośród nich a w związku z tym gwarantować im odpowiedni poziom alokacji finansowej

7 Cele polityki spójności W zakresie architektury wsparcia Rząd RP popiera ideę kontynuacji obecnie istniejących celów polityki spójności oraz ustanowienia szczególnych warunków wsparcia dla regionów, które po raz pierwszy przekroczyły granicę PKB 75% średniej UE-27, w odniesieniu do wszystkich funduszy UE objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi W zakresie architektury wsparcia Rząd RP popiera ideę kontynuacji obecnie istniejących celów polityki spójności oraz ustanowienia szczególnych warunków wsparcia dla regionów, które po raz pierwszy przekroczyły granicę PKB 75% średniej UE-27, w odniesieniu do wszystkich funduszy UE objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi Tym samym Rząd RP opowiada się za ustanowieniem dla tych regionów zasad w zakresie m.in. poziomu współfinansowania i koncentracji tematycznej, które powinny być jak najbardziej zbliżone do tych obowiązujących w kategorii adresowanej do regionów mniej rozwiniętych. Tym samym Rząd RP opowiada się za ustanowieniem dla tych regionów zasad w zakresie m.in. poziomu współfinansowania i koncentracji tematycznej, które powinny być jak najbardziej zbliżone do tych obowiązujących w kategorii adresowanej do regionów mniej rozwiniętych. Jednocześnie sprzeciwia się propozycji umiejscowienia w grupie regionów najbardziej rozwiniętych tych z nich, których PKB per capita przekroczyło 90% średniej UE-27 Jednocześnie sprzeciwia się propozycji umiejscowienia w grupie regionów najbardziej rozwiniętych tych z nich, których PKB per capita przekroczyło 90% średniej UE-27 Rząd RP opowiada się także za utrzymaniem dotychczasowych zasad kwalifikowaności do kategorii regionów mniej rozwiniętych oraz do Funduszu Spójności i z zadowoleniem przyjmuje propozycję utrzymania udziału Funduszu Spójności na poziomie 1/3 całości alokacji Rząd RP opowiada się także za utrzymaniem dotychczasowych zasad kwalifikowaności do kategorii regionów mniej rozwiniętych oraz do Funduszu Spójności i z zadowoleniem przyjmuje propozycję utrzymania udziału Funduszu Spójności na poziomie 1/3 całości alokacji

8 Elastyczność, zasada n+ Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez KE mechanizm elastyczności w przesuwaniu (w uzasadnionych przypadkach) alokacji pomiędzy różnymi kategoriami regionów Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez KE mechanizm elastyczności w przesuwaniu (w uzasadnionych przypadkach) alokacji pomiędzy różnymi kategoriami regionów proponując jednocześnie, aby wielkość dopuszczalnego przesunięcia była efektem negocjacji pomiędzy KE a państwem członkowskim przy uwzględnieniu specyfiki społeczno-gospodarczej danego państwa. proponując jednocześnie, aby wielkość dopuszczalnego przesunięcia była efektem negocjacji pomiędzy KE a państwem członkowskim przy uwzględnieniu specyfiki społeczno-gospodarczej danego państwa. Rząd RP opowiada się za niepogarszaniem obecnego systemu m.in. przez zaostrzenie funkcjonowania zasady n+. Rząd RP opowiada się za niepogarszaniem obecnego systemu m.in. przez zaostrzenie funkcjonowania zasady n+.

9 Programowanie strategiczne Rząd RP z zadowoleniem odnotowuje powrót do wspólnego programowania strategicznego Rząd RP z zadowoleniem odnotowuje powrót do wspólnego programowania strategicznego obejmującego instrumenty polityki spójności (PS), II filara Wspólnej Polityki Rolnej (II filar WPR) obejmującego instrumenty polityki spójności (PS), II filara Wspólnej Polityki Rolnej (II filar WPR) oraz Wspólnej Polityki Morskiej i Rybołówstwa (WPMR). oraz Wspólnej Polityki Morskiej i Rybołówstwa (WPMR). Dalszym krokiem w kierunku poprawy spójności i komplementarności tych funduszy będzie harmonizacja i koordynacja zasad ich wdrażania oraz zapewnienie spójności terminologicznej w takich obszarach jak: Dalszym krokiem w kierunku poprawy spójności i komplementarności tych funduszy będzie harmonizacja i koordynacja zasad ich wdrażania oraz zapewnienie spójności terminologicznej w takich obszarach jak: programowanie, monitoring, ewaluacja, system wskaźników, warunków ex-ante, kamieni milowych, czy komunikacja i promocja, a także jednolite podejście do tzw. regionów przejściowych programowanie, monitoring, ewaluacja, system wskaźników, warunków ex-ante, kamieni milowych, czy komunikacja i promocja, a także jednolite podejście do tzw. regionów przejściowych Rząd RP popiera proponowany przez Komisje układ dokumentów programowych: Wspólne Ramy Strategiczne na poziomie europejskim, Umowa Partnerska i Programy na poziomie krajowym i regionalnym. Rząd RP popiera proponowany przez Komisje układ dokumentów programowych: Wspólne Ramy Strategiczne na poziomie europejskim, Umowa Partnerska i Programy na poziomie krajowym i regionalnym.

