Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna"— Zapis prezentacji:

1 Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna

2 Profil szkoły - nauczyciele

3 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

4 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

5 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY NAUCZYCIELI
OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania – Zdaniem nauczycieli wyniki egzaminów pokrywają się z ocenami stawianymi uczniom, nauczyciele przeprowadzają różnego rodzaju testy. Aktywność uczniów – Nauczyciele uważają, że uczniowie wykazują aktywność na lekcjach, dostrzegają jednak małą frekwencję na zajęciach pozalekcyjnych. Zdaniem nauczycieli uczniowie nie zawsze chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Rozwój osobisty i społeczny - uczniowie organizują różnego rodzaju uroczystości, akademie, pomoc koleżeńską (korki), angażują się w pracę na rzecz innych (Caritas); uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, maleje grupa uczniów sprawiających problemy; mankamentem jest, że zbyt często w projekcie edukacyjnym to opiekun jest inicjatorem działań

6 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się – Zdaniem nauczycieli szkoła przedstawia bogatą ofertę edukacyjną, kadra nauczycielska ma wysokie kwalifikacje – zdecydowana większość podnosi swoje kompetencje, doskonaląc warsztat pracy. Nauczyciele stosują różnorodne metody nauczania oraz informują na bieżąco uczniów i ich rodziców o otrzymywanych ocenach. Pomoc w pokonywaniu trudności – Nauczyciele proponują szeroką ofertę zajęć, prowadzą różnego rodzaju kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze. Uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologa i pedagoga szkolnego. Działania szkoły są regulowane przez prawo – w przypadku dysfunkcji w rodzinach często długo oczekujemy na decyzje sądu. Organizacja procesu edukacyjnego - Nauczyciele motywują uczniów do pracy i na bieżąco sprawdzają ich osiągnięcia. Natomiast plan lekcji nie zawsze zapewnia dogodne warunki pracy (uczniowie zmęczeni po 2h wychowania fizycznego). Negatywnie postrzegane jest to, że niektórzy nauczyciele niesystematycznie uzupełniają e-dziennik. Proces kształtowania postaw - Nauczyciele współpracują ze sobą, z psychologiem i pedagogiem szkolnym na rzecz kształtowania właściwych postaw uczniów. Zdaniem nauczycieli uczniowie powinni mieć więcej warsztatów ze specjalistami (są bardziej wiarygodni).

7 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Rodzice w szkole – Zdaniem nauczycieli rodzice zbyt słabo angażują się w życie szkoły. Nauczyciele oczekują, że wpływ rodziców na działania szkoły zwiększy się. Współpraca ze społecznością lokalną – Nauczyciele uważają, że szkoła aktywnie współpracuje ze społecznością lokalną, posiada stronę internetową, na której publikuje aktualności. Świat pracy i absolwenci – Zdaniem nauczycieli szkoła ma trudności z dotarciem do informacji o losach absolwentów ( brak narzędzi), z drugiej strony szkoła pomaga w wyborze drogi zawodowej.

8 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Szkoła jako miejsce nauki – Nauczyciele ocenili, że szkoła reprezentuje wysoki poziom, jeśli chodzi o miejsce nauki – baza dydaktyczna jest stale wzbogacana m.in. o tablice multimedialne. Organizacja pracy szkoły – Nauczyciele zwracają uwagę na słabą opiekę pielęgniarską (pielęgniarka jest tylko 2 razy w tygodniu). Zarządzanie zasobami ludzkimi – Zdaniem nauczycieli dyrektor motywuje ich do rozwoju, atmosfera sprzyja współpracy w zespołach.

9 Mocne i słabe strony szkoły
Wyposażenie szkoły. Pomoc uczniowi w różnych dziedzinach. Słabe Słaba współpraca z rodzicami. Brak zorganizowanego kontaktu z absolwentami.

10 Profil szkoły - pracownicy administracji
i obsługi

11 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

12 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

13 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
OBSZAR I- EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania - Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na ten temat. Aktywność uczniów - Pracownicy A i O zaobserwowali, że duża liczba uczniów bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych (uczniowie mają szeroką gamę zajęć do wyboru). W szkole odbywa się wiele konkursów. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych, w których odnoszą sukcesy, o czym świadczy duża liczba dyplomów i pucharów eksponowanych na terenie szkoły. Rozwój osobisty i społeczny - Zdaniem pracowników A i O uczniowie z jednej strony bardzo angażują się w organizację oraz udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, z drugiej zaś strony część uczniów zachowuje się w sposób niewłaściwy, lekceważą osoby dorosłe, używają nieodpowiedniego słownictwa.

