Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o stanie szkoły Zespół Szkół w Bratkowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o stanie szkoły Zespół Szkół w Bratkowicach."— Zapis prezentacji:

1 Raport o stanie szkoły Zespół Szkół w Bratkowicach

2 Elementy prezentacji:
1. Program SUS (Szkoła Ucząca Się) – cele i zadania. 2. Sposób przeprowadzenia diagnozy szkoły – dane statystyczne. 3. Prezentacja wyników badań w poszczególnych obszarach: I. Efekty kształcenia i wychowania. II. Nauczanie i uczenie się. III. Szkoła jako instytucja. IV. Szkoła a środowisko zewnętrzne. 4. Mocne strony szkoły oraz obszary wymagające poprawy.

3 Klub Szkół Uczących Się
We współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności Program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

4 Cele SUS: ► Współpraca w zespołach nauczycielskich.
► Rzetelne monitorowanie efektów pracy. ► Refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. ► Tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów. ► Określenie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji.

5 Sposób przeprowadzenia diagnozy:
► Mierzenie jakości: 10 stycznia 2006. ► Cele badania: Poznanie głównych wskaźników działania szkoły; ► Badanie wykonały: Agnieszka Skała Barbara Krauze ► Narzędzia, używane w badaniu: Ankiety dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców; Arkusz diagnostyczny dla Dyrektora; Kwestionariusz wywiadu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6 1. Efekty kształcenia i wychowania:
1.1. Wyniki nauczania. 1.2. Rozwój osobisty i społeczny. 1.3. Losy absolwentów.

7 Wyniki egzaminów zewnętrznych po klasie szóstej w Szkole Podstawowej:
► Czytanie ,5/10 ► Pisanie ,8/10 ► Rozumowanie ,1/8 ► Korzystanie z informacji - 2,7/4 ► Wykorzystanie wiedzy w praktyce - 5,3/8 Ogólny wynik - 26,2 /40

8 Wyniki egzaminów zewnętrznych w trzeciej klasie gimnazjum:
Część humanistyczna Część matematyczno przyrodnicza Najniższy wynik: 8 Najwyższy wynik: 47 43 Średnia: 32,85/50 22,37/50

9 Szkoła uczy swoich uczniów odpowiedzialności i szacunku dla innych.

10 Zachowania negatywne w Szkole Podstawowej

11 Zachowania negatywne w Gimnazjum

12 Szkoła pomaga uwierzyć w swoje możliwości.

13 2. Nauczanie i uczenie się
2.1. Proces nauczania i uczenia się. 2.2. Pomoc w pokonywaniu trudności. 2.3. Wykorzystanie czasu.

14 2.1. Proces nauczania i uczenia się.
Poruszane na lekcjach zagadnienia są jasno tłumaczone. Uczeń zna zasady, według których jest oceniany na lekcjach. Uczeń jest oceniany na lekcjach sprawiedliwie. Zgłaszane przez ucznia problemy są na lekcjach chętnie wyjaśniane. Na lekcjach jest porządek i atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Przy napotkaniu trudności można liczyć na pomoc nauczyciela. Przy napotkaniu trudności w uczeniu się, można liczyć na pomoc kolegów i koleżanek. Uczniowie mogą wyrażać na lekcjach swoje zdanie. Lekcje są prowadzone w interesujący dla ucznia sposób. Na lekcjach panuje atmosfera życzliwości. Czasami uczniowie pracują na lekcjach w małych grupach. Dużo się na nich nauczyłeś/ nauczyłaś. Nauczyciele pytają o opinię na temat prowadzonych przez nich zajęć. Lekcje prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