10 Programowanie strategiczne Rząd RP popiera również ich ukierunkowanie na realizację celów strategii Europa 2020. Rząd RP popiera również ich ukierunkowanie na realizację celów strategii Europa 2020. Ewentualna rewizja WRS, Umowy oraz Programów nie powinna być automatyczną konsekwencją zmian w strategii Europa 2020. Rewizja poszczególnych dokumentów programowych powinna zatem być odpowiedzią w pierwszej kolejności na istotne zmiany strukturalne, stwierdzone na podstawie rzetelnych i interdyscyplinarnych analiz oraz poddane pełnej ocenie oddziaływania planowanych zmian. Ewentualna rewizja WRS, Umowy oraz Programów nie powinna być automatyczną konsekwencją zmian w strategii Europa 2020. Rewizja poszczególnych dokumentów programowych powinna zatem być odpowiedzią w pierwszej kolejności na istotne zmiany strukturalne, stwierdzone na podstawie rzetelnych i interdyscyplinarnych analiz oraz poddane pełnej ocenie oddziaływania planowanych zmian. Uznając zasadę współzarządzania jako jedną z najważniejszych zasad polityki spójności, Rząd RP uważa, że zbyt wiele przepisów w kluczowych dla wdrażania obszarów Komisja proponuje ustalać w Uznając zasadę współzarządzania jako jedną z najważniejszych zasad polityki spójności, Rząd RP uważa, że zbyt wiele przepisów w kluczowych dla wdrażania obszarów Komisja proponuje ustalać w drodze aktów delegowanych bądź wykonawczych (np. przyjęcie WRS, przepisy dotyczące inżynierii finansowej, kategorii interwencji, zastosowania zasady partnerstwa). Zdaniem Rządu RP, przepisy te powinny stanowić część odpowiedniego rozporządzenia bądź być przedmiotem decyzji Komitetu Monitorującego Programu. drodze aktów delegowanych bądź wykonawczych (np. przyjęcie WRS, przepisy dotyczące inżynierii finansowej, kategorii interwencji, zastosowania zasady partnerstwa). Zdaniem Rządu RP, przepisy te powinny stanowić część odpowiedniego rozporządzenia bądź być przedmiotem decyzji Komitetu Monitorującego Programu.

11 Umowa partnerska, PO RP wyraża poparcie dla koncepcji Umowy Partnerskiej rozumianej jako wspólnie - tj. przez Komisję, państwa członkowskie - wynegocjowaną strategię osiągania celów i rezultatów wyznaczonych na poziomie krajowym i regionalnym, uwzględniających wkład w realizację celów europejskich w perspektywie 2020 RP wyraża poparcie dla koncepcji Umowy Partnerskiej rozumianej jako wspólnie - tj. przez Komisję, państwa członkowskie - wynegocjowaną strategię osiągania celów i rezultatów wyznaczonych na poziomie krajowym i regionalnym, uwzględniających wkład w realizację celów europejskich w perspektywie 2020 Programy powinny przedstawiać wkład w realizację Umowy, dostosowany do obszarów tematycznych i/lub terytorialnych, które obejmuje. Rząd RP wyraża jednocześnie poparcie dla możliwości przygotowania Programu obejmującego regiony z różnych kategorii. Programy powinny przedstawiać wkład w realizację Umowy, dostosowany do obszarów tematycznych i/lub terytorialnych, które obejmuje. Rząd RP wyraża jednocześnie poparcie dla możliwości przygotowania Programu obejmującego regiony z różnych kategorii. Negocjacjom powinny podlegać m.in. takie elementy jak Negocjacjom powinny podlegać m.in. takie elementy jak poziomy alokacji na poszczególne obszary tematyczne czy fundusze(tzw. ring-fencing), poziomy alokacji na poszczególne obszary tematyczne czy fundusze(tzw. ring-fencing), lista miast, które będą wdrażały projekty w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych czy platformy miejskiej. lista miast, które będą wdrażały projekty w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych czy platformy miejskiej.

12 Umowa partnerska, PO Powiązanie Umowy i Programów ze strategią Europa 2020 powinno nastąpić przez Krajowe Programy Reform (KPR), a nie tak jak proponuje Komisja, zalecenie Rady dla poszczególnych krajów. Powiązanie Umowy i Programów ze strategią Europa 2020 powinno nastąpić przez Krajowe Programy Reform (KPR), a nie tak jak proponuje Komisja, zalecenie Rady dla poszczególnych krajów.

13 Wielofunduszowość Rząd RP pragnie wyrazić zaniepokojenie, że - mimo deklaracji o powrocie do rozwiązań wielofunduszowych w odniesieniu do EFRR, EFS i FS, proponowane przepisy uniemożliwiają realizację szeroko zakrojonych przedsięwzięć zorientowanych obejmujących kilka celów tematycznych Rząd RP pragnie wyrazić zaniepokojenie, że - mimo deklaracji o powrocie do rozwiązań wielofunduszowych w odniesieniu do EFRR, EFS i FS, proponowane przepisy uniemożliwiają realizację szeroko zakrojonych przedsięwzięć zorientowanych obejmujących kilka celów tematycznych W konsekwencji Rząd RP apeluje do Komisji o rewizję planowanych rozwiązań podkreślając, że mechanizm finansowania krzyżowego, zwłaszcza w zaproponowanej wysokości, nie jest zadowalającym rozwiązaniem W konsekwencji Rząd RP apeluje do Komisji o rewizję planowanych rozwiązań podkreślając, że mechanizm finansowania krzyżowego, zwłaszcza w zaproponowanej wysokości, nie jest zadowalającym rozwiązaniem Rząd RP jest przekonany, że powinna istnieć możliwość połączenia w ramach osi priorytetowej wsparcia EFRR, EFS i FS dla tego samego celu tematycznego, co byłoby rzeczywistym ułatwieniem realizacji kompleksowych projektów wielofunduszowych. Rząd RP jest przekonany, że powinna istnieć możliwość połączenia w ramach osi priorytetowej wsparcia EFRR, EFS i FS dla tego samego celu tematycznego, co byłoby rzeczywistym ułatwieniem realizacji kompleksowych projektów wielofunduszowych.