14 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się - Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na ten temat. 2. Pomoc w pokonywaniu trudności- Pracownicy AiO widzą, że dla uczniów jest organizowana pomoc psychologa i pedagoga szkolnego. Szkoła współpracuje z instytucjami w kwestii dożywiania uczniów i wyprawek szkolnych. Pod kierunkiem nauczyciela zdolni uczniowie organizują pomoc koleżeńską. 3. Organizacja procesu edukacyjnego - Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na ten temat. 4. Proces kształtowania postaw - Pracownicy AiO uważają, że w szkole zapewnione jest bezpieczeństwo uczniów, szczególnie poprzez monitoring, bieżące usuwanie usterek, kontrolowanie osób wchodzących na teren szkoły, pogadanki z uczniami. Pracownicy AiO zwracają uwagę, aby poprawić system dyżurów nauczycieli oraz zwiększyć konsekwencję w wymaganiach stawianych uczniom.

15 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Rodzice w szkole - Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na ten temat. Współpraca ze społecznością lokalną - Pracownicy A i O są zdania, że szkoła dobrze współpracuje ze społecznością lokalną, organizuje imprezy okolicznościowe i spotkania dla m. in. przedszkolaków, emerytów. Świat pracy i absolwenci - Pracownicy A i O zaobserwowali, że absolwenci utrzymują kontakt ze szkołą. W szkole organizowane są spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, co pomaga młodym ludziom w wyborze ich drogi zawodowej.

16 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Szkoła jako miejsce nauki - Pracownicy A i O bardzo wysoko oceniają stan wyposażenia szkoły. Uczniowie korzystają z sal lekcyjnych wyposażonych w projektory, tablice interaktywne i inne urządzenia multimedialne, z dostępem do Internetu Organizacja pracy szkoły - Pracownicy A i O dobrze oceniają organizację pracy szkoły . Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym. W szkole zapewniona jest opieka zdrowotna (pielęgniarka, stomatolog). Zwracają uwagę, że pielęgniarka powinna być codziennie. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Pracownicy A i O są zadowoleni z atmosfery panującej w pracy. Dobrze oceniają pracę w zespole. Pracownicy mają możliwość korzystania ze szkoleń i podnoszenia swoich kwalifikacji.

17 Mocne i słabe strony szkoły
Wyposażenie szkoły. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Słabe Niewłaściwe zachowanie uczniów wobec dorosłych i wobec siebie. Niszczenie mienia szkoły, brak dbałości o porządek i czystość.

18 Profil szkoły - uczniowie

19 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

20 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

21 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY UCZNIÓW
OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania - Uczniowie oceniają nauczanie jako stabilny proces na dobrym poziomie. Argumentują to ciągłym sprawdzaniem ich wiedzy poprzez sprawdziany, kartkówki oraz testy, głównie GWO oraz omawianiem ich i poprawianiem błędów. Niektórzy nauczyciele jednak poprzestają na podaniu ocen, bez wytłumaczenia błędnych odpowiedzi. Aktywność uczniów – Uczniowie wskazują na bardzo duży wybór zajęć pozalekcyjnych. Wielu uczniów zapisuje się na nie, jednak po pewnym czasie rezygnuje - stwierdzają, że to nie dla nich- lub z powodu lenistwa. Uczniowie oceniają niektóre lekcje jako nudne i twierdzą, niewiele z nich wynoszą. Niektórzy są słabsi i zwyczajnie nie rozumieją materiału na lekcji. Rozwój osobisty i społeczny - Brak inicjatyw uczniowskich dotyczących imprez po lekcjach (organizuje je jedynie SU i to pod przewodnictwem nauczyciela). Według uczniów nauczyciele niedostatecznie reagują na przemoc w szkole, skupiają się najczęściej na dyżurze przy łazience i na pilnowaniu niepalenia w niej. Uczniowie mówią także o tym, że nie do końca wiedzą, jakiego dokładnie zachowania się od nich oczekuje.

