Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil szkoły 2 ewaluacja wewnętrzna kwiecień 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil szkoły 2 ewaluacja wewnętrzna kwiecień 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Profil szkoły 2 ewaluacja wewnętrzna kwiecień 2013r.

2 Profil szkoły - nauczyciele

3 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

4 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

5 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY NAUCZYCIELI
OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania Nauczyciele muszą wkładać dużo wysiłku aby utrzymać wyniki na tym samym poziomie. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w zdecydowanej większości przypadków są adekwatne w stosunku do ocen uzyskiwanych przez uczniów, co wynika z dokonywanych na bieżąco analiz. 2. Aktywność uczniów Uczniowie chętnie się angażują w działania społeczne, akcje, imprezy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, chętnie biorą udział w konkursach. Zróżnicowana oferta zajęć w szkole umożliwia uczniom działanie w różnych sferach (dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych każdy może znaleźć coś dla siebie). Rozwój osobisty i społeczny Uczniowie znają zasady społeczne, ale niektórzy z nich nie zawsze je respektują. Uczniowie chętnie pomagają, ale ich działania wymagają ukierunkowania oraz zainicjowania przez pracowników szkoły. Tylko niektórzy z uczniów wykazują inicjatywę.

6 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się Dziennik elektroniczny, dyżury nauczycielskie oraz konsultacje umożliwiają lepszy przepływ informacji o wynikach nauczania i wychowania. Wprowadzono system oceniania kształtującego. Dostosowuje się profile klasowe do zainteresowań uczniów. Pomoc w pokonywaniu trudności Różnorodna forma zajęć ukierunkowanych na pomoc (zajęcia wyrównawcze w ramach art. 42 KN, biblioterapia, socjoterapia, terapia pedagogiczna, „korki nie we wtorki” – samopomoc uczniów, zajęcia z psychologiem i pedagogiem). Stosowanie oceniania kształtującego. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Możliwość poprawy ocen. Organizacja procesu edukacyjnego Istnieje korelacja między zajęciami lekcyjnymi a pozalekcyjnymi (głównie przedmiotowymi). Przyjazna atmosfera podczas lekcji, empatyczne podejście (na co z pewnością wpływa ocenianie kształtujące). Proces kształtowania postaw Bieżąca współpraca z psychologiem i pedagogiem. Pełnienie dyżurów nauczycielskich, monitoring, pogadanki oraz współpraca z policją i strażą miejską sprawiają, że w szkole jest coraz bezpieczniej. Lekcje wychowawcze, organizacja imprez, coraz więcej młodzieży w wolontariacie sprzyjają kształtowaniu postaw.

7 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
1. Rodzice w szkole Rodzice wykazują aktywność poprzez wpływ na treści programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udział w profilu szkoły, ale muszą być mobilizowani do aktywności przez szkołę. Szkoła wykorzystuje informacje od rodziców. Współpraca ze społecznością lokalną Szkoła organizuje lub współorganizuje coraz więcej imprez dla środowiska, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, jest coraz bardziej widoczna w lokalnych mediach. Świat pracy i absolwenci Absolwenci chętnie utrzymują kontakt ze szkołą, jednak jest to kontakt niezorganizowany. Angażują się w pracę szkoły (zajęcia klasy artystycznej, imprezy – I dzień wiosny). Potrzeba pomysłu na wykorzystanie informacji o losach absolwentów na rzecz poprawy wyników kształcenia i wychowania.

8 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
1. Szkoła jako miejsce nauki Wyposażenie sal lekcyjnych zapewnia możliwość zdobywania i utrwalania wiedzy za pomocą różnych metod. Szkoła podąża za nowościami technicznym, na bieżąco wymienia się zużyty sprzęt i doposaża sale. Organizacja pracy szkoły Pomoc wychowawcza jest adekwatna do potrzeb uczniów. Opieka zdrowotna jest niedostateczna – brak codziennej opieki medycznej (pielęgniarka, stomatolog). Zarządzanie zasobami ludzkimi Nadzór pedagogiczny jest prowadzony systematycznie i sprzyja rozwojowi nauczycieli. Kadra pedagogiczna chętnie bierze udział w różnego rodzaju doskonaleniu zawodowym.