14 Joint Action Plans W odniesieniu do strategii makroregionalnych, Rząd RP podkreśla wartość dodaną zintegrowanego programowania, które leży u podstaw ich tworzenia i pozytywnie odnosi się do propozycji KE uwzględnienia tego podejścia w dokumentach strategicznych W odniesieniu do strategii makroregionalnych, Rząd RP podkreśla wartość dodaną zintegrowanego programowania, które leży u podstaw ich tworzenia i pozytywnie odnosi się do propozycji KE uwzględnienia tego podejścia w dokumentach strategicznych Rząd RP wyraża zainteresowanie nową propozycją Komisji dotyczącą tworzenia Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan – JAP), gdyż jest ona zgodna z ideą ukierunkowania polityki spójności na rezultaty i może stanowić atrakcyjną alternatywę dla obecnie funkcjonujących rozwiązań Rząd RP wyraża zainteresowanie nową propozycją Komisji dotyczącą tworzenia Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan – JAP), gdyż jest ona zgodna z ideą ukierunkowania polityki spójności na rezultaty i może stanowić atrakcyjną alternatywę dla obecnie funkcjonujących rozwiązań

15 Duże projekty Rząd RP wyraża sprzeciw wobec braku wyłączenia dużych projektów z zasady n+ jak również wykluczeniu możliwości wcześniejszej certyfikacji wydatków dla dużych projektów na zasadach wprowadzonych w okresie programowania 2007-2013. Rząd RP wyraża sprzeciw wobec braku wyłączenia dużych projektów z zasady n+ jak również wykluczeniu możliwości wcześniejszej certyfikacji wydatków dla dużych projektów na zasadach wprowadzonych w okresie programowania 2007-2013. Należy również rozważyć zasadność wprowadzania zapisów o konieczności rozpoczęcia pierwszych prac w projekcie w terminie dwóch lat od daty wydania decyzji przez KE. Należy również rozważyć zasadność wprowadzania zapisów o konieczności rozpoczęcia pierwszych prac w projekcie w terminie dwóch lat od daty wydania decyzji przez KE.

16 Koncentracja tematyczna Rząd RP opowiada się za silniejszą koncentracją tematyczną środków funduszy WRS, w tym głównie na obszarach ważnych z punktu widzenia realizacji celów rozwojowych zidentyfikowanych w unijnej strategii Europa 2020, uwzględniając jednocześnie cele określone w krajowych strategiach rozwoju, w Krajowym Programie Reform (KPR) Rząd RP opowiada się za silniejszą koncentracją tematyczną środków funduszy WRS, w tym głównie na obszarach ważnych z punktu widzenia realizacji celów rozwojowych zidentyfikowanych w unijnej strategii Europa 2020, uwzględniając jednocześnie cele określone w krajowych strategiach rozwoju, w Krajowym Programie Reform (KPR) Celem koncentracji tematycznej powinno być także zwiększenie wpływu inwestycji na sytuację społeczną, gospodarczą i terytorialną regionów UE. Celem koncentracji tematycznej powinno być także zwiększenie wpływu inwestycji na sytuację społeczną, gospodarczą i terytorialną regionów UE.

17 Koncentracja tematyczna System koncentracji proponowany przez Komisje, gdzie na każdym poziomie narzucone są odgórnie bardzo mocno ograniczające sposoby koncentracji (ang. ring-fencing) jest zbyt preskryptywny i działa wbrew zasadzie terytorialnego podejścia do rozwoju. System koncentracji proponowany przez Komisje, gdzie na każdym poziomie narzucone są odgórnie bardzo mocno ograniczające sposoby koncentracji (ang. ring-fencing) jest zbyt preskryptywny i działa wbrew zasadzie terytorialnego podejścia do rozwoju. Dlatego propozycje dotyczące koncentracji tematycznej muszą odzwierciedlać zasadę elastyczności programowania działań rozwojowych oraz zasadę subsydiarności. Dlatego propozycje dotyczące koncentracji tematycznej muszą odzwierciedlać zasadę elastyczności programowania działań rozwojowych oraz zasadę subsydiarności. Zwiększeniu elastyczności może służyć np. poszerzenie zakresu celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych objętych minimalnymi alokacjami czy też możliwość negocjowania pomiędzy państwem członkowskim a Komisją poszczególnych minimalnych pułapów procentowych. Zwiększeniu elastyczności może służyć np. poszerzenie zakresu celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych objętych minimalnymi alokacjami czy też możliwość negocjowania pomiędzy państwem członkowskim a Komisją poszczególnych minimalnych pułapów procentowych. Dotyczy to zarówno określania puli środków na poszczególne obszary tematyczne (np. wydatki na odnawialne źródła energii - OZE), jak również fundusze (np. EFS). Dotyczy to zarówno określania puli środków na poszczególne obszary tematyczne (np. wydatki na odnawialne źródła energii - OZE), jak również fundusze (np. EFS).

18 Koncentracja tematyczna Regiony mniej rozwinięte (PKB poniżej 75 % średniej UE): Co najmniej 44 % alokacji EFRR na inwestycje w B+R oraz małe i średnie przedsiębiorstwa; Regiony mniej rozwinięte (PKB poniżej 75 % średniej UE): Co najmniej 44 % alokacji EFRR na inwestycje w B+R oraz małe i średnie przedsiębiorstwa; Co najmniej 6 % alokacji na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Co najmniej 6 % alokacji na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Regiony przejściowe i bardziej rozwinięte (PKB powyżej 75 % średniej UE): Regiony przejściowe i bardziej rozwinięte (PKB powyżej 75 % średniej UE): Co najmniej 60 % alokacji EFRR na inwestycje w B+R oraz małe i średnie przedsiębiorstwa; Co najmniej 60 % alokacji EFRR na inwestycje w B+R oraz małe i średnie przedsiębiorstwa; Co najmniej 20 % alokacji na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Co najmniej 20 % alokacji na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.

19 Koncentracja tematyczna Jednocześnie, Rząd RP zgłasza wątpliwość dotyczącą zasadności wprowadzenia różnych typów koncentracji tematycznej w odniesieniu do poszczególnych funduszy polityki spójności Jednocześnie, Rząd RP zgłasza wątpliwość dotyczącą zasadności wprowadzenia różnych typów koncentracji tematycznej w odniesieniu do poszczególnych funduszy polityki spójności W celu uproszczenia systemu powinno się ujednolicić podejście do koncentracji i odnieść ją do krajowej (lub regionalnej) alokacji danego funduszu i celów tematycznych, zgodnie z modelem przyjętym dla EFRR. W celu uproszczenia systemu powinno się ujednolicić podejście do koncentracji i odnieść ją do krajowej (lub regionalnej) alokacji danego funduszu i celów tematycznych, zgodnie z modelem przyjętym dla EFRR. W szczególności wydaje się niekorzystne odnoszenie koncentracji tematycznej do programu operacyjnego, jak to zostało zaproponowane w przypadku EFS W szczególności wydaje się niekorzystne odnoszenie koncentracji tematycznej do programu operacyjnego, jak to zostało zaproponowane w przypadku EFS

