Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW"— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
13-14 maja 2008

2 Spis treści Zasady ogólne Koszty przygotowawcze
Projekty genurujące przychód Kategorie budżetowe: Wynagrodzenia Koszty podróży Roboty, usługi i dostawy Inne koszty Koszty pośrednie

3 ZACZNIJ PLANOWANIE PROJEKTU OD ZAPLANOWANIA DZIAŁAŃ,
Zasady ogólne ZACZNIJ PLANOWANIE PROJEKTU OD ZAPLANOWANIA DZIAŁAŃ, POTEM DOPASUJ ODPOWIEDNI BUDŻET NIE ODWROTNIE!!!

4 NIE MA PREFINANSOWANIA!
Zasady ogólne Koszty muszą najpierw być opłacone przez Partnerów, dopiero potem mogą być częściowo dofinansowane. Standardowe dofinansowanie z EFRR w Programie wynosi 85%. NIE MA PREFINANSOWANIA!

5 Zasady ogólne Należy przestrzegać zasad kwalifikowalności ustalonych na poziomie krajowym i na poziomie Programu. Wydatek może być kwalifikowalny tylko jeśli został opłacony w okresie trwania projektu (nie dotyczy kosztów przygotowawczych). Każdy wydatek musi być odpowiednio uzasadniony, udowodniony i udokumentowany.

6 Zasady ogólne WYDATKI MUSZĄ BYĆ:
Niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio związane z celami i/lub działaniami projektu, przewidzianymi we wniosku o dofinansowanie; Ekonomiczne w kontekście warunków kraju pochodzenia Partnera który ponosi wydatek; Nie mogą być podwójnie finansowane z żadnego innego instrumentu finansowego; Nie mogą być równocześnie ujęte w żadnej innej linii budżetowej; Nie mogą być poniesione przez żadnego innego Partnera projektu; Poniesione zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych.

7 Zasady ogólne Wspólna płatność jest możliwa tylko jeśli Partnerzy mogą opłacić swoje części wydatku na podstawie odrębnych faktur, a własność zakupionych środków trwałych może być jasno podzielona pomiędzy Partnerów ponoszących koszty. Wspólna płatność nie jest kwalifikowalna, jeśli dotyczy kosztów osobowych i administracyjnych.

8 Zasady ogólne Podatek VAT
Podatek VAT, który może być w jakikolwiek sposób odzyskany przez Beneficjenta, nawet jeśli nie jest aktualnie odzyskiwany, nie może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. Tylko podatek VAT naliczony od wydatków związanych z projektem, który nie może zostać zwrócony przez instytucje podatkowe, ani w żaden inny sposób odzyskany przez Partnera, może zostać ujęty w budżecie projektu.

9 Koszty przygotowawcze
- Kwalifikowalne, jeśli zostały opłacone nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 i nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem WKMS na którym projekt został zatwierdzony do dofinansowania. Wydatki związanie ze spotkaniami przedstawicieli Partnerów projektu, lub z podobnymi wydarzeniami mającymi na celu przygotowanie projektu; Koszty tłumaczeń; Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do zrealizowania inwestycji, która jest planowana jako działanie projektu.

10 Koszty przygotowawcze
Koszty przygotowawcze nie mogą przekroczyć 10% całkowitego budżetu projektu, albo EUR – w zależności która kwota jest mniejsza.

11 Projekty generujące przychód
Projekty generujące przychód – projekty mające na celu stworzenie infrastruktury, której użytkowanie będzie w jakikolwiek sposób generowało przychód (np. bezpośrednie opłaty za użytkowanie, wynajem ziemi lub budynków, itd.) Wydatki kwalifikowalne takiego projektu nie powinny przekroczyć bieżącej wartości inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość przychodu z inwestycji netto w określonym przedziale czasu. Przychód powinien być obliczony we wniosku o dofinansowanie.

12 Projekty generujące przychód
Kiedy nie jest możliwe wcześniejsze obliczenie przychodu, musi on zostać odjęty w ciągu 5 lat po zakończeniu projektu. W tym celu dodatkowe raporty powinny być składane do Instytucji Zarządzającej przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku małych projektów, nie przekraczających EUR, Beneficjent może złożyć jeden raport na końcu 5-letniego okresu. Projekty przekraczające EUR powinny składać dodatkowe raporty roczne.

13 Wynagrodzenia Wynagrodzenia pracowników instytucji Partnera projektu;
Osób zatrudnionych bezpośrednio przez Partnera na podstawie ważnej Umowy o pracę; Kwalifikowalne wynagrodzenie – proporcjonalnie do czasu poświęconego wykonywaniu zadań związanych z projektem; Wynagrodzenia oblicza się łącznie z podatkami i kosztami obowiązkowego ubezpiecznia emerytalnego i zdrowotnego (oraz z innymi kosztami naliczonymi zgodnie z krajowym prawem pracy).