9 Mocne i słabe strony szkoły
Kompetentna , aktywna nieustannie doskonaląca się w różnych sferach kadra pedagogiczna. Bogate wyposażenie i dobra organizacja pracy placówki. Otwarcie na społeczność lokalną i coraz większa aktywność nauczycieli i uczniów w tym zakresie. Słabe Brak dostatecznej opieki zdrowotnej. Za niska motywacja uczniów ukierunkowana na zdobywanie wiedzy pomimo szerokiej oferty szkoły i zaangażowania nauczycieli. Za słabe zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą. Współpraca wymaga ciągłego inicjowania działań przez nauczycieli.

10 Profil szkoły - pracownicy administracji
i obsługi

11 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

12 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

13 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
OBSZAR I- EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania Pracownicy A i O dostrzegają wywieszone wyniki nauczania w gablotach. 2. Aktywność uczniów Pracownicy A i O dobrze oceniają aktywność uczniów. Zaobserwowali, że popołudniami duża liczba sal jest zajętych na zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (próby orkiestry, chóru, teatralne). Przygotowywane przez uczniów dekoracje na kole dekoratorskim zdobią szkolne korytarze oraz ubogacają imprezy szkolne. 3. Rozwój osobisty i społeczny Pracownicy A i O negatywnie oceniają rozwój osobisty i społeczny uczniów. Zdaniem A i O niektórzy uczniowie nie respektują zasad współżycia, wskazuję na to ich zachowanie. Uczniowie biorą aktywny udział w przygotowaniu imprez szkolnych (m.in. dekoracje, montaż sceny i prowadzenie).

14 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na ten temat. 2. Pomoc w pokonywaniu trudności Pracownicy A i O dobrze oceniają pomoc szkoły w pokonywaniu trudności. Widzą, że szkoła pomaga w pokonywaniu trudności w nauce. W szkole jest dostępny szeroki wachlarz kół zainteresowań dla uczniów. 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw Pracownicy A i O dobrze oceniają proces kształtowania postaw. Uważają, że szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, szczególnie poprzez monitoring, kontrolowanie osób wchodzących na teren szkoły, dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych.

15 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Rodzice w szkole Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na ten temat. 2. Współpraca ze społecznością lokalną Pracownicy A i O bardzo dobrze oceniają współpracę ze społecznością lokalną. Są zdania, że szkoła, organizuje wiele imprez dla społeczności lokalnej m in. dla przedszkolaków, emerytów, akcje prowadzone przez Caritas. Relacje z imprez szkolnych dostępne są w lokalnych mediach (Goniec Rumski, Panorama Gdańska, Internet) 3. Świat pracy i absolwenci Pracownicy AiO zaobserwowali, że absolwenci utrzymują kontakt ze szkołą. W szkole organizowane są prezentacje szkół ponadgimnazjalnych.

16 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Szkoła jako miejsce nauki Pracownicy A i O twierdzą, że szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe i jest właściwie wyposażona. Na bieżąco uzupełniany jest sprzęt i pomoce dydaktyczne. 2. Organizacja pracy szkoły Pracownicy A i O widzą, że uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym. W szkole zapewniona jest opieka pielęgniarki dwa razy w tygodniu. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na ten temat.

17 Mocne i słabe strony szkoły
Wyposażenie szkoły Monitoring Organizowanie wielu imprez dla uczniów i społeczności. Słabe Niewłaściwe zachowanie uczniów wobec dorosłych i wobec siebie Niszczenie mienia szkoły, niedbałość o porządek i czystość Brak szacunku dla pracy innych.