15 2.1. Proces nauczania i uczenia się.
Poruszane na lekcjach zagadnienia są jasno tłumaczone. Uczeń zna zasady, według których jest oceniany na lekcjach. Uczeń jest oceniany na lekcjach sprawiedliwie. Zgłaszane przez ucznia problemy są na lekcjach chętnie wyjaśniane. Na lekcjach jest porządek i atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Przy napotkaniu trudności można liczyć na pomoc nauczyciela. Przy napotkaniu trudności w uczeniu się, można liczyć na pomoc kolegów i koleżanek. Uczniowie mogą wyrażać na lekcjach swoje zdanie. Lekcje są prowadzone w interesujący dla ucznia sposób. Na lekcjach panuje atmosfera życzliwości. Czasami uczniowie pracują na lekcjach w małych grupach. Dużo się na nich nauczyłeś/ nauczyłaś. Nauczyciele pytają o opinię na temat prowadzonych przez nich zajęć. Lekcje prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

16 Pomoc w pokonywaniu trudności
Szkoła pomaga uczniom poprzez: ► indywidualizację zajęć; ► różnicowanie poziomu wymagań; ► dodatkowe zajęcia pozalekcyjne; ► konsultacje z rodzicami.

17 Korzystanie z korepetycji

18 Wykorzystanie czasu.

19 3. Szkoła jako instytucja
3.1. Szkoła jako miejsce nauki. 3.2. Szkoła jako środowisko społeczne. 3.3. Szkoła jako miejsce pracy.

20 Szkoła posiada: ► świetlicę; ► stołówkę; ► bibliotekę, czytelnię;
► boisko; ► salę gimnastyczną; ► natryski; ► salę multimedialną; ► sprzęt audio i video, fax, kserokopiarki; ► dostęp do Internetu.

21 Relacje osobowe w opinii uczniów.

22 Relacje osobowe w opinii rodziców.

23 Relacje osobowe w opinii nauczycieli.

24 Zadowolenie ze szkoły

25 Wizja szkoły „Szkoła przyjazna, twórcza i bezpieczna. Posiadająca nawyki harmonijnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym. Krzewi patriotyzm i podtrzymuje dziedzictwo narodowe. Dba o zdrowie i kulturę osobistą.”

26 Plan Rozwoju Szkoły: ► Tworzenie i doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości. ► Planowanie i systematyczne wyposażanie oraz modernizacja bazy szkoły. ► Rozbudowa obiektu szkoły. ► Stworzenie systemu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom w szkole.

27 Kadra Pedagogiczna: ► Nauczyciele stażyści - 8%
► Nauczyciele kontraktowi - 20% ► Nauczyciele mianowani % ► Nauczyciele dyplomowani - 26%

28 4. Szkoła a środowisko zewnętrzne
4.1. Szkoła a dom 4.2. Szkoła a społeczność lokalna

29 Rada Rodziców: ► Współdecyduje o ważniejszych wydarzeniach w szkole.
► Współuczestniczy w opracowaniu i zatwierdzaniu Programu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego, Regulaminu Szkoły. ► Akceptuje arkusze organizacyjne i ważniejsze dokumenty szkoły. ► Wspomaga finansowo szkołę w różnych działaniach.

30 Wpływ rodziców na sprawy szkoły:

31 Współpraca ze środowiskiem lokalnym
► Organizowanie i współorganizowanie imprez środowiskowych; ► Współpracowanie z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży ► Udział w akcjach społecznych.

32 Mocne strony szkoły: ►duża oferta zajęć pozalekcyjnych;
► wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna; ► dobre relacje interpersonalne; ► estetyczny wygląd szkoły; ► pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; ► dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi i instytucjami pozaszkolnymi; ► szkoła spełnia wymogi bezpieczeństwa.

33 Sprawy, które należy poprawić:
► dwuzmianowy system nauczania; ► słabe wyposażenie szkoły w pomoce naukowe; ► położenie większego nacisku na przygotowanie do egzaminów zewnętrznych oraz na naukę języków obcych; ► wprowadzenie innowacji pedagogicznych; ► zwrócenie uwagi na niektóre zachowania negatywne wśród uczniów Gimnazjum.

34 Przygotowanie prezentacji:
Barbara Krauze Agnieszka Skała

35 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Raport o stanie szkoły Zespół Szkół w Bratkowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google