Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy System Informatyczny (KSI) – rola KSI w kontekście działań kontrolnych i procesu informowania o nieprawidłowościach,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy System Informatyczny (KSI) – rola KSI w kontekście działań kontrolnych i procesu informowania o nieprawidłowościach,"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy System Informatyczny (KSI) – rola KSI w kontekście działań kontrolnych i procesu informowania o nieprawidłowościach,

2 System SIMIK 2004-2006 a rozwiązania na nowy okres programowania – podstawowe różnice
System na lata będzie: oparty na sieci Internet, gromadzić minimalny zakres danych niezbędnych z punktu widzenia regulacji unijnych oraz doświadczeń okresu programowania w zakresie monitorowania wykorzystania środków na poziomie krajowym, budowany etapami – konstrukcja techniczna systemu powinna umożliwiać elastyczne wprowadzanie zmian i jego rozbudowę w trakcie eksploatacji

3 System SIMIK 2004-2006 a rozwiązania na nowy okres programowania – podstawowe różnice

4 Zakres funkcjonalny – przepisy wspólnotowe
Artykuł 14 Rozporządzenia wykonawczego 1828/2006 Zapisy księgowe 1. Zapisy księgowe odnoszące się do operacji oraz dane odnoszące się do procesu realizacji, o których mowa w art. 60 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zawierają informacje określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Instytucja zarządzająca, instytucja certyfikująca, instytucja audytowa oraz podmioty, o których mowa w art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 mają dostęp do tych informacji

5 Obowiązki wynikające z przepisów wspólnotowych
Biorąc pod uwagę przepisy wspólnotowe dla celów zarządzania, kontroli i sprawozdawczości, w instytucjach zarządzających, instytucjach pośredniczących, instytucjach pośredniczących 2 stopnia oraz instytucji certyfikującej będą wykorzystywane dwa podstawowe systemy informatyczne tj. : - system finansowo-księgowy spełniający wymogi ustawy o rachunkowości, - Krajowy System Informatyczny monitoringu i sprawozdawczości oraz opcjonalnie lokalny system informatyczny na poziomie instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programu operacyjnego

6 Wymagane funkcjonalności
Zgodne z zapisami rozporządzenia wykonawczego 1828/2006 Podzielone na trzy grupy w oparciu o kryteria: „pilności wdrożenia” zakresu przewidzianego do wdrożenia Zakres I grupy funkcjonalności został wypracowany na przełomie 2006/2007 w toku konsultacji z poszczególnymi instytucjami zarządzającymi

7 I grupa funkcjonalności
I grupa funkcjonalności - podstawowa: Administracja systemem, Interfejsy komunikacyjne – wymiana danych pomiędzy lokalnymi systemami informatycznymi (LSI) a krajowym systemem informatycznym (KSI). Obsługa cyklu życia projektu, ewidencjonowanie i obsługa danych dotyczących wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, kontroli poszczególnych projektów

8 II i III Grupa funkcjonalności
Wsparcie obsługi dużych projektów. Ewidencja danych dotyczących programów operacyjnych. Integracja z systemem KE. Prognozy wydatków. Przygotowanie deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność. Wspieranie procesu „monitorowania wdrażania” poprzez wbudowanie w System szeregu standardowych raportów. Rejestrowanie danych dotyczących nieprawidłowości. Wprowadzenie słownika wskaźników postępu rzeczowego i ich ewidencjonowanie. Ewidencjonowanie i rejestr kwot odzyskanych. Zapewnienie mechanizmów definiowania niestandardowych raportów

9 Moduły cyklu życia projektu
Przygotowanie i złożenie projektu Wniosek o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie Umowa/decyzja o dofinansowanie Wniosek o płatność Realizacja i rozliczenie projektu Kontrole

10 Podstawowe założenia w odniesieniu do zakresu merytorycznego części tzw. cyklu życia projektu
Dane do systemu dotyczące wniosków o dofinansowanie, umów/decyzji o dofinansowanie wniosku o płatność, kontroli będą wprowadzane przez właściwe instytucje odpowiedzialne za dany proces Montaż finansowy projektu. Na poziomie pojedynczego projektu nie będzie określany poziom dofinansowania środkami wspólnotowymi, lecz wyłącznie (procentowo i kwotowo) poziom dofinansowania środkami publicznymi. 3. Powiązanie zakresu danych wprowadzanych na poszczególnych etapach cyklu życia projektu. Elektroniczna wersja wniosku o płatność będzie maksymalnie uproszczona i będzie wykorzystywała dane wprowadzane do systemu na etapie umowy/decyzji o dofinansowywanie. Porównywanie danych dotyczących projektu wprowadzonych na wcześniejszych etapach z danymi wprowadzanymi wraz wnioskiem o płatność będzie możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu informatycznego i zagwarantowaniu właściwych funkcji.

11 W wytycznych szczegółowo uregulowano:
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej Wytyczne precyzują warunki wykorzystania systemów informatycznych o których mowa w art. 58 lit. d) oraz art. 60 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z , str. 25), W wytycznych szczegółowo uregulowano: Procedurę zgłaszania użytkownika do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) (nadawanie, zmiana, wygaśnięcie uprawnień) oraz zakres obowiązków administratorów merytorycznych Zasady Jednolitej Identyfikacji Dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK ) oraz w Lokalnych Systemach Informatycznych Listę wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13)

12 Wersje systemu Wersja testowa – do sprawdzenia funkcjonalności systemu
Wersja szkoleniowa- do prezentacji i nauki obsługi systemu Wersja produkcyjna – do wdrożenia w instytucjach

13

14

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Krajowy System Informatyczny (KSI) – rola KSI w kontekście działań kontrolnych i procesu informowania o nieprawidłowościach,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google