18 Profil szkoły - uczniowie

19 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

20 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

21 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY UCZNIÓW
OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania Uczniowie wskazują, że w zależności od klasy jedynie niektórzy nauczyciele omawiają sprawdziany lub robią to niesystematycznie („nie zawsze analizujemy wyniki naszych prac”). 2. Aktywność uczniów Uczniowie sami krytycznie oceniają swoją aktywność („nie uważamy na lekcjach”, „nie chce nam się”). Skarżą się na brak dyscypliny i brak uwagi innych uczniów na lekcjach, co obniża motywację chętnych do pracy. Czasem boją się udzielić złej odpowiedzi, gdyż boją się komentarza nauczyciela (wyśmiania). Niektórzy uczniowie boją się zgłosić na lekcji gdyż są zwyczajnie nieśmiali!!! Nie wszyscy nauczyciele informują o konkursach („mniej niż połowa”), część z nich potrafi do tego nawet zniechęcić mówiąc „nie dacie rady”. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, ale czasem ich pora pokrywa się z lekcjami. 3. Rozwój osobisty i społeczny Część uczniów nie czuje się bezpiecznie w szkole, obawiają się innych uczniów (boją się ich zachowania „wyglądają tak, jakby chcieli nam coś zrobić”), nie aprobują palenia w toaletach, widują bójki w i poza szkołą i przeraża ich to, że nikt nie ponosi poważnych konsekwencji. Wskazują na reagowanie większości nauczycieli na niepokojące sytuacje na przerwach. Nie podoba im się wchodzenie nauczycielek do męskich toalet i brak drzwi zewnętrznych w damskich.

22 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się Pytania uczniów o ocenę często pozostają bez odpowiedzi, są oni zbywani radą aby sami sprawdzili sobie w e-dzienniku (zdarza się to nagminnie). Często oceny są wpisywane do e-dziennika z opóźnieniem, sprawdziany i kartkówki czasem oddawane są po długim czasie - (nastąpiło pogorszenie). Profile klas są różnorodne, ale nie zawsze uczniowie są we właściwym miejscu („w mojej klasie mat - inf jest kilka osób, które naprawdę sobie nie radzą). Klasa językowa ma tyle samo godzin angielskiego jak w innych klasach. Zdaniem uczniów „Klasy profilowe tak naprawdę nie istnieją- różnią je jedynie literki a,b,c”. 2. Pomoc w pokonywaniu trudności Uczniowie bardzo chwalą możliwość nauczania indywidualnego. Wiedzą, że jest duża oferta zajęć pozalekcyjnych, ale połowa ankietowanych wskazuje na problem, że odbywają się one często tego samego dnia, czasem nawet pokrywają się ich godziny, albo są w czasie lekcji niektórych klas lub polegają jedynie na możliwości poprawy sprawdzianu. Część uczniów chciałaby więcej zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii. Pojawiły się sugestie aby: na zastępstwach przychodzili inni nauczyciele i prowadzili zajęcia wyrównawcze, zorganizować zajęcia kulinarne oraz kółko informatyczne

23 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE c.d.
3. Organizacja procesu edukacyjnego Uczniowie są oceniani bardzo często i systematycznie (twierdzą, że czasem nawet za często i z za dużej ilości materiału). Czasem sprawdziany oddawane są po kilku tygodniach. Miewają kartkówki karne za nieodpowiednie zachowanie na lekcji kilku osób z grupy, w efekcie czego złe oceny otrzymują wszyscy. Uczniowie zwracają uwagę, że boją się negatywnych komentarzy nauczycieli, czasem nawet wyśmiewania i niekulturalnych uwag („nauczyciele często krzyczą, nawet gdy coś tłumaczą”, „nauczyciele potrafią dołować”, „zdarza się, że nauczyciel wyśmiewał i gnębił kilku uczniów”). W skupieniu na lekcji przeszkadzają w niektórych klasach sami uczniowie, nad którymi nie potrafią zapanować nauczyciele. Uczniowie uciszający swoich kolegów dostają niekiedy uwagę - gdy zrobią to zbyt bezpośrednio. Uczniowie narzekają na brak motywowania („gdyby były plusy i minusy motywacja byłaby większa”). Niekiedy jedyną motywacją jest straszenie punktami ujemnymi („nikt się nimi już nie przejmuje”). Tylko jeden ankietowany uczeń odniósł się do wszystkich pytań pozytywnie. Proces kształtowania postaw Uczniowie chcieliby częstszych lekcji z psychologiem oraz lekcji wychowawczych, na których wychowawca skupia całą uwagę na uczniach i ich sprawach (nie chcą lekcji polegających jedynie na uzupełnianiu dziennika lub oglądaniu filmu). Bardzo dużym problemem jest dla nich palenie w toaletach i brak skutecznej reakcji nauczycieli, jak również niesłuszne posądzenia o palenie.