22 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się – Uczniowie twierdzą, że nauczyciele nie zawsze informują ich na bieżąco o ocenach, uważając, iż można to sprawdzić w E-dzienniku. Czasem podają oceny po terminie. Część nauczycieli, według uczniów, stosuje przestarzałe, nieciekawe metody nauczania, choć niektórzy starają się stosować bardziej odpowiadające uczniom metody. Uczniowie wytykają monotonię lekcji. Na lekcjach z przedmiotów ścisłych zdarza się, że jedynie niewielka grupą przyswaja trudny materiał, podczas gdy u innych pogłębiają się braki. Nauczycielom brak cierpliwości i zrozumienia dla wolniejszego tempa pracy niektórych uczniów. Uczniowie nie lubią porównywania z innymi klasami, zwłaszcza gdy stawia ich to w złym świetle. Pomoc w pokonywaniu trudności - Uczniowie twierdzą, że nauczyciele nie zawsze mają czas na poprawę ocen. Mają ściśle określone terminy na spotkania, nie są elastyczni, nie słuchają tłumaczeń o innych zobowiązaniach uczniów typu konkurs lub trening. Uczniowie jednak mogą liczyć na pomoc wychowawcy, pedagoga i psychologa.

23 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE c.d.
Organizacja procesu edukacyjnego – Uczniowie twierdzą, że niektórzy nauczyciele nie panują na lekcjach nad dyscypliną - w klasie jest czasem chaos. Nauczyciele zbyt słabo motywują uczniów. Nauczyciele chwalący to według uczniów 1-3 osoby na cały zespół uczący w danym oddziale. Proces kształtowania postaw – Zdaniem uczniów nauczyciele nie mają czasu spokojnie i szczerze porozmawiać z wychowankami. Uczniowie nie lubią „szufladkowania”, chcieliby większej uwagi i zainteresowania.

24 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Rodzice w szkole – Uczniowie twierdzą, ze rodzice interesują się szkołą i swoimi dziećmi, ale nie mają czasu na angażowanie się w życie szkoły. Nauczyciele odbierają to jako brak zainteresowania własnymi dziećmi, a nieprzychodzenie do szkoły wynika z braku czasu. Świat pracy i absolwenci - Uczniowie twierdzą, że działalność szkoły nie jest widoczna w środowisku lokalnym, informacje na stronie szkoły nie są dość wyraźne. Uczniom nie podoba się strona internetowa. Współpraca ze społecznością lokalną – Uczniowie dostrzegają, że absolwenci stale odwiedzają szkołę i swoich nauczycieli. Twierdzą, że szkoła nakierowuje na dalszy wybór drogi życiowej.

25 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Szkoła jako miejsce nauki – Uczniowie dostrzegają, że szkoła jest bogato wyposażona w sprzęt wysokiej klasy, narzekają jednak na brzydkie i zniszczone pomoce dydaktyczne takie jak mapy, sprzęt laboratoryjny. Organizacja pracy szkoły - Uczniowie twierdzą że szkoła zapewnia im ciepłe posiłki, co jest spostrzegane jako troska o nich. Duża część uwag uczniów odnosi się do pomocy medycznej, uczniowie uważają, że pielęgniarka powinna być w szkole częściej niż 2 razy w tygodniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Uczniowie nie zawsze wiedzą, czy ich nauczyciel podnosi kwalifikacje oraz jakie studia, kursy posiadają ich nauczyciele, nie są też informowani o wnioskach płynących z nadzoru pedagogicznego.

26 Mocne i słabe strony szkoły
Pomoc ze strony nauczycieli przy wyborze dalszej drogi oraz utrzymywanie kontaktu z absolwentami. Omawianie testów i sprawdzianów (duża ilość próbnych testów). Słabe Niewielki udział rodziców w życiu szkoły. Rezygnacja uczniów z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (początkowo zapisują się, potem rezygnują) Trudności w poprawie oceny.

27 Profil szkoły - rodzice

28 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

29 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

30 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY RODZICÓW
OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania - Rodzice ocenili je wysoko, gdyż wiedzą, że w szkole analizuje się wyniki sprawdzianów i egzaminów w celu poprawy wyników nauczania, zapoznają się z wykresami wywieszanymi w gablocie na holu; jednak nie są zadowoleni z tego, że nie otrzymują sprawdzianów do domu. Aktywność uczniów - Rodzice uważają, że uczniowie mają dużo możliwości rozwijania zdolności na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, doceniają zalety wymiany międzynarodowej; jednak dostrzegają też, że nie wszystkie zdolności ich dzieci są dostrzegane przez nauczycieli. Rozwój osobisty i społeczny – Pomimo ogólnie dobrej oceny na tym polu rodzice widzą konieczność wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania paleniu papierosów na terenie szkoły.

