Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE.

Коpie: 1
Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Justyna Koźbiał Wydział ds. Projektów UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."— Zapis prezentacji:

1 Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE

2 W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są do poniesienia w ramach realizacji projektu. Każdy koszt musi być dokładnie opisany w Części C wniosku (Szczegółowy opis proponowanych działań), tak aby łatwo było powiązać proponowane koszty z konkretnymi działaniami. Informacje ogólne

3 Żaden z beneficjentów, a także żadna z firm powiązanych z uczestnikami projektu w ramach grup, konsorcjów itp., nie mogą występować w roli podwykonawców projektu. Fakturowanie wewnętrzne nie jest dozwolone, chyba że możliwe będzie wykazanie, że takie transakcje odpowiadają najbardziej opłacalnej ofercie i wykluczają wszystkie elementy zysku, podatek VAT i koszty ogólne. Informacje ogólne

4 Budżet projektu może zawierać wyłącznie koszty zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Art. 25 Postanowień Wspólnych dla LIFE+. Lista kosztów nie kwalifikujących się do współfinansowania w ramach LIFE+ zawarta została w Art. 26 Postanowień Wspólnych. Koszty kwalifikowane

5 Koszty będą uznane za kwalifikowane kiedy: zostaną przewidziane w budżecie projektu, są bezpośrednio związane i niezbędne dla realizacji projektu objętego umową, są rozsądne i odpowiadają zasadom dobrego zarządzania finansowego, w szczególności pod względem stosunku wartości do ceny oraz efektywności kosztowej, odpowiadają zasadom stosownego ustawodawstwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych, zostaną rzeczywiście poniesione w ciągu trwania projektu, będą odnotowane w księgach lub dokumentach podatkowych beneficjenta koordynującego lub współbeneficjentów oraz będą możliwe do określenia i zweryfikowania. Koszty kwalifikowane

6 Podatek VAT Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym wyłącznie w momencie, gdy beneficjent koordynujący lub dowolny z jego Współbeneficjentów nie jest w stanie odzyskać podatku VAT zapłaconego w ramach projektu (Art. 30 CP). Należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające.

7 Ogólne zasady dotyczące sposobu wypełniania formularzy: -Można wprowadzić informacje bezpośrednio w pola tekstowe, lub skopiować i wkleić informacje w prostym formacie tekstowym; -Dzięki powiązaniu danych pomiędzy różnymi formularzami technicznymi i finansowymi, informacje tego typu powinny zostać wprowadzone ręcznie tylko raz, a następnie będą automatycznie przenoszone do odpowiednich pól; -Pola z czerwoną obwódką są obowiązkowe i muszą być wypełnione; -Pola na żółtym tle nie mogą być wypełniane ręcznie, ponieważ odpowiednie informacje zostaną uzyskane automatycznie z innych formularzy; -Użyj "+", aby dodać i "-", aby usunąć informacje; -Proszę użyć następującego formatu dla wszystkich dat: DD-MM- RRRR; -Proszę wypełnić najpierw formularze FC-F8.

8 Formularze finansowe

9 Formularz FA Podsumowuje strukturę finansową projektu, przedstawia podział budżetu oraz zarys planu finansowego. Formularz wypełni się automatycznie, w oparciu o dane z innych formularzy.

10 Formularz FB Formularz ten wypełnia się automatycznie, w oparciu o dane wpisane w innych formularzach w tej sekcji. Formularz ten jest bardzo przydatny dla łączenia wyników technicznych oraz kosztów. Podział kosztów działań

11 Beneficjent koordynujący Współbeneficjenci (każdy osobno) Współfinansujący np. NFOŚiGW Formularz FC Struktura finansowania projektu

12 Formularz FC Struktura finansowania projektu Wkład własny każdego z Beneficjentów. Kwota ta nie może obejmować finansowania uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych źródeł przeznaczonych konkretnie na projekt lub jego część.

13 Formularz FC Struktura finansowania projektu Oczekiwany poziom współfinansowania ze strony UE - dla Beneficjenta koordynującego i Beneficjentów towarzyszących Zgodny z Art. 24 i 25.2 Common Provisions Należy podać kwoty z uwzględnieniem Overheads dla każdego z Beneficjentów

14 Formularz F1 Bezpośrednie koszty osobowe. Koszty wynagrodzeń pracowników public body mogą być finansowane jedynie w zakresie działań, które nie byłyby podjęte bez realizacji projektu LIFE+. Oddelegowanie w aktach osobowych/ umowie, Wkład własny musi przekroczyć o 2% koszt wynagrodzeń ww. pracowników.

15 Formularz F1 Rodzaj umowy Należy wskazać kategorię prawną rodzaju umowy: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, Należy także zaznaczyć czy pracownik jest zatrudniany w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin.