24 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Rodzice w szkole Większość uczniów twierdzi, że rodzice nie mają wpływu na szkołę ani nie interesują się uczniami. Rodzice niechętnie przychodzą na dyskoteki. Tylko jeden uczeń ocenił ten obszar pozytywnie („rodzice angażują się w prawie wszystko, wyjątkiem są wycieczki klasowe, ponieważ moja klasa ich nie ma”). Świat pracy i absolwenci Nasze gimnazjum organizuje dużo imprez oraz bierze udział w różnych wydarzeniach. Nauczyciele komunikują się ze swoimi uczniami poprzez facebook’a; zagadują ich, jak nastrój, co u Ciebie (jest to bardzo miłe dla uczniów). Potrafią tez przypomnieć o sprawdzianie i przyjściu na galowo. Uczniowie bardzo chwalą aktywność szkoły - najbardziej podobają im się warsztaty Caritasu, nowa własna strona internetowa szkoły (ale „w szkole zbyt mało ceni się osoby, które coś robią dla innych”). Współpraca ze społecznością lokalną Absolwenci regularnie odwiedzają naszą szkołę i swoich byłych nauczycieli. Często nauczyciele stawiają ich za przykład. Organizowane są spotkania z przedstawicielem urzędu pracy oraz nauczycielami szkół średnich.

25 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
1. Szkoła jako miejsce nauki Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona (w każdej sali jest komputer), jest czysto i ładnie. Byłoby jeszcze lepiej gdyby uczniowie posiadali dostęp do wi-fi. Niezbyt często wykorzystywane są metodniki. 2. Organizacja pracy szkoły Według uczniów brak jest opieki medycznej - „nigdy nie ma pielęgniarki kiedy jest potrzebna” (90% głosów). Uczniowie zwracają uwagę na lekcje od rana do godziny 15, na plan lekcji z przedmiotem ścisłym po dwóch lekcjach w-f oraz umieszczenie w jednym dniu przedmiotów takich jak fizyka i chemia, co powoduje, że sprawdziany są często razem. Zdarza się, że wpisany w jednym dniu ołówkiem sprawdzian z danego przedmiotu, powoduje iż sprawdzian z kolejnego zostaje nazwany kartkówką, mimo, iż obejmuje znacznie większy zasób materiału. Zdarza się, że na lekcjach wychowawczych uczniowie odrabiają zadania domowe, nauczyciel zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami organizacyjnymi jak punkty z zachowania, frekwencja, uwagami innych nauczycieli o zachowaniu klasy i brakuje czasy na sprawy i problemy uczniów. Uczniom brakuje rozmów z wychowawcą i aktywności na lekcjach wychowawczych, w które byliby zaangażowani całą klasą. Nie chcą aby wychowawca jedynie uzupełniał dziennik lub puszczał im film bez dodatkowych komentarzy i zadań do przemyślenia. Zarządzanie zasobami ludzkimi Według uczniów nadzór jest prawidłowy, a sami nauczyciele starają się poprawić sytuację.

26 Mocne i słabe strony szkoły
Wyposażenie szkoły (multimedialne) i wystrój szkoły oraz przestrzeń w niej oraz smaczne obiady. Aktywność szkoły: ilość zajęć pozalekcyjnych oraz widoczna współpraca szkoły z innymi instytucjami w Rumi Mili nauczyciele (wg 50% uczniów) Słabe Brak dostatecznej opieki medycznej. palący uczniowie i nieskuteczne kary za palenie.