14 Wynagrodzenia Następujące koszty, związane z wynagrodzeniami
nie są kwalifikowalne: dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, lub emerytalne; dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się relizacją projektu (dodatki, premie, itd.) - odprawy. Wkład rzeczowy (nieodpłatna praca wolontariuszy) jest niekwalifikowalny w ramach Programu (nie dotyczy Funduszu Małych Projektów)

15 Koszty podróży Wymagania:
Użyto najbardziej ekonomicznego środka transportu; Nie została przekroczona maksymalna wielkość wydatków przyznanych partnerowi projektu; Każda instytucja może pokrywać koszty podróży służbowych tylko swoich pracowników; Koszty podróży i zakwaterowania ograniczonej liczby osób z grup docelowych projektu (np. uczestników wydarzeń) mogą być kwalifikowalne, jeśli zostaną odpowiednio uzasadnione; Podróże poza obszar Programu mogą być kwalifikowalne jeśli są niezbędne do osiągnięcia rezultatów projektu i zostały odpowiednio uzasadnione.

16 Roboty, usługi i dostawy
Koszty inwestycji w infrastrukturę, zakup usług oraz zakup środków trwałych są kwalifikowalne jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie oraz: Są bezpośrednio związane z celem projektu i niezbędne do osiągnięcia wskaźników projektu lub Są niezbędne do zrealizowania działań projektu.

17 Podkategoria roboty Koszty robót mogą być kwalifikowalne, jeśli powstały w związku z inwestycją w infrastrukturę, pod warunkiem, że: inwestycja wykazuje jasny pozytywny efekt transgraniczny; inwestycja pod względem prawnym i technicznym jest przygotowana do realizacji. inwestor jest przygotowany do wszczęcia procedury przetargowej. Koszt zakupu gruntu jest niekwalifikowalny, zarówno w związku z realizacją inwestycji jak i jakichkolwiek innych działań projektu.

18 Podkategoria usługi Usługi – kontraktowanie zewnętrznej firmy, konsultanta, lub eksperta w celu zrealizowania działań projektu i/lub osiągnięcia założonych rezultatów. Kontraktowanie usługodawców może być kwalifikowalne tylko jeśli Partnerzy projektu nie posiadają, lub posiadają niewystarczającą kadrę, lub też doświadczenie dostępnej kadry jest zbyt małe. Dodatkowo – koszty kontroli 1 stopnia Partnerów litewskich (maks. 4% budżetu) Honoraria zawodowych artystów za ich pracę np. obrazy, koncerty, występy, rzeźby itp. nie są kwalifikowalne w ramach Programu.

19 Podkategoria dostawy Zakup środków trwałych jest kwalifikowalny tylko wtedy, gdy są one potrzebne do zrealizowania rezultatów projektu, oraz zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie. Jeśli środki trwałe są potrzebne do zrealizowania działań projektu, a nie są same w sobie wskaźnikami projektu, kwalifowalne są tylko koszty amortyzacji właściwe dla okresu realizacji projektu.

20 Podkategoria dostawy Zakup używanych środków trwałych może być kwalifikowalny, jeśli: Sprzedawca dostarczy deklarację dotyczącą pochodzenia środka, oraz potwierdzi, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on zakupiony ze środków publicznych, ani z pomocą żadnego innego intrumentu finansowego; Cena nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena porównywalnego nowego środka trwałego; Spełnia wymogi techniczne potrzebne do realizacji projektu i spełnia odpowiednie normy i standardy.

21 Inne koszty Wszystkie koszty, które nie są bezpośrednio związane z realizacją działań projektu lub osiągnięciem jego celów i nie są ujęte w żadnej innej linii budżetowej, ale są potrzebne do prawidłowego wdrożenia projektu mogą być kwalifikowalne w ramach tej linii budżetowej. Inne koszty: Bezpośrednie koszty administracyjne Amortyzacja Koszty finansowe i koszty gwarancji finansowej.

22 Koszty pośrednie Wynagrodzenia pracowników projektu;
Wydatki projektu, które nie są bezpośrednio związane z realizacją działań i celów projektu mogą być ujęte w linii budżetowej Koszty pośrednie: Wynagrodzenia pracowników projektu; Koszty administracyjne związane z wdrażaniem projektu i jego administracją; Koszty związane z administracją i usługami finansowymi; Koszty wynajmu i utrzymania środków transportu.

23 Koszty pośrednie Koszty pośrednie muszą być uzasadnione i udowodnione we wniosku o dofinansowanie. Zostanie obliczony stały ryczałt (w %), jako stosunek całkowitych kwalifikowalnych kosztów pośrednich do całkowitych kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu. Koszty pośrednie nie mogą być wyższe niż 25% całkowitych kosztów bezpośrednich projektu. Ustalony ryczałt (w %) będzie określony w Umowie o dofinansowanie (Subsidy Contract).

24 Koszty pośrednie Podczas raportowania, koszty pośrednie powinny być ujęte w każdym wniosku o płatność, bez konieczności przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Kwalifikowalne koszty pośrednie będą obliczane jako ustalony procent od całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich raportowanych w danym okresie. Koszty pośrednie nie mogą się powtórzyć w żadnej innej kategorii budżetowej!!

25 Wspólny Sekretariat Techniczny Šv.Ignoto str. 5,
LT-01120, Vilnius, Lithuania tel.: +370 5 261 0497; fax.:


Pobierz ppt "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google