Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków Pierwszy nabór Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków Pierwszy nabór Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków 1."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków Pierwszy nabór Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków 1

2 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być rzeczywisty i efektywny; Budżet pokrywa wszystkie kwalifikowalne koszty projektu, a nie tylko udział programu; Minimalna kwota dofinansowania to 100.000 EUR; Maksymalna kwota dofiansowania nie może przekroczyć 1.500.000 EUR; Całkowita wartość dofinansowania nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 2

3 Zasady podstawowe (2): Faktyczne koszty muszą być oparte na rzeczywistych kosztach potwierdzonych dokumentami, oprócz kosztów administracyjnych i utrzymania; Budżet jest zarówno szacunkiem kosztów jak i górną granicą dla kosztów kwalifikowalnych; Każda linia budżetowa powinna odnosić się tylko do jednego wydatku, który będzie ponosił jeden partner Budżet musi być wypełniony w języku angielskim i narodowym Wniosek będzie automatycznie odrzucony jeśli nie zostanie dołączony Załącznik B! 3

4 Kryteria kwalifikowalności kosztów są ponoszone podczas realizacji projektu (wyjątek: koszty związane z raportami końcowymi, weryfikacją wydatków i ewaluacją projektu); muszą zostać ujęte w szacunkowym całkowitym budżecie projektu; muszą być niezbędne do realizacji projektu, dla którego przyznane jest dofinansowanie; muszą być możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania; muszą być rozsądne, uzasadnione i zgodne z wymaganiami rozsądnego zarządzania finansowego; Koszty kwalifikowalne projektu (1)

5 Koszty kwalifikowalne projektu (2) Całkowite koszty kwalifikowalne projektu Koszty kwalifikowalne bezpośrednie Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (maks. 5 % kosztów kwalifikowalnych,przed wykorzystaniem musi być pisemna zgoda WIZ) Koszty kwalifikowalne pośrednie (maks. 7% całkowitych kosztów bezpośrednich)

6 Kwalifikowalne koszty bezpośrednie koszty personelu przedzielonego do Projektu Koszty podróży i diet dla personelu i innych osób biorących udział w Projekcie koszty zakupu lub wynajmu wyposażenia i dostaw specjalnie dla celów Projektu oraz koszty usług koszty materiałów wydatki z tytułu podwykonawstwa koszty bezpośrednio związane z wymaganiami Umowy włączając koszty usług finansowych inne koszty niezbędne do realizacji Projektu

7 Koszty niekwalifikowalne długi i opłaty związane ze stratami i długami; należne odsetki; elementy już finansowane w ramach innych programów; nabycie ziemi lub budynków; straty kursowe; wkład rzeczowy; podatki, w tym VAT, za wyjątkiem gdy Beneficjent (lub jego partnerzy) nie mogą odzyskać VAT i odpowiednie przepisy nie zabraniają pokrycie tych kosztów ; pożyczki na rzecz osób trzecich; grzywny.

8 Budżet Projektu: Koszty osobowe Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lataRok 1 2 Koszty Jednostka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno- stka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko- wity (w EUR) 1. Koszty osobowe 1.1 Wynagrodzenia (płaca brutto zawierająca składki społeczne i inne potrącenia, pracownicy zatrudnieni prze beneficjenta i partnerów) 4 1.1.1 Personel merytoryczny Miesięcznie 1.1.2 Personel administracyjny Miesięcznie 1.2 Wynagrodzenia (płaca brutto zawierająca składki społeczne i inne potrącenia, eksperci zewnętrzni zatrudnieni przez beneficjenta i partnerów) Miesięcznie 1.3 Diety 1.3.1 Diety w ramach podróży zagranicznych (personel zaangażowany w realizację projektu) Wysokość diety 1.3.2 Diety w ramach podróży krajowych (personel zaangażowany w realizację projektu) Wysokość diety 1.3.3 Koszty pobytu uczestników na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach Wysokość diety Razem Koszty osobowe

9 Budżet Projektu: Podróże Załącznik III. Budżet Projektu Wszystkie lataRok 1 2 Koszty Jednostka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno- stka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko- wity (w EUR) 2. Podróże 6 2.1.Podróże zagraniczneZa bilet 2.2 Podróże krajowe Miesięcznie Razem podróże

10 Budżet Projektu: Sprzęt i dostawy Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lataRok 1 2 Koszty Jednostka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko- wity (w EUR) Jedno- stka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) 3. Sprzęt i dostawy 7 3.1 Zakup lub wynajem pojazdówZa pojazd 3.2 Meble, sprzęt komputerowy 3.3 inne maszyny i urządzenia… 3.4 Zasobniki i części zamienne 3.5 Inne (proszę określić) Razem Sprzęt i dostawy

11 Budget for the Action: Local Office Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lataRok 1 2 Koszty Jednostka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno- stka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko- wity (w EUR) 4. Biuro* 4.1 Koszty eksploatacji pojazdów Miesięcznie 4.2 Wynajem biura Miesięcznie 4.3 Koszty materiałów biurowych Miesięcznie 4.4 Inne usługi (telefon, faks, energia/ogrzewanie, koszty utrzymania) Miesięcznie Razem Biuro

12 Budżet Projektu: Inne koszty, usługi Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lataRok 1 2 Koszty Jednostka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno- stka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko- wity (w EUR) 5. Inne koszty, usługi 8 5.1 Publikacje 9 5.2 Dokumenty studialne, analizy, badania 9 5.3 Audyt 5.4 Ewaluacja 5.5 Tłumaczenia 5.6 Operacje finansowe (koszty gwarancji bankowych itp.) 5.7 Organizacja szkoleń, konferencji, spotkań, seminariów 9 5.8. Działania i materiały promocyjne 10 Razem inne koszty, usługi

13 Budżet Projektu: Roboty, Inne Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lataRok 1 2 Koszty Jednostka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno- stka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko- wity (w EUR) 6. Roboty Razem Roboty 7. Inne Razem Inne 8. Razem bezpośrednie koszty kwalifikowalne Projektu (1-7)

14 Budżet Projektu: Rezerwa, Koszty administracyjne Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lataRok 1 2 Koszty Jednostka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno- stka Liczba jedno- stek Koszt jendo- stkowy (w EUR) Koszt całko- wity (w EUR) 9. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (maks. 5% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu z linii 8) 10. Trazem koszty bezpośrednie Projektu (8+9) 11. Koszty administracyjne (maks. 7% kosztów bezpośrednich Projektu z linii 10) 12. Razem koszty kwalifikowalne (10+11)

15 Budżet: uzasadnienie kosztów Na Arkuszu B2 Załącznika B proszę: proszę wpisać krótkie uzasadnienie każdej pozycji budżetowej i wyjaśnić związek wydatków z działaniami projektu. określić i wskazać odpowiedni kurs wymiany podczas tworzenia budżetu (proponujemy użyć miesięczny kurs wymiany określony przez ECB z miesiąca kiedy został ogłoszony nabór). 15

16 Budżet: Źródła finansowania 16 Finansowy wkład własny Beneficjenta Dofinansowanie UE/wkład EFR Dofinansowanie od innych instytucji europejskich lub krajów członkowskich Dofinansowanie od innych organizacji Bezpośrednie przychody z realizacji projektu Przychody z otrzymanych zaliczek Całkowite koszty kwalifikowalne

17 Dziękuję za uwagę Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Centrum Projektów Europejskich Ul. Domaniewska 39a 02-672 Warszawa, Polska


Pobierz ppt "Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków Pierwszy nabór Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google