27 Profil szkoły - rodzice

28 Działy i obszary OCENA TENDENCJA
- - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw

29 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

30 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY RODZICÓW
OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wyniki nauczania Rodzice uważają, że wyniki sprawdzianów i egzaminów są analizowane w dobrym stopniu, ale niestety nie ze wszystkich przedmiotów. Nauczyciele bardzo często zapowiadają również kartkówki, dając możliwość przygotowania się ucznia. Rodzice są również zdania, że powinien być wydłużony czas na poprawę złych ocen. 2. Aktywność uczniów Nauczyciele powinni bardziej mobilizować, motywować, pomagać i aktywizować uczniów, aby chętniej brali udział w konkursach. 3. Rozwój osobisty i społeczny Uczniowie znają zasady zachowania, atmosfera w większości klas jest pozytywna, ale nie zawsze respektowane są te zasady w kontaktach interpersonalnych. Według rodziców uczniowie często dobrze się czują w zespole klasowym, ale są grupy rówieśnicze, które nie są jeszcze zintegrowane.

31 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się Rodzice na bieżąco są informowani o ocenach i osiągnięciach uczniów w różnej formie (e - dziennik, zebrania, konsultacje, rozmowy telefoniczne). Profile klas w większości przypadków odpowiadają zainteresowaniom uczniów. Rodzice podkreślają, że nauczyciele stosują różnorodne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej, np. tablice interaktywne. Należy jednak stosować więcej metod aktywizujących i doświadczalnych. Pomoc w pokonywaniu trudności Rodzice ocenili, że pomoc w pokonywaniu trudności jest na dobrym poziomie i wykazuje wartość stałą. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach przedmiotowych, mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli. Szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mają możliwość poprawy ocen aż do skutku.

32 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE c.d.
Organizacja procesu edukacyjnego Jest na dobrym poziomie i wykazuje stałą tendencję. Testy i sprawdziany przeprowadzane są z dużą częstotliwością (z pewnymi wyjątkami). Atmosfera podczas lekcji sprzyja procesowi uczenia się, a motywowanie ucznia uzależnione jest możliwością kontaktu z uczniem (liczba godzin z danego przedmiotu w tygodniu, co wpływa na częstotliwość kontaktu z uczniem). Proces kształtowania postaw W procesie kształtowania postaw rodzice podkreślili integrującą rolę spotkań typu „Noc w szkole” oraz innych imprez integracyjnych, a także zwrócili uwagę na ważną rolę pochwał ze strony nauczycieli zarówno do uczniów jak i ich rodziców. Ważnym elementem jest również organizowanie przedstawień oraz działalność Szkolnego Koła Caritas. Ważną rolę odgrywa również współpraca z rodzicami podczas organizowania wizyt w zakładach pracy rodziców oraz podczas spotkań z rodzicami w szkole w ramach pogadanek na lekcjach. Pozytywny wpływ mają również spotkania i warsztaty z psychologiem i pedagogiem szkolnym o tematyce dopasowanej do potrzeb klasy.

33 OBSZAR III - SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Rodzice w szkole Zdaniem rodziców szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie opiekunów dzieci na temat swojej pracy np. w trakcie spotkań dotyczących profilu szkoły. Rodzice mają jednak wątpliwości, czy uwagi będą wdrażane w codziennej pracy. Na pewno widoczna jest działalność w środowisku. Jednak największy nacisk powinien być kładziony na nauczanie i wychowanie. 2. Współpraca ze społecznością lokalną Działalność Caritasu, wycieczki z seniorami czy imprezy lokalne są dowodem na dobrą współpracę szkoły ze społecznością lokalną. 3. Świat pracy i absolwenci Rodzice postulują, aby informować rodziców o możliwości konsultacji zawodowej na terenie poradni pedagogiczno - psychologicznej. Szkoła stara się na bieżąco organizować wycieczki i spotkania, które przygotują młodych ludzi do dokonywania trudnych wyborów.

