Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce
Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE

2 Zadania NFOŚiGW wynikające z Porozumienia MŚ NFOŚiGW z dnia 5 września 2008 roku:
Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+ (rola pośrednika pomiędzy wnioskodawcą a KE) Krajowa Instytucja Wdrażająca (odpowiedzialność za wdrażanie Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce)

3 Funkcje informacyjne Informowanie o terminach naboru, zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+; Prowadzenie strony internetowej Aktualności Formularz

4 Funkcje informacyjne Organizowanie corocznych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów LIFE+; Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych; Publikowanie informacji prasowych; Prezentacja Instrumentu Finansowego LIFE+ na konferencjach i szkoleniach tematycznych; Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, podręczników; Organizacja warsztatów (12 maja, 9 i 28 – 30 czerwca 2011 r.).

5 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+
Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: „LIFE w mieście – Innowacyjne rozwiązania dla środowiska miejskiego Europy”. „Osiągnąć więcej zużywając mniej - Program LIFE, a zrównoważona produkcja w UE”; „LIFE na rzecz przedsiębiorstw bardziej przyjaznych środowisku – Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw”; „Ochrona Europejskiej przyrody: Ucząc się z LIFE - Najlepsze praktyki w ochronie przyrody”; Wersje pdf:

6 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+
Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf:

7 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+
Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf:

8 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+
Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf:

9 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+
Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf:

10 Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+
Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus: Wersje pdf:

11 Funkcje koordynacyjne
Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+; Przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (weryfikacja formalna); Przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków.

12 Funkcje koordynacyjne
W przypadku ryzyka przekroczenia przewidzianej rocznej alokacji krajowej, przygotowywanie komentarzy do wniosków LIFE+ oraz przedkładanie ww. komentarzy do akceptacji Ministra Środowiska; Udział w organizowanych przez KE posiedzeniach Komitetu Sterującego, Grupach Roboczych i innych spotkaniach dotyczących LIFE+.

13 NFOŚiGW - Krajowa Instytucja Wdrażająca LIFE+
Funkcje finansowe: Uzupełnianie wkładu krajowego do maksymalnie 95 % kosztów kwalifikowalnych projektu [w przypadku państwowych jednostek budżetowych (pjb) do 100% kosztów kwalifikowalnych] przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o uzupełnienie wkładu krajowego według jawnych kryteriów oceny oraz wydawanie na ich podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW dla wybranych przedsięwzięć; poświadczanie udzielenia dofinansowania ze środków Krajowej Instytucji Wdrażającej na właściwym formularzu wniosku do LIFE+.

14 Program priorytetowy Program priorytetowy NFOŚiGW „Współfinansowanie LIFE+” Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+; Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących w LIFE+; Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+ (Infrastruktura i wyposażenie finansowane po kosztach amortyzacji); Budżet programu na lata : blisko 230 mln zł Dofinansowanie NFOŚiGW (uzupełnienie do 95 % (100 % pjb) kk): do 45% (50% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%), do 35% (40% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 60%), do 20% (25% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%);

15 Koszty kwalifikowane określone są w Postanowieniach wspólnych (Common Provisions) i innych dokumentach programowych obowiązujących w LIFE+

16 Kalendarium naboru wniosków LIFE+ 2011
Data Działanie 26 lutego 2011 r. Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2011 rok 18 lipca 2011 r. Ostateczny termin nadsyłania wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (zarówno wniosków do LIFE+ jak i o współfinansowanie NFOŚiGW) 9 września 2011 r. Ostateczny termin przekazania wniosków przez NFOŚiGW do Komisji Europejskiej. wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Komisja Europejska przeprowadza kolejne etapy oceny otrzymanych wniosków. maj 2012 r. - czerwiec 2012 r. Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania pomiędzy Komisją Europejską a beneficjentami. 1 czerwca 2012 roku Najwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji projektu. 1 stycznia 2013 roku Pierwsze wypłaty ze środków NFOŚiGW dla pjb

17 LIFE+ Przyroda i Różnorodność biologiczna w Polsce
Wyniki naboru LIFE r.

18 LIFE+ Przyroda i Różnorodność biologiczna w Polsce
Wyniki naboru LIFE r.

19 Wykorzystanie polskiej alokacji LIFE+
116 % 84 % 12 %

20 O czym należy pamiętać !!! Nabory – Polska ma do dyspozycji > 55 mln euro w ramach Instrumentu finansowego LIFE+ Można liczyć na wyższą kwotę, jeśli Polska będzie przygotowywała dobre projekty! Uwzględniając dofinasnowanie NFOŚiGW łączny budżet projektów LIFE+ może przekroczyć 100 mln euro. Dotychczas >80 % środków LIFE+ dla Polski była przeznaczona na ochronę przyrody! LIFE+ po 2013 r. – plany znacznego zwiększenia budżetu!!!

21 www.nfosigw.gov.pl/life Departament Ochrony Przyrody NFOŚiGW
Krajowy Punkt Kontaktowy Chrońmy aleje !! Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) /543 fax. (22) Jesienna aleja kolo Swignajna 21


Pobierz ppt "Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google