16 Formularz F1 Kategoria/ Funkcja w projekcie Należy określić, jaką rolę w realizacji projektu pełnił będzie dany pracownik. Należy wskazać stopień lub stanowisko w sposób pozwalający Komisji ocenić strukturę personelu i podział zasobów kadrowych.

17 Formularz F1 Stawka dzienna dla każdego członka personelu jest obliczana na podstawie pensji brutto wraz z obowiązkowymi świadczeniami społecznymi. Tworząc propozycję budżetu, można się oprzeć na średnich stawkach obowiązujących w kraju dla danego zawodu, stanowiska, rodzaju organizacji itp.

18 Formularz F1 Liczba osobodni potrzebnych dla realizacji projektu

19 Formularz F1 Należy zwrócić uwagę, że kwalifikowalność kosztów osobowych będzie określana na podstawie: Wypłacone wynagrodzenie brutto danego pracownika w roku/ liczba godzin roboczych w roku = stawka godzinowa Stawka godzinowa * rzeczywista liczba godzin przepracowanych w projekcie w danym roku

20 Formularz F2 Koszty podróży i utrzymania Formularz ten dotyczy wyłącznie kosztów podróży i utrzymania. Koszty związane z obecnością na konferencjach, np. opłaty konferencyjne, powinny być zakwalifikowane do kategorii Inne. Koszt uczestnictwa w konferencji może być zwrócony tylko w przypadku, gdy projekt jest prezentowany na konferencji. Uczestnictwo w konferencjach jest ograniczone do osób, których obecność jest uzasadniona merytorycznie.

21 Formularz F2 Koszty podróży i utrzymania Należy przewidzieć koszty podróży i utrzymania dla 2 osób uczestniczących w realizacji projektu w celu udziału w spotkaniu inauguracyjnym (tzw. Kick-off meeting) z przedstawicielami KE

22 Formularz F2 Koszty podróży i utrzymania Cel podróży (Z/Do) – należy określić państwo i miasto, jeśli są one już znane. W przypadku cyklicznych przejazdów na obszar realizacji projektu, należy wpisać Obszar realizacji projektu Poza teren Europy - należy wpisać TAK w przypadku podróżowania poza UE

23 Formularz F2 Koszty podróży i utrzymania Cel podróży Należy precyzyjnie opisać cel podróży, w porządku pozwalającym na ocenę zasadności kosztów w kontekście planowanych celów projektu (przykłady: rozpowszechnianie informacji, zebranie specjalne w sprawie koordynacji projektu, wizyta na obszarze koordynacji projektu). Koszty należy pogrupować np. wszystkie spotkania koordynacyjne. Prosimy podać przewidywaną liczbę podróży oraz liczbę podróżujących osób.

24 Formularz F2 Koszty podróży i utrzymania Koszty podróży - obliczane zgodnie z wewnętrznymi przepisami beneficjenta lub partnera. Beneficjenci powinni dążyć do wyboru jak najbardziej oszczędnych i przyjaznych środowisku metod komunikacji – korzystanie z wideokonferencji powinno zostać każdorazowo rozpatrzone jako rozwiązanie alternatywne dla odbycia podróży.

25 Formularz F2 Koszty podróży i utrzymania Koszty utrzymania obliczone zgodnie z wewnętrznymi przepisami beneficjenta lub partnera (diety lub bezpośredni zwrot z tytułu wyżywienia, koszty hotelu, transport lokalny itp.) Należy upewnić się, że koszty posiłków dla uczestników projektu związane z podróżą/spotkaniem nie będą uwzględnione w sytuacji gdy jako diety zostały już wliczone w budżet.

26 Formularz F3 Wsparcie zewnętrzne Wsparcie zewnętrzne Pozycja ta dotyczy zarówno usług/prac wykonanych przez firmy podwykonawcze lub osoby trzecie, jak i wynajmu sprzętu lub infrastruktury Koszty tego rodzaju nie powinny przekroczyć 35% wartości ogólnego budżetu projektu chyba, że ich podwyższenie zostanie uzasadnione we wniosku.

27 Formularz F3 Wsparcie zewnętrzne Przykłady: Audyt zewnętrzny – wyłącznie Beneficjent koordynujący, Zlecenie wykonania planu rozpowszechniania informacji, Projektowanie materiałów informacyjnych, Usługi tłumaczeniowe, Publikacja wydawnictw, Strona internetowa przedsięwzięcia – projekt i prowadzenie, Wykonanie tablic informacyjnych, Wynajem sali, Ekspertyza ornitologiczna.

28 Formularz F3 Wsparcie zewnętrzne Procedura - należy określić przewidywaną procedurę zlecenia prac innym podmiotom, przykładowo: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis – należy w syntetyczny sposób opisać, czego dokładnie dotyczyć będą usługi wykonywane przez podwykonawców. Wynagrodzenie podwykonawców musi być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi znajdującymi się w Art. 8.4 Postanowień Wspólnych.