34 OBSZAR IV - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Szkoła jako miejsce nauki Rodzice uważają, że wyposażenie szkoły jest na wysokim poziomie, a szkoła zapewnia wystarczające warunki lokalowe. Na bieżąco uzupełniany jest sprzęt oraz pomoce dydaktyczne (ostatni zakup to kamera). 2. Organizacja pracy szkoły Rodzice zauważają, że szkoła zapewnia uczniom pomoc zdrowotną (pielęgniarka), wspiera i opiekuje się uczniem. Dyrektor zabiega o właściwą pomoc zdrowotną. Rodzice podkreślają, że tygodniowy rozkład zajęć wspiera rozwój uczniów (system jednozmianowy), a szkoła realizuje pomoc wychowawczą. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi Rodzice podkreślają, że systematycznie prowadzony jest nadzór pedagogiczny, a wnioski są wdrażane w codziennej pracy szkoły. Nauczyciele biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty).

35 Mocne i słabe strony szkoły
Kierownictwo szkoły (pani dyrektor). Wyposażenie. Współpraca ze środowiskiem. Słabe Palenie papierosów przez niektórych uczniów. Ograniczona ilość metod aktywizujących na lekcjach. Niska aktywność uczniów.

36 Profil szkoły - podsumowanie

37 nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + I. EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Wyniki nauczania 2. Aktywność uczniów 3. Rozwój osobisty i społeczny II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE 1. Proces nauczania i uczenia się 2. Pomoc w pokonywaniu trudności 3. Organizacja procesu edukacyjnego 4. Proces kształtowania postaw nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice

38 III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU 1. Rodzice w szkole 2. Współpraca ze społecznością lokalną 3. Świat pracy i absolwenci IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Szkoła jako miejsce nauki 2. Organizacja pracy szkoły 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice

39 Wnioski i rekomendacje
OBSZAR I - EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wszystkie społeczności szkolne oceniają aktywność uczniów na dość dobrym poziomie. Wyniki nauczania najbardziej krytycznie oceniają sami uczniowie, najwyżej zaś nauczyciele. Tendencję w rozwoju osobistym i społecznym najwyżej oceniają rodzice, tak samo uczniowie i nauczyciele, najgorzej natomiast pracownicy A i O. Należy: Dostosowywać terminy zajęć dodatkowych do planu uczniów, nauczyciele powinni być bardziej elastyczni w organizowaniu zajęć dodatkowych. Poszukiwać sposobów motywowania uczniów do większej aktywności. Stymulować uczniów do pracy nad sobą.

40 OBSZAR II - NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
Proces nauczania i uczenia się najgorzej oceniają sami uczniowie, pozostałe grupy społeczności szkolnych oceniają go dobrze lub bardzo dobrze. Tylko zdaniem uczniów występuje tendencja spadkowa w procesie nauczania i pomocy w pokonywaniu trudności. Pozostałe grupy uważają, ze sytuacja w tym zakresie jest stabilna lub zwyżkowa. Należy: Urozmaicać metody pracy na zajęciach lekcyjnych, stosować częściej metody aktywizujące. Respektować odpowiednie zasady zachowania podczas zajęć. Dopracować i uszczegółowić zasady sprawdzania osiągnięć uczniów. Kształtować właściwe postawy w zachowaniu. Wspierać autorytet nauczyciela ze strony rodziców.

41 OBSZAR III- SZKOŁA W ŚRODOWISKU
Dostrzeżono działania szkoły w środowisku. Aktywność szkoły jest widoczna w lokalnych mediach. Wszyscy dostrzegli zwiększoną współpracę ze społecznością lokalną. Należy: Aktywizować rodziców, zachęcać do uczestniczenia w życiu szkoły. Umacniać dobry wizerunek szkoły w środowisku. Kontynuować informowanie społeczności lokalnej o działalności szkoły i sukcesach uczniów.

42 OBSZAR IV- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Dobrze lub bardzo dobrze organizację pracy szkoły oceniają rodzice i nauczyciele, uczniowie i pracownicy A i O oceniają ja słabo. Należy: Uświadamiać uczniom, że szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy, a wiedza zdobyta w szkole będzie procentować w ich dalszym życiu. Przypominać uczniom o ich prawach i obowiązkach.


Pobierz ppt "Profil szkoły 2 ewaluacja wewnętrzna kwiecień 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google