20 Koncentracja tematyczna Rząd RP pragnie zwrócić uwagę, że dalszej analizy wymaga zakres wsparcia funduszy, zawartość niektórych proponowanych celów tematycznych dla funduszy WRS i priorytetów inwestycyjnych dla polityki spójności (np. czwarty cel tematyczny powinien dotyczyć wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach a nie niskowęglową). Rząd RP pragnie zwrócić uwagę, że dalszej analizy wymaga zakres wsparcia funduszy, zawartość niektórych proponowanych celów tematycznych dla funduszy WRS i priorytetów inwestycyjnych dla polityki spójności (np. czwarty cel tematyczny powinien dotyczyć wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach a nie niskowęglową). Rząd RP uważa, że zaproponowany mechanizm koncentracji tematycznej nie uwzględnia specyfiki szeregu nowych instrumentów wzmacniających podejście terytorialne, w tym miejskie i lokalne Rząd RP uważa, że zaproponowany mechanizm koncentracji tematycznej nie uwzględnia specyfiki szeregu nowych instrumentów wzmacniających podejście terytorialne, w tym miejskie i lokalne

21 Warunkowość ex-ante Rząd RP popiera wprowadzenie warunkowości ex-ante w celu podniesienia skuteczności wsparcia z funduszy WRS poprzez zmotywowanie państw członkowskich i regionów do zapewnienia już na samym początku wdrażania warunków kluczowych dla sukcesu Programów Rząd RP popiera wprowadzenie warunkowości ex-ante w celu podniesienia skuteczności wsparcia z funduszy WRS poprzez zmotywowanie państw członkowskich i regionów do zapewnienia już na samym początku wdrażania warunków kluczowych dla sukcesu Programów Zasadna jest również propozycja KE, aby niewypełnienie uzgodnionych zobowiązań w zakresie spełnienia warunków wstępnych do uzgodnionego terminu, prowadziło do zawieszenia części lub całości płatności pośrednich KE dla danego Programu. Zasadna jest również propozycja KE, aby niewypełnienie uzgodnionych zobowiązań w zakresie spełnienia warunków wstępnych do uzgodnionego terminu, prowadziło do zawieszenia części lub całości płatności pośrednich KE dla danego Programu. Natomiast, Rząd RP nie zgadza się jednak z propozycją KE, aby miała ona możliwość zawieszenia części lub całości płatności pośrednich dla danego Programu w momencie jego akceptacji. Natomiast, Rząd RP nie zgadza się jednak z propozycją KE, aby miała ona możliwość zawieszenia części lub całości płatności pośrednich dla danego Programu w momencie jego akceptacji. Rząd RP widzi potrzebę doprecyzowania przepisów dotyczących warunkowości ex-ante zawartych w Załączniku IV do rozporządzenia ogólnego, m.in. w sposób zapewniający spójność pomiędzy istniejącymi systemami dokumentów strategicznych i operacyjnych w zakresie polityk poszczególnych krajów członkowskich a dokumentami o charakterze strategicznym zaproponowanymi przez KE. Rząd RP widzi potrzebę doprecyzowania przepisów dotyczących warunkowości ex-ante zawartych w Załączniku IV do rozporządzenia ogólnego, m.in. w sposób zapewniający spójność pomiędzy istniejącymi systemami dokumentów strategicznych i operacyjnych w zakresie polityk poszczególnych krajów członkowskich a dokumentami o charakterze strategicznym zaproponowanymi przez KE. Pojawia się w nim podział warunków na tematyczne i ogólne, ale nie ma wyjaśnienia z czego wynika to zróżnicowanie i jaką pełni funkcję Pojawia się w nim podział warunków na tematyczne i ogólne, ale nie ma wyjaśnienia z czego wynika to zróżnicowanie i jaką pełni funkcję

22 Warunkowość ex-ante Po drugie, sama lista warunków oraz kryteria ich wymaga weryfikacji pod kątem ich rzeczywistego znaczenia dla skuteczności wsparcia z polityki spójności (np. w kontekście warunków ex-ante związanych z EFS) Po drugie, sama lista warunków oraz kryteria ich wymaga weryfikacji pod kątem ich rzeczywistego znaczenia dla skuteczności wsparcia z polityki spójności (np. w kontekście warunków ex-ante związanych z EFS)

23 Warunkowość oparta na wynikach Rząd RP popiera warunkowość opartą na wynikach (performance framework) oraz rezerwę wykonania na poziomie krajowym Rząd RP popiera warunkowość opartą na wynikach (performance framework) oraz rezerwę wykonania na poziomie krajowym Rząd RP zgadza się również na dwukrotny przegląd strategiczny postępów w realizacji Programów – w 2017 i 2019 roku Rząd RP zgadza się również na dwukrotny przegląd strategiczny postępów w realizacji Programów – w 2017 i 2019 roku Kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania tego nowego instrumentu mają zasady zastosowania wskaźników do określenia celów pośrednich (tzw. milestones) dla 2016 i 2018 roku oraz końcowych dla 2022 roku. Kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania tego nowego instrumentu mają zasady zastosowania wskaźników do określenia celów pośrednich (tzw. milestones) dla 2016 i 2018 roku oraz końcowych dla 2022 roku. Państwa członkowskie powinny w drodze negocjacji Umowy i Programów z Komisją ustalać wartości wskaźników, które najlepiej odzwierciedlą przyjętą dla każdego programu teorię zmiany. Państwa członkowskie powinny w drodze negocjacji Umowy i Programów z Komisją ustalać wartości wskaźników, które najlepiej odzwierciedlą przyjętą dla każdego programu teorię zmiany. Po drugie, Rząd RP uważa, że rola wskaźników finansowych w ocenie postępów powinna być ograniczona, ponieważ mogą one odciągnąć uwagę od rzeczywistych osiągnięć i skupić ją na tempie i poziomie absorpcji, które jest monitorowane w ramach standardowej sprawozdawczości. Po drugie, Rząd RP uważa, że rola wskaźników finansowych w ocenie postępów powinna być ograniczona, ponieważ mogą one odciągnąć uwagę od rzeczywistych osiągnięć i skupić ją na tempie i poziomie absorpcji, które jest monitorowane w ramach standardowej sprawozdawczości. Rząd RP podtrzymuje również propozycję wykorzystania środków anulowanych lub z korekt netto na rzecz innowacyjnych projektów rozwojowych – taki specjalny fundusz mógłby być zarządzany przez Komisję Rząd RP podtrzymuje również propozycję wykorzystania środków anulowanych lub z korekt netto na rzecz innowacyjnych projektów rozwojowych – taki specjalny fundusz mógłby być zarządzany przez Komisję