29 Wszelkie usługi wykonywane przez podwykonawców, lecz związane z wykonaniem prototypów powinny być wyszczególnione w części dotyczącej prototypów, a nie finansowania podwykonawców. Koszty związane z zakupem lub dzierżawą (w przeciwieństwie do najmu) sprzętu lub infrastruktury, przewidziane w ramach umowy, powinny być zawarte w tych kategoriach, a nie w dziale dotyczącym finansowania podwykonawców. Koszty wykorzystywania prawa użytkowania gruntu (dzierżawy), powinny być uwzględnione w dziale dotyczącym wsparcia zewnętrznego jedynie w przypadku, gdy dotyczą krótkoterminowego wykorzystywania powyższego prawa, które wygasa przed datą zakończenia projektu. Dzierżawy długoterminowe powinny być uwzględnione w formularzu dotyczącym zakupu gruntu F5. Formularz F3

30 Formularze F4 a-c Środki trwałe Kwalifikowalność kosztów zakupu Środków trwałych Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych, pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Art. 25.5-25.9 Postanowień Wspólnych. Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych: Infrastruktura – 25% kosztu rzeczywistego Wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu rzeczywistego

31 Formularze F4 a-c Środki trwałe Kwalifikowalność kosztów zakupu Środków trwałych WYJĄTKI Koszty wykonania prototypów są kosztami kwalifikowanymi w 100% tylko w przypadku projektów z komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska oraz komponentu I Różnorodność biologiczna (Art. 25.7 PW), W przypadku komponentu LIFE+ Przyroda i LIFE+ Różnorodność biologiczna wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się za kwalifikowane w całości (Art. 25.9 PW).

32 Formularz F4a Środki trwałe: Infrastruktura Należy tutaj uwzględnić wszystkie koszty związane z infrastrukturą, nawet w przypadku, gdy praca jest wykonywana na mocy umowy o podwykonawstwo zawartej z podmiotem zewnętrznym. Inwestycje na infrastrukturę wielkoskalową nie kwalifikują się.

33 Formularz F4a Środki trwałe: Infrastruktura Procedura - należy określić przewidywaną procedurę zlecenia prac innym podmiotom, przykładowo: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis – należy przedstawić jasny opis oraz podział elementów infrastruktury w zależności od nakładów np.: wspierająca konstrukcja stalowa, podstawa instalacji, ogrodzenie. Wynagrodzenie podwykonawców musi być przyznawane zgodnie z Art. 8.4 PW.

34 Podwykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Art. 8.4 Common Provisions: Każdy publiczny beneficjent koordynujący/ współbeneficjent musi udzielać zamówień na podwykonawstwo stosownie do obowiązujących zasad dotyczących zamówień publicznych, zgodnie ze wspólnotowymi dyrektywami dotyczącymi procedur zamówień publicznych. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 125 000 euro, każdy prywatny beneficjent koordynujący / współbeneficjent zbiera konkurencyjne oferty od potencjalnych podwykonawców i udziela zamówienia oferentowi zapewniającemu najlepszy stosunek ceny do jakości; musi on przy tym przestrzegać zasad przejrzystości i równego traktowania potencjalnych podwykonawców oraz unikać sprzeczności interesów. Zasady dotyczące udzielania zamówień, o których mowa w poprzednich dwóch akapitach, obowiązują również w przypadku dóbr trwałych. Formularze F3 i 4a-c

35 Formularz F4b Środki trwałe: Wyposażenie Procedura - należy określić przewidywaną procedurę zakupu np.: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis – należy w sposób zrozumiały opisać każdą rzecz np.: laptop, oprogramowanie bazy danych, sprzęt pomiarowy, kosiarka.

36 Formularz F4c Środki trwałe: Prototypy Prototyp to infrastruktura i/ lub urządzenie, które zostało stworzone specjalnie na potrzeby realizacji projektu, i które nigdy nie było wprowadzone do obrotu handlowego i/ lub nie jest dostępne jako seryjny produkt. Prototyp musi odgrywać zasadniczą rolę w działaniach demonstracyjnych związanych z projektem. Wykazywane mogą być tylko komponenty zakupione i używane tylko w czasie trwania projektu. Prototyp nie może być używany do celów komercyjnych w czasie trwania projektu i przez pięć lat po jego zakończeniu. Gdyby prototyp lub dowolna jego część miały być użyte do celów komercyjnych w ww. okresie, musi to zostać zgłoszone. Art. 25.7 PW

37 Formularz F4c Środki trwałe: Prototypy Procedura - należy określić przewidywaną procedurę zakupu np.: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis – należy podać jasny opis prototypu. Wszelkie prace związane z prototypem, nawet jeżeli praca jest prowadzona w ramach umowy podwykonawstwa, powinny być zgłaszane w ramach tej kategorii.

