Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola kontroli skarbowej w wykrywaniu nieprawidłowości Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola kontroli skarbowej w wykrywaniu nieprawidłowości Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów."— Zapis prezentacji:

1 Rola kontroli skarbowej w wykrywaniu nieprawidłowości Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów

2 Okres programowania Prowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli; Prowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli; Kontrole operacji na próbie wydatków zadeklarowanych do KE Kontrole operacji na próbie wydatków zadeklarowanych do KE

3 Podstawy prawne kontroli Czynności sprawdzające są przeprowadzane na podstawie: art. 10 Rozporządzenia Komisji nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. art. 10 Rozporządzenia Komisji nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

4 Cel kontroli art. 10 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Komisji nr 438/2001 Państwa Członkowskie przeprowadzają weryfikację operacji na podstawie wyrywkowych kontroli szczególnie w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych systemów zarządzania i kontroli

5 Cel kontroli art. 10 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Komisji nr 438/2001 Państwa Członkowskie przeprowadzają weryfikację operacji na podstawie wyrywkowych kontroli w szczególnie w celu wybiórczej weryfikacji, na podstawie analizy ryzyka, deklaracji wydatków na różnych poziomach. Weryfikacje przeprowadzane przed zamknięciem każdej pomocy, obejmują co najmniej 5% całkowitych kwalifikowanych wydatków i opierają się na reprezentatywnych próbkach zatwierdzonych operacji.

6 Cel kontroli art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o kontroli skarbowej Celem kontroli jest zbadanie oraz ocena celowości i zgodności z prawem: gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji programów operacyjnych. wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji programów operacyjnych.

7 Zakres podmiotowy kontroli b eneficjenci programów operacyjnych

8 Zakres przedmiotowy kontroli zachowanie wystarczającej ścieżki audytu; zachowanie wystarczającej ścieżki audytu; kwalifikowalność poniesionych wydatków; kwalifikowalność poniesionych wydatków; prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych; prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych; wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji; wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji; wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości; wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości; kontrola postępu rzeczowego projektu kontrola postępu rzeczowego projektu

9 Wybór próby do kontroli metody statystyczne metody statystyczne analiza ryzyka analiza ryzyka

10 Program kontroli Cel kontroli Cel kontroli Zakres kontroli Zakres kontroli Sposób wyboru próby Sposób wyboru próby Sposób dokumentowania czynności Sposób dokumentowania czynności Harmonogram Harmonogram Koordynator Koordynator Listy sprawdzające Listy sprawdzające

11 Sposób dokumentowania czynności kontrolnych Listy sprawdzające Listy sprawdzające Protokół kontroli Protokół kontroli Wynik kontroli Wynik kontroli

12 Protokół kontroli Całość czynności kontrolnych dokumentowana jest w protokole sporządzonym na podstawie art. 290 ustawy Ordynacja podatkowa. Całość czynności kontrolnych dokumentowana jest w protokole sporządzonym na podstawie art. 290 ustawy Ordynacja podatkowa. W protokole należy krótko, jasno i precyzyjnie opisać przedmiot badania, zakres wykonanych prac i ustalenia przeprowadzonych czynności kontrolnych.

13 Wynik kontroli Wynik kontroli powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach dla: beneficjenta beneficjenta jednostki podpisującej umowę o dofinansowanie projektu z beneficjentem jednostki podpisującej umowę o dofinansowanie projektu z beneficjentem do akt urzędu kontroli skarbowej do akt urzędu kontroli skarbowej

14 Nota sygnalizacyjna Na podstawie otrzymanych od urzędów kontroli skarbowej protokołów i wyników kontroli sporządzana jest nota sygnalizacyjna, którą Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej kieruje do Instytucji Zarządzającej. Kopia noty sygnalizacyjnej jest ponadto przekazywana Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej.

15 Okres programowania Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 art. 62 rozporządzenia nr 1083/2006 opisuje funkcje i zadania Instytucji Audytowej; Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 art. 62 rozporządzenia nr 1083/2006 opisuje funkcje i zadania Instytucji Audytowej; Funkcję Instytucji Audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; Funkcję Instytucji Audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; Zadania IA są wykonywane przy pomocy Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE oraz urzędów kontroli skarbowej. Zadania IA są wykonywane przy pomocy Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE oraz urzędów kontroli skarbowej.

16 Instytucja Audytowa odpowiada za: zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków przedstawianie Komisji Europejskiej, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty, metodologię, która zostanie zastosowana, metody doboru próbek danych dla potrzeb audytu operacji oraz indykatywne rozplanowanie audytów w celu zapewnienia przeprowadzenia audytu głównych podmiotów oraz równomiernego rozkładu audytów w całym okresie programowania przedstawianie Komisji Europejskiej, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty, metodologię, która zostanie zastosowana, metody doboru próbek danych dla potrzeb audytu operacji oraz indykatywne rozplanowanie audytów w celu zapewnienia przeprowadzenia audytu głównych podmiotów oraz równomiernego rozkładu audytów w całym okresie programowania

17 Do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015 Instytucja Audytowa: przedkłada Komisji Europejskiej roczne sprawozdania audytowe, przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy, informujące o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu. przedkłada Komisji Europejskiej roczne sprawozdania audytowe, przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy, informujące o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu.

18 Do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015 Instytucja Audytowa: wydaje opinie, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie, tak aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są prawidłowe, oraz aby dawać tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe wydaje opinie, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie, tak aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są prawidłowe, oraz aby dawać tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe

19 Instytucja Audytowa: Przedkłada deklarację częściowego zamknięcia zawierającą ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków; Przedkłada deklarację częściowego zamknięcia zawierającą ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków; Nie później niż dnia 31 marca 2017 r., Instytucja Audytowa przedkłada Komisji, deklarację zamknięcia, zawierającą ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków, do której dołącza końcowe sprawozdanie audytowe. Nie później niż dnia 31 marca 2017 r., Instytucja Audytowa przedkłada Komisji, deklarację zamknięcia, zawierającą ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków, do której dołącza końcowe sprawozdanie audytowe.

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rola kontroli skarbowej w wykrywaniu nieprawidłowości Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google