24 Warunkowość makroekonomiczna Objęcie warunkowością makroekonomiczną tylko 5 funduszy unijnych WRS sprawia, że największe obciążenie będzie spoczywać na ich największych beneficjentach (UE-12), którzy w największym stopniu potrzebują wsparcia unijnego w realizacji celów strategii Europa 2020. Dlatego Rząd RP popiera dalsze poszukiwanie takiego sposobu wykorzystania budżetu unijnego, który w sposób równomierny rozłoży poczucie odpowiedzialności za stabilność makroekonomiczną Unii na wszystkie państwa członkowskie. Po znalezieniu takiej podstawy, będzie możliwe ustalenie maksymalnego pułapu ewentualnej sankcji jako % DNB danego państwa członkowskiego w odniesieniu do środków z budżetu unijnego Objęcie warunkowością makroekonomiczną tylko 5 funduszy unijnych WRS sprawia, że największe obciążenie będzie spoczywać na ich największych beneficjentach (UE-12), którzy w największym stopniu potrzebują wsparcia unijnego w realizacji celów strategii Europa 2020. Dlatego Rząd RP popiera dalsze poszukiwanie takiego sposobu wykorzystania budżetu unijnego, który w sposób równomierny rozłoży poczucie odpowiedzialności za stabilność makroekonomiczną Unii na wszystkie państwa członkowskie. Po znalezieniu takiej podstawy, będzie możliwe ustalenie maksymalnego pułapu ewentualnej sankcji jako % DNB danego państwa członkowskiego w odniesieniu do środków z budżetu unijnego Ponadto, Rząd RP jest przeciwny konieczności wprowadzania zmian w Umowie i Programach na podstawie Zaleceń Rady dla poszczególnych państw członkowskich Ponadto, Rząd RP jest przeciwny konieczności wprowadzania zmian w Umowie i Programach na podstawie Zaleceń Rady dla poszczególnych państw członkowskich

25 Architektura instytucjonalna Rząd RP popiera zaproponowaną architekturę instytucjonalną funduszy polityki spójności i ewolucyjny charakter modyfikacji tego systemu w stosunku do okresu programowania 2007- 2013. W szczególności pozytywnie odnosi się do wprowadzenia możliwości utrzymania - w ramach programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - funkcji Instytucji Certyfikującej, której istnienie przynosi wymierną wartość dodaną w państwach członkowskich o dużej alokacji. Rząd RP popiera zaproponowaną architekturę instytucjonalną funduszy polityki spójności i ewolucyjny charakter modyfikacji tego systemu w stosunku do okresu programowania 2007- 2013. W szczególności pozytywnie odnosi się do wprowadzenia możliwości utrzymania - w ramach programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - funkcji Instytucji Certyfikującej, której istnienie przynosi wymierną wartość dodaną w państwach członkowskich o dużej alokacji. Rząd RP opowiada się za proporcjonalnym podziałem odpowiedzialności pomiędzy instytucje krajowe i KE, w szczególności w kwestii stosowania zasad: współzarządzania (shared management) oraz dążenia do zasady jednokrotnego audytu (single audit principle). W przypadku tej pierwszej, Rząd RP opowiada się za proporcjonalnym podziałem odpowiedzialności pomiędzy instytucje krajowe i KE, w szczególności w kwestii stosowania zasad: współzarządzania (shared management) oraz dążenia do zasady jednokrotnego audytu (single audit principle). W przypadku tej pierwszej, Rząd RP zdecydowanie opowiada się za proporcjonalnym podziałem praw i obowiązków KE oraz państw członkowskich Rząd RP zdecydowanie opowiada się za proporcjonalnym podziałem praw i obowiązków KE oraz państw członkowskich Rząd RP docenia propozycje KE w zakresie dążenia do proporcjonalnego systemu kontroli w ramach polityki spójności poprzez możliwość zaniechania kontroli pojedynczych projektów w przypadku pozytywnych opinii Instytucji Audytowej (IA) oraz wyrażonego przez KE zaufania do jej opinii, gdyż umożliwi to sukcesywne zdejmowanie ciężaru administracyjnego z beneficjentów Rząd RP docenia propozycje KE w zakresie dążenia do proporcjonalnego systemu kontroli w ramach polityki spójności poprzez możliwość zaniechania kontroli pojedynczych projektów w przypadku pozytywnych opinii Instytucji Audytowej (IA) oraz wyrażonego przez KE zaufania do jej opinii, gdyż umożliwi to sukcesywne zdejmowanie ciężaru administracyjnego z beneficjentów System krajowej akredytacji instytucji funduszy WRS jako idea nie budzi zastrzeżeń Rządu RP, System krajowej akredytacji instytucji funduszy WRS jako idea nie budzi zastrzeżeń Rządu RP, Mając jednak na względzie specyfikę funduszy PS, EFRROW i EFMR konieczna wydaje się możliwość stworzenie dla każdego z nich odrębnych systemów akredytacji. Mając jednak na względzie specyfikę funduszy PS, EFRROW i EFMR konieczna wydaje się możliwość stworzenie dla każdego z nich odrębnych systemów akredytacji.