38 Formularz F5 Zakup gruntu Koszty zakupu gruntu lub długoterminowej dzierżawy są kosztami kwalifikowalnymi tylko w przypadku projektów LIFE+ Przyroda, po spełnieniu warunków wskazanych w Art.26 PW, który stanowi m. in.: Ceny zakupu oparte są o ceny rynkowe, Teren będzie przeznaczony na cele ochrony przyrody po zakończeniu projektu, Wpis w księdze wieczystej będzie zawierał gwarancję nieodwołalnego przeznaczenia na potrzeby ochrony przyrody, prywatne organizacje, zagwarantują, że w przypadku ich rozwiązania, prawo własności zostanie przeniesione na osobę prawną działająca w ochronie przyrody, W przypadku zamiaru zamiany gruntu – musi to nastąpić przed zakończeniem projektu.

39 Formularz F5 Zakup gruntu Opis zakupu gruntu/ długoterminowej dzierżawy/ jednorazowego zwrotu kosztów: należy przedstawić jasny opis każdej pozycji, np.: zakup kwaśnych łąk na terenie X, jednorazowa rekompensata za prawa użytkowania torfowisk na terenie Y itd. Należy użyć różnych wierszy w tabeli do różnego rodzaju użytkowania gruntu/ rodzajów siedlisk/ terenów, jeżeli ich ceny znacznie się różnią. Szacowany koszt przypadający na hektar: szacowany koszt z uwzględnieniem podatku oraz innych opłat, zaokrąglony do 1 euro. Wniosek musi zawierać pismo od właściwego organu lub notariusza potwierdzające, że cena za hektar nie przekracza średniej ceny za tego rodzaju grunt oraz lokalizację.

40 Formularz F6 Materiały eksploatacyjne Materiały uwzględnione w tej części formularza muszą być związane z zakupem, wytwarzaniem, naprawą lub użytkowaniem obiektów, które nie należą do środków trwałych beneficjentów. Przykłady: Materiały do eksperymentów, Zapasy pokarmu dla zwierząt, Materiały informacyjne, Koszty związane z upowszechnianiem informacji o projekcie, Naprawa sprzętu zakupionego na potrzeby projektu lub w 100% użytkowanego na rzecz projektu.

41 Formularz F6 Materiały eksploatacyjne Jeśli projekt przewiduje działalność informacyjną, podczas której wykorzystywane będą na dużą skalę: wysyłka, kopiowanie lub inne formy komunikacji, odpowiadające im koszty także mogą zostać zadeklarowane w tym formularzu. Jednakże ogólne produkty zaopatrzenia (w odróżnieniu od kosztów bezpośrednich), takie jak koszty połączeń telefonicznych, komunikacji oraz fotokopiowanie itp., powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych (overheads) projektu.

42 Formularz F6 Materiały eksploatacyjne W tym formularzu należy również zawrzeć wszelkie koszty z tytułu cateringu, powiązane z działaniami mającymi na celu rozpowszechnianie informacji, takie jak: prezentacja projektu, warsztaty lub konferencje. W przypadku gdy beneficjent w całości korzysta z usług podwykonawcy np. zlecając organizację konferencji, odpowiednie koszty powinny być umieszczone w formularzu Wsparcie zewnętrzne

43 Formularz F7 Pozostałe koszty Koszty bezpośrednie, których nie daje się zakwalifikować do żadnej z poprzednich kategorii, należy wpisywać w tym formularzu. Przykłady: Gwarancja bankowa, Koszty z tytułu opłat bankowych, Koszty z tytułu opłat konferencyjnych, Koszty ubezpieczenia.

44 W tym formularzu powinien być wykazany koszt gwarancji bankowej. W zależności od kondycji finansowej beneficjenta koordynującego, ocenionej podczas fazy selekcji, na etapie rewizji KE może zażądać gwarancji wydanej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Gwarancja ta będzie równa kwocie pierwszej płatności zaliczkowej i obejmie okres trwania projektu plus sześć miesięcy. W przypadku przedłużenia projektu jej ważność zostanie przedłużona. W wyjątkowych przypadkach gwarancja ta może zostać zastąpiona kilkoma wspólnymi gwarancjami osoby trzeciej. Formularz F7 Pozostałe koszty

45 Formularz F8 OVERHEADS (KOSZTY OPERACYJNE) są określane jako ryczałt do 7% sumy kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, wyłączając koszty zakupu gruntów. Należy wskazać ogólne koszty pośrednie (koszty ogólne) dla każdego beneficjenta.

46 Sprawdzanie poprawności wypełnienia formularzy

47 47 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) 459 04 35/543 fax. (22) 459 01 93 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Jesienna aleja kolo Swignajna http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google