31 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się – Rodzice uważają, że „profile” klas odpowiadają zainteresowaniom uczniów (klasy sportowe, artystyczne), oczekują od nauczycieli informacji zwrotnej o postępach w nauce ich dziecka. Pomoc w pokonywaniu trudności – Rodzice podkreślają, że uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc pedagoga i psychologa, wspierani są przez wychowawcę, zadowoleni są z dużej ilości zajęć wyrównawczych, wskazują jednak, że warto pracować nad budowaniem poprawnych relacji w tych kontaktach. Organizacja procesu edukacyjnego - Rodzice są bardzo zadowoleni z e-dziennika, ich zdaniem system oceniania stosowany w szkole wspiera proces uczenia się i wychowania (akceptują system punktowy), dostrzegają wagę relacji nauczyciel- uczeń - rodzic w procesie nauczania. Proces kształtowania postaw – Rodzice wiedzą o dobrej współpracy szkoły z policją, są zadowoleni z nowoczesnego monitoringu, chcą kontynuacji pogadanek z psychologiem, położną, strażą miejską policją i innymi specjalistami.

32 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Rodzice w szkole – Rodzice dostrzegają, że szkoła jest otwarta na propozycje rodziców, a dyrektor szybko reaguje na zgłaszane problemy, korzystają z możliwości kontaktu z pedagogiem i psychologiem, biorą udział w zebraniach, spotkaniach z dyrektorem Współpraca ze społecznością lokalną – Zdaniem rodziców przedstawia się dość dobrze, jednak większość działań jest zbyt słabo nagłaśniana, brakuje informacji o planowanych działaniach, warto skupić się na budowaniu wizerunku szkoły. Świat pracy i absolwenci – Rodzice niewiele wiedzą na ten temat, ale dostrzegają absolwentów na niektórych imprezach (np. na nadaniu szkole imienia), wiedzą, że absolwenci odwiedzają swoich nauczycieli i psychologa, liczą na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz wycieczki do miejsc pracy

33 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Szkoła jako miejsce nauki - Rodzice podkreślili, że szkoła idzie z duchem czasu pod względem wyposażenia - to jej atut, na pochwałę zasługuje stan techniczny budynku i sal, a niewątpliwą zaletą jest bezpośrednie przejście na pływalnię. Organizacja pracy szkoły - Rodzice są zadowoleni z obecności w szkole pielęgniarki i stomatologa oraz funkcjonowania stołówki, postulują jednak dostosowanie menu do upodobań młodzieży. Zarządzanie zasobami ludzkimi – Rodzice nie wypowiedzieli się na ten temat.

34 Mocne i słabe strony szkoły
Przystosowanie szkoły do szybkiego rozwoju technologicznego – komputeryzacja. Bezpieczeństwo Starania p. Dyrektor o coraz lepsze funkcjonowanie placówki. Słabe Brak dostatecznej informacji o działaniach szkoły w środowisku lokalnym. Komunikacja i relacje na linii uczeń – nauczyciel – rodzic.

35 Profil szkoły - podsumowanie

36 nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice

37 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice

38 Wspólnie wypracowane wnioski
i rekomendacje OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Umożliwienie rodzicom dostępu do sprawdzianów prac klasowych. Dostosowanie terminów zajęć dodatkowych do planu uczniów. Poszukanie sposobów motywowania uczniów do większej aktywności

39 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Uatrakcyjnienie metod pracy na zajęciach lekcyjnych, stosowanie metod aktywizujących. Ustalenie i respektowanie odpowiednich zasad zachowania podczas zajęć. Ustalenie możliwości poprawy oceny w szczególnych przypadkach. Przypominanie zasad poprawiania sprawdzianów i prac klasowych. Kształtowanie właściwych postaw w zachowaniu. Wspieranie kształtowania autorytetu nauczyciela ze strony rodziców.

40 OBSZAR III- SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Większa popularyzacja szkoły w środowisku, reklamowanie imprez szkolnych dla społeczności lokalnej. Przekazywanie rodzicom informacji w różnorodny sposób (e – mail, dzienniczek, zeszyt, ulotki, strona internetowa) w celu poprawy komunikacji. Aktywizowanie rodziców, natychmiastowe reagowanie na to, co dzieje się w szkole, organizowanie wywiadówek, kontakt telefoniczny z wychowawcą. Angażowanie rodziców przy realizacji projektów edukacyjnych. Zapraszanie rodziców na lekcje (jako obserwatorów, w ramach preorientacji zawodowej)

41 OBSZAR IV- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Poinformowanie uczniów o funkcji higienistki szkolnej. Informowanie o dostępności apteczki szkolnej i możliwości uzyskania pomocy medycznej na terenie szkoły. Przypominanie przez wychowawców Statutu Szkoły, ze zwróceniem uwagi na prawa i obowiązki uczniów.


Pobierz ppt "Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google