26 Zarządzanie finansowe W opinii Rządu RP należy dążyć do jasnego zdefiniowania zasady należytego zarządzania finansami (sound financial management) w odniesieniu do polityki spójności oraz określenia katalogu jej możliwych naruszeń w celu uniknięcia różnorodnych jej interpretacji przez KE i państwa członkowskie. W opinii Rządu RP należy dążyć do jasnego zdefiniowania zasady należytego zarządzania finansami (sound financial management) w odniesieniu do polityki spójności oraz określenia katalogu jej możliwych naruszeń w celu uniknięcia różnorodnych jej interpretacji przez KE i państwa członkowskie. Rząd RP z dużym zadowoleniem i satysfakcją przyjmuje przedstawione przez KE propozycje Rząd RP z dużym zadowoleniem i satysfakcją przyjmuje przedstawione przez KE propozycje wprowadzenia rocznych zaliczek na rzecz realizacji polityki spójności w państwach członkowskich dostrzega jednakże potrzebę podniesienia poziomu wstępnych płatności zaliczkowych funduszy polityki spójności (intial pre-financing) do wysokości 2-2,5% rocznie ze względu m.in. na proponowane znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących zasady n+ wprowadzenia rocznych zaliczek na rzecz realizacji polityki spójności w państwach członkowskich dostrzega jednakże potrzebę podniesienia poziomu wstępnych płatności zaliczkowych funduszy polityki spójności (intial pre-financing) do wysokości 2-2,5% rocznie ze względu m.in. na proponowane znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących zasady n+

27 Zarządzanie finansowe Rząd RP nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia nowych zasad zarządzania finansowego, zgodnie z Rząd RP nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia nowych zasad zarządzania finansowego, zgodnie z którymi refundacji podlega 90% kwoty należnej z wniosku o płatność, a rozliczenie salda końcowego (5%) następuje w ramach rozliczenia końcowego programu funduszu WRS którymi refundacji podlega 90% kwoty należnej z wniosku o płatność, a rozliczenie salda końcowego (5%) następuje w ramach rozliczenia końcowego programu funduszu WRS W opinii Rządu RP wstrzymanie płatności salda końcowego stanowi quasi-korektę finansową wobec państw członkowskiego, wydaje się sprzeczne z nową zasadą rozliczeń rocznych (annual clearance of accounts). Dodatkowo, czas oczekiwania na płatność salda końcowego jest bardzo kosztowny dla budżetu państwa, które w tym czasie finansuje beneficjentom 5% płatności końcowej dla programów, a wypłata salda końcowego dla programów operacyjnych kumuluje się w jednym okresie poważnie obciążając w krótkim czasie budżet KE. W opinii Rządu RP wstrzymanie płatności salda końcowego stanowi quasi-korektę finansową wobec państw członkowskiego, wydaje się sprzeczne z nową zasadą rozliczeń rocznych (annual clearance of accounts). Dodatkowo, czas oczekiwania na płatność salda końcowego jest bardzo kosztowny dla budżetu państwa, które w tym czasie finansuje beneficjentom 5% płatności końcowej dla programów, a wypłata salda końcowego dla programów operacyjnych kumuluje się w jednym okresie poważnie obciążając w krótkim czasie budżet KE.

28 Zarządzanie finansowe Rząd RP ze sceptycyzmem odnosi się, do wprowadzenia nowej procedury rozliczenia rachunków funduszy WRS (clearance of accounts) Rząd RP ze sceptycyzmem odnosi się, do wprowadzenia nowej procedury rozliczenia rachunków funduszy WRS (clearance of accounts) Szczególnego podkreślenia wymaga konieczność rozdzielenia procedury rozliczenia rachunków od - związanego z nią -systemu korekt finansowych Szczególnego podkreślenia wymaga konieczność rozdzielenia procedury rozliczenia rachunków od - związanego z nią -systemu korekt finansowych Rząd RP postuluje, aby w przepisach rozporządzenia ogólnego dotyczących korekt finansowych zawarte były odniesienia do precyzyjnych definicji nieprawidłowości – zamkniętego katalogu kilkunastu konkretnych naruszeń mających realny wpływ na budżet UE, które mogłyby być karane korektami Rząd RP postuluje, aby w przepisach rozporządzenia ogólnego dotyczących korekt finansowych zawarte były odniesienia do precyzyjnych definicji nieprawidłowości – zamkniętego katalogu kilkunastu konkretnych naruszeń mających realny wpływ na budżet UE, które mogłyby być karane korektami W opinii Rządu RP, ww. mechanizmy przerwania i zawieszenia płatności powinny stać się rozwiązaniem systemowym dla KE, korekty finansowe (nie mające charakteru netto dla państwa członkowskiego) natomiast powinny stać się rozwiązaniem do korygowania nieprawidłowości w pojedynczych projektach (alokacja uwolniona w wyniku zastosowania korekty podlegałby ponownemu wykorzystaniu przez państwo członkowskie, niezależnie czy korekta odnosi się do pojedynczego projektu czy została ekstrapolowana na pozostałe zadeklarowane juz wydatki w związku z błędami o charakterze systemowym lub niepoliczalnymi) W opinii Rządu RP, ww. mechanizmy przerwania i zawieszenia płatności powinny stać się rozwiązaniem systemowym dla KE, korekty finansowe (nie mające charakteru netto dla państwa członkowskiego) natomiast powinny stać się rozwiązaniem do korygowania nieprawidłowości w pojedynczych projektach (alokacja uwolniona w wyniku zastosowania korekty podlegałby ponownemu wykorzystaniu przez państwo członkowskie, niezależnie czy korekta odnosi się do pojedynczego projektu czy została ekstrapolowana na pozostałe zadeklarowane juz wydatki w związku z błędami o charakterze systemowym lub niepoliczalnymi)

