Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być rzeczywisty i efektywny;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być rzeczywisty i efektywny;"— Zapis prezentacji:

1 Pierwszy nabór Przygotowanie Załącznika B: Budżet oraz kwalifikowalność wydatków

2 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być rzeczywisty i efektywny;
Budżet pokrywa wszystkie kwalifikowalne koszty projektu, a nie tylko udział programu; Minimalna kwota dofinansowania to EUR; Maksymalna kwota dofiansowania nie może przekroczyć EUR; Całkowita wartość dofinansowania nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

3 Zasady podstawowe (2): Faktyczne koszty muszą być oparte na rzeczywistych kosztach potwierdzonych dokumentami, oprócz kosztów administracyjnych i utrzymania; Budżet jest zarówno szacunkiem kosztów jak i górną granicą dla „kosztów kwalifikowalnych”; Każda linia budżetowa powinna odnosić się tylko do jednego wydatku, który będzie ponosił jeden partner Budżet musi być wypełniony w języku angielskim i narodowym Wniosek będzie automatycznie odrzucony jeśli nie zostanie dołączony Załącznik B!

4 Kryteria kwalifikowalności kosztów
Koszty kwalifikowalne projektu (1) Kryteria kwalifikowalności kosztów są ponoszone podczas realizacji projektu (wyjątek: koszty związane z raportami końcowymi, weryfikacją wydatków i ewaluacją projektu); muszą zostać ujęte w szacunkowym całkowitym budżecie projektu; muszą być niezbędne do realizacji projektu, dla którego przyznane jest dofinansowanie; muszą być możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania; muszą być rozsądne, uzasadnione i zgodne z wymaganiami rozsądnego zarządzania finansowego;

5 Całkowite koszty kwalifikowalne projektu
Koszty kwalifikowalne bezpośrednie Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (maks. 5 % kosztów kwalifikowalnych ,przed wykorzystaniem musi być pisemna zgoda WIZ) Koszty kwalifikowalne pośrednie (maks. 7% całkowitych kosztów bezpośrednich)

6 Kwalifikowalne koszty bezpośrednie
koszty personelu przedzielonego do Projektu Koszty podróży i diet dla personelu i innych osób biorących udział w Projekcie koszty zakupu lub wynajmu wyposażenia i dostaw specjalnie dla celów Projektu oraz koszty usług koszty materiałów wydatki z tytułu podwykonawstwa koszty bezpośrednio związane z wymaganiami Umowy włączając koszty usług finansowych inne koszty niezbędne do realizacji Projektu

7 Koszty niekwalifikowalne
długi i opłaty związane ze stratami i długami; należne odsetki; elementy już finansowane w ramach innych programów; nabycie ziemi lub budynków; straty kursowe; wkład rzeczowy; podatki, w tym VAT, za wyjątkiem gdy Beneficjent (lub jego partnerzy) nie mogą odzyskać VAT i odpowiednie przepisy nie zabraniają pokrycie tych kosztów ; pożyczki na rzecz osób trzecich; grzywny.

8 Budżet Projektu: Koszty osobowe
Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lata Rok 12 Koszty Jednostka Liczba jedno-stek Koszt jendo-stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno-stka 1. Koszty osobowe 1.1 Wynagrodzenia (płaca brutto zawierająca składki społeczne i inne potrącenia, pracownicy zatrudnieni prze beneficjenta i partnerów)4 1.1.1 Personel merytoryczny Miesięcznie 1.1.2 Personel administracyjny 1.2 Wynagrodzenia (płaca brutto zawierająca składki społeczne i inne potrącenia, eksperci zewnętrzni zatrudnieni przez beneficjenta i partnerów) 1.3 Diety 1.3.1 Diety w ramach podróży zagranicznych (personel zaangażowany w realizację projektu) Wysokość diety 1.3.2 Diety w ramach podróży krajowych (personel zaangażowany w realizację projektu) 1.3.3 Koszty pobytu uczestników na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach Razem Koszty osobowe

9 Budżet Projektu: Podróże
Załącznik III. Budżet Projektu Wszystkie lata Rok 12 Koszty Jednostka Liczba jedno-stek Koszt jendo-stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno-stka 2. Podróże6 2.1.Podróże zagraniczne Za bilet 2.2 Podróże krajowe Miesięcznie Razem podróże

10 Budżet Projektu: Sprzęt i dostawy
Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lata Rok 12 Koszty Jednostka Liczba jedno-stek Koszt jendo-stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno-stka 3. Sprzęt i dostawy7 3.1 Zakup lub wynajem pojazdów Za pojazd 3.2 Meble, sprzęt komputerowy 3.3 inne maszyny i urządzenia… 3.4 Zasobniki i części zamienne 3.5 Inne (proszę określić) Razem Sprzęt i dostawy

11 Budget for the Action: Local Office
Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lata Rok 12 Koszty Jednostka Liczba jedno-stek Koszt jendo-stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno-stka 4. Biuro* 4.1 Koszty eksploatacji pojazdów Miesięcznie 4.2 Wynajem biura 4.3 Koszty materiałów biurowych 4.4 Inne usługi (telefon, faks, energia/ogrzewanie, koszty utrzymania) Razem Biuro

12 Budżet Projektu: Inne koszty, usługi
Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lata Rok 12 Koszty Jednostka Liczba jedno-stek Koszt jendo-stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno-stka 5. Inne koszty, usługi8 5.1 Publikacje9 5.2 Dokumenty studialne, analizy, badania9 5.3 Audyt 5.4 Ewaluacja 5.5 Tłumaczenia 5.6 Operacje finansowe (koszty gwarancji bankowych itp.) 5.7 Organizacja szkoleń, konferencji, spotkań, seminariów9 5.8. Działania i materiały promocyjne10 Razem inne koszty, usługi

13 Budżet Projektu: Roboty, Inne
Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lata Rok 12 Koszty Jednostka Liczba jedno-stek Koszt jendo-stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno-stka 6. Roboty Razem Roboty 7. Inne Razem Inne 8. Razem bezpośrednie koszty kwalifikowalne Projektu (1-7)

14 Budżet Projektu: Rezerwa, Koszty administracyjne
Załącznik III. Budżet projektu Wszystkie lata Rok 12 Koszty Jednostka Liczba jedno-stek Koszt jendo-stkowy (w EUR) Koszt całko-wity (w EUR) Jedno-stka 9. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (maks. 5% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu z linii 8) 10. Trazem koszty bezpośrednie Projektu (8+9) 11. Koszty administracyjne (maks. 7% kosztów bezpośrednich Projektu z linii 10) 12. Razem koszty kwalifikowalne (10+11)

15 Budżet: uzasadnienie kosztów
Na Arkuszu B2 Załącznika B proszę: proszę wpisać krótkie uzasadnienie każdej pozycji budżetowej i wyjaśnić związek wydatków z działaniami projektu. określić i wskazać odpowiedni kurs wymiany podczas tworzenia budżetu (proponujemy użyć miesięczny kurs wymiany określony przez ECB z miesiąca kiedy został ogłoszony nabór).

16 Budżet: Źródła finansowania
Całkowite koszty kwalifikowalne Finansowy wkład własny Beneficjenta Dofinansowanie UE/wkład EFR Dofinansowanie od innych instytucji europejskich lub krajów członkowskich Dofinansowanie od innych organizacji Bezpośrednie przychody z realizacji projektu Przychody z otrzymanych zaliczek

17 Dziękuję za uwagę Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Centrum Projektów Europejskich Ul. Domaniewska 39a Warszawa, Polska


Pobierz ppt "Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być rzeczywisty i efektywny;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google