29 Kwalifikowalność wydatków i trwałość projektów Rząd RP popiera utrzymanie regulowania zasad kwalifikowalności wydatków funduszy WRS na poziomie krajowym, pozytywnie ocenia także propozycje KE zmierzające do szerokiego stosowania uproszczonych metod rozliczeń w ramach polityki spójności Rząd RP popiera utrzymanie regulowania zasad kwalifikowalności wydatków funduszy WRS na poziomie krajowym, pozytywnie ocenia także propozycje KE zmierzające do szerokiego stosowania uproszczonych metod rozliczeń w ramach polityki spójności Szczególne wątpliwości i sprzeciw Rządu RP budzi kwestia znaczącego ograniczenia kwalifikowalności podatku VAT, szczególnie w przypadku projektów EFRR i FS, dla których kwalifikowalność podatku VAT będzie w praktyce niemal całkowicie wyłączona. Szczególne wątpliwości i sprzeciw Rządu RP budzi kwestia znaczącego ograniczenia kwalifikowalności podatku VAT, szczególnie w przypadku projektów EFRR i FS, dla których kwalifikowalność podatku VAT będzie w praktyce niemal całkowicie wyłączona. Rząd RP uważa, że kwalifikowalność VAT w przyszłym okresie programowania powinna zostać utrzymana Rząd RP, doceniając utrzymanie w mocy przepisów wyłączających spod zasady trwałości projekty finansowane z EFS, wskazuje na potrzebę skrócenia proponowanego w rozporządzeniu okresu zachowania trwałości projektu funduszy WRS oraz powiązanie go z okresem przechowywania dokumentacji związanej z projektem Rząd RP uważa, że kwalifikowalność VAT w przyszłym okresie programowania powinna zostać utrzymana Rząd RP, doceniając utrzymanie w mocy przepisów wyłączających spod zasady trwałości projekty finansowane z EFS, wskazuje na potrzebę skrócenia proponowanego w rozporządzeniu okresu zachowania trwałości projektu funduszy WRS oraz powiązanie go z okresem przechowywania dokumentacji związanej z projektem

30 Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych Przebieg negocjacji w poszczególnych blokach tematycznych: Przebieg negocjacji w poszczególnych blokach tematycznych: Programowanie strategiczne Większość państw członkowskich wyraziło poparcie dla łączenia funduszy, celów tematycznych oraz kategorii regionów w ramach jednej osi priorytetowej. Równocześnie w ich opinii stopień szczegółowości osi priorytetowych, wymaganych w ich ramach informacji, powinien zostać zawężony. Programowanie strategiczne Większość państw członkowskich wyraziło poparcie dla łączenia funduszy, celów tematycznych oraz kategorii regionów w ramach jednej osi priorytetowej. Równocześnie w ich opinii stopień szczegółowości osi priorytetowych, wymaganych w ich ramach informacji, powinien zostać zawężony.

31 Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych Koncentracja tematyczna Jeżeli chodzi o koncentrację tematyczną, prezydencja duńska skupiła się na zagadnieniu zakresu interwencji poszczególnych funduszy, zostawiając sprawę mechanizmów koncentracji (ring- fencing) na późniejszy etap negocjacji. Państwa członkowskie zgłosiły wiele propozycji, przede wszystkim rozszerzających zawartość poszczególnych celów tematycznych. Najwięcej nowych propozycji pojawiło się w odniesieniu do tych celów, na których KE planuje skoncentrować wsparcie w największym stopniu, t.j: celu 1 – wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, celu 3 – podniesienie poziomu konkurencyjności MŚP oraz celu 4 – wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej. Wiele państw zgłosiło ogólne zastrzeżenie, że ostateczna decyzja co do listy celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych zostanie podjęta po rozstrzygnięciach dotyczących tych mechanizmów. Z tego względu ten blok raczej nie będzie poddany procedurze częściowego zamknięcia przez Radę pod przewodnictwem Danii Koncentracja tematyczna Jeżeli chodzi o koncentrację tematyczną, prezydencja duńska skupiła się na zagadnieniu zakresu interwencji poszczególnych funduszy, zostawiając sprawę mechanizmów koncentracji (ring- fencing) na późniejszy etap negocjacji. Państwa członkowskie zgłosiły wiele propozycji, przede wszystkim rozszerzających zawartość poszczególnych celów tematycznych. Najwięcej nowych propozycji pojawiło się w odniesieniu do tych celów, na których KE planuje skoncentrować wsparcie w największym stopniu, t.j: celu 1 – wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, celu 3 – podniesienie poziomu konkurencyjności MŚP oraz celu 4 – wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej. Wiele państw zgłosiło ogólne zastrzeżenie, że ostateczna decyzja co do listy celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych zostanie podjęta po rozstrzygnięciach dotyczących tych mechanizmów. Z tego względu ten blok raczej nie będzie poddany procedurze częściowego zamknięcia przez Radę pod przewodnictwem Danii

32 Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych Warunkowość ex-ante Wiele państw wyraziło poparcie dla propozycji prezydencji duńskiej, by na Komisji Europejskiej (KE) spoczywał obowiązek udowodnienia, że państwo powinno spełnić dany warunek wstępny. Ponadto padła propozycja, by państwa członkowskie miały swobodę w wyborze pomiędzy programem operacyjnym a Umową Partnerską, jeśli chodzi o umieszczanie poszczególnych warunków, która również spotkała się ze sporym poparciem. Komisja przyjmuje natomiast stanowisko, że poszczególne warunki powinny być spełniane na poziomie programów, a Umowa Partnerska powinna zawierać zestawienie wszystkich odpowiednich warunków. Warunkowość ex-ante Wiele państw wyraziło poparcie dla propozycji prezydencji duńskiej, by na Komisji Europejskiej (KE) spoczywał obowiązek udowodnienia, że państwo powinno spełnić dany warunek wstępny. Ponadto padła propozycja, by państwa członkowskie miały swobodę w wyborze pomiędzy programem operacyjnym a Umową Partnerską, jeśli chodzi o umieszczanie poszczególnych warunków, która również spotkała się ze sporym poparciem. Komisja przyjmuje natomiast stanowisko, że poszczególne warunki powinny być spełniane na poziomie programów, a Umowa Partnerska powinna zawierać zestawienie wszystkich odpowiednich warunków. Warunkowość ukierunkowana na wyniki Większość państw nie popiera propozycji KE, aby wprowadzić obowiązkową Krajową Rezerwę Wykonania (na czym zależy Polsce). Ponadto, duże obawy u państw członkowskich budzi możliwość zastosowania sankcji finansowych, jeżeli raport końcowy wykaże, że wyniki programu są dalece niezadowalające Warunkowość ukierunkowana na wyniki Większość państw nie popiera propozycji KE, aby wprowadzić obowiązkową Krajową Rezerwę Wykonania (na czym zależy Polsce). Ponadto, duże obawy u państw członkowskich budzi możliwość zastosowania sankcji finansowych, jeżeli raport końcowy wykaże, że wyniki programu są dalece niezadowalające

33 Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych Zarządzenia finansowe, system zarządzania i kontroli Większość państw członkowskich podkreśliła, że propozycja zmian w zapisach rozporządzenia, przedstawiona przez prezydencję duńską, uwzględniająca sugestie zgłaszane przez państwa członkowskie, stanowi dobre podstawy dla kompromisu. W dyskusji zwrócono uwagę na utrudnienia w wypracowaniu ostatecznego kompromisu, co wynika ze ścisłego powiązania niektórych rozstrzygnięć z treścią rozporządzenia finansowego. Szczególnie wiele zastrzeżeń zgłoszonych zostało do art. 63 – dotyczącego obowiązkowej procedury odwoławczej od rozstrzygnięć na etapie wyboru i realizacji projektów. W części dotyczącej zarządzania finansowego dyskusję wywołała propozycja dotycząca artykułów przewidujących możliwość nakładania korekt netto, wobec czego duża część państw wyraziła stanowczy sprzeciw. System korekt netto nie pozwala na zastępowanie projektów, które są niezgodne z unijnymi przepisami, innymi – spełniającymi kryteria KE. W razie błędów utracone zostaną zakontraktowane dla danego państwa pieniądze. Poza tym wiele państw zwróciło uwagę na brak precyzyjnego języka i związaną z tym niepewność prawną. Przedstawiciel KE podkreślił, że nie widzi możliwości zmiany tego przepisu, natomiast możliwość ponownego wykorzystania środków UE z nałożonej korekty istnieje, zgodnie z art. 135, dotyczącym korekt nakładanych przez państwa członkowskie. Zarządzenia finansowe, system zarządzania i kontroli Większość państw członkowskich podkreśliła, że propozycja zmian w zapisach rozporządzenia, przedstawiona przez prezydencję duńską, uwzględniająca sugestie zgłaszane przez państwa członkowskie, stanowi dobre podstawy dla kompromisu. W dyskusji zwrócono uwagę na utrudnienia w wypracowaniu ostatecznego kompromisu, co wynika ze ścisłego powiązania niektórych rozstrzygnięć z treścią rozporządzenia finansowego. Szczególnie wiele zastrzeżeń zgłoszonych zostało do art. 63 – dotyczącego obowiązkowej procedury odwoławczej od rozstrzygnięć na etapie wyboru i realizacji projektów. W części dotyczącej zarządzania finansowego dyskusję wywołała propozycja dotycząca artykułów przewidujących możliwość nakładania korekt netto, wobec czego duża część państw wyraziła stanowczy sprzeciw. System korekt netto nie pozwala na zastępowanie projektów, które są niezgodne z unijnymi przepisami, innymi – spełniającymi kryteria KE. W razie błędów utracone zostaną zakontraktowane dla danego państwa pieniądze. Poza tym wiele państw zwróciło uwagę na brak precyzyjnego języka i związaną z tym niepewność prawną. Przedstawiciel KE podkreślił, że nie widzi możliwości zmiany tego przepisu, natomiast możliwość ponownego wykorzystania środków UE z nałożonej korekty istnieje, zgodnie z art. 135, dotyczącym korekt nakładanych przez państwa członkowskie.

34 Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych Duże projekty Prezydencja duńska zaproponowała zmianę kwalifikowalności dużego projektu, tak aby kwota 50 mln była liczona od wkładu UE, a nie jako koszt całkowity. Co więcej wyraziła przekonanie, że projekt powinien być zatwierdzany przez KE lub JASPERS (pozytywna ocena projektu przez JASPERS oznaczałaby jego zatwierdzenie). Prezydencja zaproponowała, by istniała możliwość dokonania płatności przed zatwierdzeniem projektu. Poza tym wyraziła ona sprzeciw wobec obowiązkowego umieszczenia listy dużych projektów jako załącznik do programu – zaproponowała listę indykatywną. Większość państw członkowskich poparła propozycje kompromisowe przygotowane przez prezydencję duńską Duże projekty Prezydencja duńska zaproponowała zmianę kwalifikowalności dużego projektu, tak aby kwota 50 mln była liczona od wkładu UE, a nie jako koszt całkowity. Co więcej wyraziła przekonanie, że projekt powinien być zatwierdzany przez KE lub JASPERS (pozytywna ocena projektu przez JASPERS oznaczałaby jego zatwierdzenie). Prezydencja zaproponowała, by istniała możliwość dokonania płatności przed zatwierdzeniem projektu. Poza tym wyraziła ona sprzeciw wobec obowiązkowego umieszczenia listy dużych projektów jako załącznik do programu – zaproponowała listę indykatywną. Większość państw członkowskich poparła propozycje kompromisowe przygotowane przez prezydencję duńską

35 Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych Uproszczenia Prezydencja duńska przedstawiła stan prac oraz zaproponowała kompromisowe rozwiązania. Niemniej państwa członkowskie podczas dyskusji wyraziły konieczność dalszych modyfikacji. Powstała dyskusja nad Art. 55.4, dotyczącym braku możliwości wyboru operacji do wsparcia z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o finansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. Kilka państw zgłosiło postulat, że możliwość finansowania projektów zakończonych nigdy nie była nadużywana i do zakończenia programu praktycznie się nie zdarza. Uproszczenia Prezydencja duńska przedstawiła stan prac oraz zaproponowała kompromisowe rozwiązania. Niemniej państwa członkowskie podczas dyskusji wyraziły konieczność dalszych modyfikacji. Powstała dyskusja nad Art. 55.4, dotyczącym braku możliwości wyboru operacji do wsparcia z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o finansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. Kilka państw zgłosiło postulat, że możliwość finansowania projektów zakończonych nigdy nie była nadużywana i do zakończenia programu praktycznie się nie zdarza.


Pobierz ppt "Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google